• Przepisy wprowadzające us...
  21.04.2024

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2018.0.1669 - Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem:
1)
art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, art. 116 stanowiska nauczycieli akademickich ust. 7, art 265–274 i art. 401 program „Wsparcie dla czasopism naukowych”, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)
art. 68 standardy kształcenia ust. 3, art 98–103, art. 403 wynagrodzenia wypłacane ze środków finansowych przeznaczanych na szkolnictwo wyższe i naukę, art 406–415, art 418–422 i art. 460 przyznawanie uczelniom środków finansowych przez ministrów ust. 8 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
3)
art 86–95, art 198–216 i art. 263 rozporządzenie w sprawie kryteriów ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.;
4)
art. 122 legitymacja nauczyciela akademickiego, art. 243 ocena kompleksowa jakości kształcenia uczelni i art. 248 przepisy przejściowe i dostosowujące pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.;
5)
art. 14 uczelnia akademicka ust. 1 oraz art. 15 uczelnia zawodowa ust. 1 i ust. 5–9, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2022 r.;
6)
art. 69 formy przyjęcia na studia ust. 2 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
7)
art. 53 kierunki, poziomy i profile kształcenia uczelni ust. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
1.
Przepis art. 359 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje się od dnia 1 lipca 2019 r.
2.
Przepisy:
1)
art. 407 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w odniesieniu do gromadzenia przez uczelnię publiczną środków finansowych z subwencji na rachunku, którego obsługę bankową prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego,
2)
art. 419 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w odniesieniu do uczelni publicznych
– stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Rozdział 2. Zmiany w przepisach

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184 i 1467): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (z. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138, 723 i 1467): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317 i 1356): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 380): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko­weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 i 1588): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398, 723, 1496 i 1629): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496) wprowadza się następujące zmiany): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1411): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) wprowadza się następujące zmiany): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 i 1592) wprowadza się następujące zmiany): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650, 651, 1479 i 1507): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291 i 1629) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Dz. U. poz. 200 oraz z 1998 r. poz. 1115): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 i 1608): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276 i 1496) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1162): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000 i 1629): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 377, 650 i 723) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089 i 1496): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 1629) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, 810, 1090, 1467, 1544 i 1560) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 oraz z 2018 r. poz. 1076, 1544 i 1629): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko­-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. poz. 762): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Dz. U. poz. 884 oraz z 2018 r. poz. 1397): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Dz. U. poz. 440 oraz z 2014 r. poz. 477): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650 i 1000) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013 r. poz. 475 oraz z 2018 r. poz. 650): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1314 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 723): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650, 1338 i 1480) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600‑lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz. U. poz. 677, z 2009 r. poz. 664 oraz z 2015 r. poz. 300): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego (Dz. U. poz. 760): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 116): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (Dz. U. poz. 785): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798, z 2009 r. poz. 120 i 753 oraz z 2018 r. poz. 1000): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 1629): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 oraz z 2018 r. poz. 810) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-­Humanistycznej w Bielsku-Białej (Dz. U. poz. 1088): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o fundacji – Zakłady Kórnickie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1964) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 1338 i 1544)): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 oraz z 2018 r. poz. 1588): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Dz. U. poz. 533, z 2004 r. poz. 1598 oraz z 2005 r. poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (Dz. U. poz. 534, z 2004 r. poz. 1598 oraz z 2005 r. poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612 oraz z 2005 r. poz. 141): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 188 oraz z 2018 r. poz. 650): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560 i 1603): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167 i 1544) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 478): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2019” (Dz. U. z 2018 r. poz. 962): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544 i 1552) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Dz. U. poz. 2414): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 901): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Dz. U. poz. 755): (zmiany pominięte).)
W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 i 1490): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730 i 1544) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1516): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650 i 1654): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1407): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, 1293 i 1592): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650 i 1637) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272): (zmiany pominięte).)
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000 i 1544) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Dz. U. poz. 1110): (zmiany pominięte).)
W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 262 i 1629) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624, 1045 i 1443) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2024): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) wprowadza się następujące zmiany): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1249) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000 i 1083) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 650 i 907): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko­-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 494 oraz z 2018 r. poz. 650): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629 i 1637) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte):
W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181 i 1137) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1473): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2098 oraz z 2018 r. poz. 650): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 925): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 604): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2031) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 601) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 696): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 1544): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1207) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, 1276, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 1075 i 1637): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 i 1000): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505 i 1000) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5, 1000 i 1443): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261 oraz z 2018 r. poz. 723 i 1544): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599 oraz z 2018 r. poz. 1544) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 919): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398) ): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710 i 1479) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544 i 1562) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 i 1443): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Rozdział 3. Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe

Tracą moc:
1)
ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357) – z dniem 31 grudnia 2018 r.;
2)
ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) – z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;
3)
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 98 zmiana ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, art. 100 zmiana ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, art. 101 zmiana ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, art. 102 zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, art. 103 zmiana ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania, art. 103a , art. 104 zmiana ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów i art. 106 zmiana ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r.;
4)
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) – z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich, o którym mowa w art. 2 tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 1, staje się Funduszem Kredytów Studenckich, o którym mowa w ustawie, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Umowy, o których mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 1, zawarte do dnia 31 grudnia 2018 r. zachowują moc.
1.
Umowy pożyczki studenckiej i umowy kredytu studenckiego zawarte do dnia 31 grudnia 2018 r. zachowują moc.
2.
Do pożyczek i kredytów udzielonych na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczące kredytów studenckich.
W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego dostosuje roczny plan finansowy Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 1, do wymagań określonych w art. 422 Fundusz Kredytów Studenckich ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1.
Jednostki organizacyjne w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, będące jednocześnie jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, które w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, posiadają kategorię naukową C lub nie posiadają kategorii naukowej, tracą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, przyznane na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2.
2.
Uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się uprawnieniami uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.
Uprawnienia instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „międzynarodowymi instytutami naukowymi”, oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się uprawnieniami do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostka organizacyjna albo uczelnia, w której skład wchodziła ta jednostka, składa wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o wyznaczenie innej jednostki organizacyjnej albo innej uczelni, w której postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora będzie kontynuowane.
1.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, postępowania w sprawach nadania uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:
1)
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w zakresie której podmiot ma otrzymać uprawnienie;
2)
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a nabywanie uprawnień równoważnych uprawnieniom z posiadania stopnia doktora habilitowanego ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2 lub art. 226 równoważność uprawnień ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w których zakresie podmiot ma otrzymać uprawnienie;
3)
uprawnienia nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 zmiana ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
W przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.
1.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 czerwca 2020 r. postępowania w sprawie nadania uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że w przypadku uczelni z wnioskiem występuje uczelnia.
2.
W postępowaniach w sprawach nadania uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 czerwca 2020 r. uprawnienia nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:
1)
uprawnienia nadaje się, biorąc pod uwagę poziom działalności naukowej lub artystycznej, w tym kategorie naukowe uzyskane w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo­­­‑rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4;
2)
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w zakresie której podmiot ma otrzymać uprawnienie;
3)
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a nabywanie uprawnień równoważnych uprawnieniom z posiadania stopnia doktora habilitowanego ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2 lub art. 226 przepisy przejściowe i dostosowujące ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w których zakresie podmiot ma otrzymać uprawnienie;
4)
osoby, o których mowa w pkt 2 i 3, mogą być wliczane do minimalnej liczby osób zatrudnionych, o której mowa w tych przepisach, o ile są zatrudnione nie krócej niż rok w podmiocie wnioskującym;
5)
nie zasięga się opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
6)
uprawnienia nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1.
W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego składają do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 zmiana ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Uprawnienie może być przyporządkowane tylko do jednej dyscypliny.
2.
W terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej, dokonując jednocześnie przyporządkowania innego niż wskazane w oświadczeniu, po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Naukowej. Przepisów art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544 i 1629) nie stosuje się.
3.
W terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wydaje komunikat o:
1)
przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
2)
uprawnieniach przyporządkowanych do dziedzin i dyscyplin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie których w okresie do dnia, w którym upłynął termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 1 tej ustawy, stała się ostateczna, mogą być nadawane stopnie doktora lub doktora habilitowanego.
4.
W komunikacie Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów uwzględnia również uprawnienia podmiotów, o których mowa w ust. 1, które nie złożyły oświadczenia w terminie wskazanym w tym przepisie.
5.
Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, w jednej dziedzinie i dyscyplinie posiada więcej niż jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego przyporządkowane w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględnia się uprawnienie wynikające z ostatniej pozostającej w mocy decyzji wydanej w zakresie dziedziny i dyscypliny.
6.
Decyzje o nadaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, które nie zostały uwzględnione w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wygasają z dniem wydania komunikatu.
7.
Na decyzję, o której mowa w ust. 2, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 zawieszenie lub cofnięcie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, art. 9 kompetencje Centralnej Komisji i art. 15 uchwała o nadaniu stopnia doktora ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, z tym że przez stan zatrudnienia wpływający na uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, o którym mowa w art. 8 zawieszenie lub cofnięcie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego ust. 1 tej ustawy, rozumie się stan zatrudnienia wynikający z wymagań, o których mowa w art. 175 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 176 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2 pkt 2 i 3.
1.
Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 tej ustawy.
2.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2a.
Uchwały podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez komisje i zespoły powołane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje odpowiednio przewodniczący komisji albo przewodniczący zespołu.
3.
W przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:
1)
jeżeli nadanie stopnia lub tytułu następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
2)
w uczelni stopień nadaje:
a) do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej,
b) od dnia 1 października 2019 r. – organ, o którym mowa w art. 178 nadawanie stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
3)
w uczelni czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora prowadzi:
a) do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej,
b) od dnia 1 października 2019 r. – senat.
4.
Prowadzone w pierwszej instancji:
1)
postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, o których mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.,
2)
przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r.
– odpowiednio umarza się albo zamyka się.
5.
W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.
6.
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z tym że:
1)
w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. do osiągnięć, o których mowa w:
a) art. 186 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 pkt 3 lit. a, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:
– w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
– przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 projekt parametrów i kryteriów oceny jednostek naukowych ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów,
b) art. 186 warunki nadania stopnia doktora ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 219 warunki nadania stopnia doktora habilitowanego ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy, zalicza się także monografie naukowe wydane przez:
– wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
– jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy;
2)
w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do osiągnięć, o których mowa w art. 219 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:
a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 projekt parametrów i kryteriów oceny jednostek naukowych ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów.
7.
W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.
8.
W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.
9.
Do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje się odpowiednio przepis art. 182 opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego lub tytułu profesora ust. 4 tej ustawy.
10.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wstępuje w prawa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
11.
Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przez tytuł profesora, o którym mowa w art. 177 stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki i tytuł profesora ust. 1 pkt 2 tej ustawy, należy rozumieć również tytuł naukowy (tytuł profesora określonej dziedziny nauki) oraz tytuł w zakresie sztuki (tytuł profesora określonej dziedziny sztuki) nadane na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
W przypadku uzyskania w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przez podmiot posiadający uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie kategorii naukowej B w tej dyscyplinie:
1)
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej mogą być kontynuowane, jednak nie dłużej niż do dnia uzyskania przez ten podmiot kategorii naukowej w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej;
2)
przewody doktorskie wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej mogą być kontynuowane, jednak nie dłużej niż do dnia, o którym mowa w art. 179 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 4 pkt 2.
2.
W przypadku uzyskania w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przez podmiot posiadający uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie kategorii naukowej C w tej dyscyplinie przewody doktorskie wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej są kontynuowane przez podmiot wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej, jednak nie dłużej niż do dnia, o którym mowa w art. 179 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 4 pkt 2.
3.
W podmiocie, o którym mowa w ust. 1, nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.
4.
Jeżeli w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej podmiot, o którym mowa w ust. 1, uzyska w danej dyscyplinie kategorię naukową B albo C, traci uprawnienie do nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie.
Uchwały w sprawach, o których mowa w art. 192 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora ust. 2 oraz art. 221 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego ust. 14 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zostaną uchwalone na podstawie przepisów tej ustawy, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie od dnia 1 października 2019 r.
Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 26 finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez ministra ust. 3a ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, zachowują uprawnienia, o których mowa w art. 13a szczególne przesłanki nadania stopnia doktora ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2.
Porozumienia zawarte na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2 zachowują moc w zakresie przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.
1.
Postępowania w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 21a nabywanie uprawnień równoważnych uprawnieniom z posiadania stopnia doktora habilitowanego ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są przeprowadzane na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że jeżeli wydanie decyzji, o której mowa w art. 21a nabywanie uprawnień równoważnych uprawnieniom z posiadania stopnia doktora habilitowanego ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., uprawnienia nabywa się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 września 2019 r. postępowania w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 21a nabywanie uprawnień równoważnych uprawnieniom z posiadania stopnia doktora habilitowanego ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.
3.
W postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 września 2019 r. uprawnienia nabywa się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że jeżeli wydanie decyzji, o której mowa w art. 21a nabywanie uprawnień równoważnych uprawnieniom z posiadania stopnia doktora habilitowanego ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., uprawnienia nabywa się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1.
Stypendia, o których mowa w art. 22 stypendia ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, mogą być przyznawane do dnia 30 kwietnia 2019 r. na zasadach dotychczasowych.
2.
Stypendia, o których mowa w ust. 1, wypłaca się przez okres, na który zostały przyznane.
1.
Urlopy udzielone na podstawie art. 23 prawo do dodatkowego urlopu i zwolnienia od pracy ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2 przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są wykorzystywane na zasadach dotychczasowych.
2.
Urlopy, o których mowa w art. 23 prawo do dodatkowego urlopu i zwolnienia od pracy ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, przysługują na zasadach dotychczasowych, jeżeli do nadania stopnia stosuje się przepisy tej ustawy.
3.
Zwolnienie od pracy, o którym mowa w art. 23 prawo do dodatkowego urlopu i zwolnienia od pracy ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, przysługuje na zasadach dotychczasowych, jeżeli do nadania stopnia stosuje się przepisy tej ustawy.
Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 24 uznawanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych w innym państwie ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 tryb nadania tytułu profesora ust. 3a i 3b oraz art. 29 odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2020 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 tryb nadania tytułu profesora ust. 3a i 3b oraz art. 29 odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych.
3.
Od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 tryb nadania tytułu profesora ust. 3a i 3b ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, prowadzi Rada Doskonałości Naukowej.
3a.
Od dnia 1 stycznia 2021 r. w postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 29 odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, organem wydającym postanowienie o wznowieniu postępowania jest Rada Doskonałości Naukowej. W postanowieniu o wznowieniu postępowania Rada Doskonałości Naukowej wyznacza podmiot, przed którym prowadzi się wznowione postępowanie.
3b.
W przypadku utraty przez podmiot wyznaczony zgodnie z ust. 3a uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie albo stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie po wszczęciu wznowionego postępowania Rada Doskonałości Naukowej wyznacza inny podmiot posiadający uprawnienia do nadawania stopnia w tej dyscyplinie, przed którym postępowanie to będzie kontynuowane.
4.
W przypadku wznowienia postępowania, w którym na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, został nadany stopień doktora, stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora, postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, które było przedmiotem postanowienia o wznowieniu. Po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
5.
Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29a stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu lub stopnia ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
6.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 września 2019 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29a stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu lub stopnia ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych.
7.
Od dnia 1 października 2019 r. postępowania, o których mowa w ust. 5 i 6, są prowadzone przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów lub podmiot wskazany w art. 178 nadawanie stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, a od dnia 1 stycznia 2021 r. kompetencje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przejmuje Rada Doskonałości Naukowej.
Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29c uwierzytelnianie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów działa do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą na zasadach dotychczasowych, z tym że działa przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
1a.
Posiedzenia prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i jej sekcji mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
1b.
Uchwały podjęte w trakcie posiedzenia przeprowadzonego w sposób, o którym mowa w ust. 1a, podpisuje przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a w przypadku jego nieobecności – sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
2.
Do dnia 31 grudnia 2020 r. środki finansowe niezbędne do finansowania działalności Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów są zapewniane w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
3.
Członkom Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i wyznaczonym przez nią recenzentom przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych.
4.
Z dniem 31 grudnia 2020 r. znosi się Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
1.
Stosunki pracy pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, o którym mowa w art. 33 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo warunki te nie zostaną przyjęte przez pracownika.
2.
W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna przewidziana dla pracownika, z którym stosunek pracy rozwiązuje się z przyczyn niedotyczących pracowników.
3.
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów powoła, po przeprowadzeniu konkursu, dyrektora Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
4.
Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów zapewnia obsługę Rady Doskonałości Naukowej od dnia powołania jej przewodniczącego.
5.
Z dniem 1 stycznia 2020 r. Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów staje się Biurem Rady Doskonałości Naukowej, o którym mowa w art. 237 Biuro RDN ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
6.
Biuro Rady Doskonałości Naukowej zapewnia obsługę Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do dnia 31 grudnia 2020 r.
1.
Tworzy się Radę Doskonałości Naukowej. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Polityki Naukowej, określi pierwszy statut Rady Doskonałości Naukowej.
2.
Pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej rozpoczyna się z dniem 1 czerwca 2019 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2023 r.
3.
Członkiem Rady Doskonałości Naukowej w pierwszej kadencji może być osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 233 wymogi wobec członka RDN ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz posiada w dorobku:
1)
3 artykuły naukowe opublikowane:
a) w okresie ostatnich 5 lat w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, lub
b) w latach 2014–2018 w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 projekt parametrów i kryteriów oceny jednostek naukowych ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów, lub
2)
1 monografię naukową wydaną w okresie ostatnich 5 lat przez:
a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, lub
b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, lub
3)
wybitne osiągnięcie w zakresie opracowania i wdrożenia oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat, lub
4)
wybitne dzieło artystyczne zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat.
4.
Kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w pierwszej kadencji reprezentującego daną dyscyplinę może zgłosić:
1)
uczelnia, w której w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 posiada kategorię naukową A+, A albo B;
2)
instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy oraz międzynarodowy instytut naukowy, które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, posiadały kategorię naukową A+, A albo B.
1.
Uczelnie w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 stają się uczelniami w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Uczelnia wstępuje w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych, w tym w prawa i obowiązki wynikające z decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw nauki.
Uczelnie zawodowe i uczelnie akademickie w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 stają się odpowiednio uczelniami zawodowymi i uczelniami akademickimi w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1.
Uczelnie działające w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, mają prawo posługiwać się nazwami dotychczasowymi.
2.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2022 r., w przypadku zmiany nazwy uczelni publicznej działającej w dniu wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepisy art. 3 warunki używania w nazwie uczelni wyrazu "uniwersytet" ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2022 r., w przypadkach, o których mowa w art. 35 zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym ust. 3 i 5 tej ustawy, uczelnia publiczna utworzona w wyniku połączenia albo uczelnia, do której włączono inną uczelnię publiczną, instytut badawczy lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, jest uczelnią akademicką, jeżeli posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora.
1.
Rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, o którym mowa w art. 29 wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, staje się ewidencją uczelni niepublicznych, o której mowa w art. 37 ewidencja uczelni niepublicznych ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dostosuje zakres danych zawartych w ewidencji uczelni niepublicznych do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
3.
Do uczelni niepublicznych wpisanych do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, o którym mowa w art. 29 wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie stosuje się przepisu art. 39 wpis uczelni do ewidencji uczelni niepublicznych ust. 3 tej ustawy.
4.
Postępowania w sprawie wpisu uczelni niepublicznej do rejestru, o którym mowa w art. 29 wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że wpisu dokonuje się do ewidencji uczelni niepublicznych i w zakresie danych objętych tą ewidencją.
5.
Po dokonaniu wpisu do ewidencji w przypadku, o którym mowa w ust. 4, założyciel przekazuje środki finansowe w wysokości i terminie określonych na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku nieprzekazania tych środków w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu przepis art. 430 nakaz likwidacji uczelni niepublicznej ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje się odpowiednio.
6.
Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do uczelni wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 29 wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie upłynął termin przekazania środków finansowych.
7.
Postępowania w sprawie zmiany wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 29 wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, oraz w sprawie wykreślenia uczelni niepublicznej z tego rejestru, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, umarza się.
1.
Postępowania w sprawie wydania pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, umarza się.
2.
Jeżeli w związku z postępowaniem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej została wniesiona opłata, o której mowa w art. 21 zmiana ustawy o Państwowej Straży Pożarnej ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, podlega ona zwrotowi w terminie 3 tygodni od dnia wydania decyzji o umorzeniu postępowania.
3.
Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydał pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej, a założyciel nie złożył wniosku o wpis uczelni niepublicznej do rejestru, o którym mowa w art. 29 wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wraz z aktem założycielskim, o którym mowa w art. 23 akt założycielski uczelni niepublicznej tej ustawy, pozwolenie wygasa z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Postępowania w sprawie połączenia uczelni niepublicznej z inną uczelnią niepubliczną albo włączenia uczelni niepublicznej do innej uczelni niepublicznej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na zasadach dotychczasowych, z tym że wpisu dokonuje się do ewidencji uczelni niepublicznych i w zakresie danych objętych tą ewidencją.

1.
Postępowania w sprawie wyrażenia zgody na likwidację uczelni niepublicznej oraz postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, umarza się.
2.
Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydał decyzję o cofnięciu pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, a decyzja nie stała się ostateczna, termin otwarcia likwidacji określa się na podstawie przepisów dotychczasowych. Do likwidacji tych uczelni stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.
Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, decyzja o cofnięciu pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej stała się ostateczna, ale nie nastąpiło postawienie w stan likwidacji, postawienie w stan likwidacji następuje z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Do likwidacji tych uczelni stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
4.
Do likwidacji uczelni niepublicznych otwartych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy. Obowiązki i prawa likwidatora uczelni niepublicznej przejmuje z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, założyciel. Do obowiązków i praw założyciela związanych z likwidacją stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
5.
Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, została wydana decyzja o wyrażeniu zgody na likwidację uczelni niepublicznej, ale nie nastąpiło postawienie w stan likwidacji, do obowiązków i praw założyciela stosuje się przepisy tej ustawy, z tym że bieg terminu, o którym mowa w art. 45 likwidacja uczelni niepublicznej przez założyciela ust. 3 tej ustawy, biegnie od dnia jej wejścia w życie.
1.
W przypadku likwidacji uczelni niepublicznych otwartych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wobec których wykonanie obowiązku przystąpienia do likwidacji, jej prowadzenia lub zakończenia w sposób określony w art. 46 tryb likwidacji uczelni niepublicznej ust. 5 tej ustawy okazało się bezskuteczne, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może powołać osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w art. 46 tryb likwidacji uczelni niepublicznej ust. 12 i 13 tej ustawy.
2.
Osoba, o której mowa w ust. 1, zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykreśla uczelnię z ewidencji.
3.
Koszty związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, oraz koszty wynagrodzenia osoby, o której mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków finansowych z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
Uczelnie niepubliczne, których otwarcie likwidacji nastąpiło przed dniem 1 października 2011 r., podlegają wykreśleniu z ewidencji, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zamiaru wykreślenia w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wykreślenie następuje z mocy prawa.
Postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, umarza się.
1.
Związki uczelni publicznych utworzone na podstawie art. 29a rejestr związków uczelni publicznych ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 mogą funkcjonować w okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na zasadach dotychczasowych.
2.
Postępowania w sprawie utworzenia związku uczelni publicznych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
3.
W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, związki uczelni publicznych mogą być tworzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
4.
Decyzje w sprawie utworzenia związku uczelni niepublicznych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wygasają, a związek uczelni niepublicznych podlega likwidacji.
5.
Postępowania w sprawie utworzenia związku uczelni niepublicznych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, umarza się.
1.
Centra naukowe, utworzone na podstawie art. 31 centrum naukowe ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, oraz jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne, utworzone na podstawie art. 31a porozumienie uczelni w sprawie tworzenia jednostek międzyuczelnianych i jednostek wspólnych tej ustawy, działają na podstawie zawartych umów i porozumień.
2.
Uczelnie dostosują umowy, o których mowa w art. 31 centrum naukowe ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, oraz porozumienia, o których mowa w art. 31a porozumienie uczelni w sprawie tworzenia jednostek międzyuczelnianych i jednostek wspólnych tej ustawy, do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
1.
Postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 kwietnia 2019 r. postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.
3.
W postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 kwietnia 2019 r. uprawnienia nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.
4.
Tworzenie studiów na kierunku przypisanym do dziedziny, w której uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 1 maja 2019 r., odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych.
5.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1–4, nie stosuje się przepisów dotyczących minimum kadrowego.
1.
Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. uczelnia, która:
1)
posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów na tym kierunku na określonym poziomie i profilu;
2)
nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów na tym kierunku na określonym poziomie i profilu praktycznym, z wyłączeniem pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
2.
Uczelnia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, jeżeli zawarła porozumienie o współpracy przy prowadzeniu tych studiów z uczelnią, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów. Uczelnia, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora, może zawrzeć takie porozumienie w danej dyscyplinie tylko z jedną uczelnią.
2a.
Do dnia 31 grudnia 2022 r. pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 2, może uzyskać uczelnia zawodowa, która nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, jeżeli spełnia łącznie warunki, o których mowa w art. 16 zastrzeżone nazwy uczelni ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na dzień złożenia wniosku o to pozwolenie oraz spełniała je w zakresie art. 16 zastrzeżone nazwy uczelni ust. 1a:
1)
pkt 2–5 tej ustawy – w okresie 2 lat akademickich,
2)
pkt 6 tej ustawy – w okresie 3 lat akademickich
– poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek.
2b.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, weryfikacja spełniania przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 zastrzeżone nazwy uczelni ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (system POL-on) ust. 1 tej ustawy, według stanu na dzień złożenia wniosku o pozwolenie, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 2a – na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.
2c.
Do dnia 31 grudnia 2022 r. uczelnia, która uzyskała pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z ust. 2a i która zaprzestała spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 16 zastrzeżone nazwy uczelni ust. 1a pkt 2–6 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, może prowadzić kształcenie na tym kierunku, jeżeli zawiadomiła ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z art. 429 obowiązki informacyjne rektora dotyczące utworzeniu studiów lub zaprzestania ich prowadzenia pkt 3 tej ustawy o zaprzestaniu spełniania tych warunków oraz w terminie 3 miesięcy od dnia zaprzestania ich spełniania zawarła porozumienie, o którym mowa w ust. 2, i przedstawiła je ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W przypadku nieprzedstawienia porozumienia kształcenie na tych studiach może być prowadzone do zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3.
Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozwolenia nie wymaga utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny, o której mowa w art. 53 kierunki, poziomy i profile kształcenia uczelni ust. 1 albo 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w której uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
Do dnia 31 grudnia 2022 r. o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może ubiegać się uczelnia, która według stanu na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na utworzenie tych studiów:
1)
posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub
2)
spełnia łącznie następujące warunki:
a) prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 zmiana ustawy o fundacji – Zakłady Kórnickie ust. 1 pkt 1–8 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz
b) prowadzi badania naukowe w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu realizowane przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w niej jako podstawowym miejscu pracy.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 września 2020 r. w sprawach wydania pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu uwzględnia się decyzje o cofnięciu uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.
Postępowania w sprawie cofnięcia albo zawieszenia uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, umarza się.
1.
Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia zawieszone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wygasają, chyba że przed tym dniem został złożony wniosek w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia.
2.
Do wniosków, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczące wydawania pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Przepis art. 205 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 5 stosuje się.
3.
W sprawach, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wydaje decyzję po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia uzyskane na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zgodnie z przepisami ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 stają się pozwoleniami na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1.
Studia prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stają się studiami na takim samym kierunku, poziomie i profilu w rozumieniu tej ustawy.
1a.
Do uczelni zawodowych działających w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia, w którym decyzje o przyznaniu uczelni kategorii naukowych w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 324 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 niniejszej ustawy, stały się ostateczne, nie stosuje się przepisu art. 15 uczelnia zawodowa ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1b.
Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim utworzonych na podstawie uprawnień uzyskanych przez uczelnie zawodowe zgodnie z art. 205 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 i 2 lub art. 207 przepisy przejściowe i dostosowujące niniejszej ustawy.
2.
Uczelnia, która w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela i nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów, może prowadzić te studia w przypadku:
1)
zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 206 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2, albo
2)
posiadania większej liczby studentów na studiach stacjonarnych niż na studiach niestacjonarnych
– z tym że przyjęcia na te studia są prowadzone po raz ostatni na rok akademicki 2022/2023.
3.
Jeżeli uczelnia nie spełnia warunku określonego w ust. 2 pkt 1 albo 2, kontynuuje studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2018/2019 i nie prowadzi przyjęć na te studia.
4.
Uczelnia, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora, może zawrzeć porozumienie, o którym mowa w art. 206 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2, w danej dyscyplinie tylko z jedną uczelnią.
1.
Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, uzyskane w okresie 2 lat przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wygasają z upływem 2 lat od dnia ich uzyskania, jeżeli nie rozpoczęto kształcenia na tych studiach.
2.
Jeżeli w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia nie przyjęto żadnego studenta i nie rozpoczęto na nich cyklu kształcenia, uczelnia nie prowadzi przyjęć na te studia i uprawnienie do ich prowadzenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 wygasa z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.
Jeżeli w okresie od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia nie przyjęto żadnego studenta i nie rozpoczęto na nich cyklu kształcenia, okres ten zalicza się jako rok akademicki do liczby lat, o której mowa w art. 56 cofnięcie pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu ust. 1 pkt 3 tej ustawy.
1.
W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnie przyporządkują kierunki prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 tej ustawy, wskazując dla każdego kierunku procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty kształcenia, przy czym suma udziałów musi być równa 100%.
2.
Uczelnie, które w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzą w swojej siedzibie studia na co najmniej 2 kierunkach o tym samym poziomie i profilu oraz tej samej nazwie lub których programy określają takie same efekty kształcenia, przyporządkowane do tej samej dyscypliny, połączą te kierunki w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stają się odpowiednio studiami podyplomowymi i innymi formami kształcenia w rozumieniu tej ustawy.
Indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są kontynuowane do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2022/2023.
Studia interdyscyplinarne na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia prowadzone wspólnie przez podstawowe jednostki organizacyjne dwóch lub więcej uczelni, o których mowa w art. 10a wspólne prowadzenie kierunku studiów ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, oraz studia wspólne, o których mowa w art. 168 porozumienie uczelni i instytucji naukowych w sprawie wspólnego prowadzenia studiów tej ustawy, stają się studiami wspólnymi, o których mowa w art. 60 studia prowadzone wspólnie z inną uczelnią lub instytucją ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, postępowania w sprawie kontroli prowadzonych na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL­­­‑on”, o którym mowa w art. 34a System Informacji o Szkolnictwie Wyższym „POL-on” ust. 1a ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, staje się Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL­­­‑on, o którym mowa w art. 342 Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (system POL-on) ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Dane i informacje zawarte w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym, o którym mowa w art. 34a System Informacji o Szkolnictwie Wyższym „POL-on” ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, oraz w Systemie Informacji o Nauce, o którym mowa w art. 4c System Informacji o Nauce ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, stają się danymi i informacjami zawartymi w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL­­­‑on, o którym mowa w art. 342 Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (system POL-on) ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dostosuje Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL­­­‑on do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
4.
Do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL­­­‑on stosuje się przepisy dotychczasowe.
5.
W terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadzą do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dane, o których mowa w art. 343 wykaz nauczycieli akademickich i osób prowadzących zajęcia lub działalność naukową ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10, 11 oraz 15-17 tej ustawy.
6.
W terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, podmioty obowiązane do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL­­­‑on wprowadzą dane za okres od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z wymaganiami określonymi w tej ustawie.
7.
W terminie do dnia 31 marca 2020 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym:
1)
wprowadzą do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce PON-on dane, o których mowa w art. 343 wykaz nauczycieli akademickich i osób prowadzących zajęcia lub działalność naukową ust. 1 pkt 21 tej ustawy,
2)
mogą wprowadzić do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dane, o których mowa w art. 345 wykaz osób ubiegających się o stopień doktora ust. 1 pkt 16 tej ustawy
– za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia jej wejścia w życie.
8.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2023 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych wprowadzają na zasadach dotychczasowych dane do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL­­­‑on dotyczące uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020.
9.
Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki usunie listę ostrzeżeń, o której mowa w art. 37b lista ostrzeżeń ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL­­­‑on oraz ze strony internetowej urzędu obsługującego ministra.
10.
W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. osoby prowadzące działalność naukową po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
11.
W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 343 wykaz nauczycieli akademickich i osób prowadzących zajęcia lub działalność naukową ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
12.
W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osoby prowadzące zajęcia po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 343 wykaz nauczycieli akademickich i osób prowadzących zajęcia lub działalność naukową ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
13.
W przypadku gdy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nie dysponuje pełnymi danymi za okresy, o których mowa w art. 352 monitoring karier studentów i absolwentów, osób ubiegających się i posiadających stopień doktora ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych te dane, które są dostępne.
14.
Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie gromadzi się nowych danych i informacji w bazie Nauka Polska prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Dane i informacje zgromadzone w tej bazie do dnia wejścia w życie tej ustawy włącza się do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL­­­‑on, o którym mowa w art. 342 Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (system POL-on) ust. 1 tej ustawy. W okresie 10 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy dane i informacje stanowią bazę danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL­­­‑on i mogą być przetwarzane w celach, o których mowa w art. 342 Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (system POL-on) ust. 4 tej ustawy.
1.
Postępowania w sprawach stwierdzania nieważności aktów, o których mowa w art. 36 stwierdzenie nieważności uchwały organu kolegialnego uczelni lub decyzji rektora uczelni ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 września 2019 r. postępowania w sprawach stwierdzania nieważności aktów, o których mowa w art. 36 stwierdzenie nieważności uchwały organu kolegialnego uczelni lub decyzji rektora uczelni ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych.
Do zadań zleconych na podstawie art 40–40b ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 stosuje się przepisy dotychczasowe.
Osoby niebędące obywatelami polskimi, które w dniu wejścia w życie ustawy odbywają studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, kontynuują te studia, badania lub prace na zasadach dotychczasowych.
1.
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 45 Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, staje się Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 330 współdziałanie RGNiSW z organami władzy publicznej i organizacjami ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrani na kadencję 2018–2021 pełnią swoje funkcje do końca kadencji, na którą zostali wybrani.
3.
W skład Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w ust. 1, wchodzą również przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 331 skład RGNiSW ust. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
4.
W terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. reprezentatywne organizacje związków zawodowych dokonają wyboru przedstawicieli pracowników oraz przekażą informacje o tych przedstawicielach przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Znosi się Rzecznika Praw Absolwenta, o którym mowa w art. 46d Rzecznik Praw Absolwenta ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
1.
Polska Komisja Akredytacyjna, o której mowa w art. 48 Polska Komisja Akredytacyjna ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, staje się Polską Komisją Akredytacyjną, o której mowa w art. 251 skład PKA ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z tym że do końca kadencji trwającej w dniu wejścia w życie tej ustawy działa w składzie określonym przepisami ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, a sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozostaje organem Komisji.
2.
Polska Komisja Akredytacyjna, w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w sprawach wydania opinii, o których mowa w art. 49 zadania i uprawnienia Komisji ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wydaje opinie na zasadach dotychczasowych.
3.
Do wydania przez Polską Komisję Akredytacyjną ocen, o których mowa w art. 49 zadania i uprawnienia Komisji ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 5 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Polska Komisja Akredytacyjna uchwali statut na podstawie przepisów tej ustawy.
5.
Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o którym mowa w art. 53 statut i Biuro Komisji ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, staje się Biurem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o którym mowa w art. 257 Biuro KPA ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
6.
Stosunki pracy pracowników Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo warunki te nie zostaną przyjęte przez pracownika.
7.
W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna przewidziana dla pracownika, z którym stosunek pracy rozwiązuje się z przyczyn niedotyczących pracowników.
8.
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej powoła, po przeprowadzeniu konkursu, dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
9.
Przy wnioskowaniu o przeprowadzenie oceny kompleksowej, o której mowa w art. 243 ocena kompleksowa jakości kształcenia uczelni ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględnia się pozytywne i wyróżniające oceny programowe dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, o której mowa w art. 54 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, staje się Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, o której mowa w art. 337 Konferencje Rektorów ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, o której mowa w art. 54 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, staje się Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, o której mowa w art. 337 Konferencje Rektorów ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.
Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych działająca w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), staje się Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, o której mowa w art. 337 Konferencje Rektorów ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1.
Statuty uczelni:
1)
publicznych – uchwalą senaty,
2)
niepublicznych – uchwalą senaty albo nadadzą założyciele albo inne określone w statutach organy uczelni, o których mowa w art. 17 organy uczelni ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
– na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym; statuty wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.
2.
Statuty uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych zatwierdzi odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.
Statuty uczelni obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów, o których mowa w ust. 1 i 2.
1.
Senaty oraz inne działające zamiast senatu organy kolegialne uczelni publicznych, o których mowa w art. 60 organy kolegialne i jednoosobowe uczelni, konwent ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, oraz najwyższe organy kolegialne uczelni niepublicznych, o których mowa w art. 60 organy kolegialne i jednoosobowe uczelni, konwent ust. 5 tej ustawy, stają się senatami, o których mowa w art. 17 organy uczelni ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Z dniem 30 września 2019 r. rady podstawowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 60 organy kolegialne i jednoosobowe uczelni, konwent ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, oraz kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 60 organy kolegialne i jednoosobowe uczelni, konwent ust. 6 tej ustawy, przestają być organami uczelni.
3.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 września 2019 r. prorektorzy, o których mowa w art. 75 tryb powoływania prorektorów w uczelni publicznej ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, pełnią tę funkcję.
4.
Z dniem 1 października 2019 r. rektorzy wstępują w prawa i obowiązki kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.
5.
Znosi się konwenty, o których mowa w art. 60 organy kolegialne i jednoosobowe uczelni, konwent ust. 4 i 4a ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
6.
Organy jednoosobowe uczelni niepublicznych, o których mowa w art. 60 organy kolegialne i jednoosobowe uczelni, konwent ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się organami tych uczelni w rozumieniu art. 17 organy uczelni ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
7.
Kolegia elektorów, o których mowa w art. 60 organy kolegialne i jednoosobowe uczelni, konwent ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się kolegiami elektorów, o których mowa w art. 24 wybory lub powołanie rektora ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Rektorzy uczelni, o których mowa w art. 60 organy kolegialne i jednoosobowe uczelni, konwent ust. 6 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się rektorami, o których mowa w art. 17 organy uczelni ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1.
Senat uczelni publicznej powołuje pierwszą radę uczelni w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.
2.
Sposób powołania pierwszej rady uczelni określa senat.
3.
Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 r.
4.
Kadencji pierwszej rady uczelni nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 21 kadencja rady uczelni ust. 2 zdanie pierwsze ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
5.
Powołanie rady uczelni w sposób określony w statucie, o którym mowa w art. 227 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, następuje w odniesieniu do rady uczelni, której kadencja następuje po zakończeniu kadencji, o której mowa w ust. 3.
6.
W okresie od dnia powołania pierwszej rady uczelni do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, rada uczelni realizuje wyłącznie zadania, o których mowa w art. 18 zadania rady uczelni ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 22 tryb funkcjonowania rady uczelni ust. 2, ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
7.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, zadania rady uczelni realizuje senat.
1.
Rektorzy uczelni publicznych sprawują funkcję do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Kadencje rektorów uczelni publicznych rozpoczęte w 2015 r. i w 2017 r. trwają do dnia 31 sierpnia 2020 r.
3.
Kadencji rektorów uczelni publicznych rozpoczętych w 2017 r. i skróconych zgodnie z ust. 2 nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 26 kadencja rektora uczelni publicznej ust. 2 zdanie pierwsze ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
4.
W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, minister właściwy do spraw wewnętrznych wyda akty uzupełniające akty wyznaczenia rektorów uczelni służb państwowych i osób pełniących w uczelniach służb państwowych funkcje kierownicze do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby.
5.
W aktach uzupełniających minister właściwy do spraw wewnętrznych określi przyporządkowanie osób, o których mowa w ust. 4, do jednej z grup pracowników, o których mowa w art. 114 grupy nauczycieli akademickich ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz do jednego ze stanowisk, o których mowa w art. 116 stanowiska nauczycieli akademickich ust. 1 tej ustawy. Przepisy art. 116 stanowiska nauczycieli akademickich ust. 2 i 3 oraz art. 451 zatrudnianie na stanowisku nauczyciela akademickiego w uczelni wojskowej ust. 4 tej ustawy stosuje się.
1.
Senaty uczelni publicznych działają do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Kadencje senatów uczelni publicznych rozpoczęte w 2015 r. i w 2017 r. trwają do dnia 31 sierpnia 2020 r.
3.
Kadencji senatów uczelni publicznych rozpoczętych w 2017 r. i skróconych zgodnie z ust. 2 nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 30 kadencja senatu uczelni ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Do osób będących w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w odniesieniu do kadencji trwającej w tym dniu:
1)
członkami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
2)
członkami Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
3)
członkami senatów,
4)
członkami kolegiów elektorów,
5)
rektorami
– nie stosuje się wymagania, o którym mowa w art. 20 członkostwo w radzie uczelni ust. 1 pkt 5 tej ustawy.
Postępowania odwoławcze wszczęte na podstawie art. 70 kompetencje kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 i niezakończone do dnia 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że rektor utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla tę decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy.
1.
Zamiejscowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 85 zamiejscowe jednostki organizacyjne uczelni ust. 1 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się filiami, o których mowa w art. 9 status prawny uczelni ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 września 2019 r. senaty uczelni publicznych mogą złożyć do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosek o włączenie filii uczelni publicznej do innej uczelni publicznej mającej siedzibę w tej samej miejscowości, w której mieści się ta filia.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, uczelnie dołączają umowę określającą wzajemne zobowiązania w zakresie:
1)
przekazania mienia,
2)
warunków kontynuacji kształcenia przez studentów i doktorantów,
3)
warunków kontynuacji stosunków pracy pracowników
– włączanej filii.
4.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, włącza filię uczelni publicznej do innej uczelni publicznej mającej siedzibę w tej samej miejscowości, w której mieści się ta filia, i przenosi na nią pozwolenia na utworzenie studiów, będące w dniu 30 września 2018 r. uprawnieniami do prowadzenia studiów na określonych kierunkach, przysługującymi zamiejscowej jednostce organizacyjnej.
5.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, bierze się pod uwagę potrzeby wynikające z polityki naukowej państwa oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych.
6.
Uczelnie i filie, o których mowa w art. 85 zamiejscowe jednostki organizacyjne uczelni ust. 5 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się uczelniami i filiami, o których mowa w art. 47 tworzenie uczelni lub filii na terytorium RP przez uczelnię zagraniczną ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
7.
Do postępowań w sprawach utworzenia uczelni lub filii uczelni zagranicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje się przepisy tej ustawy.
1.
Akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii, o których mowa w art. 86 akademickie inkubatory przedsiębiorczości i centra transferu technologii ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości oraz centrami transferu technologii, o których mowa w art. 148 akademickie inkubatory przedsiębiorczości i centra transferu technologii ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Spółki celowe, o których mowa w art. 86a spółka celowa uczelni ust. 1 oraz w art. 86b podmioty tworzące spółkę celową ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się spółkami celowymi, o których mowa w art. 149 spółki celowe ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.
Regulaminy zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, o których mowa w art. 86c regulamin zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi, własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań i prac ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się regulaminami zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, o których mowa w art. 152 zakres uchwał senatu uczelni ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
4.
Regulaminy korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, o których mowa w art. 86c regulamin zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi, własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań i prac ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się regulaminami korzystania z infrastruktury badawczej, o których mowa w art. 152 zakres uchwał senatu uczelni ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Środki finansowe z budżetu państwa przyznane podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 9 lit. a ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, stają się środkami finansowymi uczelni w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1.
Do dnia 31 grudnia 2018 r.:
1)
uczelnie publiczne otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 i art. 94b dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych ust. 1 pkt 6 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3,
2)
uczelnie niepubliczne otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 4 i 4a ustawy, o której mowa w pkt 1,
3)
uczelnie otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 6 ustawy, o której mowa w pkt 1,
4)
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94a dotacje z budżetu państwa dla doktorantów w jednostkach naukowych ustawy, o której mowa w pkt 1
– na zasadach dotychczasowych.
2.
Uczelnie otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94b dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych ust. 1:
1)
pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 rekrutacja na studia pkt 3 – do dnia 31 grudnia 2020 r.,
2)
pkt 4 i 5 ustawy, o której mowa w pkt 1 – do dnia 31 grudnia 2023 r.
– na zasadach dotychczasowych.
3.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na świadczenia, o których mowa w:
1)
art. 199 pomoc materialna dla doktoranta ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 – w roku 2019,
2)
art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 – w latach 2020–2023
– na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
4.
Do przyznawania, przekazywania, wykorzystywania i rozliczania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
5.
Do przyznawania, przekazywania, wykorzystywania i rozliczania dotacji i innych środków finansowych, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną, art. 94a dotacje z budżetu państwa dla doktorantów w jednostkach naukowych i art. 94b dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stosuje się przepisy dotychczasowe.
6.
Dotacje, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, są przyznawane z budżetu państwa z części ustalonych na podstawie art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 3 tej ustawy.
7.
Do wniosków o przyznanie dotacji, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 pkt 10 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, złożonych w roku 2018 w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 rozporządzenie w sprawie ustalania wskaźników kosztochłonności kierunków studiów i zasad podziału dotacji
ust. 1 pkt 3 tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
8.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane środki finansowe z dotacji, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, są przekazywane na rachunek funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 409 fundusze uczelni ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
9.
Jednostki, którym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2169) nadano status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zachowują ten status do końca okresu, na który został on nadany.
10.
Do jednostek, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 9, z wyłączeniem art. 587 _ 84b ust. 2 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
10a.
Oceny efektów działania jednostek, o których mowa w ust. 9, dokonuje na podstawie raportu końcowego, prezentującego osiągnięte wyniki przeprowadzonych badań naukowych i ich powiązania z procesem dydaktycznym, rozwojem kadry naukowej oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, zespół doradczy powołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 341 przepisy przejściowe i dostosowujące ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
11.
Dane przekazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w roku 2018 na podstawie art. 96b pozyskiwanie danych w celu przyznania dotacji ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykorzystuje do ustalenia wysokości środków finansowych dla uczelni na podstawie art. 357 informacje pozyskiwane przez ministra w celu ustalenia wysokości środków finansowych dla uczelni ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
12.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 przeznaczenie środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę pkt 1 lit. a–c ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględnia się środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020.
13.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 przeznaczenie środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględnia się środki finansowe na świadczenia, o których mowa w art. 86 zmiana ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2019” ust. 1 pkt 1–4 tej ustawy, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.
14.
Do podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 przeznaczenie środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych stosuje się odpowiednio sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 402 rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przyznawania środków finansowych dla uczelni i instytutów pkt 3 tej ustawy. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2023 r. dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych przekazują dane niezbędne do podziału tych środków określone w przepisach wydanych na podstawie art. 402 rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przyznawania środków finansowych dla uczelni i instytutów pkt 3 tej ustawy.
15.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględnia się wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 rozporządzenie w sprawie ustalania wskaźników kosztochłonności kierunków studiów i zasad podziału dotacji
ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
16.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 algorytmy podziału środków finansowych, dotacji i subwencji ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz przy podziale dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględnia się wskaźniki kosztochłonności studiów doktoranckich dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 rozporządzenie w sprawie ustalania wskaźników kosztochłonności kierunków studiów i zasad podziału dotacji
ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
17.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 algorytmy podziału środków finansowych, dotacji i subwencji ust. 2 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględnia się liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.
18.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 algorytmy podziału środków finansowych, dotacji i subwencji ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględnia się w uczelniach akademickich, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych oraz międzynarodowych instytutach naukowych kategorię naukową dla dyscypliny określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 tej ustawy, ustaloną w 2019 r. na podstawie:
1)
kategorii naukowych przyznanych w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo­­­‑rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4;
2)
liczby pracowników jednostki naukowej wskazanych przez tę jednostkę w roku 2016 we wniosku o przyznanie kategorii naukowej na potrzeby ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo­‑rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, z wyłączeniem:
a) pracowników naukowo­­­‑technicznych i inżynieryjno­­­‑technicznych,
b) osób, które nie złożyły oświadczeń, o których mowa w art. 219 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 11.
19.
Kategorię naukową, o której mowa w ust. 18, ustala się pod warunkiem przypisania do danej dyscypliny co najmniej 12 pracowników, o których mowa w ust. 18 pkt 2. Kategoria naukowa ustalona dla dyscypliny zgodnie z ust. 18 nie podlega zmianom do dnia uzyskania kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
20.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w algorytmie, o którym mowa w art. 368 algorytmy podziału środków finansowych, dotacji i subwencji ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględnia się dane dotyczące studentów i doktorantów otrzymujących świadczenia, o których mowa odpowiednio w art. 173 pomoc materialna dla studentów, zakwaterowanie lub wyżywienie ust. 1 pkt 1 i art. 199 pomoc materialna dla doktoranta ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
1.
Programy naprawcze, o których mowa w art. 100a program naprawczy uczelni ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, realizuje się na zasadach dotychczasowych.
2.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. przy obliczaniu proporcji sumy strat netto do kwoty dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 100a program naprawczy uczelni ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, uwzględnia się dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 pkt 1–6, 8, 9 i 11 tej ustawy.
3.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. programy naprawcze są opracowywane i realizowane na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusze zasadnicze i inne fundusze, o których mowa w art. 101 fundusze uczelni publicznej ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się odpowiednio funduszami zasadniczymi i innymi funduszami, o których mowa w art. 409 fundusze uczelni ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. środki finansowe pozostające w dyspozycji uczelni na funduszach rozwoju, o których mowa w art. 101 fundusze uczelni publicznej ust. 1a ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przekazuje się na rachunki funduszy zasadniczych.
1.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusze pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 103 fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się funduszami stypendialnymi, o których mowa w art. 409 fundusze uczelni ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Środki finansowe, o których mowa w art. 238 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 13, zwiększają fundusze stypendialne, o których mowa w art. 409 fundusze uczelni ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.
W roku 2019 jako dotację z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, o której mowa w art. 416 niewykorzystanie lub niepełne wykorzystanie przez uczelnię środków finansowych z dotacji ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, rozumie się dotację, o której mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 pkt 7 i ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przekazaną podmiotowi w roku 2018.
4.
Przy dokonywaniu podziału, o którym mowa w art. 414 podział dotacji w uczelni ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, udział środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, nie może być mniejszy niż udział liczby tych doktorantów w łącznej liczbie studentów i doktorantów oraz większy niż 6% wysokości dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 238 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 13, oraz środków finansowych, o których mowa w art. 365 przeznaczenie środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
5.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2018 r. środki finansowe z funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich oraz na remonty i modernizacje domów oraz stołówek studenckich, przekazuje się na fundusz zasadniczy, o którym mowa w art. 409 fundusze uczelni ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, a w przypadku uczelni niepublicznych – na kapitał podstawowy.
6.
Rektorzy uczelni poinformują ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. o stanie środków funduszu stypendialnego, w tym pochodzących z dotacji, na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz o kwocie środków finansowych przekazanych zgodnie z ust. 5.
7.
Do środków funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wydatkowanych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z naruszeniem art. 174 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 stosuje się odpowiednio przepis art. 412 fundusz stypendialny w uczelni ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusze pomocy materialnej dla doktorantów utworzone w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych oraz międzynarodowych instytutach naukowych na podstawie art. 103a odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do jednostek prowadzących studia doktoranckie ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 stają się funduszami stypendialnymi.
2.
Środki finansowe, o których mowa w art. 238 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 13, zwiększają fundusze stypendialne, o których mowa w ust. 1.
3.
Z dniem 31 grudnia 2023 r. likwiduje się fundusze stypendialne, o których mowa w ust. 1.
1.
Środki finansowe zgromadzone na rachunkach funduszy stypendialnych oraz funduszy wsparcia osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 412 fundusz stypendialny w uczelni i art. 415 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są przekazywane na rachunki bankowe prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego przez:
1)
uczelnie niepubliczne, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe – w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.;
2)
uczelnie publiczne – w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.
2.
Środki finansowe nieprzekazane w terminie, o którym mowa w ust. 1, stanowią dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366).
3.
W roku 2019 jako dotację z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, o której mowa w art. 416 niewykorzystanie lub niepełne wykorzystanie przez uczelnię środków finansowych z dotacji ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, rozumie się dotację, o której mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 pkt 11 i ust. 4a ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przekazaną podmiotowi w roku 2018.
W przypadku gdy w uczelni niepublicznej niewykorzystane środki finansowe pochodzące z dotacji na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 4 lub 4a ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, na koniec roku 2018 przewyższają kwotę dotacji ustalonej na rok 2019 na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 algorytmy podziału środków finansowych, dotacji i subwencji ust. 4 lub 5 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym:
1)
nie przyznaje się uczelni środków finansowych, o których mowa odpowiednio w art. 365 przeznaczenie środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę pkt 3 lub 6 tej ustawy;
2)
uczelnia zwraca niewykorzystane środki finansowe z dotacji w kwocie stanowiącej różnicę między stanem środków na koniec roku 2018 a wysokością dotacji ustalonej na podstawie algorytmu na rok 2019.
1.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. własne fundusze stypendialne na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów utworzone na podstawie art. 104 własny fundusz stypendialny uczelni ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 stają się własnymi funduszami na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów tworzonymi na podstawie art. 420 fundusz własny uczelni na stypendia ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Stypendia, o których mowa w art. 104 własny fundusz stypendialny uczelni ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przyznane przed dniem 1 stycznia 2019 r. wypłaca się na zasadach dotychczasowych.
1.
Pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie umowy o pracę w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stają się pracownikami uczelni w rozumieniu tej ustawy.
2.
Pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie umowy o pracę na czas określony w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, pozostają zatrudnieni do końca okresu wskazanego w tej umowie.
3.
Do umów o pracę obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz zawartych w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 151 rozporządzenie w sprawie wynagradzania i świadczeń pracowników uczelni publicznej ust. 1 tej ustawy, w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – do dnia 31 grudnia 2018 r., a w pozostałym zakresie – do dnia 30 września 2020 r.
4.
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnie dostosują umowy o pracę w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w art. 137 wysokość miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej ust. 1 tej ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 137 wysokość miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej ust. 2 tej ustawy, z tym że wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego osoby zatrudnionej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie tej ustawy na stanowisku:
1)
docenta albo starszego wykładowcy posiadającego stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki – nie może być niższa niż 73%,
2)
starszego wykładowcy nieposiadającego stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki – nie może być niższa niż 50%
– wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 wysokość miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej ust. 2 tej ustawy.
5.
Przy zawieraniu umów o pracę w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. do ustalania stanowisk w uczelni stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 151 rozporządzenie w sprawie wynagradzania i świadczeń pracowników uczelni publicznej ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
1.
Nauczyciele akademiccy będący w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym:
1)
pracownikami naukowo­­‑dydaktycznymi, dydaktycznymi albo naukowymi są od dnia wejścia w życie tej ustawy nauczycielami akademickimi zatrudnionymi odpowiednio w grupach pracowników badawczo­­‑dydaktycznych, dydaktycznych albo badawczych, o których mowa w art. 114 grupy nauczycieli akademickich tej ustawy;
2)
dyplomowanymi bibliotekarzami oraz dyplomowanymi pracownikami dokumentacji i informacji naukowej są od dnia wejścia w życie tej ustawy nauczycielami akademickimi, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.
2.
W uczelniach, w których w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudnieni na stanowiskach, o których mowa w art. 113 zatrudnianie bibliotekarzy, pracowników dokuemntacji i informacji naukowej ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, statuty uczelni, o których mowa w art. 227 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, określą te stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania.
1.
Pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie mianowania w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, pozostają zatrudnieni w tej samej formie i na ten sam okres.
2.
Do stosunków pracy nawiązanych na podstawie mianowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 246 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 3 i 4, z tym że obowiązek, o którym mowa w ust. 4, uczelnie wykonają w terminie do dnia 1 lipca 2019 r.
3.
Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas nieokreślony, pozostaje na tym stanowisku do końca okresu wskazanego w akcie mianowania, jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym ukończyła ona 67. rok życia, jeżeli nabyła prawo do emerytury. Jeżeli z ukończeniem 67. roku życia osoba zajmująca stanowisko docenta nie nabyła prawa do emerytury, wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem roku akademickiego, w którym nabędzie to prawo.
1.
Uczelnie wprowadzą regulaminy pracy w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu uchwalonego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnie publiczne zawrą zakładowe układy zbiorowe pracy albo ustalą regulaminy wynagradzania.
3.
Do dnia 30 września 2020 r.:
1)
umowy o pracę zostaną dostosowane do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, i statutu;
2)
stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania, z wyłączeniem stanowiska docenta, zostaną dostosowane do stanowisk określonych w tej ustawie i statucie.
1.
Stanowisko profesora zwyczajnego, o którym mowa w art. 114 zatrudnienie na stanowisku profesora, adiunkta, asystenta i stanowiskach pracowników dydaktycznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, staje się stanowiskiem profesora, o którym mowa w art. 116 stanowiska nauczycieli akademickich ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Stanowiska profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego, o których mowa w art. 114 zmiana ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia ust. 2 i 3 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się stanowiskiem profesora uczelni, o którym mowa w art. 116 zmiana ustawy o organizacji rynku rybnego ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, sprawy dotyczące zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby niespełniającej wymagań określonych w art. 114 zatrudnienie na stanowisku profesora, adiunkta, asystenta i stanowiskach pracowników dydaktycznych ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, sprawy dotyczące zatrudnienia nauczyciela akademickiego prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
Zgody rektora, o których mowa w art. 129 dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wyrażone na podstawie tego przepisu, zachowują moc przez okres, na który zostały wyrażone.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, do wymiaru czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 113 zatrudnianie bibliotekarzy, pracowników dokuemntacji i informacji naukowej ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, a także pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, zatrudnionych na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, stosuje się przepis art. 130 czas pracy i zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich ust. 7 tej ustawy.
1.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, sprawy dotyczące ocen okresowych nauczycieli akademickich prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2.
Pierwsza ocena okresowa, o której mowa w art. 128 ocena okresowa nauczyciela akademickiego ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jest dokonywana do końca roku poprzedzającego rok przeprowadzenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 tej ustawy.
3.
Ocena okresowa może być dokonana w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 2. W tym przypadku kolejna ocena jest dokonywana w terminie określonym w ust. 2, przy czym może ona być dokonana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, jeżeli poprzednia ocena była negatywna.
4.
Pierwsza ocena okresowa po dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, obejmuje cały okres, który upłynął od ostatniej oceny okresowej dokonanej przed dniem wejścia w życie tej ustawy.
1.
Urlopy dla celów naukowych i urlopy dla poratowania zdrowia udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są wykorzystywane na zasadach i w wymiarze ustalonych na podstawie przepisów dotychczasowych.
2.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, postępowania w sprawach dotyczących udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla celów naukowych i urlopu dla poratowania zdrowia są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich są prowadzone do czasu ich zakończenia na podstawie przepisów dotychczasowych przez komisje dyscyplinarne, które w dniu wejścia w życie tej ustawy prowadziły postępowanie.
1.
Kadencje komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 właściwość i skład komisji w sprawach dyscyplinarnych ust. 1 pkt 2 i art. 142a komisje dyscyplinarne ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, kończą się z dniem 31 grudnia 2020 r.
2.
Kadencja komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 właściwość i skład komisji w sprawach dyscyplinarnych ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, kończy się z dniem 31 sierpnia 2020 r.
3.
Rzecznikom dyscyplinarnym, o których mowa w art. 145 tryb powołania rzeczników dyscyplinarnych ust. 1a ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, oraz członkom komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 właściwość i skład komisji w sprawach dyscyplinarnych ust. 1 pkt 2 i art. 142a komisje dyscyplinarne ust. 1 tej ustawy, przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży w okresie:
1)
od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2018 r. – na zasadach dotychczasowych;
2)
od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz przepisach wydanych na podstawie art. 403 ust. 4 tej ustawy.
Znosi się Konwent Rzeczników, o którym mowa w art. 145a Konwent Rzeczników ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
Pracownicy uczelni niepublicznych otrzymujący przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dodatek za staż pracy zachowują prawo do tego dodatku w wysokości przysługującej przed dniem wejścia w życie tej ustawy.
Okresy, które przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zaliczono pracownikowi jako uprawniające do nagrody jubileuszowej, podlegają zaliczeniu na dotychczasowych zasadach przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród.
W latach 2019–2026 dla pracowników uczelni publicznej dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości kwoty odpisu dokonanego w 2018 r. Wysokość odpisu może być zwiększona po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w uczelni, jednak nie może być większa niż 6,5% planowanych przez uczelnię w roku poprzednim rocznych wynagrodzeń osobowych.
1.
Senaty uczelni uchwalą regulaminy studiów na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
2.
Regulaminy uchwalone na podstawie art. 161 tryb uchwalania regulaminu studiów ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów, o których mowa w ust. 1.
1.
Umowy ze studentami, o których mowa w art. 160a umowa w sprawie opłat za studia ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, zachowują moc; do umów tych stosuje się przepisy art. 160a umowa w sprawie opłat za studia tej ustawy.
2.
Uczelnia zawiera z osobami rozpoczynającymi studia w roku akademickim 2018/2019 umowy określające warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat, na zasadach dotychczasowych.
Studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na podstawie dotychczasowych programów kształcenia, z tym że:
1)
w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 września 2019 r. – uczelnia wydaje absolwentowi tych studiów dyplom ich ukończenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 167 zmiana ustawy o komornikach sądowych ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3;
2)
od dnia 1 października 2019 r. – uczelnia wydaje absolwentowi tych studiów dyplom ich ukończenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1.
W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. senaty uczelni dostosują uchwały określające warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, przyjęte zgodnie z art. 169 rekrutacja na studia ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, do wymagań określonych w ustawie, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. senaty uczelni publicznych określą i podadzą do wiadomości publicznej zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, o których mowa w art. 70 rekrutacja na studia ust. 6 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na okres 4 lat, począwszy od roku akademickiego 2019/2020, z zachowaniem zasad określonych na podstawie art. 169 rekrutacja na studia ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
Postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, o których mowa w art. 170e uprawnienie do potwierdzania efektów uczenia ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
Programy kształcenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 stają się programami studiów w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, senaty uczelni dostosują programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w tej ustawie.
W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, senaty uczelni dostosują organizację potwierdzania efektów uczenia się, o której mowa w art. 170f określanie organizacji potwierdzania efektów uczenia ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, do wymagań określonych w art. 71 potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1.
W roku akademickim 2018/2019 studenci ubiegają się o pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 173 pomoc materialna dla studentów, zakwaterowanie lub wyżywienie ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, na zasadach dotychczasowych.
2.
W roku akademickim 2018/2019 doktoranci ubiegają się o pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 199 pomoc materialna dla doktoranta ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, na zasadach dotychczasowych.
3.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. pomoc materialną, o której mowa w art. 173 pomoc materialna dla studentów, zakwaterowanie lub wyżywienie ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wypłaca się z funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 409 fundusze uczelni ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 173a pomoc materialna przyznawana przez jednostki samorządu ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowują moc.
1.
Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w art. 173b stypendia za wyniki w nauce ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowują moc.
2.
Postępowania w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów, o których mowa w art. 173b stypendia za wyniki w nauce ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
W roku akademickim 2018/2019 pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 173 pomoc materialna dla studentów, zakwaterowanie lub wyżywienie i art. 199 pomoc materialna dla doktoranta ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przyznaje się na zasadach dotychczasowych i w trybie dotychczasowym.
2.
Komisje stypendialne i odwoławcze komisje stypendialne, o których mowa w art. 175 właściwość organów sprawie świadczeń i stypendiów dla studentów, odwołanie od decyzji i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, działają do końca roku akademickiego 2018/2019.
1.
Wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, o których mowa w art. 178 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia studentów ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, na rok akademicki 2018/2019 składa się w terminie do dnia 15 października 2018 r.
2.
Postępowania wszczęte na wniosek, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
Regulaminy ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 186 regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowują moc do dnia 30 września 2019 r.
2.
Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, określone w art. 199 pomoc materialna dla doktoranta ust. 2 i 3 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowują moc do dnia 30 września 2019 r.
3.
Do dnia 1 października 2019 r. dyrektor instytutu badawczego, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk oraz międzynarodowego instytutu naukowego ustali szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 104 zakwaterowanie w domu studenckim lub wyżywienie w stołówce studenckiej tej ustawy, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w uzgodnieniu z samorządem doktorantów.
Postępowania w sprawie skreślenia studenta z listy studentów w przypadkach, o których mowa w art. 190 przesłanki skreślenia z listy studentów ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, i niezakończone przed dniem wejścia w życie regulaminów studiów, o których mowa w art. 263 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, prowadzi się na zasadach dotychczasowych.
Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 191a potwierdzanie dyplomów uczelni działającą w systemie szkolnictwa wyższego innych państw ust. 6–7a oraz w art. 191b uwierzytelnianie dokumentów poświadczających przebieg lub ukończenie studiów ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowują ważność na zasadach dotychczasowych.
2.
Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 czerwca 2019 r. można wydawać legitymacje studenckie i legitymacje doktorantów oraz potwierdzać ich ważność na zasadach dotychczasowych.
3.
Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 września 2020 r. nauczycielom akademickim wydaje się legitymacje służbowe oraz potwierdza ich ważność na zasadach dotychczasowych.
1.
Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż̇ do dnia 31 grudnia 2024 r.
1a.
Do studiów doktoranckich prowadzonych w 2024 r. i do uczestników tych studiów:
1)
stosuje się także przepisy art. 219 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 8, art. 289 przepisy przejściowe i dostosowujące, art. 296 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2 i art. 329 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 w zakresie ustaw zmienianych w art. 34 zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 37 zmiana ustawy o służbie medycyny pracy, art. 42 zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 43 zmiana ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, art. 46 zmiana ustawy o języku polskim, art. 76 zmiana ustawy o rencie socjalnej, art. 84 zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 87 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 108 zmiana ustawy o Karcie Polaka, art. 126 zmiana ustawy o instytutach badawczych, art. 127 zmiana ustawy o Polskiej Akademii Nauk, art. 140 zmiana ustawy o cudzoziemcach, art. 150 zmiana ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, art. 163 zmiana ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, art. 165 zmiana ustawy o Służbie Ochrony Państwa i art. 166 zmiana ustawy o Straży Marszałkowskiej oraz ust. 1a i 2;
2)
nie stosuje się przepisu art. 195a ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
(Art. 279 przepisy przejściowe i dostosowujące w zakresie dodanego ust. 1a wchodzi w życie z dniem 02.02.2024 r. – z mocą od 01.01.2024 r.)
2.
Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, o którym mowa w art. 195 studia doktoranckie ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 rekrutacja na studia pkt 3, prowadzonymi w uczelniach sprawują:
1)
do dnia 30 września 2019 r. – rady jednostek organizacyjnych uczelni;
2)
od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – podmioty wskazane w statutach uczelni.
3.
Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, okres odbywania tych studiów, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
4.
Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, do okresu, o którym mowa w ust. 3, zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych.
Do obliczenia proporcji liczby uczestników studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie finansowane ze środków, o których mowa w art. 200 stypendium doktoranckie ust. 5 lub 6 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano wyłącznie środki finansowe, o których mowa w art. 200a zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej ust. 2 tej ustawy, do liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem stosuje się przepis art. 195a limit liczby uczestników studiów doktoranckich ust. 2 tej ustawy.

1.
Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 104 zakwaterowanie w domu studenckim lub wyżywienie w stołówce studenckiej tej ustawy.
2.
Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów, o których mowa w art. 95 regulamin świadczeń dla studentów ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje się odpowiednio do doktorantów, o których mowa w ust. 1.
3.
W okresie zawieszenia kształcenia doktorantów na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 198a czasowe ograniczenie lub czasowe zawieszenie kształcenia doktorantów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zapomoga, o której mowa w art. 86 zmiana ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2019” ust. 1 pkt 3 tej ustawy, jest przyznawana doktorantom, o których mowa w ust. 1, przez kierownika podmiotu prowadzącego studia doktoranckie. Przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i art. 92 okresy przyznawania stypendiów i zapomogi ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie stosuje się.
W odniesieniu do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, pomoc materialna, o której mowa w art. 199a pomoc materialna jednostek samorządu dla doktorantów ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, może być przyznawana na podstawie uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 173a pomoc materialna przyznawana przez jednostki samorządu ust. 2 tej ustawy, przyjętych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1.
W odniesieniu do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, zasady przyznawania stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b stypendia naukowe dla doktorantów ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z art. 173b stypendia za wyniki w nauce ust. 2 tej ustawy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowują moc.
2.
Postępowania w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów, o których mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
Wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, o których mowa w art. 199c stypendia ministra za wybitne osiągnięcia doktoranta ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, na rok akademicki 2018/2019 składa się w terminie do dnia 15 października 2018 r.
2.
Postępowania wszczęte na wniosek, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 stypendium doktoranckie ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, w wysokości nie mniejszej niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 151 rozporządzenie w sprawie wynagradzania i świadczeń pracowników uczelni publicznej ust. 1 tej ustawy.
2.
Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor, a w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym oraz międzynarodowym instytucie naukowym – dyrektor tego instytutu.
1.
Doktoranci, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, na zasadach dotychczasowych.
2.
Do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy, o których mowa w art. 200a zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowują moc.
Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców, o których mowa w art. 360 stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o kredyt studencki, o którym mowa w art. 210 kredyt studencki udzielany doktorantowi ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przy czym kredyt jest udzielany na okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 4 lata. Do kredytów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczące kredytów studenckich.
Uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 podlegają zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach oraz powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu realizowanemu i finansowanemu na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
W okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2023 r. szkoła doktorska może być prowadzona:
1)
przez uczelnię akademicką, federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut naukowy, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej 2 dyscyplinach;
2)
przez uczelnię akademicką, która prowadzi działalność naukową wyłącznie w 1 dyscyplinie, która jest dyscypliną w zakresie teologii albo kultury fizycznej albo dyscypliną artystyczną, i posiada w niej uprawnienia do nadawania stopnia doktora;
3)
wspólnie przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe, z których każde posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej 1 dyscyplinie.
1.
W przypadku uzyskania w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską kategorii naukowej B w co najmniej jednej dyscyplinie, w której jest prowadzone kształcenie w tej szkole:
1)
kształcenie w dyscyplinie albo w dyscyplinach, w których podmiot uzyskał tę kategorię naukową, może być prowadzone w tej szkole wyłącznie dla doktorantów, którzy je rozpoczęli nie później niż w roku akademickim, w którym została przyznana ta kategoria naukowa,
2)
szkoła doktorska może być prowadzona po zakończeniu roku akademickiego, w którym została przyznana ta kategoria naukowa, mimo zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w art. 198 szkoła doktorska ust. 3–5 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
– jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym podmiot uzyska w danej dyscyplinie albo w danych dyscyplinach kategorię naukową albo kategorie naukowe w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący szkołę doktorską nie może prowadzić rekrutacji do tej szkoły.
3.
Jeżeli kategoria naukowa albo kategorie naukowe uzyskane w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej będą nie niższe niż B+, podmiot może prowadzić kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej, poczynając od roku akademickiego następującego po roku, w którym uzyskał tę kategorię naukową albo te kategorie naukowe, na zasadach obowiązujących w roku akademickim, w którym:
1)
uzyskał kategorię naukową B w danej dyscyplinie albo w danych dyscyplinach;
2)
zaprzestał spełniania warunków, o których mowa w art. 198 szkoła doktorska ust. 3–5 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej, o których mowa w art. 200 przyjęcie do szkoły doktorskiej ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz program kształcenia w szkole doktorskiej, o którym mowa w art. 201 kształcenie doktorantów ust. 3 tej ustawy, podaje się po raz pierwszy do wiadomości publicznej do dnia 31 maja 2019 r.
Regulaminy szkół doktorskich zostaną uchwalone na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie od dnia 1 października 2019 r.
1.
Samorząd studencki, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, uchwali regulamin, o którym mowa w art. 110 samorząd studencki ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Regulaminy uchwalone na podstawie art. 202 samorząd studencki ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminu, o którym mowa w ust. 1.
1.
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 203 Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, staje się Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 338 Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej uchwali statut na podstawie przepisów tej ustawy.
3.
Statut uchwalony na podstawie art. 203 Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 zachowuje moc do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w ust. 2.
1.
Uczelniane organizacje studenckie działające na podstawie art. 204 prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się uczelnianymi organizacjami studenckimi w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Złożenie wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 205 rejestr organizacji studenckich ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, nierozpatrzonego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uznaje się za wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 111 obowiązki pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych ust. 2 tej ustawy.
1.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 września 2019 r. samorządy doktorantów, o których mowa w art. 208 samorząd doktorantów ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, działają na zasadach dotychczasowych.
2.
Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. samorządy doktorantów tworzą doktoranci, o których mowa w art. 215 samorząd doktorantów ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz uczestnicy studiów doktoranckich, o których mowa w art. 279 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1.
1.
Krajowa Reprezentacja Doktorantów, o której mowa w art. 209 Krajowa Reprezentacja Doktorantów ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, staje się Krajową Reprezentacją Doktorantów, o której mowa w art. 339 Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Krajowa Reprezentacja Doktorantów uchwali statut na podstawie przepisów tej ustawy.
3.
Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów obowiązujący w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowuje moc do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w ust. 2.
1.
Uczelniane organizacje doktorantów działające na podstawie art. 210 prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 stają się uczelnianymi organizacjami doktorantów w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Złożenie wniosku o wpis uczelnianej organizacji doktorantów do rejestru zgodnie z przepisami ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, nierozpatrzonego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uznaje się za wypełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami tej ustawy.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów są prowadzone do czasu ich zakończenia na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
Kadencje komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 213 właściwość organów w sprawach dyscyplinarnych studentów ust. 1 oraz w art. 226 odpowiedzialność dyscyplinarna doktoranta ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, trwają do dnia powołania komisji dyscyplinarnych na podstawie statutu, o którym mowa w art. 227 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1.
2.
Kadencje rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów oraz kadencje rzeczników dyscyplinarnych do spraw doktorantów, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, trwają do dnia 31 grudnia 2020 r.
1.
Tereny uczelni określone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z art. 227 utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, pozostają terenami uczelni w rozumieniu art. 50 porządek i bezpieczeństwo na terenie uczelni ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Porozumienia, o których mowa w art. 227 utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowują moc.
1.
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego prowadzi studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
2.
Na prowadzenie studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego otrzymuje dotacje z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia uzyskania przez federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki kategorii naukowej, może ona wykonywać uprawnienia jednostek uczestniczących związanych z posiadaniem przez nie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego w zakresie, o którym mowa w art. 173 ewaluacja jakości działalności naukowej federacji ust. 5 tej ustawy.
1.
Podstawą dla waloryzacji na rok 2019 wydatków w zakresie finansowania nauki, o których mowa w art. 383 waloryzacja środków finansowych planowanych na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 rok w części 28 Nauka oraz rezerwie celowej nr 84 pn. „Środki na zwiększenie nakładów w obszarze badań naukowych”, a także w ramach działu 730 Nauka w innych częściach budżetowych.
2.
Podstawą dla waloryzacji na rok 2019 wydatków w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego, o których mowa w art. 383 waloryzacja środków finansowych planowanych na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 rok w części 38 Szkolnictwo wyższe oraz rezerwie celowej nr 18 pn. „Środki na działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej”, a także w ramach działu 803 Szkolnictwo wyższe w innych częściach budżetowych.
1.
Pierwszy konkurs w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, o którym mowa w art. 387 cykliczne komunikaty o konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 r.
2.
Do pierwszego konkursu może przystąpić uczelnia akademicka, w której w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym:
1)
spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) co najmniej połowa jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 warunki używania w nazwie uczelni wyrazu "uniwersytet" ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2 albo
b) co najmniej 2/3 jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 3 dziedzinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 warunki używania w nazwie uczelni wyrazu "uniwersytet" ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2;
2)
żadna jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 nie posiada kategorii naukowej C;
3)
żaden kierunek studiów nie posiada negatywnej oceny programowej.
3.
W pierwszym konkursie środki finansowe, o których mowa w art. 387 cykliczne komunikaty o konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są wypłacane przez okres 7 lat.
4.
W pierwszym konkursie plan, o którym mowa w art. 388 wniosek o udział w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, sporządza się na okres 6 lat.

Pierwszy konkurs w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”, o którym mowa w art. 396 cykliczne komunikaty o konkursie w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.
Uczelnie akademickie, które w związku z wynikami uzyskanymi w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 324 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, spełniają warunki, o których mowa w art. 388 ust. 1 albo w art. 463 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, otrzymują przez okres 3 lat, począwszy od roku 2024, środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c i pkt 2 lit. a–d ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na zasadach określonych w art. 390 tej ustawy, jeżeli do dnia 30 listopada 2023 r. przedstawią ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, strategię rozwoju uczelni w okresie objętym finansowaniem, zawierającą opis planowanych działań służących opracowaniu celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni w celu przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza
Pierwszy komunikat w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”, o którym mowa w art. 400 komunikaty w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 września 2019 r.
Wnioski w ramach pierwszego programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, o którym mowa w art. 401 program „Wsparcie dla czasopism naukowych” ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są oceniane przez zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 52 uchwały prezydium Komisji ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2018 r. członkom Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanym przez nie recenzentom i ekspertom, ekspertom powołanym na podstawie art. 29 finansowanie działalności Komitetów, ekspertów i działalności kontrolnej ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, członkom Komitetu Polityki Naukowej, członkom zespołów powoływanych na podstawie art. 52 zespoły do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych ust. 1 i 2 tej ustawy oraz recenzentom i ekspertom, w tym ekspertom przeprowadzającym kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 5 działalność finansowana ze środków na naukę tej ustawy, przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych.
1.
W latach 2019 i 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, może przekazać skarbowe papiery wartościowe uczelni publicznej na zwiększenie funduszu zasadniczego lub międzynarodowemu instytutowi naukowemu na zwiększenie funduszu statutowego.
2.
Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych przekazanych uczelniom publicznym i międzynarodowym instytutom naukowym nie może przekroczyć kwoty 3 000 000 tys. zł.
3.
Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.
4.
List emisyjny zawiera w szczególności:
1)
datę emisji;
2)
powołanie podstawy prawnej emisji;
3)
jednostkową wartość nominalną;
4)
walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji;
5)
cenę lub sposób jej ustalenia;
6)
stopę procentową lub sposób jej obliczania;
7)
określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;
8)
datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;
9)
termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.
5.
Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.
6.
Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 97 rozporządzenie w sprawie warunków emitowania skarbowych papierów wartościowych, art. 98 list emisyjny i art. 102 zbywanie i emisja skarbowych papierów wartościowych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
7.
Skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, uczelnie publiczne lub międzynarodowe instytuty naukowe mogą posiadać do terminu ich wykupu albo podejmować czynności w zakresie rozporządzania nimi za zgodą ministra właściwego do spraw budżetu.
8.
Minister właściwy do spraw budżetu może udzielić zgody na rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia stabilności finansów publicznych oraz poziom deficytu sektora finansów publicznych.
9.
Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) lub na spłatę kredytów lub pożyczek zaciągniętych na finansowanie takich nakładów.
10.
Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez uczelnie publiczne, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 423 przekazywanie uczelniom nieruchomości przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów art. 38 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735).
11.
Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez międzynarodowe instytuty naukowe, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Obowiązek, o którym mowa w art. 419 obsługa bankowa rachunków funduszy ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczy również środków finansowych, o których mowa w art. 238 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 8 oraz art. 241 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2.
Do wniosku, o którym mowa w art. 423 przekazywanie uczelniom nieruchomości przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia powołania rady uczelni, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r., zamiast zgody rady uczelni dołącza się zgodę senatu.
1.
Krajowy Program Badań, o którym mowa w art. 4 Krajowy Program Badań ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, zachowuje moc do dnia określenia polityki naukowej państwa, o której mowa w ust. 2.
2.
Rada Ministrów określi po raz pierwszy politykę naukową państwa, o której mowa w art. 6 planowanie środków finansowych na naukę ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
1.
Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 4a Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, na którą zostały wpisane przedsięwzięcia z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 249), zachowuje moc do dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2.
2.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłosi po raz pierwszy Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 374 finansowanie infrastruktury wpisanej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
1.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. podmioty, o których mowa w art. 9 przyznanie środków finansowych na naukę pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 5 zmiana ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych tej ustawy.
2.
Do przyznawania i przekazywania środków finansowych, o których mowa w art. 5 działalność finansowana ze środków na naukę ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, stosuje się przepisy dotychczasowe.
3.
Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa w art. 5 działalność finansowana ze środków na naukę ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, wszczęte i niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. umarza się, z wyjątkiem postępowań w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa w art. 18 finansowanie działalności statutowej ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 20 finansowanie inwestycji dla potrzeb badań naukowych lub rozwojowych tej ustawy, z tym że:
1)
w przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania;
2)
do przyznawania tych środków stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
4.
Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa w art. 5 działalność finansowana ze środków na naukę pkt 9 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, wszczęte i niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r., prowadzi się na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.
5.
Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych w konkursie ogłoszonym przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” ustanowionego na podstawie art. 26 finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez ministra ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, prowadzi się na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.
6.
Środki finansowe, o których mowa w art. 5 działalność finansowana ze środków na naukę ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, przyznane do dnia 31 grudnia 2018 r. przekazuje się na zasadach dotychczasowych, z tym że środki finansowe przyznane jednostce organizacyjnej uczelni przekazuje się uczelni, w skład której wchodzi ta jednostka.
7.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. do zwiększania dotacji, o którym mowa w art. 18 finansowanie działalności statutowej ust. 6 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że zwiększenie ustalone dla podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 9 lit. a tej ustawy, przekazuje się uczelni, w skład której wchodzi ta jednostka.
1.
Do wykorzystywania i rozliczania środków finansowych przyznanych na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 działalność finansowana ze środków na naukę pkt 4 tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. do środków finansowych, o których mowa w art. 5 działalność finansowana ze środków na naukę pkt 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, przyznanych i niewydatkowanych do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się odpowiednio przepis art. 407 postępowanie ze środkami z subwencji i dotacji na rachunku bankowym i ich przeznaczenie ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Rozliczanie tych środków odbywa się na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych dla subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Do sprawozdań z wykorzystania tych środków stosuje się art. 350 baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych i art. 354 aktualizacja, archiwizowanie i usuwanie danych w Systemie POL-on ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.
Do zwrotu środków, o których mowa w art. 4c System Informacji o Nauce ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, przyznanych na podstawie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, postępowania w sprawie umorzenia należności finansowych wynikających z rozliczenia przyznanych środków finansowych, o których mowa w art. 14a umorzenie należności z rozliczenia przyznanych środków ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
Środki finansowe przyznane zgodnie z art. 19 formy przekazywania środków finansowych na naukę ust. 3a ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, przyznane do dnia 31 grudnia 2018 r., przekazuje się na zasadach dotychczasowych, z tym że środki finansowe przyznane jednostce organizacyjnej uczelni przekazuje się uczelni, w skład której wchodzi ta jednostka.
2.
W przypadku otrzymania kategorii naukowej C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo­­­‑rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, wniosek, o którym mowa w art. 19 formy przekazywania środków finansowych na naukę ust. 4 tej ustawy, składa się w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Jeżeli ocena dotyczyła jednostki organizacyjnej uczelni, wniosek składa rektor.
3.
Do ponownej oceny, o której mowa w art. 19 formy przekazywania środków finansowych na naukę ust. 4a ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
Programy i przedsięwzięcia ustanowione na podstawie art. 26 finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez ministra ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 wygasają z dniem 31 grudnia 2018 r., z wyłączeniem programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”, który może być realizowany do dnia 30 czerwca 2021 r. na zasadach dotychczasowych.
2.
Programy „Diamentowy Grant” oraz „Doktorat wdrożeniowy”, o których mowa odpowiednio w art. 26 finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez ministra ust. 3a i 3f ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, realizuje się do dnia 31 grudnia 2019 r.
3.
Środki finansowe przyznane w ramach:
1)
programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” – przekazuje się do dnia 30 czerwca 2021 r.,
2)
programów, o których mowa w ust. 2 – przekazuje się do dnia 31 grudnia 2024 r.
– na zasadach dotychczasowych.
1.
Środki finansowe przyznane w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (M. P. poz. 120) mogą być przekazywane do dnia 31 grudnia 2023 r.
2.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na wniosek beneficjenta programu, o którym mowa w ust. 1, zawiera z nim aneks do umowy o realizację projektu, na podstawie której środki finansowe są przekazywane w 2023 r.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, sprawy dotyczące:
1)
nagród ministra, o których mowa w przepisach ustaw uchylanych w art. 169 przepisy uchylające pkt 2–4,
2)
nagród Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2,
3)
stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, o których mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4
– prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, postępowania o udzielenie zamówień z dziedziny nauki w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2.
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w wyniku postępowań o udzielenie zamówień, o których mowa w ust. 1, oraz do umów zawartych po dniu wejścia w życie tej ustawy w wyniku postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy – stosuje się przepisy dotychczasowe.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, audyty zewnętrzne prowadzone na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
Z dniem 31 grudnia 2019 r. znosi się Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa w art. 35 organy opiniodawczo-doradcze Ministra pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4.
2.
Kadencja członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych upływająca z dniem 31 grudnia 2018 r. trwa do dnia 31 grudnia 2019 r. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2019 r. do powołania i odwołania przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych stosuje się przepis art. 40 Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4.
3.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działa na podstawie przepisów dotychczasowych.
4.
Członkom Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz członkom zespołów powoływanych na podstawie art. 43 zespoły ewaluacji ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych.
5.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, sprawy dotyczące:
1)
kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo­­­‑rozwojowej jednostek naukowych w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 oraz
2)
oceny, o której mowa w art. 21 status państwowego instytutu badawczego ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
– prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2019 r. prowadzi Komisja Ewaluacji Nauki na podstawie przepisów dotychczasowych.
6.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, postępowania w sprawie przyznania kategorii naukowych w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
7.
Decyzje w sprawie przyznania kategorii naukowych wydane na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 zachowują moc do dnia, w którym upłynął termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stała się ostateczna. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłasza komunikat o dacie, w której ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji stała się ostateczna.
1.
Tworzy się Komisję Ewaluacji Nauki. Pierwsza kadencja Komisji Ewaluacji Nauki trwa od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2023 r.
2.
Kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki, o których mowa w art. 271 tryb powoływania i skład KEN ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2019 r. mogą zgłaszać:
1)
uczelnie, w których w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 posiada kategorię A+, A albo B;
2)
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe, które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, posiadają kategorię naukową A+, A albo B.
3.
Zgłoszenie kandydata zawiera informację o dyscyplinie reprezentowanej przez kandydata zgodnej z pierwszym oświadczeniem, o którym mowa w art. 219 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 11.
Druga kadencja Komisji Ewaluacji Nauki trwa od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.
1.
Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, obejmuje lata 2017–2021 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2022 r.
2.
W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 projekt parametrów i kryteriów oceny jednostek naukowych ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie.
2a.
W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w tych latach w bazach:
1)
Scopus – jeżeli posiada status czasopisma aktywnego,
2)
Science Citation Index Expanded,
3)
Social Sciences Citation Index,
4)
Arts & Humanities Citation Index,
5)
Emerging Sources Citation Index
– i nieujętym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A tego wykazu.
2b.
W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2.
3.
W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za monografię naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2022 r. przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przyznaje się taką samą liczbę punktów, jaką przyznaje się za monografie wydane przez to wydawnictwo.
4.
Projekty pierwszych wykazów sporządzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przygotuje zespół doradczy powołany na podstawie art. 52 zespoły do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4.
5.
Przy ewaluacji działalności naukowej za 2017 r. uwzględnia się osiągnięcia pracowników zaliczonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. do osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, z wyłączeniem pracowników naukowo­‑technicznych i inżynieryjno­‑technicznych. Osiągnięcia tych pracowników uwzględnia się w dyscyplinach wskazanych w pierwszym oświadczeniu, o którym mowa w art. 219 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 11.
6.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2021 r., informacje dotyczące monografii naukowych i artykułów naukowych, o których mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 11 zdanie drugie tej ustawy, mogą wprowadzać również osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 1741 _ 265 ust. 1 tej ustawy, z tym że:
1)
osoby te wprowadzają informacje do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
2)
instytut badawczy, o którym mowa w art. 356 nadzór instytutu badawczego nad systemami informacyjnymi ust. 1 tej ustawy, wprowadza informacje, o których mowa w pkt 1, do bazy danych, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 11 tej ustawy.
Komitet Polityki Naukowej, o którym mowa w art. 35 organy opiniodawczo-doradcze Ministra pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, staje się Komitetem Polityki Naukowej, o którym mowa w art. 340 Komitet Polityki Naukowej (KPN) ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. znosi się zespoły, o których mowa w art. 52 zespoły do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4. Do dnia 31 grudnia 2018 r. zespoły działają na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. członkostwa w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie można łączyć również z członkostwem w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4.
2.
Do dnia 30 września 2019 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie może być również prorektor lub kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
3.
Do dnia 31 grudnia 2021 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie może być również przewodniczący lub wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
1.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. członkostwa w Radzie Narodowego Centrum Nauki nie można łączyć również z członkostwem w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4.
2.
Do dnia 30 września 2019 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki nie może być również prorektor lub kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
3.
Do dnia 31 grudnia 2021 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki nie może być również przewodniczący lub wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
1.
Ilekroć w ustawach zmienianych w art. 4 zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, art. 34 zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 37 zmiana ustawy o służbie medycyny pracy, art. 42 zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 43 zmiana ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, art. 46 zmiana ustawy o języku polskim, art. 76 zmiana ustawy o rencie socjalnej, art. 84 zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 87 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 108 zmiana ustawy o Karcie Polaka, art. 121 zmiana ustawy o dyscyplinie wojskowej, art. 126 zmiana ustawy o instytutach badawczych, art. 127 zmiana ustawy o Polskiej Akademii Nauk, art. 140 zmiana ustawy o cudzoziemcach, art. 150 zmiana ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, art. 163 zmiana ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, art. 165 zmiana ustawy o Służbie Ochrony Państwa oraz art. 166 zmiana ustawy o Straży Marszałkowskiej jest mowa o szkole doktorskiej, należy przez to rozumieć, do dnia 31 grudnia 2023 r., również studia doktoranckie, o których mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
1a.
Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o których mowa w art. 6 podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu ust. 1 pkt 7b ustawy zmienianej w art. 42 zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
2.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2023 r. doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, wydaje się zaświadczenia, o których mowa w art. 144 warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 140 zmiana ustawy o cudzoziemcach, na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach zaświadczenie wydaje uczelnia.
Świadczenia i stypendia, o których mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 39, 40 i 61 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r., przyznane na podstawie przepisów ustaw uchylanych w art. 169 przepisy uchylające, oraz stypendia, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, otrzymane po wejściu w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 39, 40 i 61 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r.
Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2018 r. do odliczania kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 26e koszty kwalifikowane ust. 4 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.
Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2018 r. do odliczania kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d koszty kwalifikowane ust. 4 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.
Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2018 r. do przyznawania dotacji i środków z budżetu państwa oraz wykonywania uprawnień właściwego ministra, związanych z przyznawaniem środków na finansowanie badań naukowych, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym ust. 3 ustawy zmienianej w art. 25 , stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.
1.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw nauki.
2.
Do dnia 30 września 2018 r. rozporządzenia, o których mowa w:
1)
art. 51 obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia ust. 2, art. 81 rozporządzenie w sprawie studiów, art. 122 legitymacja nauczyciela akademickiego ust. 3, art. 137 wysokość miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej ust. 2, art. 164 rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych i innych form kształcenia, art. 248 rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny programowej lub oceny kompleksowej pkt 1, art. 306 rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego, art. 321 rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, art. 327 równoważność dyplomów ukończenia studiów za granicą z polskimi dyplomami ust. 8, art. 353 rozporządzenie w sprawie zakresu danych w bazach danych Systemu POL-on, art. 363 rozporządzenie w sprawie stypendiów i nagród ministra pkt 1, art. 363 rozporządzenie w sprawie stypendiów i nagród ministra pkt 2, art. 367 współczynniki kosztochłonności prowadzenia kształcenia i prowadzenia działalności naukowej ust. 2, art. 402 rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przyznawania środków finansowych dla uczelni i instytutów pkt 1, 2 i 7, art. 402 rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przyznawania środków finansowych dla uczelni i instytutów pkt 3 oraz art. 402 rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przyznawania środków finansowych dla uczelni i instytutów pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – wydaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego;
2)
art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3, art. 181 rozporządzenie w sprawie dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego, art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 1, art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2, art. 328 równoważność stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uczelni zagranicznych z nadanymi przez polskie uczelnie ust. 8, art. 401 program „Wsparcie dla czasopism naukowych” ust. 6, art. 402 rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przyznawania środków finansowych dla uczelni i instytutów pkt 5 oraz art. 402 rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przyznawania środków finansowych dla uczelni i instytutów pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – wydaje minister właściwy do spraw nauki;
3)
art. 134 rozporządzenie w sprawie badania lekarskiego nauczyciela akademickiego ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – wydaje minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego;
4)
art. 148a zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji studiów ust. 2 ustawy zmienianej w art. 140 zmiana ustawy o cudzoziemcach – wydaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.
3.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki jest dysponentem części budżetowej „Nauka” i „Szkolnictwo wyższe”.
4.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe są ujęte w działach klasyfikacji budżetowej „Nauka” i „Szkolnictwo wyższe”.
Do dnia 31 grudnia 2020 r. zakaz, o którym mowa w:
1)
art. 37 niedopuszczalność korzystania przez Agencje z tajnej współpracy niektórych podmiotów ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 69 zmiana ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
2)
art. 26 zakaz korzystania z tajnej współpracy niektórych podmiotów ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 97 zmiana ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
3)
art. 41 zakaz korzystania z tajnej współpracy niektórych podmiotów oraz ograniczenia dotyczące funkcjonariuszy SKW i SWW ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 98 zmiana ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
4)
art. 66 ograniczenia w korzystaniu z tajnej współpracy ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 165 zmiana ustawy o Służbie Ochrony Państwa
– dotyczy również członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
W sprawach o świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 79 zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych, o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 109 zmiana ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz o świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 153 zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w zakresie:
1)
stypendium doktoranckiego w rozumieniu art. 200 stypendium doktoranckie ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 lub
2)
pomocy materialnej w rozumieniu art. 173 pomoc materialna dla studentów, zakwaterowanie lub wyżywienie ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a pomoc materialna przyznawana przez jednostki samorządu, art. 199 pomoc materialna dla doktoranta ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a pomoc materialna jednostek samorządu dla doktorantów ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3
– stosuje się przepisy ustaw zmienianych odpowiednio w art. 79 zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych, art. 109 zmiana ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów lub art. 153 zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w brzmieniu dotychczasowym.
Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2018 r. do przyznawania dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 88 zmiana ustawy o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.
Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych pkt 11 ustawy zmienianej w art. 120 zmiana ustawy o finansach publicznych, do dnia 31 grudnia 2018 r. mogą dokonywać lokat, o których mowa w art. 48 lokaty wolnych środków ust. 1 pkt 3 tej ustawy, na zasadach dotychczasowych, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2019 r.
Do dnia określenia polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 polityka naukowa państwa ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, programy badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 27 strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych ustawy zmienianej w art. 124 zmiana ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, są finansowane na zasadach dotychczasowych.
Do oceny wniosków składanych w konkursach na realizację projektów badawczych, o których mowa w art. 30 kryteria oceny wniosków na realizację projektów badawczych ust. 1 ustawy zmienianej w art. 125 zmiana ustawy o Narodowym Centrum Nauki:
1)
nierozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
2)
ogłoszonych w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
– stosuje się przepisy dotychczasowe.
Do przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych przeprowadzanych przez rady naukowe spółek, o których mowa w art. 13 rada naukowa spółki ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 126 zmiana ustawy o instytutach badawczych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje się odpowiednio przepisy art. 179 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1–7.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. do wniosku, o którym mowa w art. 21 status państwowego instytutu badawczego ust. 2 ustawy zmienianej w art. 126 zmiana ustawy o instytutach badawczych, dołącza się ocenę dotychczasowej działalności instytutu dokonaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.
Do dnia zakończenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, podstawą oceny, o której mowa w art. 34 ocena poziomu naukowego i działalności instytutu ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126 zmiana ustawy o instytutach badawczych, jest ewaluacja przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie przepisów dotychczasowych.
W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy instytuty badawcze dostosują umowy o pracę oraz stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania do stanowisk określonych w art. 43 wymogi kwalifikacyjne wobec pracowników naukowych instytutu ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126 zmiana ustawy o instytutach badawczych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
1.
Komisja dyscyplinarna, o której mowa w art. 54 orzekanie w sprawach dyscyplinarnych ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 126 zmiana ustawy o instytutach badawczych, w brzmieniu dotychczasowym, staje się komisją dyscyplinarną, o której mowa w art. 54 orzekanie w sprawach dyscyplinarnych ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 126 zmiana ustawy o instytutach badawczych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Rzecznik dyscyplinarny przy komisji, o którym mowa w art. 57 rzecznik dyscyplinarny instytutu ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126 zmiana ustawy o instytutach badawczych, w brzmieniu dotychczasowym, staje się rzecznikiem dyscyplinarnym przy komisji, o którym mowa w art. 57 rzecznik dyscyplinarny instytutu ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126 zmiana ustawy o instytutach badawczych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Do dnia 30 września 2019 r. Prezes i wiceprezesi Polskiej Akademii Nauk nie mogą pełnić również funkcji rektora, prorektora, dziekana i prodziekana w uczelniach.
Do dnia zakończenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, podstawą stwierdzenia zgodności działalności instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk z kierunkami, o których mowa w art. 15 kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Akademii ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 127 zmiana ustawy o Polskiej Akademii Nauk, oraz prawidłowości realizacji zadań przez instytut, o którym mowa w art. 50 zadania instytutu ust. 5 zdanie drugie tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym, jest ewaluacja przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie przepisów dotychczasowych.
W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk dostosują umowy o pracę oraz stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania do stanowisk określonych w art. 88 stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych ust. 1 ustawy zmienianej w art. 127 zmiana ustawy o Polskiej Akademii Nauk, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 45h rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych ustawy zmienianej w art. 12 zmiana ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45h ustawy zmienianej w art. 12 zmiana ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;
2)
art. 28 badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa ust. 3 i art. 33 pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum ust. 2 ustawy zmienianej w art. 124 zmiana ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 28 zmiana ustawy – Prawo budowlane ust. 3 i art. 33 zmiana ustawy o muzeach ust. 2 ustawy zmienianej w art. 124 zmiana ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.;
3)
art. 14 lista kandydatów na członków Rady Centrum ust. 3 ustawy zmienianej w art. 125 zmiana ustawy o Narodowym Centrum Nauki zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 zmiana ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko­-weterynaryjnych ust. 3 ustawy zmienianej w art. 125 zmiana ustawy o Narodowym Centrum Nauki, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2019 r.;
4)
art. 80 delegacja ustawowa ust. 1 i art. 107 delegacja ustawowa ust. 1 ustawy zmienianej w art. 140 zmiana ustawy o cudzoziemcach zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 80 zmiana ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt ust. 1 i art. 107 zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ust. 1 ustawy zmienianej w art. 140 zmiana ustawy o cudzoziemcach, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;
5)
art. 9 rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia i studiów ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 5 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;
6)
art. 9b rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia na niektórych kierunkach studiów i art. 9c rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 68 zmiana ustawy o fundacji – Zakłady Kórnickie ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;
7)
art. 96 rozporządzenie w sprawie ustalania wskaźników kosztochłonności kierunków studiów i zasad podziału dotacji
ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy;
8)
art. 26 finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez ministra ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 zachowują moc do dnia 30 czerwca 2021 r.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem:
1)
art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym pkt 1, art. 42 zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pkt 2 lit. b oraz art. 334 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)
art. 19 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego w art. 21 zmiana ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w ust. 1 pkt 39c, art. 120 zmiana ustawy o finansach publicznych pkt 1, art. 127 zmiana ustawy o Polskiej Akademii Nauk pkt 33–36 i 39 oraz art. 167 zmiana ustawy o komornikach sądowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.08.2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 1669]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...