• Ustawa o odwróconym kredy...
  28.05.2023

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2023

Dz.U.2023.0.152 t.j. - Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron oraz zasady rozliczenia zobowiązań z niej wynikających.
1.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
całkowita kwota do zapłaty – sumę wypłaconej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego, odsetek oraz innych kosztów niezapłaconych przez kredytobiorcę przed spłatą kredytu, należnych do dnia spłaty;
2)
inne koszty – koszty, inne niż odsetki, które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową odwróconego kredytu hipotecznego, w szczególności prowizje i inne opłaty.
2.
Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o banku, należy przez to rozumieć także oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej lub instytucję kredytową prowadzącą działalność transgraniczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640 i 2707).
W sprawach związanych z umową odwróconego kredytu hipotecznego nie stosuje się art. 69 umowa kredytu ust. 1 i 2, art. 70 zdolności kredytowa, art 74–75a, art. 76a obowiązek powiadomienia osób zabezpieczających kredyt o opóźnieniu w jego spłacie, art. 77 odrębna prowizja od niewykorzystanego kredytu, art. 78 umowy pożyczek pieniężnych i art. 78a odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do umów kredytu konsumenckiego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz art. 387dx1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339).
1.
Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami.
2.
Kredytobiorcą może być osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości lub której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą może być również osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości lub której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.
1.
Wierzytelność banku wynikająca z umowy odwróconego kredytu hipotecznego może być zabezpieczona wyłącznie przez:
1)
ustanowienie hipoteki na nieruchomości lub prawie, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, oraz
2)
ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2.
2.
Podstawą wpisu roszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do księgi wieczystej jest oświadczenie banku o zawarciu umowy odwróconego kredytu hipotecznego spełniające wymagania, o których mowa w art. 95 moc prawna dokumentów potwierdzających czynność bankową lub zabezpieczającą wierzytelność banku ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
3.
Bank nie może uzależniać zawarcia umowy odwróconego kredytu hipotecznego od zawarcia innych umów, z wyjątkiem umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych nieruchomości lub lokalu, do którego kredytobiorcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
1.
Podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego jest wartość rynkowa:
1)
nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy lub do której kredytobiorcy przysługuje prawo użytkowania wieczystego lub
2)
lokalu, do którego kredytobiorcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
– na których kredytobiorca ustanowi zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego.
2.
Do określenia wartości rynkowej nieruchomości lub lokalu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).
1.
Wypłata kwoty odwróconego kredytu hipotecznego następuje jednorazowo albo w ratach, przez okres i w wysokości określonych w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy.
2.
Jeżeli umowa odwróconego kredytu hipotecznego została zawarta z więcej niż jednym kredytobiorcą, w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców prawo do wypłaty rat odwróconego kredytu hipotecznego przysługujących zmarłemu kredytobiorcy przysługuje tym z żyjących kredytobiorców, którzy nabyli po zmarłym udział we własności nieruchomości lub w prawie, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, proporcjonalnie do wysokości nabytego przez nich udziału.

Rozdział 2. Zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego

1.
Bank, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, dostarcza kredytobiorcy, według jego wyboru, w postaci papierowej lub elektronicznej, formularz informacyjny zawierający informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być skrócony na żądanie kredytobiorcy. Formularz informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 definicja oferty ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339).
2.
W formularzu informacyjnym bank wskazuje:
1)
dane identyfikacyjne banku;
2)
kwotę odwróconego kredytu hipotecznego, sposób jej ustalenia, w tym stosunek tej kwoty do wartości nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy lub do której przysługuje mu prawo użytkowania wieczystego, lub lokalu, do którego przysługuje kredytobiorcy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
3)
termin i sposób wypłaty odwróconego kredytu hipotecznego;
4)
sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany;
5)
wysokość i sposób płatności innych kosztów, w tym:
a) prowizji,
b) opłaty za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego,
c) kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu, o których mowa w pkt 2,
d) kosztu monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w pkt 2
– oraz sposób ich rozliczania;
6)
stronę umowy odwróconego kredytu hipotecznego zobowiązaną do poniesienia kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu, o których mowa w pkt 2, oraz kosztu monitorowania ich wartości;
7)
częstotliwość i sposób monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w pkt 2;
8)
sposób zabezpieczenia wierzytelności banku;
9)
prawa i obowiązki kredytobiorcy;
10)
zasady rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego;
11)
informację, że formularz informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 definicja oferty ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
12)
inne informacje niezbędne do podjęcia przez kredytobiorcę decyzji o zawarciu umowy odwróconego kredytu hipotecznego.
3.
Kwoty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4 i 5, mogą mieć charakter szacunkowy.
4.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza informacyjnego, uwzględniając konieczność prawidłowego zapoznania się przez kredytobiorcę ze szczegółowymi warunkami udzielania i rozliczania odwróconego kredytu hipotecznego.
1.
Bank, przed zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, dokonuje oceny stanu i historii zobowiązań kredytobiorcy oraz stanu prawnego nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1.
2.
Kredytobiorca jest obowiązany do przedstawienia, na żądanie banku, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny, o której mowa w ust. 1.
1.
Umowę odwróconego kredytu hipotecznego zawiera się w formie pisemnej.
2.
Umowa odwróconego kredytu hipotecznego określa w szczególności:
1)
strony umowy;
2)
kwotę odwróconego kredytu hipotecznego;
3)
rynkową wartość nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1;
4)
stosunek kwoty odwróconego kredytu hipotecznego do rynkowej wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1;
5)
termin, wysokość i sposób wypłaty kwoty odwróconego kredytu hipotecznego;
6)
sposób zabezpieczenia wierzytelności banku;
7)
stronę umowy zobowiązaną do poniesienia kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1, oraz kosztu monitorowania ich wartości;
8)
sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany;
9)
wysokość i sposób płatności innych kosztów, w tym kosztu wykonywania przez bank upoważnienia, kosztu monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1, jeżeli umowa je przewiduje, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulegać zmianie;
10)
obowiązki kredytobiorcy, o których mowa w art. 16 zobowiązania kredytobiorcy ust. 1, oraz skutki ich niewykonywania przez kredytobiorcę, w szczególności prawo do żądania przez bank udzielenia mu upoważnienia do wykonania tych obowiązków;
11)
częstotliwość i sposób monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1;
12)
prawa kredytobiorcy, w tym prawo do odstąpienia od umowy wraz z określeniem wysokości odsetek za okres do upływu terminu określonego w art. 12 odstąpienie od umowy przez kredytobiorcę ust. 1, prawo do przedterminowej spłaty odwróconego kredytu hipotecznego oraz uprawnienia, o których mowa w art. 15 uprawnienia kredytobiorcy w razie niewykonywania obowiązków przez bank;
13)
warunki wypowiedzenia umowy;
14)
zasady i termin rozliczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
15)
osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy.
3.
Do umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank dołącza wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierający w szczególności adres oraz adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, 1002 i 2754), o ile taki posiada, pod który należy je złożyć.
4.
Zmiana umowy odwróconego kredytu hipotecznego w zakresie wskazania osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy jest bezpłatna.
W umowie odwróconego kredytu hipotecznego kredytobiorca może zobowiązać się do niezbywania własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bez zgody banku. Przepisu art. 72 niedopuszczalność zastrzeżenia zakazu zbycia nieruchomości obciążonej ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2022 r. poz. 1728, 1846 i 2185) nie stosuje się.

Rozdział 3. Prawa i obowiązki stron umowy odwróconego kredytu hipotecznego

1.
Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecznego, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Termin do odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli kredytobiorca przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę adres lub nada w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) albo wyśle na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
2.
Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy odwróconego kredytu hipotecznego, z wyjątkiem niepodlegających zwrotowi opłat lub ich części poniesionych przez bank na rzecz organów administracji państwowej lub sądów.
3.
Kredytobiorca zwraca bankowi wypłaconą kwotę odwróconego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami należnymi do dnia odstąpienia od umowy odwróconego kredytu hipotecznego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4.
Dniem spłaty odwróconego kredytu hipotecznego jest dzień złożenia dyspozycji przekazania bankowi środków pieniężnych w kwocie, o której mowa w ust. 3.
5.
Umowa odwróconego kredytu hipotecznego może stanowić, że wypłata środków pieniężnych nastąpi po upływie terminu do odstąpienia od umowy.
1.
Kredytobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całkowitej kwoty do zapłaty lub jej części.
2.
W przypadku spłaty przez kredytobiorcę całkowitej kwoty do zapłaty lub jej części bank nie pobiera prowizji.
3.
Bank nie może uzależnić spłaty całkowitej kwoty do zapłaty lub jej części od uprzedniego poinformowania go o tym przez kredytobiorcę.
4.
Spłata części całkowitej kwoty do zapłaty nie wstrzymuje wypłaty rat niewykorzystanej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego, chyba że strony postanowiły inaczej.
5.
W przypadku spłaty całkowitej kwoty do zapłaty bank jest zobowiązany do potwierdzenia rozliczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego, w terminie 14 dni od dnia dokonania tej spłaty.
Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego w każdym czasie, z zachowaniem terminu 30-dniowego.
W przypadku gdy bank nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 8 formularz informacyjny, lub sporządza umowę odwróconego kredytu hipotecznego niezgodnie z wymogami, o których mowa w art. 10 forma i treść umowy kredytu, kredytobiorca, po złożeniu bankowi pisemnego oświadczenia, może:
1)
żądać od banku zapłaty dziesiątej części odsetek i innych kosztów należnych od wypłaconej części odwróconego kredytu hipotecznego albo
2)
wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego i spłacić całkowitą kwotę do zapłaty bez dziesiątej części odsetek i innych kosztów.
1.
W okresie trwania umowy odwróconego kredytu hipotecznego kredytobiorca jest zobowiązany w odniesieniu do nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1:
1)
posiadać ubezpieczenie tej nieruchomości lub tego lokalu od zdarzeń losowych, jeżeli jest wymagane przez bank;
2)
utrzymywać tę nieruchomość lub ten lokal w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zwykłego używania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności dokonywać bieżących napraw i remontów;
3)
terminowo uiszczać podatki i obowiązkowe opłaty związane z korzystaniem z tej nieruchomości lub tego lokalu.
2.
W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, bank wzywa kredytobiorcę do jego dopełnienia, wyznaczając termin nie krótszy niż 60 dni.
3.
Termin, o którym mowa w ust. 2, wyznacza się z uwzględnieniem rodzaju niewykonanego obowiązku i możliwości jego wykonania przez kredytobiorcę.
4.
W przypadku niewykonania przez kredytobiorcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, bank żąda od kredytobiorcy udzielenia mu upoważnienia do wykonania tego obowiązku w imieniu kredytobiorcy.
1.
Bank może wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego, wyłącznie jeżeli:
1)
została wszczęta egzekucja z nieruchomości lub z prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, przez innego niż ten bank wierzyciela, przy czym o istnieniu tej wierzytelności bank nie wiedział w dniu zawarcia umowy odwróconego kredytu hipotecznego, lub
2)
kredytobiorca przeniósł na osoby trzecie własność nieruchomości lub prawo, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiące zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bez zgody banku, w przypadku gdy w umowie odwróconego kredytu hipotecznego strony zastrzegły obowiązek niezbywania własności tej nieruchomości lub tego prawa bez zgody banku, lub
3)
wartość nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1, z przyczyn zawinionych przez kredytobiorcę uległa istotnemu zmniejszeniu, lub
4)
kredytobiorca odmówił udzielenia bankowi upoważnienia w przypadku, o którym mowa w art. 16 zobowiązania kredytobiorcy ust. 4.
2.
Okres wypowiedzenia przez bank umowy odwróconego kredytu hipotecznego wynosi 30 dni.
W przypadku wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego z przyczyn, o których mowa w art. 17 wypowiedzenie umowy kredytu przez bank ust. 1:
1)
pkt 1 lub 2 – bank wstrzymuje wypłatę odwróconego kredytu hipotecznego;
2)
pkt 3 lub 4 – bank może wstrzymać wypłatę odwróconego kredytu hipotecznego.
1.
Bank jest obowiązany ustalić zasady zarządzania ryzykiem długowieczności.
2.
Jeżeli suma wierzytelności banku z tytułu zawartych umów odwróconego kredytu hipotecznego przekracza 5% odpowiednio funduszy własnych lub funduszy oddziału, do czynności szacowania ryzyka długowieczności bank powołuje aktuariusza, o którym mowa w art. 68 wymogi wobec aktuariusza ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2283 i 2640).

Rozdział 4. Rozliczenie odwróconego kredytu hipotecznego

1.
Całkowita kwota do zapłaty staje się wymagalna z upływem:
1)
okresu wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
2)
roku od dnia śmierci kredytobiorcy.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 7 wypłata kwoty kredytu ust. 2, całkowita kwota do zapłaty staje się wymagalna z upływem roku od dnia śmierci ostatniego z kredytobiorców.
1.
Spadkobiercy, w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci kredytobiorcy lub ostatniego z kredytobiorców, mogą dokonać spłaty całkowitej kwoty do zapłaty.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, roszczenie banku o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, wygasa.
Z dniem wymagalności całkowitej kwoty do zapłaty wymagalne staje się roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego.
Bank nalicza odsetki oraz inne koszty do dnia spłaty całkowitej kwoty do zapłaty albo przeniesienia na niego własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego.
1.
Kredytobiorca albo jego spadkobiercy ponoszą wobec banku odpowiedzialność do wysokości wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1. Bank może żądać zaspokojenia wyłącznie z nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego.
2.
Jeżeli kredytobiorca lub jego spadkobiercy przenieśli na osoby trzecie własność nieruchomości lub prawo, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiące zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bez zgody banku, w przypadku, o którym mowa w art. 11 zobowiązanie do niezbywania praw stanowiących zabezpieczenie kredytu, lub jeżeli wartość nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1, uległa istotnemu zmniejszeniu z przyczyn zawinionych przez kredytobiorcę lub jego spadkobierców, bank może żądać zaspokojenia także z innych składników majątku kredytobiorcy lub jego spadkobierców:
1)
w przypadku gdy zaspokojenie z tej nieruchomości lub tego prawa jest niemożliwe lub jest możliwe jedynie częściowo oraz
2)
do wysokości kwoty, o jaką została zmniejszona wartość tej nieruchomości lub tego lokalu lub w wysokości różnicy pomiędzy kwotą uzyskaną z egzekucji a całkowitą kwotą do zapłaty.
1.
Bank niezwłocznie po uzyskaniu informacji o śmierci kredytobiorcy zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie zawierające:
1)
imię i nazwisko kredytobiorcy;
2)
informację o zawarciu z kredytobiorcą umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
3)
informację o możliwości dokonania przez spadkobierców kredytobiorcy rozliczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
4)
termin wyznaczony do rozliczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, bank przekazuje, na piśmie, także osobom do kontaktu po śmierci kredytobiorcy, wskazanym w umowie odwróconego kredytu hipotecznego.
3.
Umowa odwróconego kredytu hipotecznego może, na wniosek kredytobiorcy, przewidywać publikację informacji, o których mowa w ust. 1, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
1.
W przypadku, o którym mowa w art. 20 wymagalność zapłaty całkowitej kwoty kredytu ust. 1 pkt 2, oraz pod warunkiem że nie zachodzą przesłanki ustanowienia kuratora spadku, bank może wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora.
2.
Sąd upoważnia kuratora do przeniesienia na bank własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, i rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego. W sprawach wynikających z rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego kurator może pozywać lub być pozywany.
3.
Kurator podejmuje czynności do dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia po kredytobiorcy.
4.
Koszty działania kuratora ponosi bank.
5.
Do przeniesienia przez kuratora własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, na rzecz banku nie stosuje się art. 19 obowiązek złożenia informacji o dokonanych wypłatach z tytułu zwrotu długu spadkodawcy ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2180).
Umowę o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bank zawiera:
1)
ze spadkobiercami kredytobiorcy;
2)
z wykonawcą testamentu, jeżeli został powołany;
3)
z kuratorem spadku, jeżeli został ustanowiony, a spadkobiercy nie uzyskali jeszcze stwierdzenia nabycia spadku albo poświadczenia dziedziczenia;
4)
z kuratorem, jeżeli został ustanowiony;
5)
z osobą trzecią, jeżeli zostały przeniesione na nią własność nieruchomości lub prawo, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiące zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego.
1.
W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bank w uzgodnieniu z osobą, o której mowa w art. 27 uprawnienie do zawarcia umowy o przeniesienie praw stanowiących zabezpieczenie kredytu, z którą zawarł tę umowę, zleca rzeczoznawcy majątkowemu oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości w rozumieniu art. 151 pojęcie wartości rynkowej, odtworzeniowej i katastralnej nieruchomości ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2.
W terminie 30 dni od dnia sporządzenia operatu szacunkowego bank zwraca osobie, o której mowa w art. 27 uprawnienie do zawarcia umowy o przeniesienie praw stanowiących zabezpieczenie kredytu pkt 1, 2 albo 5, albo do depozytu sądowego, kwotę pieniężną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością rynkową, o której mowa w ust. 1, a całkowitą kwotą do zapłaty, albo zawiadamia osoby, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 27 uprawnienie do zawarcia umowy o przeniesienie praw stanowiących zabezpieczenie kredytu, że wartość jego wierzytelności jest wyższa od tej wartości rynkowej.
Do wartości stanu czynnego spadku może zostać zaliczona wyłącznie kwota, którą bank zwraca spadkobiercom lub wykonawcy testamentu, albo kwota, którą bank złożył do depozytu sądowego, zgodnie z art. 28 operat szacunkowy ust. 2.
Wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu zachowku do wysokości całkowitej kwoty do zapłaty.
Zapis zwykły lub zapis windykacyjny nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, dokonany przez kredytobiorcę lub spadkobierców kredytobiorców na rzecz osoby trzeciej jest bezskuteczny.

Rozdział 5. Upadłość banku

Z chwilą ogłoszenia upadłości banku umowa odwróconego kredytu hipotecznego ulega rozwiązaniu w zakresie niewykonanej części.
Niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości banku syndyk masy upadłości składa do właściwego sądu rejonowego wniosek o zmniejszenie sumy hipotecznej do kwoty odpowiadającej całkowitej kwocie do zapłaty, z zastrzeżeniem że odsetki nalicza się do dnia ogłoszenia upadłości banku.

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 i 993): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.)

Rozdział 7. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 14.11.2014 r. - Dz. U. z 2014 r. poz. 1585]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...