• Ustawa o aplikacji mObywa...
  05.03.2024

Ustawa o aplikacji mObywatel

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.1234 - Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel

Obserwuj akt
Ustawa określa:
1)
zakres usług udostępnianych w aplikacji mObywatel, w tym funkcjonowanie:
a) dokumentu mObywatel,
b) profilu mObywatel,
c) certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel,
d) podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel;
2)
warunki i sposób pobierania przez użytkownika aplikacji mObywatel, przy użyciu tej aplikacji, danych dotyczących tego użytkownika, pochodzących z rejestrów publicznych, rejestrów niepublicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych;
3)
sposób potwierdzania oraz weryfikowania autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia dokumentów mobilnych;
4)
warunki opracowywania, udostępniania i świadczenia usług w aplikacji mObywatel;
5)
zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie funkcjonowania i korzystania z aplikacji mObywatel oraz systemu mObywatel.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
aplikacja mObywatel – oprogramowanie przeznaczone dla urządzeń mobilnych, w którym są udostępniane usługi świadczone przez podmioty publiczne oraz podmioty niepubliczne;
2)
certyfikat podstawowy – certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel wydawany z dokumentem mObywatel;
3)
certyfikat studenta – certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel wydawany z legitymacją studencką w postaci dokumentu mobilnego;
4)
certyfikat ucznia – certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel wydawany z legitymacją szkolną w postaci dokumentu mobilnego;
5)
certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel – poświadczenie elektroniczne potwierdzające dane użytkownika aplikacji mObywatel;
6)
dokument elektroniczny – dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73, z późn. zm.);
7)
dokument mobilny – dokument elektroniczny obsługiwany przy użyciu usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel;
8)
dokument mObywatel – dokument mobilny stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron;
9)
podmiot niepubliczny – podmiot inny niż podmiot, o którym mowa w pkt 10;
10)
podmiot publiczny – podmiot publiczny, o którym mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 i 1123);
11)
profil mObywatel – środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 3 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, obsługiwany przy użyciu usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel;
12)
rejestr niepubliczny – zbiór danych przetwarzanych przez podmiot niepubliczny;
13)
rejestr publiczny – rejestr publiczny, o którym mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
14)
system mObywatel – system teleinformatyczny zapewniający funkcjonalności niezbędne do działania aplikacji mObywatel oraz usług udostępnianych w tej aplikacji;
15)
system teleinformatyczny – system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
16)
użytkownik aplikacji mObywatel – osobę fizyczną, której zapewniono możliwość korzystania z aplikacji mObywatel po uprzednim ustaleniu tożsamości tej osoby w sposób określony w ustawie.
1.
W aplikacji mObywatel udostępnia się usługi umożliwiające użytkownikowi aplikacji mObywatel:
1)
pobranie z rejestrów publicznych, rejestrów niepublicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych danych:
a) osobowych tego użytkownika niezbędnych do realizacji usługi,
b) dotyczących sytuacji prawnej tego użytkownika lub praw mu przysługujących,
c) umożliwiających identyfikację rzeczy związanej z tym użytkownikiem,
d) dotyczących sytuacji prawnej osoby niepełnoletniej lub praw przysługujących tej osobie, jeżeli użytkownik aplikacji mObywatel jest:
– rodzicem osoby niepełnoletniej, z wyłączeniem rodzica, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, albo
– opiekunem prawnym osoby niepełnoletniej, z wyłączeniem rodzica zastępczego lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu mu dziecka z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej;
2)
przechowywanie, prezentację lub przekazanie do weryfikacji, przy użyciu urządzenia mobilnego, dokumentu mobilnego zawierającego dane, o których mowa w pkt 1;
3)
przekazanie danych, o których mowa w pkt 1, lub dokumentu mobilnego, o którym mowa w pkt 2, przez tego użytkownika innej osobie lub podmiotowi;
4)
posługiwanie się dokumentem mObywatel;
5)
posługiwanie się profilem mObywatel;
6)
użycie urządzenia mobilnego w celu obsługi jednego z czynników uwierzytelniania profilu zaufanego, o którym mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) dokonywanie płatności elektronicznych związanych z usługami świadczonymi na rzecz tego użytkownika.
Art. 3 usługi udostępniane w aplikacji mObywatel ust. 1 pkt 7 wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji art. 73 przepis przejściowy ust. 1.
2.
W usługach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, mogą być wykorzystywane dane:
1)
o których mowa w art. 7 zawartość dokumentu mObywatel ust. 1;
2)
pobrane z rejestrów publicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 określenie, w drodze rozporządzenia, zakresu danych i wykaz rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane, oraz podmiotów publicznych prowadzących te rejestry publiczne i systemy teleinf;
3)
udostępnione przez podmioty publiczne lub podmioty niepubliczne, jeżeli te dane są pobierane w ramach usługi świadczonej na podstawie art. 15 określenie listy usług i ogólnych warunków świadczenia każdej z usług lub art. 16 wniosek o opracowanie, udostępnienie oraz umożliwienie podmiotowi świadczenia usługi w aplikacji mObywatel.
1.
Użytkownikiem aplikacji mObywatel może zostać osoba fizyczna, która:
1)
została uwierzytelniona w sposób, o którym mowa w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej zawierającego co najmniej: imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL tej osoby, albo
2) złożyła wniosek o potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa dla celów korzystania z aplikacji mObywatel razem z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego, a jej tożsamość i obywatelstwo zostały potwierdzone w sposób, o którym mowa w art. 29a potwierdzenie przez organ gminy tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671), albo
3) złożyła wniosek o potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa dla celów korzystania z aplikacji mObywatel, posiada numer PESEL, a jej tożsamość i obywatelstwo zostały potwierdzone przez organ gminy na podstawie okazanego dokumentu tożsamości umożliwiającego jednoznaczne potwierdzenie tożsamości tej osoby.
Art. 4 użytkownik aplikacji mObywatel ust. ust. 1 pkt 2 i 3 wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji art. 73 przepis przejściowy ust. 1.
2. Wniosek o potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa dla celów korzystania z aplikacji mObywatel składa się osobiście na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.
3.
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu w sposób, o którym mowa w ust. 2, podpis własnoręczny składa się na wydruku wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4.
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę wniosek opatruje się adnotacją o przyczynie braku tego podpisu.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, organ gminy porównuje dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL z danymi okazanego dokumentu tożsamości.
6.
Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2–5, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.
Art. 4 użytkownik aplikacji mObywatel ust. 2-6 wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji art. 73 przepis przejściowy ust. 1.
7.
Użytkownikiem aplikacji mObywatel w zakresie związanym z korzystaniem z:
1)
legitymacji szkolnej w postaci dokumentu mobilnego, o której mowa w art. 11 świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez szkoły, placówki i centra kształcenia ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234), oraz certyfikatu ucznia,
2)
legitymacji studenckiej w postaci dokumentu mobilnego, o której mowa w art. 74 dokumentacja przebiegu studiów ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234), oraz certyfikatu studenta
– może zostać osoba fizyczna, której tożsamość ustalono w sposób właściwy dla procedury wydawania tego dokumentu przez wydający go podmiot.
8.
Korzystanie z aplikacji mObywatel jest bezpłatne i dobrowolne. Użytkownik aplikacji mObywatel może zrezygnować z korzystania z tej aplikacji przez jej odinstalowanie lub unieważnienie certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.
9.
Użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać za pośrednictwem aplikacji mObywatel oraz systemu mObywatel, na potrzeby usługi, z której korzysta, aktualne dane, o których mowa w art. 3 usługi udostępniane w aplikacji mObywatel ust. 1 pkt 1, przetwarzane w rejestrach publicznych lub systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 określenie, w drodze rozporządzenia, zakresu danych i wykaz rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane, oraz podmiotów publicznych prowadzących te rejestry publiczne i systemy teleinf.
10.
Pobranie danych następuje na żądanie użytkownika aplikacji mObywatel złożone za pośrednictwem tej aplikacji.
1.
Podmiot publiczny umożliwia użytkownikowi aplikacji mObywatel pobranie za pośrednictwem aplikacji mObywatel oraz systemu mObywatel danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 określenie, w drodze rozporządzenia, zakresu danych i wykaz rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane, oraz podmiotów publicznych prowadzących te rejestry publiczne i systemy teleinf, które są przetwarzane w rejestrze publicznym lub systemie teleinformatycznym tego podmiotu, jeżeli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości udostępnienia tych danych.
2.
Podmiot publiczny umożliwia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji integrację systemu mObywatel z systemem teleinformatycznym tego podmiotu, w którym są przetwarzane dane użytkownika aplikacji mObywatel, w zakresie niezbędnym do zapewnienia pobrania danych na urządzenie mobilne tego użytkownika.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych i wykaz rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane, oraz podmiotów publicznych prowadzących te rejestry publiczne i systemy teleinformatyczne, mając na uwadze adekwatność zakresu tych danych do potrzeb związanych z usługami świadczonymi w aplikacji mObywatel oraz uwarunkowania pozwalające na zapewnienie możliwości pobierania tych danych.
1.
Dokument mObywatel zawiera:
1)
dane użytkownika aplikacji mObywatel pobrane z rejestru PESEL:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) numer PESEL,
c) datę urodzenia,
d) obywatelstwo,
e) imię ojca,
f) imię matki;
2)
fotografię użytkownika aplikacji mObywatel pobraną z Rejestru Dowodów Osobistych;
3)
numer, serię, datę wydania i termin ważności.
2.
Dokument mObywatel jest wydawany użytkownikowi aplikacji mObywatel automatycznie, po ustaleniu jego tożsamości, w sposób określony w art. 4 użytkownik aplikacji mObywatel ust. 1, na okres 5 lat.
3.
W przypadku gdy w rejestrze PESEL został odnotowany zgon użytkownika aplikacji mObywatel albo informacja o utracie przez użytkownika aplikacji mObywatel obywatelstwa polskiego, dokument mObywatel oraz certyfikat podstawowy są automatycznie unieważniane.
4.
Jeżeli z przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego, obowiązek ten uznaje się za spełniony w przypadku stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu mObywatel.
5.
Dokument mObywatel:
1)
nie uprawnia do przekraczania granicy państwowej;
2)
nie może być wykorzystywany do stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego w przypadku wystąpienia albo uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia okoliczności, w których wykorzystanie tego dokumentu nie zapewni niezbędnego poziomu pewności i bezpieczeństwa stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego albo nie może być przeprowadzone w warunkach zapewniających taki poziom.
6.
W razie wystąpienia okoliczności albo uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których dokument mObywatel nie może być wykorzystywany do stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego, mając na uwadze zapewnienie niezbędnego poziomu pewności i bezpieczeństwa stwierdzania tożsamości lub obywatelstwa polskiego.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia użytkownikowi aplikacji mObywatel możliwość aktualizacji danych, o których mowa w art. 7 zawartość dokumentu mObywatel ust. 1 pkt 1 i 2, informując go o potrzebie dokonania takiej aktualizacji w formie komunikatu wyświetlonego w aplikacji mObywatel.
2.
W przypadku dokonania aktualizacji danych jest wydawany automatycznie nowy:
1)
dokument mObywatel;
2)
certyfikat podstawowy, jeżeli aktualizacja dotyczy danych w nim zawartych.
3.
W przypadku niedokonania aktualizacji danych w trakcie pierwszego użycia aplikacji mObywatel po otrzymaniu informacji o potrzebie aktualizacji jest automatycznie unieważniany:
1)
dokument mObywatel;
2)
certyfikat podstawowy, jeżeli aktualizacja dotyczy danych w nim zawartych.
1.
Dokument mobilny przekazywany do weryfikacji jest opatrywany przez użytkownika aplikacji mObywatel podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.
2.
Osoba, której jest prezentowany lub przekazywany do weryfikacji dokument mobilny, może dokonać potwierdzenia autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia tego dokumentu, weryfikując:
1)
dane tego dokumentu lub
2)
zaawansowaną pieczęć elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji lub obsługującego ten organ urzędu, weryfikowaną przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu, którą jest opatrzony ten dokument, lub
3)
podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel, którym jest opatrzony ten dokument, lub
4)
zabezpieczenia wizualne tego dokumentu, lub
5)
poprawność funkcjonowania usługi pozwalającej na obsługę tego dokumentu.
1.
Certyfikat podstawowy zawiera:
1)
imię (imiona) użytkownika aplikacji mObywatel;
2)
nazwisko użytkownika aplikacji mObywatel;
3)
numer PESEL użytkownika aplikacji mObywatel;
4)
obywatelstwo użytkownika aplikacji mObywatel;
5)
numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat;
6)
informację o podmiocie wydającym certyfikat;
7)
oznaczenie daty i godziny początku oraz końca okresu ważności certyfikatu;
8)
wskazanie adresu, pod którym są dostępne informacje lub usługi zapewniające w automatyczny sposób wiarygodną, nieodpłatną i wydajną weryfikację ważności certyfikatu;
9)
informację o miejscu publikacji polityki świadczenia usług dla certyfikatów, o której mowa w art. 21 informacje sporządzane, udostępniane i aktualizowane w Biuletynie Informacji Publicznej ust. 4.
2.
Certyfikat podstawowy jest wydawany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji albo obsługujący ten organ urząd na okres roku, po potwierdzeniu tożsamości użytkownika aplikacji mObywatel:
1)
w sposób, o którym mowa w art. 4 użytkownik aplikacji mObywatel ust. 1, albo
2)
przy użyciu ważnego certyfikatu podstawowego.
3.
Okres ważności certyfikatu podstawowego nie może być dłuższy niż okres ważności dokumentu mObywatel.
4.
Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia użytkownikowi aplikacji mObywatel możliwość unieważnienia certyfikatu podstawowego:
1)
w drodze zgłoszenia telefonicznego;
2) przy użyciu usługi online.
Art. 10 zawartość certyfikatu podstawowego pkt 2 wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji art. 73 przepis przejściowy ust. 1.
1.
Certyfikat ucznia zawiera:
1)
imię (imiona) ucznia;
2)
nazwisko ucznia;
3)
numer PESEL ucznia;
4)
numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat;
5)
informację o podmiocie wydającym certyfikat;
6)
numer identyfikujący legitymację szkolną w postaci dokumentu mobilnego, z którą ten certyfikat został wydany.
2.
Certyfikat ucznia jest wydawany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji albo obsługujący ten organ urząd na okres roku szkolnego lub semestru, w którym jest wydawana, związana z tym certyfikatem, legitymacja szkolna w postaci dokumentu mobilnego.
1.
Certyfikat studenta zawiera:
1)
imię (imiona) studenta;
2)
nazwisko studenta;
3)
numer PESEL studenta;
4)
numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat;
5)
informację o podmiocie wydającym certyfikat;
6)
numer identyfikujący legitymację studencką w postaci dokumentu mobilnego, z którą ten certyfikat został wydany.
2.
Certyfikat studenta jest wydawany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji albo obsługujący ten organ urząd na okres semestru, w którym jest wydawana, związana z tym certyfikatem, legitymacja studencka w postaci dokumentu mobilnego.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel, odpowiednio do rodzaju podejrzewanego naruszenia, unieważnia certyfikaty, których dotyczy podejrzewane naruszenie, oraz zawiesza świadczenie usług związanych z wykorzystaniem tych certyfikatów do czasu przywrócenia stanu bezpieczeństwa tych certyfikatów.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza niezwłocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informacje odpowiednio o unieważnieniu certyfikatów użytkowników aplikacji mObywatel i zawieszeniu oraz przywróceniu świadczenia usług związanych z tymi certyfikatami.
1.
Profil mObywatel jest wydawany użytkownikowi aplikacji mObywatel automatycznie z certyfikatem podstawowym.
2.
Profil mObywatel zawiera dane identyfikujące użytkownika aplikacji mObywatel, potwierdzane przy użyciu certyfikatu podstawowego, obejmujące:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
datę urodzenia;
4)
numer PESEL.
3.
Profil mObywatel zachowuje ważność przez okres ważności certyfikatu podstawowego oraz traci ważność w przypadku utraty ważności albo unieważnienia tego certyfikatu.
4.
Uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu mObywatel jest dokonywane przy użyciu co najmniej dwóch czynników uwierzytelniania należących do co najmniej dwóch różnych kategorii, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.
5.
Organ, który potwierdził tożsamość użytkownika aplikacji mObywatel w sposób, o którym mowa w art. 4 użytkownik aplikacji mObywatel ust. 1, przechowuje i archiwizuje dane oraz dokumenty związane z tym potwierdzeniem przez okres 20 lat w warunkach zapewniających:
1)
zachowanie integralności dokumentów;
2)
odszukanie i udostępnienie dokumentów;
3)
ochronę danych osobowych zawartych w dokumentach;
4)
ochronę dokumentów przed zniszczeniem.
6.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu mObywatel, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uwierzytelnień z wykorzystaniem tego środka identyfikacji elektronicznej.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji, mając na celu w szczególności zapewnianie rozwoju usług elektronicznych administracji publicznej i uwzględniając uwarunkowania prawne, techniczne, organizacyjne oraz finansowe związane ze świadczeniem usług, a także uwarunkowania w zakresie bezpieczeństwa aplikacji mObywatel, systemu mObywatel i użytkowników aplikacji mObywatel, może opracować i udostępnić w aplikacji mObywatel usługę, której świadczenie pozwala na realizację zadań podmiotu publicznego albo podmiotu niepublicznego lub określonej kategorii tych podmiotów.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określa listę usług, o których mowa w ust. 1.
3.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określa ogólne warunki świadczenia każdej z usług, o których mowa w ust. 1, zawierające:
1)
cel i zakres świadczenia usługi;
2)
warunki korzystania z usługi przez użytkownika aplikacji mObywatel;
3)
warunki organizacyjne i techniczne korzystania z aplikacji mObywatel oraz systemu mObywatel w ramach świadczenia usługi;
4)
zakres danych dotyczących użytkownika aplikacji mObywatel, wykorzystywanych w ramach usługi oraz wykaz rejestrów publicznych, rejestrów niepublicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych, z których są pobierane te dane;
5)
sposób potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 3.
4.
W celu świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1, podmiot publiczny albo podmiot niepubliczny składa do ministra właściwego do spraw informatyzacji wniosek, który zawiera co najmniej:
1)
dane identyfikacyjne podmiotu:
a) nazwę (firmę),
b) numer REGON,
c) NIP,
d) numer KRS, jeżeli został nadany,
e) adres siedziby,
f) adres poczty elektronicznej,
g) numer telefonu,
h) adres korespondencyjny;
2)
wskazanie usługi, której dotyczy wniosek;
3)
oświadczenie o zaakceptowaniu ogólnych warunków świadczenia usługi.
5.
Wniosek składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
6.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określa wzór wniosku w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7.
Minister właściwy do spraw informatyzacji wyraża zgodę na świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1, po spełnieniu przez podmiot publiczny albo podmiot niepubliczny warunków określonych w ogólnych warunkach świadczenia usługi. Wyrażenie zgody stanowi czynność materialno-techniczną.
8.
Minister właściwy do spraw informatyzacji odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1, w przypadku:
1)
niespełniania przez podmiot publiczny albo podmiot niepubliczny warunków określonych w ogólnych warunkach świadczenia usługi;
2)
wystąpienia ryzyka naruszenia bezpieczeństwa aplikacji mObywatel, systemu mObywatel lub użytkowników aplikacji mObywatel.
1.
Podmiot zainteresowany świadczeniem nowej usługi w aplikacji mObywatel może wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o opracowanie, udostępnienie oraz umożliwienie temu podmiotowi świadczenia takiej usługi.
2.
Wniosek zawiera co najmniej:
1)
dane identyfikacyjne podmiotu:
a) nazwę (firmę),
b) numer REGON,
c) NIP,
d) numer KRS, jeżeli został nadany,
e) adres siedziby,
f) adres poczty elektronicznej,
g) numer telefonu,
h) adres korespondencyjny;
2)
określenie zapotrzebowania dotyczącego nowej usługi, w szczególności w zakresie:
a) warunków opracowania, udostępnienia i świadczenia usługi,
b) warunków korzystania z usługi przez użytkownika aplikacji mObywatel,
c) danych niezbędnych do świadczenia usługi.
3.
Wniosek składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
4.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić wzór wniosku w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5.
W przypadku określenia wzoru wniosku wniosek składa się zgodnie z ustalonym wzorem.
6.
Minister właściwy do spraw informatyzacji wyraża zgodę na opracowanie, udostępnienie i świadczenie w aplikacji mObywatel nowej usługi, uwzględniając w szczególności:
1)
uwarunkowania prawne związane z możliwością świadczenia usługi;
2)
bezpieczeństwo aplikacji mObywatel, systemu mObywatel i użytkowników aplikacji mObywatel;
3)
dostępność zasobów technicznych, osobowych oraz finansowych, jakimi dysponuje urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz jednostki mu podległe lub przez niego nadzorowane, warunkujących możliwość opracowania i udostępnienia usługi;
4)
ocenę wpływu świadczenia usługi na rozwój usług elektronicznych administracji publicznej;
5)
pierwszeństwo w udostępnianiu usług podmiotów publicznych i ich świadczeniu przez te podmioty.
7.
Wyrażenie zgody na opracowanie, udostępnienie i świadczenie w aplikacji mObywatel nowej usługi stanowi czynność materialno-techniczną.
8.
Odmowa wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw informatyzacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
9.
W przypadku wyrażenia zgody zakres i warunki współpracy dotyczące udostępnienia oraz świadczenia nowej usługi określa się w porozumieniu zawartym między ministrem właściwym do spraw informatyzacji i podmiotem wnioskującym.
10.
Porozumienie sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
Usługi w aplikacji mObywatel, świadczone na podstawie art. 15 określenie listy usług i ogólnych warunków świadczenia każdej z usług i art. 16 wniosek o opracowanie, udostępnienie oraz umożliwienie podmiotowi świadczenia usługi w aplikacji mObywatel, są udostępniane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji bezpłatnie oraz z zachowaniem zasad równego traktowania podmiotów wnioskujących o możliwość świadczenia tych usług.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może zapewnić podmiotowi świadczącemu usługę w aplikacji mObywatel możliwość prowadzenia, przy użyciu systemu mObywatel, ewidencji dokumentów elektronicznych związanych ze świadczeniem tej usługi.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji:
1)
udostępnia, utrzymuje oraz zapewnia rozwój aplikacji mObywatel;
2)
zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu mObywatel;
3)
zapewnia integrację systemu mObywatel z systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych, w których są przetwarzane dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6 określenie, w drodze rozporządzenia, zakresu danych i wykaz rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane, oraz podmiotów publicznych prowadzących te rejestry publiczne i systemy teleinf, i z pozostałymi systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych oraz systemami teleinformatycznymi podmiotów niepublicznych, w zakresie niezbędnym do zapewnienia użytkownikowi aplikacji mObywatel możliwości pobrania danych na jego urządzenie mobilne;
4)
opatruje utworzony dokument mobilny, zawierający dane pobrane przez użytkownika aplikacji mObywatel, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
5)
zapewnia bezpieczeństwo i integralność danych przetwarzanych w systemie mObywatel oraz przekazywanych między systemem mObywatel, aplikacją mObywatel a systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych oraz systemami teleinformatycznymi podmiotów niepublicznych;
6)
zapewnia zabezpieczenia wizualne dokumentów mobilnych;
7)
udostępnia narzędzia, które umożliwiają potwierdzenie autentyczności, ważności, integralności oraz pochodzenia dokumentów mobilnych w sposób, o którym mowa w art. 9 potwierdzenie autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia dokumentu ust. 2 pkt 2 i 3:
a) aplikację na urządzenia mobilne „mWeryfikator”,
b) dedykowaną usługę online, zgodną z ogólnymi warunkami świadczenia usługi, o których mowa w art. 15 określenie listy usług i ogólnych warunków świadczenia każdej z usług ust. 3;

Art. 19 zadania realizowane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji ust. 1 pkt 7 lit. b wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji art. 73 przepis przejściowy ust. 1.
8)
zapewnia funkcjonowanie usług, o których mowa w art. 3 usługi udostępniane w aplikacji mObywatel.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może realizować zadania, o których mowa w ust. 1, w całości albo w części przy pomocy jednostek mu podległych lub przez niego nadzorowanych.
3.
Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, może być finansowana w formie dotacji celowej z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji, lub ze środków Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123 i 1193).
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych osobowych użytkowników aplikacji mObywatel, które są przetwarzane w systemie mObywatel.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza dane osobowe użytkowników aplikacji mObywatel w celu udostępnienia usług w aplikacji mObywatel, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa obrotu prawnego.
3.
Minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza dane osobowe użytkowników aplikacji mObywatel przez okres:
1)
6 lat od dnia upływu ważności albo dnia unieważnienia certyfikatu użytkownika – w przypadku danych, które są przetwarzane w systemie mObywatel;
2)
20 lat od dnia unieważnienia profilu mObywatel – w przypadku danych, które są przetwarzane w systemie identyfikacji elektronicznej, w którym jest wydawany profil mObywatel.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji sporządza, udostępnia i aktualizuje w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej:
1)
regulamin korzystania z aplikacji mObywatel;
2)
politykę świadczenia usług dla certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel;
3)
informacje dotyczące:
a) usług udostępnianych w aplikacji mObywatel,
b) usług czasowo zawieszonych,
c) potwierdzania autentyczności, ważności, integralności oraz pochodzenia dokumentów mobilnych, w tym zabezpieczeń wizualnych tych dokumentów,
d) udostępnianych metod unieważnienia certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel,
e) ogólnych warunków świadczenia usług w aplikacji mObywatel, o których mowa w art. 15 określenie listy usług i ogólnych warunków świadczenia każdej z usług ust. 3, oraz listy usług świadczonych na tej podstawie.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia aktualny kod źródłowy aplikacji mObywatel w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej w terminie 14 dni od dnia wdrożenia nowej wersji tej aplikacji.
3.
Regulamin korzystania z aplikacji mObywatel określa co najmniej:
1)
warunki bezpiecznego korzystania z tej aplikacji;
2)
warunki licencyjne korzystania z tej aplikacji;
3)
wymagania techniczne pozwalające na korzystanie z tej aplikacji.
4.
Polityka świadczenia usług dla certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel określa rozwiązania techniczne i organizacyjne dotyczące sposobu, zakresu oraz warunków tworzenia, wydawania i używania tych certyfikatów.
5.
Użytkownik aplikacji mObywatel w celu prawidłowego korzystania z aplikacji mObywatel postępuje zgodnie z regulaminem korzystania z aplikacji mObywatel oraz polityką świadczenia usług dla certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel.
1.
Podmiot świadczący usługę w aplikacji mObywatel oraz podmiot udostępniający dane wykorzystywane w usłudze świadczonej w aplikacji mObywatel niezwłocznie informują ministra właściwego do spraw informatyzacji, przy użyciu dostępnych środków komunikacji, o wszelkich zdarzeniach uzasadniających czasowe zawieszenie świadczenia usługi lub o problemach związanych z udziałem tych podmiotów w świadczeniu tej usługi lub w udostępnianiu danych wykorzystywanych w tej usłudze.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może czasowo zawiesić świadczenie usługi w aplikacji mObywatel w przypadku otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, lub wystąpienia zdarzeń lub okoliczności, które powodują ryzyko naruszenia bezpieczeństwa aplikacji mObywatel, systemu mObywatel lub użytkowników aplikacji mObywatel.
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, z późn. zm.): (zmiany pominięte)
Art. 23 zmiana ustawy – Kodeks wykroczeń wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu - art. 77 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984): (zmiany pominięte)
Art. 24 zmiana ustawy – Karta Nauczyciela wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania - art. 74 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230): (zmiany pominięte)
Art. 25 zmiana ustawy o systemie oświaty wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania - art. 74 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 oraz z 2023 r. poz. 614): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2022 r. poz. 1339): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, 1733, 2731 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650): (zmiany pominięte)
Art. 29 zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia - art. 76 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123 i 1193): (zmiany pominięte)
Art. 31 zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym pkt 1 i 3–7 wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu - art. 77 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852): (zmiany pominięte)
Art. 32 zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pkt 1 i 2 wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego - art. 78 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650 i 658): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 i 1123): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342): (zmiany pominięte)
Art. 36 zmiana ustawy o izbach lekarskich wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia - art. 76 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671): (zmiany pominięte)
Art. 37 zmiana ustawy o dowodach osobistych pkt 1–4 i 6–11 wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych - art. 75 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 i 2666 oraz z 2023 r. poz. 1003): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 i 1123): (zmiany pominięte)
Art. 39 zmiana ustawy o kierujących pojazdami wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu - art. 77 przepis przejściowy ust. 1.
Art. 39 zmiana ustawy o kierujących pojazdami pkt 4 wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania - art. 80 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185): (zmiany pominięte)
Art. 40 zmiana ustawy o systemie informacji oświatowej pkt 1-4 wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania - art. 74 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185): (zmiany pominięte)
Art. 42 zmiana ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia - art. 76 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 oraz z 2022 r. poz. 2140, 2243 i 2754): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541, z późn. zm.): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213): (zmiany pominięte)
Art. 45 zmiana ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia - art. 76 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z późn. zm.): (zmiany pominięte)
Art. 48 zmiana ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu - art. 77 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 i 1088): (zmiany pominięte)
Art. 49 zmiana ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce pkt 1 i 2 wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki - art. 81 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873): (zmiany pominięte)
Art. 50 zmiana ustawy o zawodzie farmaceuty wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia - art. 76 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z 2022 r. poz. 1002 i 1715 oraz z 2023 r. poz. 1123): (zmiany pominięte)
Art. 51 zmiana ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu - art. 77 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547 i 1088): (zmiany pominięte)
Art. 52 zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pkt 4 w zakresie art. 113c wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania - art. 74 przepis przejściowy ust. 1.
Art. 52 zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pkt 4 w zakresie art. 113d wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia - art. 76 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 i 295): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280): (zmiany pominięte)
Art. 55 zmiana ustawy o medycynie laboratoryjnej wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia - art. 76 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 i 295): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 oraz z 2023 r. poz. 877): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. poz. 2754): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2705): (zmiany pominięte)
Art. 59 zmiana ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia - art. 76 przepis przejściowy ust. 1.
W ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295 i 556): (zmiany pominięte)
Do dnia 12 lipca 2024 r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wydaje się legitymację służbową na podstawie art. 11a legitymacja służbowa ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 przepis przejściowy ust. 1 pkt 1.
Art. 61 przepis przejściowy wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania - art. 74 przepis przejściowy ust. 1.
Legitymacja służbowa wydana nauczycielowi na podstawie art. 11a legitymacja służbowa ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 przepis przejściowy ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wydana przed dniem 13 lipca 2024 r., zachowuje ważność do dnia wydania nauczycielowi nowej legitymacji, o której mowa w art. 11c legitymacja służbowa nauczyciela w postaci karty ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy – Karta Nauczyciela, jednak nie dłużej niż do dnia upływu terminu, na który została wydana.
Art. 62 przepis przejściowy wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania - art. 74 przepis przejściowy ust. 1.
Stwierdzenia nieważności, anulowania oraz zwrotu legitymacji służbowej wydanej nauczycielowi na podstawie art. 11a legitymacja służbowa ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 przepis przejściowy ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wydanej przed dniem 13 lipca 2024 r., dokonuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11a legitymacja służbowa ust. 3 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 przepis przejściowy ust. 1 pkt 1.
Art. 63 przepis przejściowy wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania - art. 74 przepis przejściowy ust. 1.
Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy – Karta Nauczyciela, w dniu określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 przepis przejściowy ust. 1 pkt 1, po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego albo certyfikatu, o którym mowa w art. 10 umożliwienie korzystania przez obywatela Ukrainy z aplikacji mObywatel ust. 3 ustawy zmienianej w art. 52 zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 14 dni od dnia określonego w tym komunikacie, wydaje się mLegitymację, o której mowa w art. 11b legitymacja służbowa nauczyciela w postaci dokumentu mobilnego ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy – Karta Nauczyciela, chyba że przed wydaniem nauczycielowi mLegitymacji nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela.
Art. 64 przepis przejściowy wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania - art. 74 przepis przejściowy ust. 1.
Nauczycielowi zatrudnionemu w dniu 13 lipca 2024 r. w szkole polskiej, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, szkole lub zespole szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego wydaje się, w terminie do dnia 27 lipca 2024 r., mLegitymację, o której mowa w art. 11b legitymacja służbowa nauczyciela w postaci dokumentu mobilnego ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy – Karta Nauczyciela, chyba że przed wydaniem nauczycielowi mLegitymacji nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela.
Art. 65 przepis przejściowy wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania - art. 74 przepis przejściowy ust. 1.
Stwierdzenie nieważności legitymacji służbowej nauczyciela oraz utrata ważności tej legitymacji:
1)
wydanej przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 przepis przejściowy ust. 1 pkt 1,
2)
wydanej przed dniem 13 lipca 2024 r. – w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
– nie skutkują unieważnieniem mLegitymacji, o której mowa w art. 11b legitymacja służbowa nauczyciela w postaci dokumentu mobilnego ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy – Karta Nauczyciela.
Art. 66 przepis przejściowy wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania - art. 74 przepis przejściowy ust. 1.
W bazie danych systemu informacji oświatowej, w danych dziedzinowych nauczyciela, o których mowa w art. 29 dane dziedzinowe nauczyciela ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 40 zmiana ustawy o systemie informacji oświatowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są gromadzone dane o legitymacjach służbowych nauczycieli wydanych od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 74 przepis przejściowy ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – dane o legitymacjach służbowych nauczycieli wydanych od dnia 13 lipca 2024 r.
Art. 67 przepis przejściowy wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania - art. 74 przepis przejściowy ust. 1.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 rozporządzenie w sprawie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami ust. 1 ustawy zmienianej w art. 39 zmiana ustawy o kierujących pojazdami zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 rozporządzenie w sprawie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami ust. 1 ustawy zmienianej w art. 39 zmiana ustawy o kierujących pojazdami, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 39 zmiana ustawy o kierujących pojazdami, i mogą być zmieniane w granicach określonych w art. 20 rozporządzenie w sprawie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami ust. 1 ustawy zmienianej w art. 39 zmiana ustawy o kierujących pojazdami, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 68 przepis przejściowy wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu - art. 77 przepis przejściowy ust. 1.
1.
Porozumienia zawarte przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 19g uchylony ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 35 zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne pozostają w mocy.
2.
Porozumienia zawarte przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 19g uchylony ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 35 zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w celu wydania mLegitymacji szkolnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez szkoły, placówki i centra kształcenia ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zachowują moc do dnia wejścia w życie art. 40 zmiana ustawy o systemie informacji oświatowej pkt 1, 3 i 4.
1.
Certyfikat, o którym mowa w art. 19e uchylony ust. 2a ustawy zmienianej w art. 35 zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowuje ważność przez okres, na jaki został wydany.
2.
Certyfikat, o którym mowa w art. 19e uchylony ust. 2a ustawy zmienianej w art. 35 zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy użytkownikowi uwierzytelnionemu w sposób określony w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy zmienianej w art. 35 zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może być:
1)
użyty do uwierzytelnienia w celu wydania dokumentu mObywatel;
2)
wykorzystywany w zakresie określonym dla certyfikatu podstawowego.
Użytkownik publicznej aplikacji mobilnej, o którym mowa w art. 19e uchylony ustawy zmienianej w art. 35 zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jest użytkownikiem aplikacji mObywatel.
Do praw jazdy zatrzymanych przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 77 przepis przejściowy ust. 1, na podstawie art. 135 zatrzymanie prawa jazdy ust. 1 ustawy zmienianej w art. 31 zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 72 przepis przejściowy wchodzi w życie z dniem wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu - art. 77 przepis przejściowy ust. 1.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:
1)
art. 3 usługi udostępniane w aplikacji mObywatel ust. 1 pkt 7;
2)
art. 4 użytkownik aplikacji mObywatel ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2–6;
3)
art. 10 zawartość certyfikatu podstawowego ust. 4 pkt 2;
4)
art. 19 zadania realizowane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji ust. 1 pkt 7 lit. b.
2.
Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:
1)
art. 11b legitymacja służbowa nauczyciela w postaci dokumentu mobilnego i 636_art. 11c ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy – Karta Nauczyciela,
2)
art. 11 świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez szkoły, placówki i centra kształcenia ust. 1d ustawy zmienianej w art. 25 zmiana ustawy o systemie oświaty,
3)
art. 14 dane w związku z nauką ucznia w szkole pkt 33 i 34, art. 29 dane dziedzinowe nauczyciela ust. 1 pkt 1 lit. m i n, art. 35a dane przekazywane do bazy danych SIO w związku z wydaniem ml.legitymacji szkolnej i art. 93 przechowywanie danych w SIO ust. 3 ustawy zmienianej w art. 40 zmiana ustawy o systemie informacji oświatowej,
4)
art. 113c posługiwanie się przez obywatela Ukrainy certyfikatem elektronicznym potwierdzającym dane użytkownika aplikacji mObywatel ustawy zmienianej w art. 52 zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
– w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:
1)
art. 24 wniosek o wydanie dowodu ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 3a–3f, art. 28 wymogi formalne wniosku o wydanie dowodu pkt 11 i 11a, art. 31 formularz odbioru dowodu ust. 2 pkt 8 i 9 oraz ust. 3 i art. 54 rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego i wniosku o jego wydanie pkt 6,
2)
art. 24 wniosek o wydanie dowodu ust. 2a pkt 2,
3)
art. 32b forma zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu w ust. 1 pkt 3 i ust. 1a,
4)
art. 47 zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu ust. 1 i art. 63 zaświadczenie zawierające dane z Rejestru Dowodów Osobistych ust. 1 i 1a,
5)
art. 48a zgłoszenie posiadacza dowodu osobistego o nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych w celu unieważnienia dowodu osobistego ust. 3 i ust. 4 pkt 2
– ustawy zmienianej w art. 37 zmiana ustawy o dowodach osobistych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:
1)
art. 7c elementy dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty ust. 2a–2c ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
2)
art. 49 okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów ust. 5 pkt 46 ustawy zmienianej w art. 36 zmiana ustawy o izbach lekarskich,
3)
art. 41 wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych i wydanie o dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu ust. 1 zdanie drugie i ust. 1d ustawy zmienianej w art. 42 zmiana ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej,
4)
art. 24 ust. 1c i 1d ustawy zmienianej w art. 45 zmiana ustawy o zawodzie fizjoterapeuty,
5)
art. 17 dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” ust. 3 pkt 2, ust. 3b i 3c ustawy zmienianej w art. 50 zmiana ustawy o zawodzie farmaceuty,
6)
art. 113d udostępnianie obywatelowi Ukrainy dokumentów w aplikacji mObywatel ustawy zmienianej w art. 52 zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
7)
art. 71 wydawanie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego" ust. 5a i 5b ustawy zmienianej w art. 55 zmiana ustawy o medycynie laboratoryjnej,
8)
art. 28 dokument „Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego” ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 59 zmiana ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
– w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel, zgodnie z art. 38 dokumenty wymagane od kierującego pojazdem ust. 1 pkt 1, art. 100ar dane udostępniane zainteresowanemu uwierzytelnionemu w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję, art. 100at zakres danych gromadzonych w ewidencji kierowców, art. 135b tryb zatrzymania prawa jazdy ust. 1 i 3, art. 136 przekazanie przez Policję innym organom zatrzymanego prawa jazdy ust. 1 i 1a oraz art. 139 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy dotyczących wydanego w kraju prawa jazdy ust. 5 ustawy zmienianej w art. 31 zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz zgodnie z art. 4 dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 1a i 2, art. 5b tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, art 10a–10e, art. 20 rozporządzenie w sprawie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 1, art. 55 obecność podczas egzaminu państwowego instruktora szkolącego egzaminowanego, zakończenie części praktycznej egzaminu ust. 3 i art. 102a zatrzymanie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy ustawy zmienianej w art. 39 zmiana ustawy o kierujących pojazdami, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi określonej w art. 6ca tryb wystawiania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 32 zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi podpisu zaufanego w zakresie zapewnienia możliwości złożenia tego podpisu przy użyciu profilu mObywatel, o którym mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 14c ustawy zmienianej w art. 35 zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2.
Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi określonej w art. 17 warunki wydania karty rowerowej ust. 3 ustawy zmienianej w art. 39 zmiana ustawy o kierujących pojazdami.
2.
Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:
1)
art. 74 dokumentacja przebiegu studiów ust. 4b pkt 1,
2)
art. 208 uprawnienia doktoranta ust. 6 pkt 1
– ustawy zmienianej w art. 49 zmiana ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2.
Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
Minister właściwy do spraw informatyzacji po raz pierwszy udostępni kod źródłowy aplikacji mObywatel w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124), są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie wykorzystywania dokumentu mObywatel jako środka bezpieczeństwa finansowego do identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości, od dnia 1 września 2023 r.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 3 usługi udostępniane w aplikacji mObywatel ust. 1 pkt 7, art. 4 użytkownik aplikacji mObywatel ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2–6, art. 10 zawartość certyfikatu podstawowego ust. 4 pkt 2 i art. 19 zadania realizowane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji ust. 1 pkt 7 lit. b, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 73 przepis przejściowy ust. 1;
2)
art. 23 zmiana ustawy – Kodeks wykroczeń, art. 31 zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym pkt 1 i 3–7, art. 39 zmiana ustawy o kierujących pojazdami, art. 48 zmiana ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, art. 51 zmiana ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, art. 68 przepis przejściowy i art. 72 przepis przejściowy, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 77 przepis przejściowy ust. 1;
3)
art. 24 zmiana ustawy – Karta Nauczyciela, art. 25 zmiana ustawy o systemie oświaty, art. 40 zmiana ustawy o systemie informacji oświatowej pkt 1–4, art. 52 zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pkt 4 w zakresie art. 113c , i art. 61 przepis przejściowy–67, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 przepis przejściowy ust. 1;


4)
art. 29 zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 36 zmiana ustawy o izbach lekarskich, art. 42 zmiana ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, art. 45 zmiana ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, art. 50 zmiana ustawy o zawodzie farmaceuty, art. 52 zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pkt 4 w zakresie art. 113d , art. 55 zmiana ustawy o medycynie laboratoryjnej i art. 59 zmiana ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 76 przepis przejściowy ust. 1;
5)
art. 32 zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pkt 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 78 przepis przejściowy ust. 1;
6)
art. 39 zmiana ustawy o kierujących pojazdami pkt 4, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 80 przepis przejściowy ust. 1;
7)
art. 37 zmiana ustawy o dowodach osobistych pkt 1–4 i 6–11, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 75 przepis przejściowy ust. 1;
8)
art. 49 zmiana ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce pkt 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 81 przepis przejściowy ust. 1.----------
[Ustawa została ogłoszona 29.06.2023 r. - Dz. U. z 2023 r. poz. 1234]

- Zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z 13.07.2023 r. – art. 19 zadania realizowane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji ust. 1 pkt 7 lit b wchodzi w życie z dniem 29.07.2023 (M.P. 2023 poz. 707)
- Zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z 21.07.2023 r. – dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie art. 23 zmiana ustawy – Kodeks wykroczeń, art. 31 zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym pkt 1 i 3–7, art. 39 zmiana ustawy o kierujących pojazdami, art. 48 zmiana ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, art. 51 zmiana ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, art. 68 przepis przejściowy i art. 72 przepis przejściowy został określony na 07.08. 2023 r., z tym że dzień powszechnego udostępniania oraz obsługi tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel, z wykorzystaniem tych rozwiązań, został określony na na dzień 21.08. 2023 r. (M.P. 2023 poz. 736)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...