• Ustawa o pomocy państwa w...
  05.03.2024

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.1114 - Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Obserwuj akt

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady:
1)
gromadzenia oszczędności na cele mieszkaniowe na rachunku oszczędnościowym pod nazwą „Konto Mieszkaniowe”, zwanym dalej „kontem”, oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą „Lokata Mieszkaniowa”, zwanym dalej „lokatą”;
2)
nabywania uprawnienia do premii mieszkaniowej w związku z gromadzeniem oszczędności na koncie i lokacie oraz naliczania i wypłaty tej premii;
3)
zawierania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK”, umowy uprawniającej do prowadzenia konta i lokaty.
1.
Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:
1)
banku – należy przez to rozumieć bank w rozumieniu art. 2 pojęcie banku ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.);
2)
budowie – należy przez to rozumieć budowę w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553 i 967), z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego, chyba że:
a) w wyniku odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy dochodzi do wyodrębnienia własności nowego lokalu mieszkalnego lub
b) odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa dotyczy lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 68 nakaz opróżnienia budynku lub wyłączenia z użytkowania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
3)
domu jednorodzinnym – należy przez to rozumieć położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
4)
dziecku – należy przez to rozumieć dziecko osoby fizycznej, na rzecz której prowadzone jest konto albo prowadzona jest lokata, albo przysposobione przez tę osobę, będące małoletnim lub osobą niepełnosprawną, której niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem o:
a) znacznym stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 3 stopnie niepełnosprawności ust. 1 pkt 1,
b) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o którym mowa w art. 5 prowadzenie konta w walucie polskiej pkt 1,
c) niezdolności do samodzielnej egzystencji, o którym mowa w art. 5 orzeczenie o niezdolności do pracy jako orzeczenie o stopniu niepełnosprawności pkt 1a,
d) niepełnosprawności, o której mowa w art. 4a niepełnosprawność osób do 16 roku życia ust. 1
– ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852);
5)
inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej – należy przez to rozumieć inwestycję mieszkaniową w rozumieniu art. 2 definicja inwestycji mieszkaniowej ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28), realizowaną przez członków kooperatywy mieszkaniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 samodzielny lokal mieszkalny ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa lokale;
7)
spółdzielczym prawie – należy przez to rozumieć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz ekspektatywę własności, o której mowa w art. 19 ekspektatywa własności ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 438);
8)
Rządowym Funduszu Mieszkaniowym – należy przez to rozumieć Rządowy Fundusz Mieszkaniowy, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (Dz. U. z 2023 r. poz. 859 i 1114).
2.
Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:
1)
nabyciu prawa własności lokalu mieszkalnego – należy przez to rozumieć również nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego w wyniku realizacji umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, o której mowa w art. 19k umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725);
2)
prawie własności – należy przez to rozumieć również współwłasność.

Rozdział 2 Konto i lokata

1.
Konto i lokata mogą być prowadzone na rzecz osoby fizycznej:
1)
która nie posiada ani nie posiadała prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
2)
której nie przysługuje ani nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
3)
na rzecz której nie:
a) jest prowadzone inne konto ani nie jest prowadzona inna lokata ani
b) było prowadzone inne konto ani nie była prowadzona inna lokata, chyba że ich prowadzenie zakończono, przed ukończeniem przez tę osobę 18 lat i nie została wypłacona premia mieszkaniowa,
4)
która ukończyła 13 lat i w dniu zawarcia umowy prowadzenia konta nie ukończyła 45 lat
– zwanej dalej „oszczędzającym”.
2.
Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje się za spełnione również w przypadku, gdy oszczędzający posiada albo posiadał prawo własności albo oszczędzającemu przysługuje albo przysługiwało spółdzielcze prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego:
1)
którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 midx2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z dwojgiem dzieci albo
2)
którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 75 midx2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z trojgiem dzieci, albo
3)
którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 90 midx2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z czworgiem dzieci, albo
4)
w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z co najmniej pięciorgiem dzieci.
3.
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy oszczędzający posiada albo posiadał prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego:
1)
nabyte w drodze dziedziczenia w okresie prowadzenia konta albo lokaty lub
2)
w udziale nie wyższym niż 50% i nabyte w drodze dziedziczenia przed rozpoczęciem prowadzenia konta, lub
3)
wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 68 nakaz opróżnienia budynku lub wyłączenia z użytkowania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wydanej:
a) w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub
b) co najmniej 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia konta.
4.
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy oszczędzającemu przysługuje albo przysługiwało spółdzielcze prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego:
1)
nabyte w drodze dziedziczenia w okresie prowadzenia konta albo lokaty lub
2)
w udziale nie wyższym niż 50% i nabyte w drodze dziedziczenia przed rozpoczęciem prowadzenia konta, lub
3)
wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 68 nakaz opróżnienia budynku lub wyłączenia z użytkowania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wydanej:
a) w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub
b) co najmniej 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia konta.
1.
Konto i lokatę prowadzi, na rzecz oszczędzającego, bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK, zwany dalej „bankiem prowadzącym konto”.
2.
Konto i lokata są prowadzone na podstawie umowy zawieranej z oszczędzającym, zgodnie z art. 52 umowa rachunku bankowego ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, z tym że:
1)
zawarte w tej umowie określenie stron umowy obejmuje numer PESEL oszczędzającego, a w przypadku oszczędzającego nieposiadającego numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość wraz z nazwą państwa, które wydało ten dokument;
2)
zawarte w tej umowie określenie rodzaju rachunku obejmuje oznaczenie umożliwiające jego identyfikację;
3)
w umowie tej wskazuje się numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego do przeniesienia środków pieniężnych z konta albo lokaty, umożliwiający jego identyfikację;
4)
w przypadku gdy umowa jest zawierana w imieniu oszczędzającego będącego małoletnim lub osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnych przez jego przedstawiciela ustawowego w umowie tej wskazuje się dane przedstawiciela ustawowego, w tym jego imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku przedstawiciela nieposiadającego numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość wraz z nazwą państwa, które wydało ten dokument.
3.
Zawierając umowę, oszczędzający albo zawierający ją w jego imieniu przedstawiciel ustawowy składa jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 3 możliwość prowadzenia konta i lokaty na rzecz osoby fizycznej ust. 1. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
4.
W przypadku nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego w okresie prowadzenia konta albo lokaty, oszczędzający albo jego przedstawiciel ustawowy informuje o tym bank prowadzący konto w terminie 30 dni od dnia nabycia takiego prawa, chyba że nabycie tego prawa nastąpiło w drodze dziedziczenia.
1.
Konto prowadzone jest w walucie polskiej.
2.
Bank prowadzący konto nie pobiera od oszczędzającego opłat ani prowizji w związku z prowadzeniem konta.
3.
Gromadzone na koncie środki pieniężne są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej nie niższej niż 75% stopy oprocentowania rachunku oszczędnościowego, który zgodnie z ofertą banku prowadzącego konto, mogłaby jako obecny klient, dla nowych środków, równolegle prowadzić w tym banku osoba fizyczna, a w przypadku gdy bank prowadzący konto nie oferuje prowadzenia takich rachunków – według zmiennej stopy procentowej nie niższej niż 50% wskaźnika WIRON.
4.
W przypadku gdy oferta banku prowadzącego konto obejmuje prowadzenie rachunków oszczędnościowych o różnych stopach oprocentowania lub gdy zgodnie z tą ofertą stopa oprocentowania jest różna w zależności od okresu obowiązywania umowy prowadzenia tego rachunku oszczędnościowego albo wysokości wpłacanych środków, do ustalenia najniższej dopuszczalnej stopy oprocentowania konta zgodnie z ust. 3 przyjmuje się ofertę prowadzenia rachunku oszczędnościowego, w której:
1)
minimalna kwota wpłaty jest najbliższa kwocie 6000 zł,
2)
najwyższa kwota wpłaty jest najbliższa kwocie 24 000 zł,
3)
okres obowiązywania umowy jest najbliższy okresowi 12 miesięcy
– z wyłączeniem ofert prowadzenia rachunku oszczędnościowego w okresie krótszym niż 6 miesięcy.
1.
Konto może być prowadzone nie dłużej niż do dnia 31 marca roku następującego po upływie 10 lat liczonych od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę, o której mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2.
2.
Warunkiem prowadzenia konta na rzecz oszczędzającego jest dokonywanie na to konto comiesięcznych wpłat nie:
1)
niższych niż 500 zł oraz
2)
wyższych niż 2000 zł.
3.
Warunek, o którym mowa w ust. 2, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy wpłaty na konto nie dokonano w:
1)
jednym z miesięcy danego roku kalendarzowego lub jednym z miesięcy okresu liczonego od miesiąca, w którym zawarto umowę, o której mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2, do końca roku kalendarzowego lub
2)
miesiącu następującym po upływie 10 lat liczonych od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę, o której mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2.
4.
W przypadku gdy wpłata, o której mowa w ust. 2, jest dokonywana z innego rachunku bankowego, dniem dokonania wpłaty jest dzień realizacji przekazania środków wskazany przez oszczędzającego w dyspozycji tego przekazu.
5.
Wypłaty zgromadzonych na koncie środków pieniężnych dokonuje się do kwoty tych środków pomniejszonej o kwotę podatku dochodowego niepobranego w okresie prowadzenia konta zgodnie ze zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 159 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.), chyba że wypłata tych środków jest dokonywana na zasadach, o których mowa w rozdziale 3.
1.
W przypadku gdy:
1)
upłynął okres prowadzenia konta, o którym mowa w art. 6 maksymalny okres prowadzenia konta ust. 1 – z dniem następującym po dniu, w którym upłynął okres prowadzenia konta,
2)
po upływie 3 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zawarto umowę, o której mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2, doszło do naruszenia warunku, o którym mowa w art. 6 maksymalny okres prowadzenia konta ust. 2 – z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do naruszenia tego warunku,
3)
po upływie 3 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zawarto umowę, o której mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2, dokonano wypłaty części zgromadzonych na koncie środków pieniężnych – z ostatnim dniem miesiąca, w którym dokonano tej wypłaty, z uwzględnieniem art. 8 przeniesienie środków na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ust. 1 pkt 4
– bank prowadzący konto przekształca konto w lokatę.
2.
Przekształcenie konta w lokatę następuje w drodze jednostronnej zmiany warunków umowy, o której mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2, przez bank prowadzący konto, w sposób dostosowujący tę umowę do warunków prowadzenia lokaty. O zmianie warunków umowy bank prowadzący konto informuje oszczędzającego w terminie 3 dni od dnia jej dokonania.
3.
Lokata prowadzona jest w walucie polskiej.
4.
Bank prowadzący konto nie pobiera od oszczędzającego opłat ani prowizji w związku z przekształceniem konta w lokatę oraz prowadzeniem lokaty.
5.
Lokatę prowadzi się przez okres 12 miesięcy i odnawia po tym okresie, jednak nie więcej niż 4 razy, chyba że odnowienie lokaty następuje przed ukończeniem przez oszczędzającego 30 lat. W takim przypadku lokata jest odnawiana bez względu na liczbę poprzednich odnowień.
6.
Zgromadzone na lokacie środki pieniężne są oprocentowane według stałej stopy procentowej nie niższej niż 75% stopy oprocentowania rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, który zgodnie z ofertą banku prowadzącego konto mogłaby w dniu przekształcenia, o którym mowa w ust. 1, otworzyć w tym banku osoba fizyczna, na okres 12 miesięcy, a w przypadku gdy bank prowadzący konto nie oferuje prowadzenia takich rachunków – według stałej stopy procentowej nie niższej niż 50% obowiązującego w dniu ustalania jej wysokości wskaźnika WIRON.
7.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, bank prowadzący konto pomniejsza zgromadzone na koncie środki pieniężne o kwotę podatku dochodowego niepobranego w okresie prowadzenia konta zgodnie ze zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 159 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie odpowiadającej proporcji wypłaconych środków pieniężnych do wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na koncie przed tą wypłatą i odprowadza tę kwotę na rachunek organu podatkowego, w sposób właściwy dla odprowadzenia podatku dochodowego od przychodów, o których mowa w art. 17 przychód z kapitałów pieniężnych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
8.
W przypadku wypłaty zgromadzonych na lokacie środków pieniężnych bank prowadzący konto pomniejsza te środki o kwotę podatku dochodowego niepobranego w okresie prowadzenia konta i lokaty zgodnie ze zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 zmiana ustawy o podatku od spadków i darowizn ust. 1 pkt 159 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, i odprowadza tę kwotę na rachunek organu podatkowego, w sposób właściwy dla odprowadzenia podatku dochodowego od przychodów, o których mowa w art. 17 przychód z kapitałów pieniężnych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że wypłata tych środków jest dokonywana na zasadach, o których mowa w rozdziale 3.
1.
W przypadku gdy:
1)
w okresie prowadzenia konta albo lokaty doszło do naruszenia warunku, o którym mowa w art. 3 możliwość prowadzenia konta i lokaty na rzecz osoby fizycznej ust. 1 pkt 1 lub 2 – z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym bank prowadzący konto uzyskał informację, o której mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 4, bank prowadzący konto przenosi środki pieniężne znajdujące się na koncie albo lokacie,
2)
upłynął okres prowadzenia lokaty bez możliwości jej odnowienia zgodnie z art. 7 przekształcanie konta w lokatę ust. 5 – z dniem upływu tego okresu, bank prowadzący konto przenosi środki pieniężne znajdujące się na lokacie,
3)
przed upływem 3 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zawarto umowę, o której mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2, doszło do naruszenia warunku, o którym mowa w art. 6 maksymalny okres prowadzenia konta ust. 2 pkt 1 – z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do naruszenia tego warunku, bank prowadzący konto przenosi środki pieniężne znajdujące się na koncie,
4)
dokonano wypłaty części zgromadzonych na koncie środków pieniężnych przed upływem 3 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zawarto umowę, o której mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2, lub wypłaty części zgromadzonych na koncie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej łącznej kwocie wpłat dokonanych na konto – z ostatnim dniem miesiąca, w którym dokonano tej wypłaty, bank prowadzący konto przenosi pozostałe znajdujące się na koncie środki pieniężne,
5)
doszło do naruszenia warunku, o którym mowa w art. 6 maksymalny okres prowadzenia konta ust. 2 pkt 2 – w terminie 3 dni od dnia naruszenia tego warunku, bank prowadzący konto przenosi środki pieniężne, o które przekroczono limit, o którym mowa w art. 6 maksymalny okres prowadzenia konta ust. 2 pkt 2
– na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, o którym mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2 pkt 3.
2.
Przenosząc środki pieniężne na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, o którym mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2 pkt 3, bank prowadzący konto:
1)
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, pomniejsza te środki o kwotę podatku dochodowego niepobranego w okresie prowadzenia konta i lokaty zgodnie ze zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 159 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz
2)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pomniejsza te środki o kwotę odsetek od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego niepobranego w okresie prowadzenia konta i lokaty zgodnie ze zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 159 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczonych zgodnie z zasadami naliczania takich odsetek, od dnia upływu terminu na spełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 4, chyba że zaległość ta powstała pomimo terminowego spełnienia tego obowiązku
– i odprowadza tę kwotę na rachunek organu podatkowego, w sposób właściwy dla odprowadzenia podatku dochodowego od przychodów, o których mowa w art. 17 przychód z kapitałów pieniężnych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, po przeniesieniu środków pieniężnych na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, o którym mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2 pkt 3, umowa, o której mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2, wygasa.
Małoletni na rzecz którego prowadzone jest konto albo prowadzona jest lokata może dysponować środkami zgromadzonymi na tym koncie albo na tej lokacie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Przepisu art. 58 rachunek bankowy małoletniego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe nie stosuje się.
1.
Oszczędzający może nieodpłatnie przenieść prowadzenie konta albo lokaty do innego banku prowadzącego konto.
2.
Przeniesienie prowadzenia konta albo lokaty następuje przez przeniesienie wszystkich oszczędności zgromadzonych na dotychczasowym koncie albo dotychczasowej lokacie, na podstawie dyspozycji oszczędzającego, złożonej do dotychczasowego banku prowadzącego konto za pośrednictwem i zgodą banku prowadzącego konto, do którego przenoszone jest prowadzenie konta albo lokaty w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia tej dyspozycji.
3.
Prawo do nieodpłatnego przeniesienia prowadzenia konta albo lokaty do innego banku prowadzącego konto przysługuje oszczędzającemu nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2, albo dnia złożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 2, skutkującej ostatnią zmianą banku prowadzącego konto.
4.
Dniem złożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 2, jest dzień wpływu tej dyspozycji do dotychczasowego banku prowadzącego konto.
1.
W terminie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału bank prowadzący konto przekazuje BGK informacje o:
1)
umowach, o których mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2, zawartych w poprzednim kwartale,
2)
kontach przekształconych w poprzednim kwartale w lokaty,
3)
środkach pieniężnych przeniesionych w poprzednim kwartale z kont oraz lokat na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, zgodnie z art. 8 przeniesienie środków na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
4)
przeniesieniach prowadzenia kont i lokat w poprzednim kwartale z innego banku prowadzącego konto lub do innego banku prowadzącego konto, wraz ze wskazaniem tego banku
– wraz ze wskazaniem numerów tych kont i lokat.
2.
Przekazując informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, bank informuje o przyczynach przekształcenia kont w lokaty albo przeniesienia środków pieniężnych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane w postaci elektronicznej.
Uprawnione do używania nazwy „Konto Mieszkaniowe” oraz „Lokata Mieszkaniowa” do określenia prowadzonej działalności lub reklamy są wyłącznie bank prowadzący konto oraz BGK.

Rozdział 3 Premia mieszkaniowa

1.
W przypadku gdy zgromadzone na koncie albo lokacie środki pieniężne wypłacono w celu pokrycia całości albo części wydatków ponoszonych przez oszczędzającego w związku z:
1)
budową domu jednorodzinnego, w tym jego wykończeniem,
2)
nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu jednorodzinnego, jeżeli zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo wydaną decyzją o warunkach zabudowy na tej nieruchomości możliwa jest taka budowa,
3)
nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym jego wykończeniem,
4)
realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy,
5)
nabyciem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym jego wykończeniem, lub wniesieniem wkładu budowlanego, o którym mowa w art. 18 umowa o budowę lokalu ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
6)
wniesieniem wkładu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 10 umowa o budowę lokalu ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
7)
wniesieniem kwoty partycypacji, o której mowa w art. 29a ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 790 i 1114),
8)
remontem lub przebudową lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 68 nakaz opróżnienia budynku lub wyłączenia z użytkowania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
– oszczędzającemu przysługuje premia mieszkaniowa.
2.
Prawo do premii mieszkaniowej nie podlega dziedziczeniu.
3.
W przypadku gdy warunek, o którym mowa w art. 3 możliwość prowadzenia konta i lokaty na rzecz osoby fizycznej ust. 1 pkt 1, został spełniony w sposób, o którym mowa w art. 3 możliwość prowadzenia konta i lokaty na rzecz osoby fizycznej ust. 3 pkt 1 i 2, premia mieszkaniowa przysługuje, jeżeli:
1)
przed dniem wypłaty środków pieniężnych, o której mowa w ust. 1, oszczędzający zbył prawo własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o którym mowa w art. 3 możliwość prowadzenia konta i lokaty na rzecz osoby fizycznej ust. 3 pkt 1 albo 2, albo
2)
wypłata środków pieniężnych, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, odnoszących się do dalszych udziałów w prawie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o którym mowa w art. 3 możliwość prowadzenia konta i lokaty na rzecz osoby fizycznej ust. 3 pkt 1 albo 2.
4.
W przypadku gdy warunek, o którym mowa w art. 3 możliwość prowadzenia konta i lokaty na rzecz osoby fizycznej ust. 1 pkt 2, został spełniony w sposób, o którym mowa w art. 3 możliwość prowadzenia konta i lokaty na rzecz osoby fizycznej ust. 4 pkt 1 i 2, premia mieszkaniowa przysługuje, jeżeli:
1)
przed dniem wypłaty środków pieniężnych, o której mowa w ust. 1, oszczędzający zbył spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o którym mowa w art. 3 możliwość prowadzenia konta i lokaty na rzecz osoby fizycznej ust. 4 pkt 1 albo 2, albo
2)
wypłata środków pieniężnych, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 5, odnoszących się do dalszych udziałów w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o którym mowa w art. 3 możliwość prowadzenia konta i lokaty na rzecz osoby fizycznej ust. 4 pkt 1 albo 2.
5.
Premia mieszkaniowa nie przysługuje, jeżeli nabycie:
1)
prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu jednorodzinnego – w przypadku gdy zgromadzone na koncie albo lokacie środki pieniężne są wypłacane w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
2)
prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego – w przypadku gdy zgromadzone na koncie albo lokacie środki pieniężne są wypłacane w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, innych niż wskazane w ust. 3 pkt 2,
3)
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego – w przypadku gdy zgromadzone na koncie albo lokacie środki pieniężne są wypłacane w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 5, innych niż wskazane w ust. 4 pkt 2
– następuje od osoby zaliczanej do I grupy podatkowej, o której mowa w art. 14 grupy podatkowe ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043, z późn. zm.).
1.
Premia mieszkaniowa przysługuje, w przypadku gdy została naliczona co najmniej 3 razy, z pominięciem naliczenia za pierwszy rok kalendarzowy prowadzenia konta, jeżeli w roku tym konto było prowadzone przez okres krótszy niż 9 miesięcy.
2.
Premia mieszkaniowa jest naliczana z dniem 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym prowadzenia konta, za który jest naliczana, za każdy rok kalendarzowy prowadzenia konta, z pominięciem roku następującego po upływie 10 lat liczonych od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę, o której mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2, jako suma 12 miesięcznych składników naliczeniowych tego roku, obliczonych zgodnie ze wzorem:

WZÓR

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S – miesięczny składnik naliczeniowy,
K – aktualną na ostatni dzień danego miesiąca łączną kwotę wpłat dokonanych na konto,
W – wskaźnik premii mieszkaniowej.
3.
Wskaźnikiem premii mieszkaniowej dla danego roku prowadzenia konta jest wyższa z wartości obliczonych zgodnie ze wzorami:
1)WZÓR

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
W – wskaźnik premii mieszkaniowej,
cp – ogłaszany na podstawie art. 94 komunikat w "Monitorze Polskim" ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla roku prowadzenia konta, za który jest naliczana premia mieszkaniowa
albo
2)


WZÓR

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
W – wskaźnik premii mieszkaniowej,
mp – średnią arytmetyczną cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonych na podstawie art. 3b naliczanie premii gwarancyjnej ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla 4 kwartałów roku prowadzenia konta, za który jest naliczana premia mieszkaniowa,
mu – średnią arytmetyczną cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonych na podstawie art. 3b naliczanie premii gwarancyjnej ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla 4 kwartałów roku poprzedzającego rok prowadzenia konta, za który jest naliczana premia mieszkaniowa.
4.
W przypadku gdy wyższa z wartości obliczonych zgodnie z ust. 3 jest:
1)
wyższa niż 0,15, wskaźnik premii mieszkaniowej dla danego roku prowadzenia konta wynosi 0,15;
2)
niższa niż 0,01, wskaźnik premii mieszkaniowej dla danego roku prowadzenia konta wynosi 0,01.
5.
Wskaźnik premii mieszkaniowej dla danego roku prowadzenia konta ogłasza BGK w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, do dnia 10 marca roku następnego.
1.
Dla każdego konta i każdej lokaty bank prowadzący konto prowadzi w postaci elektronicznej zestawienie:
1)
premii mieszkaniowych naliczanych za każdy rok, wraz ze wskazaniem aktualnej kwoty tej premii;
2)
niepobranego zgodnie ze zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 159 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie albo lokacie.
2.
Bank prowadzący konto zapewnia oszczędzającemu bieżący dostęp do zestawień, o których mowa w ust. 1.
3.
W przypadku, o którym mowa w art. 10 możliwość nieodpłatnego przeniesienia prowadzenia konta ust. 1, przenosząc prowadzenie konta albo lokaty dotychczasowy bank prowadzący konto, w terminie 14 dni od dnia tego przeniesienia, przekazuje zestawienia, o których mowa w ust. 1, do banku prowadzącego konto, do którego przenoszone jest prowadzenie konta albo lokaty.
1.
Premia mieszkaniowa jest wypłacana wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie albo lokacie, w terminie 14 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty tych środków wraz z premią mieszkaniową albo w terminie późniejszym, wskazanym przez oszczędzającego w tej dyspozycji.
2.
Wypłata zgromadzonych na koncie albo lokacie środków pieniężnych wraz z premią mieszkaniową jest dokonywana na wskazany przez oszczędzającego:
1)
mieszkaniowy rachunek powierniczy, po dołączeniu przez oszczędzającego poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub będącego drugą stroną tej umowy dewelopera kopii umowy, o której mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 pkt 2, 3 i 5 lub art. 5 mieszkaniowy rachunek powierniczy pkt 6 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177 oraz z 2023 r. poz. 1114) – w przypadku gdy wypłata ta jest dokonywana w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w art. 13 premia mieszkaniowa ust. 1 pkt 1 albo 3, ponoszonych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego;
2)
rachunek bankowy sprzedającego nieruchomość gruntową lub jej część, po dołączeniu przez oszczędzającego poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub sprzedającego kopii umowy o przeniesieniu prawa własności tej nieruchomości lub jej części oraz oświadczenia, że nabycie tego prawa nastąpiło w celu budowy domu jednorodzinnego lub realizacji inwestycji kooperatywy mieszkaniowej – w przypadku gdy wypłata ta jest dokonywana w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w art. 13 premia mieszkaniowa ust. 1 pkt 2 lub 4;
3)
rachunek bankowy sprzedającego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, po dołączeniu przez oszczędzającego poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub sprzedającego kopii umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności tego lokalu albo domu albo umowy określającej zobowiązanie do ustanowienia lub przeniesienia własności tego lokalu albo domu – w przypadku gdy wypłata ta jest dokonywana w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w art. 13 premia mieszkaniowa ust. 1 pkt 3, i wydatki te nie są ponoszone w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego;
4)
rachunek bankowy zbywającego spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, po dołączeniu przez oszczędzającego poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub sprzedającego kopii umowy o nabyciu tego prawa;
5)
rachunek bankowy spółdzielni mieszkaniowej, po dołączeniu przez oszczędzającego poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub spółdzielnię mieszkaniową kopii umowy, o której mowa w:
a) art. 18 umowa o budowę lokalu ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – w przypadku gdy wypłata ta jest dokonywana w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w art. 13 premia mieszkaniowa ust. 1 pkt 5,
b) art. 10 umowa o budowę lokalu ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – w przypadku gdy wypłata ta jest dokonywana w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w art. 13 premia mieszkaniowa ust. 1 pkt 6;
6)
rachunek bankowy społecznej inicjatywy mieszkaniowej, po dołączeniu przez oszczędzającego poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub społeczną inicjatywę mieszkaniową kopii umowy, o której mowa w art. 29a ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa – w przypadku gdy wypłata ta jest dokonywana w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w art. 13 premia mieszkaniowa ust. 1 pkt 7;
7)
rachunek bankowy oszczędnościowo-rozliczeniowy, o którym mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2 pkt 3, po dołączeniu przez oszczędzającego poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający:
a) kopii decyzji o pozwoleniu na budowę albo skutecznego zgłoszenia – w przypadku gdy wypłata ta jest dokonywana w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w art. 13 premia mieszkaniowa ust. 1 pkt 1, jeżeli wydatki te nie są ponoszone w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, albo w przypadku gdy wypłata ta jest dokonywana w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w art. 13 premia mieszkaniowa ust. 1 pkt 4, innych niż wskazane w pkt 2, oraz
b) kopii decyzji, o której mowa w art. 68 nakaz opróżnienia budynku lub wyłączenia z użytkowania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – w przypadku gdy wypłata ta jest dokonywana w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w art. 13 premia mieszkaniowa ust. 1 pkt 1 lub 4, w zakresie odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, oraz w przypadku gdy wypłata ta jest dokonywana w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w art. 13 premia mieszkaniowa ust. 1 pkt 8.
3.
Składając dyspozycję wypłaty zgromadzonych na koncie albo lokacie środków pieniężnych wraz z premią mieszkaniową oszczędzający albo składający ją w jego imieniu przedstawiciel ustawowy składa jednocześnie oświadczenie o nienaruszeniu warunków, o których mowa w art. 3 możliwość prowadzenia konta i lokaty na rzecz osoby fizycznej ust. 1, w okresie prowadzenia konta albo lokaty. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
4.
W przypadku stwierdzenia przez bank prowadzący konto niekompletności dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, bank ten, w terminie 14 dni od dnia otrzymania dyspozycji, o której mowa w ust. 1, informuje oszczędzającego o stwierdzonych brakach. W takim przypadku dyspozycję, o której mowa w ust. 1, bank prowadzący konto realizuje w terminie 7 dni od dnia uzupełnienia braków albo w terminie późniejszym, wskazanym przez oszczędzającego w dyspozycji wypłaty zgromadzonych na koncie albo lokacie środków pieniężnych wraz z premią mieszkaniową.
5.
W przypadku gdy w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w ust. 1, oszczędzający dokonuje wypłaty części zgromadzonych na koncie albo lokacie środków pieniężnych, wypłacana z tymi środkami premia mieszkaniowa ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do stosunku kwoty środków pieniężnych wypłacanych w celu pokrycia całości albo części wydatków, o których mowa w ust. 1, do łącznej kwoty środków zgromadzonych w okresie prowadzenia konta.
6.
Wypłaty premii mieszkaniowej dokonuje bank prowadzący konto z własnych środków.
7.
Z tytułu wypłaty premii mieszkaniowej bank prowadzący konto pobiera prowizję odpowiadającą 1% tej premii. Prowizję pobiera się przez jej potrącenie z wypłacanej premii mieszkaniowej.
8.
Bank prowadzący konto przekazuje do BGK informację o liczbie wypłaconych w danym kwartale premii mieszkaniowych. Informację przekazuje się w postaci elektronicznej, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym dokonano tych wypłat, wraz z informacją o łącznej kwocie wypłaconych premii mieszkaniowych i prowizji pobranych zgodnie z ust. 7.
9.
W terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 8, BGK wypłaca bankowi prowadzącemu konto wskazaną w tych informacjach łączną kwotę wypłaconych premii mieszkaniowych i prowizji pobranych zgodnie z ust. 7.
1.
W przypadku gdy:
1)
oszczędzający został prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 297 wyłudzenie kredytu § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.) popełnione w związku z wypłatą premii mieszkaniowej,
2)
w okresie 5 lat od dnia wypłaty premii mieszkaniowej:
a) nie rozpoczęto:
– budowy, remontu lub przebudowy domu jednorodzinnego,
– realizacji inwestycji kooperatywy mieszkaniowej,
– remontu lub przebudowy lokalu mieszkalnego
– w związku z realizacją których wypłacono premię mieszkaniową,
b) oszczędzający dokonał zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej lub części tej nieruchomości, w związku z nabyciem którego wypłacono premię mieszkaniową,
c) nie rozpoczęto budowy domu jednorodzinnego lub realizacji inwestycji kooperatywy mieszkaniowej na nieruchomości gruntowej lub części tej nieruchomości, w związku z nabyciem prawa własności, której wypłacono premię mieszkaniową
– oszczędzający dokonuje zwrotu tej premii do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w pełnej kwocie.
2.
W przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia wypłaty premii mieszkaniowej oszczędzający:
1)
zbył prawo własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w związku z nabyciem lub wybudowaniem którego wypłacono premię mieszkaniową, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 umowa majątkowa małżeńska § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140),
2)
zbył spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w związku z nabyciem którego wypłacono premię mieszkaniową,
3)
wynajął lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, o którym mowa w pkt 1 i 2, lub jego część innej osobie lub użyczył ten lokal albo dom innej osobie,
4)
zmienił sposób użytkowania lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o którym mowa w pkt 1 i 2, lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
– oszczędzający dokonuje zwrotu tej premii do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w kwocie odpowiadającej iloczynowi wypłaconej premii mieszkaniowej oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 3 lat i liczby 36.
3.
Kwotę zwrotu, o której mowa w ust. 2, określa się na dzień wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2.
4.
W terminie 30 dni od dnia:
1)
uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub
2)
wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b lub ust. 2
– oszczędzający informuje o tym bank prowadzący konto, który wypłacił premię mieszkaniową.
5.
Zwrotu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, oszczędzający dokonuje za pośrednictwem banku prowadzącego konto, który wypłacił premię mieszkaniową, przez rachunek wskazany w tym celu przez bank prowadzący konto, w terminie:
1)
45 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
60 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub c, albo wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b lub ust. 2.
6.
Zwrotu premii mieszkaniowej oszczędzający dokonuje wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia upływu terminu na dokonanie zwrotu, o którym mowa w ust. 5.
7.
W przypadku niespełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 4, zwrotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b lub ust. 2, oszczędzający dokonuje wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia:
1)
wypłaty premii mieszkaniowej – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b lub ust. 2 – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b lub ust. 2.
8.
Z tytułu pośredniczenia w dokonaniu zwrotu, o którym mowa w ust. 1 i 2, bank prowadzący konto pobiera prowizję odpowiadającą 5% kwoty zwracanej premii mieszkaniowej i odsetek. Prowizję pobiera się przez jej potrącenie ze zwracanej premii mieszkaniowej i odsetek.
9.
Po pobraniu prowizji, o której mowa w ust. 8, bank prowadzący konto w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym dokonano zwrotu, o którym mowa w ust. 1 albo 2, przekazuje do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego pozostałą kwotę zwróconej premii mieszkaniowej i odsetek wraz z informacją o:
1)
imieniu i nazwisku oszczędzającego, który dokonał zwrotu, oraz jego numerze PESEL, a w przypadku oszczędzającego nieposiadającego numeru PESEL – numerze dokumentu potwierdzającego jego tożsamość wraz z nazwą państwa, które wydało ten dokument;
2)
przyczynie zwrotu wskazanej w informacji, o której mowa w ust. 4;
3)
pozostałej do zwrotu kwocie premii mieszkaniowej albo informacją, że należna do zwrotu kwota została zwrócona w całości.
10.
Uprawnionym do dochodzenia zwrotów, o których mowa w ust. 1 i 2, jest BGK, który może powierzyć ich dochodzenie bankowi prowadzącemu konto. Dochodzenie zwrotów na podstawie powierzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga zmiany statutu ani innego aktu stanowiącego podstawę działalności banku prowadzącego konto.
11.
Bank prowadzący konto, któremu BGK powierzył dochodzenie zwrotów, o których mowa w ust. 1 i 2, może wykonywać czynności związane z dochodzeniem zwrotów samodzielnie lub, za zgodą BGK, powierzyć ich wykonywanie innemu podmiotowi.
12.
W okresie:
1)
5 lat od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 3 lub art. 16 wypłata premii mieszkaniowej wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie albo lokacie ust. 3, bank prowadzący konto może przeprowadzać kontrolę jego prawdziwości;
2)
7 lat od dnia wypłaty premii mieszkaniowej bank prowadzący konto może przeprowadzać kontrolę niewystąpienia przesłanek zwrotu, o których mowa w ust. 1 i 2.
13.
Sposób przeprowadzania kontroli, o których mowa w ust. 12, określa umowa, o której mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 2.
14.
O stwierdzeniu nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 3 lub art. 16 wypłata premii mieszkaniowej wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie albo lokacie ust. 3, lub wystąpienia przesłanek zwrotu, o których mowa w ust. 1 i 2, bank prowadzący konto zawiadamia niezwłocznie BGK.

Rozdział 4 Umowa uprawniająca do prowadzenia konta i lokaty

1.
Umowę uprawniającą do prowadzenia konta i lokaty BGK zawiera z bankiem na wniosek tego banku.
2.
Umowa uprawniająca do prowadzenia konta i lokaty określa w szczególności:
1)
sposób i szczegółową formę prowadzenia zestawień, o których mowa w art. 15 zestawienie prowadzone przez bank prowadzący konto ust. 1, zapewniające:
a) jednolity sposób prowadzenia zestawień przez wszystkie banki prowadzące konto,
b) możliwość przekazania zestawień do innego banku prowadzącego konto w przypadku, o którym mowa w art. 10 możliwość nieodpłatnego przeniesienia prowadzenia konta ust. 1,
c) dostęp BGK do informacji o liczbie i wysokości naliczanych premii mieszkaniowych;
2)
wzory oświadczeń, o których mowa w art. 4 prowadzenie konta i lokaty na rzecz oszczędzającego przez bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK ust. 3 i art. 16 wypłata premii mieszkaniowej wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie albo lokacie ust. 3;
3)
sposób dokonywania wypłat premii mieszkaniowych;
4)
wzór informacji, o których mowa w art. 11 informacje przekazywane do BGK ust. 1;
5)
wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 17 zwrot premii do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego ust. 12, oraz liczby kontrolowanych oszczędzających;
6)
sposób przekazywania do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego kwot zwróconych premii mieszkaniowych i odsetek od tych kwot.
BGK prowadzi na swojej stronie internetowej wykaz banków prowadzących konto.

Rozdział 5 Przepis karny

1.
Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa do określenia prowadzonej działalności lub reklamy nazwy „Konto Mieszkaniowe” lub „Lokata Mieszkaniowa”, podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.
2.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub interesie innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Rozdział 6 Zmiany w przepisach

W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043, z 2022 r. poz. 1846 i 2180 oraz z 2023 r. poz. 326, 803 i 1059): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 790): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2023 r. poz. 926): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 756, z 2019 r. poz. 1309, z 2021 r. poz. 11 oraz z 2022 r. poz. 1561): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2158 oraz z 2022 r. poz. 1561): : (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 859): (zmiany pominięte)
(Art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym pkt 14 w zakresie art. 9b ust. 7 i 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024)
(Art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym pkt 5 lit. c w zakresie art. 3 możliwość prowadzenia konta i lokaty na rzecz osoby fizycznej ust. 2a wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024

Rozdział 7 Przepis epizodyczny, przepisy przejściowe, przepisy dostosowujące oraz przepis końcowy

1.
W przypadku gdy wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym, budynkiem w obrębie którego znajduje się lokal mieszkalny oraz na której przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęto budowę domu jednorodzinnego, kredyt, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, może zostać udzielony bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli łączna wysokość tego wkładu i tego kredytu nie przekracza 1 000 000 zł, a kredyt ten jest udzielany w celu pokrycia całości albo części wydatków związanych z dalszą budową tego domu, w tym z jego wykończeniem.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kwota kredytu, o którym mowa w 0_art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1a ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, nie może przekroczyć:
1)
100 000 zł albo
2)
150 000 zł w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kredyt, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, może zostać udzielony do dnia 31 grudnia 2025 r.
1.
Przepis art. 16b rekompensata w przypadku czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym ustawy zmienianej w art. 22 zmiana ustawy o ochronie granicy państwowej ma zastosowanie do przypadków, w których czasowe zawieszenie ruchu na przejściu granicznym zarządzono nie wcześniej niż 9 listopada 2021 r.
2.
W przypadku, w którym czasowe zawieszenie ruchu na przejściu granicznym zarządzono przed dniem wejścia w życie art. 16b rekompensata w przypadku czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym ustawy zmienianej w art. 22 zmiana ustawy o ochronie granicy państwowej, termin, o którym mowa w art. 16b rekompensata w przypadku czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym ust. 10 ustawy zmienianej w art. 22 zmiana ustawy o ochronie granicy państwowej, liczy się od dnia wejścia w życie tego przepisu.
3.
W przypadkach, w których czasowe zawieszenie ruchu na przejściu granicznym zarządzono przed dniem 1 stycznia 2023 r., rekompensata przysługuje za okres czasowego zawieszenia ruchu przypadający po tej dacie.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, rekompensata przysługuje, jeżeli przychód:
1)
z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu kalendarzowym przypadającym nie wcześniej niż w 2023 r., w którym obowiązywało czasowe zawieszenie ruchu na przejściu granicznym, na obszarze gminy, w której położone jest to przejście graniczne, był niższy o co najmniej 25% w stosunku do przychodu uzyskanego w tej gminie w jednym z miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie od czerwca do sierpnia 2021 r. – w przypadku płatnika składek, o którym mowa w art. 16b rekompensata w przypadku czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 22 zmiana ustawy o ochronie granicy państwowej;
2)
ze świadczenia usług hotelarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211 oraz z 2022 r. poz. 2185) uzyskany w miesiącu kalendarzowym przypadającym nie wcześniej niż w 2023 r., w którym obowiązywało czasowe zawieszenie ruchu na przejściu granicznym, na obszarze gminy, w której położone jest to przejście graniczne, był niższy o co najmniej 25% w stosunku do przychodu ze świadczenia tych usług uzyskanego w tej gminie w jednym z miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie od czerwca do sierpnia 2021 r. – w przypadku rolnika, o którym mowa w art. 16b rekompensata w przypadku czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 22 zmiana ustawy o ochronie granicy państwowej.
1.
Do finansowania zwrotnego, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, udzielonego na podstawie umowy kredytu zawartej do dnia 15 czerwca 2022 r. stosuje się przepis art. 15c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, w brzmieniu dotychczasowym.
2.
W przypadku finansowania zwrotnego, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, udzielonego na podstawie umowy kredytu zawartej po dniu 15 czerwca 2022 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepis art. 15c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepis art. 15c ust. 2a ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, stosuje się odpowiednio do 60 najbliższych, kolejnych rat kredytu spłacanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w tym rat obejmujących wyłącznie spłatę odsetek w okresie karencji w spłacie kapitału.
3.
W przypadku gdy spłata kredytu udzielonego w ramach finansowania zwrotnego, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, uzyskanego na podstawie umowy kredytu zawartej po dniu 15 czerwca 2022 r., została przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zawieszona na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 76 przepis przejściowy ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2023 r. poz. 414), na złożony, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wniosek kredytobiorcy, BGK obejmuje raty tego kredytu dopłatami na zasadach określonych w art. 15c ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 15c ust. 2a ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, z tym że liczbę rat objętych tymi dopłatami pomniejsza się o liczbę rat zawieszonych i niespłaconych przed dniem objęcia tego kredytu tymi dopłatami.
4.
W przypadku objęcia dopłatami na zasadach określonych w art. 15c ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 15c ust. 2a ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, kredytu udzielonego w ramach finansowania zwrotnego, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, zawieszone raty kredytu, których termin spłaty przypada po dniu objęcia kredytu dopłatami, podlegają terminowej spłacie.
1.
Do decyzji, o których mowa w art. 15 ustawy zmienianej w art. 27 zmiana ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, wydanych przed dniem wejścia w życie art. 27 zmiana ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 27 zmiana ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
W przypadku gdy podwyższenie stawki czynszu za 1 midx2 powierzchni użytkowej lokalu objętego umową, o której mowa w art. 12 ustawy zmienianej w art. 27 zmiana ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, nastąpiło po dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 15 tej ustawy, a przed dniem wejścia w życie art. 27 zmiana ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, najemca może wystąpić z wnioskiem o zmianę tej decyzji w sposób podwyższający wysokość określonej w niej dopłaty o kwotę odpowiadającą różnicy między wysokością czynszu ustaloną zgodnie ze stawką tego czynszu za 1 midx2 powierzchni użytkowej obowiązującą w dniu zawierania umowy najmu tego lokalu a wysokością czynszu ustaloną zgodnie ze stawką tego czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej obowiązującą w dniu wejścia w życie art. 27 zmiana ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, najemca dołącza kopię umowy najmu lokalu objętego umową, o której mowa w art. 12 ustawy zmienianej w art. 27 zmiana ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, oraz kopię dokumentu potwierdzającego wysokość stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, obowiązującej dla tego lokalu w dniu wejścia w życie art. 27 zmiana ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.
3.
Decyzję zmieniającą decyzję, o której mowa w art. 15 ustawy zmienianej w art. 27 zmiana ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, organ właściwy wydaje w terminie 14 dni od dnia wpływu tego wniosku.
4.
Do decyzji zmieniającej decyzję, o której mowa w art. 15 ustawy zmienianej w art. 27 zmiana ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepis art. 15 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 27 zmiana ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.
Do umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 5 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 28 zmiana ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, oraz umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 tej ustawy, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, przepisy ustawy zmienianej w art. 28 zmiana ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
Do banków uprawnionych do udzielania kredytów, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym w brzmieniu dotychczasowym, na podstawie umowy, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym w brzmieniu dotychczasowym, zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie udzielania kredytów, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przepisu art. 3 ust. 2a tej ustawy nie stosuje się.
1.
Do kredytu, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym w brzmieniu dotychczasowym, udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepisów art. 3 ust. 2b i art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym nie stosuje się.
2.
Do spłat rodzinnych, o których mowa w art. 7 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepisu art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym nie stosuje się.
3.
W przypadku kredytu, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, w brzmieniu dotychczasowym, udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, spłaty rodzinnej dokonuje się pod warunkiem wcześniejszej zmiany umowy tego kredytu w sposób dostosowujący do przepisów art. 9 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym.
Informacje, o których mowa w art. 11 informacje przekazywane do BGK ust. 1 i 2, za trzeci kwartał 2023 r. bank prowadzący konto przekazuje BGK łącznie z informacjami za czwarty kwartał 2023 r.
Zestawienie, o którym mowa w art. 9b ust. 9 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, za trzeci kwartał 2023 r. bank uprawniony do udzielania kredytów, o których mowa w art. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, przekazuje BGK łącznie z zestawieniem za czwarty kwartał 2023 r.
Przed dniem ogłoszenia pierwszego komunikatu, o którym mowa w art. 9b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, wysokość dopłaty do raty bezpiecznego kredytu 2% oblicza się według wskaźnika średniej kwartalnej stopy stanowiącego iloczyn wskaźnika WIRON obowiązującego w dniu 1 lipca 2023 r. i współczynnika 1,2.
W 2023 r. zadania wynikające z niniejszej ustawy, art. 15c ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz rozdziału 3 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, mogą być pokrywane ze środków rezerwy celowej.
1.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do:
1)
dnia 30 czerwca 2026 r., po przeprowadzeniu ewaluacji ustawy, przedstawi Radzie Ministrów informację dotyczącą aktualnej wysokości zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu przyszłych wypłat premii mieszkaniowych oraz prognozę dalszego kształtowania się tych zobowiązań, po uwzględnieniu rzeczywistej liczby utworzonych kont, łącznej kwoty zgromadzonych na nich środków pieniężnych oraz struktury wiekowej oszczędzających;
2)
dnia 30 czerwca 2026 r., po przeprowadzeniu ewaluacji ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, przedstawi Radzie Ministrów informację dotyczącą aktualnej wysokości zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w rozdziale 3 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, wraz z rekomendacją dotyczącą podjęcia inicjatywy legislacyjnej mającej na celu wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 3 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, oraz zmian tej ustawy;
3)
dnia 30 czerwca 2029 r., po przeprowadzeniu ewaluacji ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, przedstawi Radzie Ministrów informację dotyczącą aktualnej wysokości zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w rozdziale 2 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, wraz z rekomendacją dotyczącą podjęcia inicjatywy legislacyjnej mającej na celu wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, oraz zmian tej ustawy.
2.
Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przedstawia ponownie Radzie Ministrów do dnia 30 czerwca każdego trzeciego roku następującego po roku przedstawienia poprzedniej informacji.
1.
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, jednak nie później niż z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1)
minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dokonuje z BGK zmiany umowy, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, w sposób dostosowujący brzmienie tej umowy do przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub zawiera z BGK nową umowę, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2)
minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dokonują z BGK zmiany umowy, o której mowa w art. 15c ust. 4 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, w sposób dostosowujący brzmienie tej umowy do przepisów ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
O dokonaniu zmiany umowy, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, zgodnie z ust. 1 pkt 1, BGK informuje w komunikacie ogłaszanym w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
3.
Umowy, o których mowa w:
1)
art. 18 umowa uprawniająca do prowadzenia konta i lokaty,
2)
art. 10 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
3)
art. 10 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym
– mogą być zawierane po dniu ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 2, w tym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
4.
BGK i bank będący stroną zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umowy, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, w brzmieniu dotychczasowym, dokonują zmiany tej umowy w sposób dostosowujący brzmienie tej umowy do przepisów ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Do zmiany umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym, przepis ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
5.
W przypadku umowy, o której mowa w:
1)
art. 18 umowa uprawniająca do prowadzenia konta i lokaty, zawartej przed dniem 1 stycznia 2024 r., w umowie tej określa się sposób i termin przekazywania przez bank prowadzący konto okresowych informacji o liczbie kont prowadzonych przez ten bank na podstawie umów zawartych w okresie od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 18 umowa uprawniająca do prowadzenia konta i lokaty, do dnia 31 grudnia 2023 r.;
2)
art. 10 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, zawartej przed dniem 1 stycznia 2024 r., w umowie tej określa się sposób i termin przekazywania przez bank uprawniony na podstawie tej umowy do udzielania kredytów, o których mowa w art. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, o liczbie i kwotach tych kredytów udzielonych przez ten bank w okresie od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 10 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz prognozowanych rocznych kwotach dopłat do tych kredytów.
1.
System ewidencji dopłat, o którym mowa w art. 2 pkt 9b ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, BGK opracowuje w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. Koszty opracowania tego systemu zalicza się do kosztów realizacji zadań wynikających z rozdziału 3 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym.
2.
Udzielenie dostępu do systemu ewidencji dopłat bankowi, który przed dniem 30 listopada 2023 r. zawarł z BGK umowę, o której mowa w art. 10 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, następuje do dnia 1 stycznia 2024 r.
3.
Do dnia 7 stycznia 2024 r. bank, który przed dniem 30 listopada 2023 r. zawarł z BGK umowę, o której mowa w art. 10 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, wprowadza do systemu ewidencji dopłat prognozowane roczne kwoty dopłat do kredytu, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, o którego udzielenie wniosek złożono przed dniem 1 stycznia 2024 r., chyba że przed tym dniem bank ten odmówił udzielenia tego kredytu, nastąpiła rezygnacja kredytobiorcy z podpisania umowy tego kredytu albo rozwiązano umowę tego kredytu przed uruchomieniem środków.
1.
Maksymalny limit środków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2023 r. – 8 000 000 zł;
2)
2024 r. – 0 zł;
3)
2025 r. – 0 zł;
4)
2026 r. – 0 zł;
5)
2027 r. – 128 000 000 zł;
6)
2028 r. – 299 000 000 zł;
7)
2029 r. – 429 000 000 zł;
8)
2030 r. – 508 000 000 zł;
9)
2031 r. – 561 000 000 zł;
10)
2032 r. – 622 000 000 zł.
2.
W przypadku gdy w danym roku ustalona przez BGK na podstawie informacji, o których mowa w art. 16 wypłata premii mieszkaniowej wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie albo lokacie ust. 8, wysokość wypłat z tytułu premii mieszkaniowych przekroczy 80% kwoty stanowiącej sumę pozostających w dyspozycji Rządowego Funduszu Mieszkaniowego środków, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2–6 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, i środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na ten rok na realizację zadań wynikających z niniejszej ustawy, pomniejszoną o kwotę wynagrodzenia BGK, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, informację o wstrzymaniu wypłat premii mieszkaniowych do końca tego roku.
3.
Złożoną po dniu ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 2, dyspozycję wypłaty zgromadzonych na koncie albo lokacie środków pieniężnych wraz z premią mieszkaniową, bank prowadzący konto:
1)
w zakresie wypłaty premii mieszkaniowej realizuje w roku następnym do dnia 31 stycznia, do wysokości środków zaplanowanych w ustawie budżetowej albo
2)
na wniosek oszczędzającego, realizuje zgodnie z art. 16 wypłata premii mieszkaniowej wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie albo lokacie ust. 1, po pobraniu prowizji, o której mowa w art. 16 wypłata premii mieszkaniowej wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie albo lokacie ust. 7, podwyższonej o 0,5% kwoty wypłacanej premii mieszkaniowej za każdy miesiąc pozostały do końca tego roku
– chyba że w dyspozycji wypłaty zgromadzonych na koncie albo lokacie środków pieniężnych wraz z premią mieszkaniową oszczędzający wskazał termin tej wypłaty późniejszy niż 31 stycznia roku następnego.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, jeżeli dyspozycję wypłaty zgromadzonych na koncie albo lokacie środków pieniężnych wraz z premią mieszkaniową zrealizowano wyłącznie w zakresie tych środków pieniężnych, na wniosek oszczędzającego wypłata premii mieszkaniowej następuje na wskazany przez oszczędzającego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, BGK dokonuje wypłaty, o której mowa w art. 16 wypłata premii mieszkaniowej wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie albo lokacie ust. 9, do dnia 31 stycznia roku następującego po roku realizacji przez bank prowadzący konto dyspozycji wypłaty zgromadzonych na koncie albo lokacie środków pieniężnych wraz z premią mieszkaniową.
6.
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z niniejszej ustawy jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
1.
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przekazywanych do Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 15c ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi w:
1)
2023 r. – 80 600 000 zł;
2)
2024 r. – 45 800 000 zł;
3)
2025 r. – 48 500 000 zł;
4)
2026 r. – 55 000 000 zł;
5)
2027 r. – 63 900 000 zł;
6)
2028 r. – 0 zł;
7)
2029 r. – 0 zł;
8)
2030 r. – 0 zł;
9)
2031 r. – 0 zł;
10)
2032 r. – 0 zł.
2.
Łączna kwota kredytów udzielanych w ramach finansowania zwrotnego, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, z dopłatą, o której mowa w art. 15c ust. 2 pkt 1 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie może w danym roku przekroczyć kwoty, która po obliczeniu łącznej kwoty dopłat do tych kredytów skutkowałaby przekroczeniem kwoty środków przeznaczonych na ten rok w ustawie budżetowej na realizację zadań wynikających z art. 15c ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3.
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z art. 15c ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
1.
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rozdziału 3 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, wynosi w:
1)
2023 r. – 8 000 000 zł;
2)
2024 r. – 941 000 000 zł;
3)
2025 r. – 1 107 000 000 zł;
4)
2026 r. – 1 432 000 000 zł;
5)
2027 r. – 1 725 000 000 zł;
6)
2028 r. – 1 581 000 000 zł;
7)
2029 r. – 1 301 000 000 zł;
8)
2030 r. – 1 152 000 000 zł;
9)
2031 r. – 1 054 000 000 zł;
10)
2032 r. – 1 010 000 000 zł.
2.
W przypadku gdy w danym roku łączna wysokość wprowadzonych do systemu ewidencji dopłat kwot, o których mowa w art. 9b ust. 7 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, osiągnie:
1)
90% kwoty stanowiącej równowartość środków przewidzianych w ustawie budżetowej na ten rok do przekazania do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rozdziału 3 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym lub
2)
75% kwoty limitu wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rozdziału 3 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, na rok następny
– BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, informację o wstrzymaniu przyjmowania w danym roku wniosków o udzielenie kredytu, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym.
3.
Z dniem następującym po dniu ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 2, banki uprawnione do udzielania kredytów, o których mowa w art. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, wstrzymują przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytu, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, oraz wniosków, o których mowa w art. 9c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym.
4.
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z rozdziału 3 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r., z wyjątkiem:
1)
art. 22 zmiana ustawy o ochronie granicy państwowej, art. 31 przepis przejściowy, art. 42 przepis przejściowy i art. 43 przepis przejściowy, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)
art. 27 zmiana ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, art. 28 zmiana ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, art. 33 przepis przejściowy i art. 34 przepis przejściowy, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;
3)
art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym pkt 14 w zakresie art. 9b ust. 7 i 8 oraz art. 46 przepis przejściowy ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
4)
art. 15 zestawienie prowadzone przez bank prowadzący konto i art. 29 zmiana ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym pkt 5 lit. c w zakresie art. 3 możliwość prowadzenia konta i lokaty na rzecz osoby fizycznej ust. 2a, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2024 r.----------
[Ustawa została ogłoszona 15.06.2023 r. - Dz. U. z 2023 r. poz. 1114]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...