• Ustawa o szczególnych roz...
  16.07.2024

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2021.0.1623 - Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Obserwuj akt
1.
Nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej „Lasami Państwowymi”, mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami:
1)
polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo
2)
strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych.
2.
Nieruchomości, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do ustawy.
3.
Lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa sąsiadujące z nieruchomościami wskazanymi w ust. 1 mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w celach, o których mowa w ust. 1, tylko w przypadku gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji tych celów.
1.
W przypadku wskazanym w art. 1 zamiana nieruchomości Skarbu Państwa na inne nieruchomości ust. 1 zamiana jest dokonywana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, przy uwzględnieniu kryterium wielkości powierzchni nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości i bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. Lasy Państwowe mogą dokonywać zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w ich zarządzie jedynie na lasy, grunty i inne nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej.
2.
W przypadku wskazanym w art. 1 zamiana nieruchomości Skarbu Państwa na inne nieruchomości ust. 3 zamiana jest dokonywana przez organ właściwy zgodnie z art. 11 organ reprezentujący Skarb Państwa ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551 i 1561) na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, przy uwzględnieniu kryterium wielkości powierzchni nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości i bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.
3.
Zamiany, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej.
4.
Komisja sejmowa właściwa do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej wydaje opinię na żądanie organu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w terminie miesiąca od doręczenia jej tego żądania.
5.
W razie niewydania opinii w terminie uważa się, że opinia jest pozytywna.
6.
Stroną umowy zamiany może być wyłącznie:
1)
państwowa osoba prawna w rozumieniu art. 3 państwowa osoba prawna ust. 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159, 255, 1551 i 1561) lub
2)
osoba prawna, w której Skarb Państwa posiada większość akcji w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, lub
3)
jednostka samorządu terytorialnego.
7.
Umowa zamiany określa cel, o którym mowa w art. 1 zamiana nieruchomości Skarbu Państwa na inne nieruchomości ust. 1.
8.
Umowa zamiany nie może być zawarta bez uzyskania pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej.
1.
Z zamiany, o której mowa w art. 2 tryb zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na inne nieruchomości ust. 1 i 2, wyłącza się lasy, grunty i inne nieruchomości pozostające w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiące obszary objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 formy ochrony przyrody ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).
2.
W przypadku wyłączenia gruntów, o których mowa w art. 1 zamiana nieruchomości Skarbu Państwa na inne nieruchomości ust. 2 i 3, z produkcji rolniczej lub leśnej na cele, o których mowa w art. 1 zamiana nieruchomości Skarbu Państwa na inne nieruchomości ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) dotyczących należności i opłat rocznych oraz jednorazowego odszkodowania, o których mowa w art. 12 opłaty, odszkodowanie i zwrot należności w związku z wyłączeniem gruntu z produkcji ust. 1 tej ustawy.
1.
Lasy Państwowe zarządzające przed zamianą, o której mowa w art. 1 zamiana nieruchomości Skarbu Państwa na inne nieruchomości ust. 1 i 3, lasami, gruntami i innymi nieruchomościami będącymi przedmiotem tej zamiany są obowiązane do dokonania nieodpłatnie wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu zawartym między Lasami Państwowymi a podmiotem, z którym została dokonana ta zamiana.
2.
Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych.
1.
Jeżeli w terminie 10 lat od dnia dokonania zamiany cel określony w umowie zamiany nie został zrealizowany, podmiot, o którym mowa w art. 2 tryb zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na inne nieruchomości ust. 1 albo 2, może żądać:
1)
zwrotu nieruchomości od każdoczesnego jej właściciela, przy czym zwrot ten dokonuje się przez ponowną zamianę nieruchomości będących przedmiotem zamiany, albo
2)
zapłaty przez podmiot, z którym zawarto umowę zamiany, określonej w tej umowie różnicy między wartością nieruchomości będących przedmiotem zamiany, jeżeli wartość nieruchomości, o których mowa w art. 1 zamiana nieruchomości Skarbu Państwa na inne nieruchomości, będących przed zamianą własnością Skarbu Państwa była wyższa niż wartość nieruchomości, które Skarb Państwa otrzymał w wyniku zamiany.
2.
Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlega ujawnieniu w księdze wieczystej nieruchomości należącej do Skarbu Państwa, o której mowa w art. 1 zamiana nieruchomości Skarbu Państwa na inne nieruchomości, na wniosek złożony w umowie zamiany.
3.
Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być wykreślone na jednostronny wniosek właściciela nieruchomości po upływie 10 lat od dnia wpisu w księdze wieczystej, chyba że Skarb Państwa wykaże, że wystąpił do sądu o powrotne przeniesienie własności nieruchomości. W takim przypadku bieg terminu do wykreślenia roszczenia liczy się od dnia zakończenia postępowania, a w razie nieuwzględnienia żądania roszczenie może być wykreślone z chwilą zakończenia postępowania.
4.
Do wpisu i wykreślenia roszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepisu art. 19 wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 oraz z 2021 r. poz. 1177) nie stosuje się.
Każdorazowe przeniesienie własności nieruchomości, o których mowa w art. 1 zamiana nieruchomości Skarbu Państwa na inne nieruchomości ust. 1 i 3, wymaga uzyskania pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej. Przepisy art. 2 tryb zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na inne nieruchomości ust. 4, 5 i 8 stosuje się odpowiednio.
Zamiana, o której mowa w art. 1 zamiana nieruchomości Skarbu Państwa na inne nieruchomości ust. 1 i 3, może być dokonana w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 06.09.2021 r. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1623]


Załącznik do ustawy z dnia 23 lipca 2021 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (poz. 1623)

 

Nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Lasów Państwowych, które mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych

  1. Nieruchomości Skarbu Państwa w Jaworznie stanowiące działki nr:

        1)     2/15, o powierzchni 1,4092 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        2)     3/4, o powierzchni 4,5009 ha, obręb ewidencyjny 215, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00030819/4;

        3)     3/15, o powierzchni 12,0794 ha, obręb ewidencyjny 215, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00030819/4;

        4)     4, o powierzchni 4,9219 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        5)     6/5, o powierzchni 2,0673 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        6)     8/2, o powierzchni 0,5313 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        7)     18/2, o powierzchni 2,6164 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        8)     19/1, o powierzchni 0,1541 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        9)     20/3, o powierzchni 0,1112 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        10)   20/4, o powierzchni 0,0912 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00010144/5;

        11)   240/6, o powierzchni 14,9563 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        12)   240/8, o powierzchni 0,7028 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        13)   241/4, o powierzchni 2,8821 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        14)   241/5, o powierzchni 0,6094 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        15)   248/1, o powierzchni 3,7894 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        16)   248/3, o powierzchni 2,3658 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        17)   254/1, o powierzchni 17,2035 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        18)   254/3, o powierzchni 2,2309 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        19)   256/2, o powierzchni 0,6007 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        20)   328, o powierzchni 62,8545 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        21)   329/5, o powierzchni 3,7191 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        22)   330/1, o powierzchni 3,7764 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        23)   330/4, o powierzchni 1,8483 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        24)   331, o powierzchni 0,4086 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

        25)   332, o powierzchni 118,0671 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8.

  1. Nieruchomości Skarbu Państwa w Stalowej Woli stanowiące działki nr:

        1)     75/1, o powierzchni 9,9135 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        2)     77/48, o powierzchni 0,1574 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064774/2;

        3)     77/49, o powierzchni 24,9642 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064774/2;

        4)     77/50, o powierzchni 3,2677 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064774/2;

        5)     78, o powierzchni 7,8336 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064775/9;

        6)     79, o powierzchni 6,7024 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064775/9;

        7)     80, o powierzchni 0,3599 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        8)     82, o powierzchni 1,8074 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064775/9;

        9)     83, o powierzchni 0,0349 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        10)   84, o powierzchni 0,3670 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        11)   99/2, o powierzchni 4,1112 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        12)   100, o powierzchni 5,2474 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        13)   101, o powierzchni 0,3906 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        14)   102/489, o powierzchni 24,5694 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00045870/6;

        15)   104, o powierzchni 15,0189 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        16)   105, o powierzchni 26,5879 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

        17)   106, o powierzchni 25,2022 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

        18)   107, o powierzchni 9,8138 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        19)   108, o powierzchni 15,3892 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        20)   110, o powierzchni 25,1225 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        21)   111, o powierzchni 26,6879 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        22)   112, o powierzchni 27,0971 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        23)   114, o powierzchni 23,0779 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        24)   115, o powierzchni 0,7528 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        25)   117, o powierzchni 11,9859 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        26)   118, o powierzchni 27,7699 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        27)   119, o powierzchni 29,1323 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        28)   120, o powierzchni 29,8179 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

        29)   121/1, o powierzchni 0,2465 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        30)   121/2, o powierzchni 29,2589 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

        31)   122, o powierzchni 20,9262 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

        32)   125, o powierzchni 6,6255 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        33)   126, o powierzchni 4,0552 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        34)   127, o powierzchni 35,3556 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        35)   128, o powierzchni 25,5164 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        36)   129, o powierzchni 28,9722 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

        37)   130, o powierzchni 29,2202 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

        38)   131, o powierzchni 29,3029 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

        39)   132, o powierzchni 28,0110 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

        40)   133, o powierzchni 20,7706 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        41)   137, o powierzchni 28,1928 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

        42)   138, o powierzchni 28,4060 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        43)   139, o powierzchni 29,6776 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        44)   140, o powierzchni 24,7658 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        45)   141, o powierzchni 21,4821 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        46)   142, o powierzchni 20,3288 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        47)   143, o powierzchni 16,0074 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        48)   144, o powierzchni 25,0606 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        49)   145, o powierzchni 30,4472 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        50)   146, o powierzchni 28,3662 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        51)   147, o powierzchni 28,0730 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        52)   152, o powierzchni 18,4983 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        53)   153, o powierzchni 23,4187 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        54)   154, o powierzchni 5,2917 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

        55)   159, o powierzchni 26,7246 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00050636/2.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...