• Przepisy wprowadzające us...
  23.02.2024

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2016.0.178 - Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze

Obserwuj akt
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) wchodzi w życie z dniem 4 marca 2016 r.
W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 735 i 1320): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1801) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1241) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1075 oraz z 2015 r. poz. 935 i 1309) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: : (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2014 r. poz. 1077 oraz z 2015 r. poz. 1844) : (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2030 i 2199) : (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 96) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 499, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 oraz z 2009 r. Nr 61, poz. 498): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 oraz 1513) : (zmiany pominięte).
§ 1.
Znosi się Prokuraturę Generalną.
§ 2.
Tworzy się Prokuraturę Krajową.
§ 1.
Prokurator Generalny powołany do pełnienia funkcji na podstawie przepisów dotychczasowych z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy powraca na poprzednio zajmowane stanowisko służbowe albo przechodzi w stan spoczynku, jeśli sprawował funkcję przez okres co najmniej 3 lat.
§ 2.
Jeśli poprzednio zajmowane stanowisko służbowe zostało zniesione, Prokurator Generalny powołany do pełnienia funkcji na podstawie przepisów dotychczasowych zostaje przeniesiony na inne równorzędne stanowisko do zajmowanego poprzednio.
§ 1.
Do dnia powołania Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego ich zadania wykonują zastępcy Prokuratora Generalnego powołani do pełnienia funkcji na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 2.
Do dnia powołania prokuratorów Prokuratury Krajowej ich zadania w Prokuraturze Krajowej wykonują prokuratorzy dotychczasowej Prokuratury Generalnej.
§ 1.
Znosi się prokuratury apelacyjne.
§ 2.
Tworzy się prokuratury regionalne.
Do dnia powołania prokuratorów prokuratur regionalnych ich zadania w prokuraturze regionalnej wykonują prokuratorzy dotychczasowych prokuratur apelacyjnych.
§ 1.
Znosi się wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury: Naczelną Prokuraturę Wojskową, wojskowe prokuratury okręgowe i wojskowe prokuratury garnizonowe.
§ 2.
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury można utworzyć komórki organizacyjne właściwe w sprawach wojskowych:
1)
Departament do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Krajowej;
2)
wydziały do spraw wojskowych w prokuraturach okręgowych;
3)
działy do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych.
Obowiązki i uprawnienia Naczelnego Prokuratora Wojskowego, wojskowych prokuratorów okręgowych i wojskowych prokuratorów garnizonowych w sprawach wynikających z ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.) przejmuje Prokurator Generalny.
Z dniem zniesienia wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury prokuratorzy dotychczasowych wojskowych prokuratur garnizonowych stają się prokuratorami prokuratur rejonowych, w których utworzono działy do spraw wojskowych.
Prezes Rady Ministrów powoła Prokuratora Krajowego oraz innych zastępców Prokuratora Generalnego spośród kandydatów przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, po uzyskaniu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Powołanie zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych następuje po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. O powołaniu Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Prokurator Generalny informuje niezwłocznie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
§ 1.
Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów Prokuratury Krajowej spośród prokuratorów Prokuratury Generalnej, prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratorów prokuratur apelacyjnych, prokuratorów prokuratur okręgowych, prokuratorów wojskowych prokuratur okręgowych i prokuratorów wojskowych prokuratur garnizonowych, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
§ 2.
Dla prokuratorów Prokuratury Generalnej, którzy zostaną powołani na stanowiska prokuratorów Prokuratury Krajowej, okres pracy na stanowisku prokuratora Prokuratury Generalnej zalicza się do okresu pracy wymaganego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce awansowej.
§ 3.
Dla prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, którzy zostaną powołani na stanowiska prokuratorów Prokuratury Krajowej, okres pracy lub służby na stanowisku prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej zalicza się do okresu pracy wymaganego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego lub uposażenia wojskowego w stawce awansowej.

§ 1.
Prokurator Generalny przenosi prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, których nie powołał do Prokuratury Krajowej, na inne stanowisko służbowe w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury z zachowaniem tytułu „prokuratora byłej Prokuratury Generalnej” lub „prokuratora byłej Naczelnej Prokuratury Wojskowej” oraz prawa do wynagrodzenia nabytego na dotychczas zajmowanym stanowisku, kierując się przy tym ich dotychczasowym miejscem zamieszkania lub miejscem pracy.
§ 2.
Przy wykonywaniu czynności służbowych prokurator dotychczasowej Prokuratury Generalnej oraz prokurator dotychczasowej Naczelnej Prokuratury Wojskowej posługują się wyłącznie tytułem prokuratora związanym z aktualnie zajmowanym stanowiskiem służbowym.
§ 3.
Wynagrodzenie prokuratora Prokuratury Generalnej oraz uposażenie prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej, którzy zostali przeniesieni na inne stanowisko służbowe w związku ze zmianą ustroju prokuratury, jest waloryzowane w terminach i w wysokości odpowiadających zmianom wynagrodzenia prokuratora Prokuratury Krajowej.
§ 1.
Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów wykonujących czynności w Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Krajowej oraz w Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej spośród prokuratorów powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
§ 2.
Prokuratorzy delegowani do Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej mogą być delegowani na okres próby nieprzekraczający 1 roku.
§ 3.
Do czasu powołania prokuratorów wykonujących czynności w Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Krajowej ich zadania w Prokuraturze Krajowej wykonują prokuratorzy dotychczasowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Generalnej.
§ 4.
Do czasu powołania prokuratorów wykonujących czynności w Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej ich zadania w wydziałach zamiejscowych wykonują prokuratorzy dotychczasowych wydziałów do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji w prokuraturach apelacyjnych.
§ 1.
Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów prokuratur regionalnych spośród prokuratorów dotychczasowych prokuratur apelacyjnych i prokuratorów prokuratur okręgowych, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
§ 2.
Dla prokuratorów dotychczasowych prokuratur apelacyjnych i prokuratorów prokuratur okręgowych, którzy zostaną powołani na stanowiska prokuratorów prokuratur regionalnych, okres pracy na poprzednio zajmowanym stanowisku zalicza się do okresu pracy wymaganego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce awansowej.
§ 1.
Prokurator Generalny przenosi prokuratorów dotychczasowych prokuratur apelacyjnych, których nie powołał do prokuratur regionalnych, na inne stanowisko służbowe w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury z zachowaniem tytułu „prokuratora byłej Prokuratury Apelacyjnej” oraz prawa do wynagrodzenia nabytego na dotychczas zajmowanym stanowisku, kierując się przy tym ich dotychczasowym miejscem zamieszkania lub miejscem pracy. Przepis art. 36 przepis przejściowy § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 2.
Wynagrodzenie dotychczasowych prokuratorów prokuratur apelacyjnych, którzy zostali przeniesieni na inne stanowisko służbowe w związku ze zmianą ustroju prokuratury, jest waloryzowane w terminach i w wysokości odpowiadających zmianom wynagrodzenia prokuratora prokuratury regionalnej.
§ 1.
Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów prokuratur okręgowych, w których utworzono wydziały do spraw wojskowych, spośród prokuratorów wojskowych prokuratur okręgowych i wojskowych prokuratur garnizonowych, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
§ 2.
Dla prokuratorów wojskowych prokuratur okręgowych i wojskowych prokuratur garnizonowych, którzy zostaną powołani na stanowiska prokuratorów prokuratur okręgowych, okres pracy lub służby na poprzednio zajmowanym stanowisku zalicza się do okresu pracy wymaganego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego lub uposażenia wojskowego w stawce awansowej.
§ 1.
Prokurator Generalny przenosi prokuratorów wojskowych prokuratur okręgowych, których nie powołał do prokuratur okręgowych, na inne stanowisko służbowe w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury z zachowaniem tytułu „prokuratora byłej Wojskowej Prokuratury Okręgowej” oraz prawa do wynagrodzenia nabytego na dotychczas zajmowanym stanowisku, kierując się przy tym ich dotychczasowym miejscem zamieszkania lub miejscem pracy. Przepis art. 36 przepis przejściowy § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 2.
Wynagrodzenie prokuratora wojskowej prokuratury okręgowej, który został przeniesiony na inne stanowisko służbowe w związku ze zmianą ustroju prokuratury, jest waloryzowane w terminach i w wysokości odpowiadających zmianom wynagrodzenia prokuratora prokuratury okręgowej.
Do czasu powołania prokuratorów prokuratur okręgowych, w których utworzono wydziały do spraw wojskowych, ich zadania w prokuraturach okręgowych wykonują prokuratorzy wojskowych prokuratur okręgowych.
§ 1.
Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury pełniący zawodową służbę wojskową może złożyć sprzeciw od powołania, o którym mowa w art. 36 przepis przejściowy § 1 i art. 41 przepis przejściowy § 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Prokuratora Generalnego. Złożenie sprzeciwu oznacza rezygnację z pełnienia dalszej służby w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury i pozostawanie do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.
§ 2.
Okres pracy lub służby na stanowisku prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury zalicza się do okresu wymaganego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce wyższej na stanowisku prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury lub odpowiednio do kształtowania składników uposażenia.
§ 1.
W przypadku zwolnienia prokuratora pełniącego zawodową służbę wojskową pozostaje on na stanowisku prokuratora w danej jednostce organizacyjnej prokuratury, niezależnie od liczby stanowisk prokuratora w tej jednostce.
§ 2.
Prawo do emerytury lub renty wojskowej ulega zawieszeniu, jeżeli osoba, o której mowa w § 1, po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej pozostaje na stanowisku prokuratora.
§ 3.
W przypadku zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub renty wojskowej wypłaca się osobie uprawnionej wyłącznie świadczenie wyższe albo przez nią wybrane.
§ 1.
Uposażenie Prokuratora Generalnego powołanego do pełnienia funkcji na podstawie przepisów dotychczasowych, który przeszedł w stan spoczynku w myśl art. 27 przepis przejściowy § 1, jest waloryzowane w terminach i w wysokości odpowiadających zmianom wynagrodzenia prokuratora Prokuratury Krajowej.
§ 2.
Uposażenie prokuratorów Prokuratury Generalnej i uposażenie prokuratorów dotychczasowych prokuratur apelacyjnych, którzy zostali przeniesieni w stan spoczynku, jest waloryzowane w terminach i w wysokości odpowiadających zmianom wynagrodzenia odpowiednio prokuratorów Prokuratury Krajowej i prokuratorów prokuratur regionalnych.
§ 3.
Uposażenie prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratorów wojskowych prokuratur okręgowych i prokuratorów wojskowych prokuratur garnizonowych, którzy zostali przeniesieni w stan spoczynku, jest waloryzowane w terminach i w wysokości odpowiadających zmianom wynagrodzenia odpowiednio: prokuratorów Prokuratury Krajowej, prokuratorów prokuratur okręgowych i prokuratorów prokuratur rejonowych. Uposażenie prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratorów wojskowych prokuratur okręgowych i prokuratorów wojskowych prokuratur garnizonowych, którzy zostali przeniesieni w stan spoczynku, oraz uposażenie rodzinne członków ich rodzin ustala Prokurator Generalny, a wypłaca wojskowy organ emerytalny.
§ 4.
Uposażenie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu: Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Biura Lustracyjnego, którzy zostali przeniesieni w stan spoczynku, jest waloryzowane w terminach i w wysokości odpowiadających zmianom wynagrodzenia prokuratorów Prokuratury Krajowej. Uposażenie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu: oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz oddziałowych biur lustracyjnych, którzy zostali przeniesieni w stan spoczynku, jest waloryzowane w terminach i w wysokości odpowiadających zmianom wynagrodzenia prokuratorów prokuratur regionalnych.
W przypadku utraty uprawnień do stanu spoczynku i uposażenia w sytuacjach, o których mowa w art. 104 odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego w stanie spoczynku, skazanie za przestępstwo § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.), do prokuratorów w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 330 i 1830).
§ 1.
Prokurator pozostający w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w stanie spoczynku może wrócić na swój wniosek do służby na ostatnio zajmowane stanowisko lub stanowisko równorzędne. Uprawnienie to nie dotyczy prokuratorów, którzy odeszli w stan spoczynku z przyczyn zdrowotnych.
§ 2.
Decyzję w sprawie wniosku, o którym mowa w § 1, podejmuje Prokurator Generalny.
§ 3.
Prokurator przywrócony do służby na wniosek, o którym mowa w § 1, może w każdym czasie wrócić na swój wniosek na poprzednio zajmowany stan spoczynku za miesięcznym wypowiedzeniem.
§ 4.
Prokurator Generalny nie może odmówić uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 3.

§ 1.
Delegacje przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują moc i stają się delegacjami na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze.
§ 2.
Delegacje do Prokuratury Generalnej przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych tracą moc po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
§ 3.
Delegacje do pełnienia funkcji przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych tracą moc po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że Prokurator Generalny zarządzi inaczej.
§ 4.
Delegacje do prokuratury apelacyjnej przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się delegacjami do prokuratury regionalnej utworzonej w miejsce prokuratury apelacyjnej na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze.
Osoby mianowane na stanowiska asesorów prokuratury w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury na podstawie przepisów dotychczasowych stają się asesorami prokuratury w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze.
§ 1.
Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, mianuje asesorów dotychczasowych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury na stanowiska asesorów prokuratury w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
§ 2.
Okres służby wojskowej na stanowisku asesora dotychczasowej wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury zalicza się do okresu pracy na stanowisku asesora prokuratury w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
§ 1.
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają kadencje prokuratorów powołanych do pełnienia funkcji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 2.
Do czasu powołania prokuratorów, o których mowa w art. 53 przepis przejściowy § 1, ich zadania wykonują prokuratorzy apelacyjni, okręgowi i rejonowi oraz ich zastępcy, a także pozostali prokuratorzy powołani do pełnienia funkcji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, na podstawie przepisów dotychczasowych.
Wymagań dotyczących zajmowania stanowiska prokuratora, określonych w art. 75 wymogi wobec kandydata na stanowisko prokuratora § 1 pkt 1 i 8 ustawy wymienionej w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze nie stosuje się do osoby zajmującej stanowisko prokuratora w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze.
§ 1.
Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ich zastępców, a także pozostałych prokuratorów pełniących funkcje w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
§ 2.
Powołanie zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych i zastępcy prokuratora rejonowego do spraw wojskowych następuje po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
§ 1.
Znosi się Krajową Radę Prokuratury.
§ 2.
Tworzy się Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.
Mandat członka Krajowej Rady Prokuratury wygasa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Wnioski o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora po ukończeniu przez niego 67. roku życia albo po osiągnięciu wieku przewidzianego odpowiednio w art. 69 przejście sędziego w stan spoczynku § 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w tym dotyczące przejścia w stan spoczynku z uwagi na stan zdrowia i dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora, złożone i niezaopiniowane przez Krajową Radę Prokuratury przekazuje się Prokuratorowi Generalnemu do decyzji.
Dokumentację z działalności Krajowej Rady Prokuratury przekazuje się Prokuratorowi Generalnemu.
§ 1.
Skład pierwszej Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym ustala Minister Sprawiedliwości w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
§ 2.
Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym odbywa się w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
§ 1.
Pierwsze posiedzenie zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze regionalnej oraz pierwsze posiedzenie wspólnie obradującego zgromadzenia prokuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i zgromadzenia prokuratorów Biura Lustracyjnego odbywa się w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze.
§ 2.
Do czasu pierwszego posiedzenia zgromadzeń, o których mowa w § 1, zadania i kompetencje tych zgromadzeń wykonują odpowiednie zgromadzenia prokuratorów utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 1.
Pierwsze posiedzenia kolegium prokuratury regionalnej, kolegium prokuratury okręgowej, kolegium prokuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i kolegium prokuratorów Biura Lustracyjnego odbywają się przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze.
§ 2.
Do czasu pierwszego posiedzenia kolegiów, o których mowa w § 1, zadania i kompetencje tych kolegiów wykonują odpowiednie kolegia utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 1.
Niezakończone postępowania w sprawach osobowych prowadzi się w dalszym ciągu na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 2.
Niezakończone postępowania w sprawach obsadzenia wolnego stanowiska prokuratora Prokuratury Generalnej, prokuratora prokuratury apelacyjnej, prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokuratora prokuratury okręgowej, prokuratora prokuratury rejonowej oraz prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych pozostawia się bez rozstrzygnięcia.
§ 1.
Stosunki pracy asystentów prokuratorów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zawarte na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują moc.
§ 2.
Stosunki pracy asystentów prokuratora w Prokuraturze Generalnej zawarte na podstawie przepisów dotychczasowych stają się stosunkami pracy asystentów prokuratora w Prokuraturze Krajowej w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze. Jeżeli wynagrodzenie asystenta prokuratora w Prokuraturze Krajowej jest niższe od dotychczas pobieranego na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Generalnej, zachowuje on wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości.
§ 3.
Urzędnicy i inni pracownicy Prokuratury Generalnej stają się urzędnikami i pracownikami Prokuratury Krajowej.
§ 4.
Urzędnicy i inni pracownicy Naczelnej Prokuratury Wojskowej stają się urzędnikami i pracownikami Prokuratury Krajowej.
§ 5.
Asystenci prokuratorów, urzędnicy i inni pracownicy dotychczasowych prokuratur apelacyjnych stają się asystentami prokuratorów, urzędnikami i pracownikami prokuratur regionalnych.
§ 6.
Urzędnicy i inni pracownicy dotychczasowych wojskowych prokuratur okręgowych i wojskowych prokuratur garnizonowych stają się urzędnikami i pracownikami prokuratur okręgowych i rejonowych, w których utworzono komórki organizacyjne właściwe w sprawach wojskowych. Jeżeli wynagrodzenie urzędnika lub innego pracownika jest niższe od pobieranego na uprzednio zajmowanym stanowisku, zachowuje on wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości.
§ 7.
Urzędnikom i innym pracownikom, o których mowa w § 4 i 6, którzy złożą sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o mianowaniu albo przeniesieniu na odpowiednie stanowiska w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, Minister Obrony Narodowej wyznacza odpowiednie miejsce pracy w charakterze cywilnych pracowników wojska w Siłach Zbrojnych.
Czynności prokuratorów, asesorów prokuratury w powszechnych i wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury, aplikantów prokuratorskich, asystentów prokuratorów, urzędników i innych pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze, są skuteczne.
§ 1.
Postępowania wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne prowadzone przeciwko prokuratorom i asesorom prokuratury w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, prokuratorom i asesorom wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorom Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, niezakończone prawomocnie do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze, toczą się odpowiednio przed rzecznikiem dyscyplinarnym oraz sądem dyscyplinarnym – właściwymi po wejściu w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze.
§ 2.
Do czasu wyboru członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych kontynuują swoją działalność sądy dyscyplinarne działające przy Prokuratorze Generalnym, utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych, oraz Rzecznik Dyscyplinarny Prokuratora Generalnego, a także rzecznicy dyscyplinarni prokuratorów apelacyjnych wyznaczeni na podstawie przepisów dotychczasowych. Sprawy należące do właściwości sądów dyscyplinarnych, dotyczące prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury rozpoznają sądy dyscyplinarne właściwe dla prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych, zaś funkcję rzecznika dyscyplinarnego pełni prokurator wyznaczony na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 3.
Wszczęte i niezakończone prawomocnie postępowania dyscyplinarne prowadzone na podstawie art. 50 uprawnienie do wszczęcie i przejęcia postępowania ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) przejmuje do prowadzenia właściwy prokurator działu do spraw wojskowych prokuratury rejonowej obejmującej swoją właściwością jednostkę wojskową lub instytucję cywilną, w której żołnierz pełnił służbę w sytuacji, o której mowa w art. 6 właściwość sądów wojskowych ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej.
§ 4.
Niezakończone prawomocnie postępowania dyscyplinarne prowadzone wobec asystentów prokuratorów, urzędników i pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są prowadzone w dalszym ciągu na podstawie przepisów dotychczasowych, z zastrzeżeniem że postępowanie dyscyplinarne przed sądem dyscyplinarnym toczy się jawnie.
§ 5.
Niezakończone postępowania dyscyplinarne prowadzone wobec urzędników i innych pracowników dotychczasowych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury są prowadzone w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w dalszym ciągu.
§ 6.
Nierozpoznane petycje, skargi i wnioski, które wpłynęły do dotychczasowych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, przejmuje do rozpoznania zastępca prokuratora okręgowego lub rejonowego w jednostkach prokuratury, w których utworzono wydziały i działy do spraw wojskowych.
§ 7.
Akta postępowań dyscyplinarnych prawomocnie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze, podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w tej ustawie.
Do przewinień dyscyplinarnych popełnionych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze, stosuje się przepisy o przedawnieniu karalności przewinień dyscyplinarnych w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że termin przedawnienia już upłynął.
§ 1.
Mienie pozostające w dyspozycji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury utworzonych na podstawie przepisów dotychczasowych pozostaje w dyspozycji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze.
§ 2.
Należności i zobowiązania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury utworzonych na podstawie przepisów dotychczasowych są należnościami i zobowiązaniami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze.
§ 3.
Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych oraz prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych na ich rzecz przechodzą na powszechne jednostki organizacyjne prokuratury w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze.
§ 1.
Mienie ruchome oraz dokumentację, z wyjątkiem dokumentacji, o której mowa w § 3, pozostające do dnia 4 kwietnia 2016 r. w dyspozycji dotychczasowych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury kierownicy jednostek organizacyjnych właściwych w sprawach gospodarki mieniem podległych Ministrowi Obrony Narodowej przekażą prokuratorom kierującym właściwymi powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury, w których utworzono Departament do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Krajowej oraz wydziały do spraw wojskowych prokuratury okręgowej i działy do spraw wojskowych prokuratury rejonowej. Z czynności przekazania mienia oraz dokumentacji sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy.
§ 2.
Części nieruchomości pozostające do dnia 4 kwietnia 2016 r. w dyspozycji wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiedni kierownicy jednostek organizacyjnych właściwych w sprawach gospodarki nieruchomościami podległych Ministrowi Obrony Narodowej udostępnią w drodze porozumienia prokuratorom kierującym właściwymi powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury, w których utworzono Departament do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Krajowej oraz wydziały do spraw wojskowych prokuratury okręgowej i działy do spraw wojskowych prokuratury rejonowej. Z czynności przekazania nieruchomości sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy.
§ 3.
Do postępowania z dokumentacją dotychczasowych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, z wyjątkiem dokumentacji podlegającej przekazaniu na podstawie § 2, stosuje się przepisy właściwe dla postępowania z dokumentacją w organach i jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
§ 4.
Należności i zobowiązania dotychczasowych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury stają się należnościami i zobowiązaniami odpowiednio Prokuratury Krajowej, prokuratur okręgowych i rejonowych, w których utworzono wydziały i działy do spraw wojskowych.
§ 5.
Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez dotychczasowe wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury lub na ich rzecz przejmują odpowiednio Prokuratura Krajowa, prokuratury okręgowe i rejonowe, w których utworzono wydziały i działy do spraw wojskowych.
§ 1.
Prokurator Generalny określi, w drodze zarządzenia, kategorie spraw prowadzonych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury na podstawie przepisów dotychczasowych, które zostaną przekazane do dalszego prowadzenia przez komórki organizacyjne prokuratury utworzone w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 19 struktura Prokuratury Krajowej § 4, art. 20 Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej § 3, art. 22 zadania prokuratury regionalnej § 2 i art. 23 zadania prokuratury okręgowej § 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze, a także sposób, tryb oraz terminy ich przekazania.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia, o którym mowa w § 1, nie może tamować toku czynności procesowych prowadzonych w sprawie.
§ 3.
Sprawy przejęte do dalszego prowadzenia zostaną wykreślone z dotychczasowych repertoriów i zarejestrowane w nowych komórkach organizacyjnych prokuratury na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 1. Zarządzenie to dotyczy także elektronicznych baz danych.
§ 1.
Prokurator Generalny określi, w drodze zarządzenia, kategorie spraw prowadzonych w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury na podstawie przepisów dotychczasowych, które zostaną przekazane do dalszego prowadzenia przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach wojskowych, o których mowa w art. 31 przepis przejściowy § 2, oraz komórki organizacyjne utworzone w celu realizacji zadań, o których mowa art. 19 struktura Prokuratury Krajowej § 4, art. 20 Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej § 3, art. 22 zadania prokuratury regionalnej § 2 i art. 23 zadania prokuratury okręgowej § 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze, a także sposób, tryb oraz terminy ich przekazania.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia, o którym mowa w § 1, nie może tamować toku czynności procesowych prowadzonych w sprawie.
§ 3.
Sprawy przejęte do dalszego prowadzenia zostaną wykreślone z dotychczasowych repertoriów i zarejestrowane w nowych komórkach organizacyjnych prokuratury na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 1. Zarządzenie to dotyczy także elektronicznych baz danych.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie lub w przepisach odrębnych do prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury niebędących żołnierzami zawodowymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o prokuratorze wojskowym należy przez to rozumieć prokuratora do spraw wojskowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze.
Do dnia 4 kwietnia 2016 r. do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 74 utrata mocy ustawy o prokuraturze.
Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częścią budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, a częścią odpowiadającą powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej na działalność prokuratury w zakresie spraw podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 17 powszechne jednostki organizacyjne prokuratury ust. 14, art. 18 regulamin wewnętrznego urzędowania jednostek prokuratury ust. 1, 4–6, art. 14j zakres oceny kwalifikacji kandydata na stanowisko prokuratorskie ust. 2, art. 50 delegowanie prokuratora do innej jednostki ust. 10, art. 50a uposażenie i inne świadczenia pieniężne prokuratora delegowanego ust. 7, art. 58 pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratora ust. 3, art. 62 zasady wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów ust. 2, art. 62b rozporządzenie w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i członków ich rodzin, art. 100a asystent prokuratora ust. 9 i 10 oraz art. 100c konkurs na stanowisko prokuratora ust. 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 74 utrata mocy ustawy o prokuraturze niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 35 tworzenie i znoszenie prokuratur i ich komórek organizacyjnych § 3 i 4, art. 36 regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury § 1, 4–6, art. 90 kryteria oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej § 2, art. 112 rozporządzenie w sprawie trybu delegowania prokuratorów, art. 113 należności prokuratora delegowanego poza granice państwa § 6, art. 122 pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych § 4, art. 124 stawki wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów § 12, art. 129 rozporządzenie w sprawie wypłacania uposażeń prokuratorom w stanie spoczynku i członkom ich rodzin, art. 178 rozporządzenia w sprawie wykonywania czynności i wynagrodzenia asystentów prokuratorów § 1 i 2 oraz art. 180 konkurs na stanowisko asystenta prokuratora § 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o prokuraturze niniejszej ustawy,
2)
art. 11b delegowanie urzędnika prokuratury ust. 12 i art. 14 rozporządzenie w sprawie stanowisk i zasad wynagradzania urzędników i pracowników sądu i prokuratury ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 6 zmiana ustawy o pracownikach sądów i prokuratury niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11b delegowanie urzędnika prokuratury ust. 12 i art. 14 rozporządzenie w sprawie stanowisk i zasad wynagradzania urzędników i pracowników sądu i prokuratury ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 6 zmiana ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
3)
art. 20 rozporządzenie w sprawie czynności policji sądowej wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii i art. 26a umieszczanie w izbach zatrzymań ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 14 zmiana ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 rozporządzenie w sprawie czynności policji sądowej wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii i art. 26a umieszczanie w izbach zatrzymań ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 14 zmiana ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
4)
art. 22 wyznaczenie do pełnienia zawodowej służby wojskowej w instytucjach cywilnych ust. 9 i art. 80 dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 16 zmiana ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 wyznaczenie do pełnienia zawodowej służby wojskowej w instytucjach cywilnych ust. 9 i art. 80 dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 16 zmiana ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
5)
art. 79 rozporządzenie w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych ustawy, o której mowa w art. 21 zmiana ustawy o dyscyplinie wojskowej niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 79 rozporządzenie w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych ustawy, o której mowa w art. 21 zmiana ustawy o dyscyplinie wojskowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
– nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.
Traci moc ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 marca 2016 r., z wyjątkiem:
1)
art. 2 zmiana ustawy o izbach morskich, art. 6 zmiana ustawy o pracownikach sądów i prokuratury pkt 1, art. 7 zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pkt 3, art. 19 zmiana ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów pkt 1 w zakresie prokuratora do spraw wojskowych,
2)
art. 3 zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, art. 4 zmiana ustawy – Kodeks postępowania karnego pkt 5–9, art. 6 zmiana ustawy o pracownikach sądów i prokuratury pkt 2 lit. b i d, pkt 4, art. 9 zmiana ustawy – Kodeks karny skarbowy, art. 10 zmiana ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, art. 13 zmiana ustawy– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia–16, art. 19 zmiana ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów pkt 3, art. 20 zmiana ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury pkt 10 lit. b i c, art. 21 zmiana ustawy o dyscyplinie wojskowej, art. 31 przepis przejściowy–33, art. 45 przepis przejściowy § 3, art. 46 przepis przejściowy, art. 50 przepis przejściowy, art. 62 przepis przejściowy § 4, 6 i 7, art. 64 przepis przejściowy § 3, 5 i 6 oraz art. 66 przepis przejściowy
– które wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 15.02.2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 178]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...