• Ustawa o statusie sędziów...
  28.05.2024

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2018.0.1422 t.j. - Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa:
1)
sposób nawiązania, zakres i zasady ustania stosunku służbowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zwanego dalej „Trybunałem”;
2)
prawa i obowiązki sędziego Trybunału;
3)
sprawy immunitetu i nietykalności osobistej oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Trybunału;
4)
prawa i obowiązki sędziego Trybunału w stanie spoczynku.
1.
Trybunał składa się z piętnastu sędziów.
2.
Sędziego Trybunału wybiera Sejm. Kadencja sędziego trwa 9 lat. Zasady wyboru i związane z tym terminy procedowania określa Regulamin Sejmu.
Sędzią Trybunału może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.
1.
Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie następującej treści: „Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie Narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”.
2.
Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału.
Stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu ślubowania. Sędzia po złożeniu ślubowania stawia się niezwłocznie w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a Prezes Trybunału przydziela mu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego.
Sędzia Trybunału w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i podlega tylko Konstytucji.

Rozdział 2. Prawa i obowiązki sędziego Trybunału

Sędzia Trybunału postępuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwane dalej „Zgromadzeniem Ogólnym”.
Czas pracy sędziego Trybunału jest określony wymiarem jego zadań.
Sędzia Trybunału jest upoważniony do dostępu do informacji niejawnych związanych z rozpoznawaną przez Trybunał sprawą.
1.
Sędzia Trybunału nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
2.
Sędzia Trybunału nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego u jednego pracodawcy, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w takim charakterze, o ile nie utrudnia to pełnienia obowiązków sędziego Trybunału.
3.
Sędzia Trybunału nie może podejmować innego zajęcia, o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym, które utrudniałoby pełnienie przez niego obowiązków, uchybiałoby godności urzędu sędziego Trybunału lub mogłoby podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.
4.
O zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innego zajęcia, o których mowa w ust. 2 i 3, a także o zamiarze ich kontynuowania przez sędziego obejmującego stanowisko w Trybunale, sędzia Trybunału zawiadamia Prezesa Trybunału. Prezes Trybunału pisemnie informuje o sprzeciwie, jeżeli uzna, że podjęcie albo kontynuowanie zatrudnienia lub innego zajęcia będzie utrudniało pełnienie obowiązków, uchybiało godności urzędu sędziego Trybunału lub podważało zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.
1.
Sędzia Trybunału nie może:
1)
być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego;
2)
być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni;
3)
być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą;
4)
posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego;
5)
prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem bądź pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
2.
Przez spółkę prawa handlowego rozumie się spółkę handlową, a także inną spółkę, do której stosuje się przepisy prawa handlowego, w tym spółkę według prawa obcego.
3.
Zyski z tytułu posiadania akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego określonych w ust. 1 pkt 4, sędzia Trybunału przekazuje na wskazane przez siebie cele publiczne albo na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez bank wskazany przez Prezesa Trybunału do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym je uzyskał. Sędzia Trybunału może korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym po zakończeniu kadencji.
4.
Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego Trybunału urzędu.
Wybór lub powołanie do władz spółki, spółdzielni lub fundacji z naruszeniem zakazów określonych w art. 11 zakaz zajmowania przez sędziego stanowiska we władzach spółki, spółdzielni lub fundacji ust. 1 pkt 1–3 są z mocy prawa nieważne i nie podlegają wpisowi do właściwego rejestru.
1.
Sędzia Trybunału jest obowiązany do złożenia Prezesowi Trybunału oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka – przed objęciem stanowiska, a także o zamiarze podjęcia przez małżonka takiej działalności lub zmianie jej charakteru – w trakcie zajmowania stanowiska.
2.
Prezes Trybunału składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.
3.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, są jawne i podlegają publikacji na zasadach określonych w art. 14 oświadczenie sędziego o jego stanie majątkowym ust. 7.
4.
W razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Trybunału wyznacza sędziemu Trybunału dodatkowy termin 30 dni. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się przez sędziego Trybunału urzędu.
1.
Sędzia Trybunału jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie to dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.
2.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez sędziego Trybunału albo jego małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to zawiera również dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach lub spółdzielniach, o których mowa w art. 11 zakaz zajmowania przez sędziego stanowiska we władzach spółki, spółdzielni lub fundacji ust. 1 pkt 1 i 2.
3.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się przed objęciem stanowiska, a następnie co roku do dnia 31 marca, a także w dniu opuszczenia stanowiska. Oświadczenie składa się według stanu na dzień złożenia oświadczenia.
4.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w dwóch egzemplarzach.
5.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, sędzia Trybunału składa Prezesowi Trybunału, a Prezes Trybunału – Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.
6.
Podmiot, któremu złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 maja dokonuje analizy zawartych w nim danych i przekazuje jeden egzemplarz oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sędziego Trybunału.
7.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest jawne. Prezes Trybunału publikuje oświadczenia sędziów Trybunału, w tym oświadczenie złożone przez siebie, w Biuletynie Informacji Publicznej Trybunału Konstytucyjnego co roku do dnia 30 czerwca.
8.
Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego Trybunału urzędu.
1.
Wzory formularzy oświadczeń, o których mowa w art. 13 oświadczenie o działalności gospodarczej małżonka sędziego ust. 1, są określone w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy.
2.
Wzór formularza oświadczenia, o którym mowa w art. 14 oświadczenie sędziego o jego stanie majątkowym ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do ustawy.
1.
Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Trybunału stanowi wielokrotność podstawy ustalenia tego wynagrodzenia, z zastosowaniem mnożnika 5,0.
2.
Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 immunitet sędziego pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270).
3.
Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedniego, przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału w dotychczasowej wysokości.
4.
Wynagrodzenie Prezesa oraz Wiceprezesa Trybunału odpowiada wynagrodzeniu zasadniczemu sędziego Trybunału powiększonemu o dodatek funkcyjny ustalany według podstawy, o której mowa w ust. 2, z zastosowaniem mnożnika, odpowiednio: 1,2 oraz 0,8.
Sędziemu Trybunału stale zamieszkałemu poza m.st. Warszawą przysługuje bezpłatne zakwaterowanie w m.st. Warszawie oraz zwrot kosztów przejazdu i dodatek z tytułu rozłąki z rodziną na zasadach określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 podmioty uprawnione do zawiadomienia o popełnieniu przez sędziego przewinienia dyscyplinarnego ust. 2a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106, 650 i 1000).
1.
Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1)
śmierci sędziego Trybunału;
2)
zrzeczenia się przez sędziego Trybunału urzędu;
3)
skazania sędziego Trybunału prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o złożeniu sędziego Trybunału z urzędu.
2.
Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału stwierdza:
1)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – Prezes Trybunału w drodze postanowienia;
2)
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 – Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały.
3.
Prezes Trybunału przekazuje niezwłocznie Marszałkowi Sejmu postanowienie lub uchwałę stwierdzające wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału.
W razie śmierci sędziego Trybunału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące świadczeń, o których mowa w art. 101 odprawa pośmiertna i art. 102 uposażenie rodzinne ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.), oraz przepisy wydane na podstawie art. 103 rozporządzenie w sprawie uposażeń sędziom w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin tej ustawy.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do praw i obowiązków sędziów Trybunału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące praw i obowiązków sędziów Sądu Najwyższego.

Rozdział 3. Immunitet i nietykalność osobista oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Trybunału

1.
Sędzia Trybunału nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez zgody Zgromadzenia Ogólnego.
2.
Do czasu wyrażenia zgody na pociągnięcie sędziego Trybunału do odpowiedzialności karnej lub zgody na pozbawienie wolności sędziego Trybunału, w stosunku do tego sędziego mogą być podejmowane tylko czynności niecierpiące zwłoki.
3.
Sędzia Trybunału nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania.
4.
O zatrzymaniu sędziego Trybunału niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
1.
Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego Trybunału do odpowiedzialności karnej oraz wniosek o wyrażenie zgody na pozbawienie wolności sędziego Trybunału, jeżeli czyn jest ścigany z oskarżenia publicznego, składa Prokurator Generalny.
2.
Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego Trybunału do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego składa oskarżyciel prywatny, po wniesieniu sprawy do sądu.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, sporządza i podpisuje adwokat lub radca prawny, z wyjątkiem wniosków składanych w swoich sprawach przez sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych.
1.
Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego Trybunału do odpowiedzialności karnej oraz wniosek o wyrażenie zgody na pozbawienie wolności sędziego Trybunału składa się Prezesowi Trybunału.
2.
Wniosek zawiera imię i nazwisko sędziego Trybunału, czyn, za który sędzia Trybunału ma być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub pozbawiony wolności, oraz okoliczności jego popełnienia.
1.
Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz na pozbawienie wolności sędziego Trybunału następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego, podjętej bezwzględną większością głosów sędziów Trybunału uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym, nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
2.
Przed podjęciem uchwały sędzia Trybunału, którego wniosek dotyczy, może złożyć wyjaśnienia Zgromadzeniu Ogólnemu.
3.
W naradzie oraz głosowaniu nie bierze udziału sędzia Trybunału, którego wniosek dotyczy.
1.
Sędzia Trybunału odpowiada dyscyplinarnie przed Trybunałem za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności urzędu sędziego Trybunału, naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub inne nieetyczne zachowanie mogące podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.
2.
Za wykroczenia sędzia Trybunału odpowiada tylko dyscyplinarnie.
1.
W postępowaniu dyscyplinarnym orzeka Trybunał jako sąd dyscyplinarny:
1)
pierwszej instancji – w składzie trzech sędziów Trybunału;
2)
drugiej instancji – w składzie pięciu sędziów Trybunału.
2.
Sędziów Trybunału do składów orzekających wyznacza w drodze losowania Prezes Trybunału. W losowaniu składu sądu dyscyplinarnego drugiej instancji nie uczestniczą sędziowie Trybunału, którzy orzekali w sprawie w pierwszej instancji.
Zawiadomienie o popełnieniu przez sędziego Trybunału przewinienia, o którym mowa w art. 24 odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego ust. 1, do Prezesa Trybunału może złożyć:
1)
sędzia Trybunału;
2)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prokuratora Generalnego, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
1.
Prezes Trybunału w drodze losowania wyznacza sędziego Trybunału – rzecznika dyscyplinarnego, zwanego dalej „rzecznikiem dyscyplinarnym”.
2.
Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności zmierzające do wstępnego wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ustalenia znamion przewinienia, a także wysłuchuje sędziego, którego dotyczy zawiadomienie, o którym mowa w art. 26 podmioty uprawnione do zawiadomienia o popełnieniu przez sędziego przewinienia dyscyplinarnego, chyba że złożenie wyjaśnień przez sędziego Trybunału nie jest możliwe.
3.
Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 2, jeżeli zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie dyscyplinarne i przedstawia sędziemu Trybunału na piśmie zarzuty. Po przedstawieniu zarzutów obwiniony, w terminie czternastu dni, może złożyć wyjaśnienia oraz zgłosić wnioski o przeprowadzenie dowodów.
4.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, a w razie potrzeby po przeprowadzeniu dalszych dowodów, rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji. Wniosek zawiera dokładne określenie zarzucanego czynu oraz uzasadnienie.
5.
Jeżeli rzecznik dyscyplinarny nie znajduje podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego na żądanie uprawnionego podmiotu, wydaje postanowienie o odmowie jego wszczęcia. W terminie siedmiu dni od dnia doręczenia tego postanowienia, podmiotowi, który złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 26 podmioty uprawnione do zawiadomienia o popełnieniu przez sędziego przewinienia dyscyplinarnego, służy zażalenie do sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji.
6.
Sąd dyscyplinarny pierwszej instancji rozpoznaje zażalenie, o którym mowa w ust. 5, w terminie czternastu dni od dnia jego wniesienia. W przypadku uchylenia postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, wskazania sądu dyscyplinarnego co do dalszego postępowania są wiążące dla rzecznika dyscyplinarnego.
Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w drugiej instancji kasacja nie przysługuje.
Karami dyscyplinarnymi są:
1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
obniżenie wynagrodzenia sędziego Trybunału w wysokości od 10% do 20% na okres do 2 lat;
4)
złożenie sędziego Trybunału z urzędu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904, z późn. zm.).

Rozdział 4. Stan spoczynku

Sędzia Trybunału przechodzi w stan spoczynku po zakończeniu kadencji.
1.
Sędzia Trybunału może na swój wniosek zostać przeniesiony w stan spoczynku, jeżeli z powodu choroby, ułomności lub utraty sił został uznany przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków sędziego Trybunału.
2.
W szczególnie uzasadnionym przypadku z wnioskiem w sprawie wydania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzeczenia o trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków sędziego Trybunału z powodu jego choroby, ułomności lub utraty sił może wystąpić Zgromadzenie Ogólne.
3.
Uchwałę o przeniesieniu w stan spoczynku sędziego Trybunału trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków sędziego Trybunału podejmuje Zgromadzenie Ogólne. W uchwale określa się datę przejścia sędziego Trybunału w stan spoczynku, oznaczającą zarazem zakończenie kadencji sędziego Trybunału.
1.
Sędzia Trybunału w stanie spoczynku nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów; zachowuje jednak prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.
2.
Sędzia Trybunału w stanie spoczynku postępuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Sędziego Trybunału Konstytucyjnego i dochowuje godności sędziego Trybunału w stanie spoczynku.
3.
Sędzia Trybunału w stanie spoczynku nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika dydaktycznego lub naukowego, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w takim charakterze.
4.
Sędzia Trybunału w stanie spoczynku nie może podejmować innego zajęcia, o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym, które uchybiałoby godności sędziego Trybunału w stanie spoczynku.
5.
Sędzia Trybunału w stanie spoczynku zawiadamia Prezesa Trybunału o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innego zajęcia, o których mowa w ust. 3 i 4, albo o zamiarze ich kontynuowania. Prezes Trybunału pisemnie informuje o sprzeciwie, jeżeli uzna, że podjęcie albo kontynuowanie zatrudnienia lub innego zajęcia będzie naruszało zakazy, o których mowa w ust. 1, lub uchybiało godności sędziego Trybunału w stanie spoczynku.
1.
Sędzia Trybunału w stanie spoczynku odpowiada dyscyplinarnie przed Trybunałem za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności sędziego Trybunału w stanie spoczynku, naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub inne nieetyczne zachowanie.
2.
Do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Trybunału w stanie spoczynku przepisy art. 24 odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego ust. 2, art. 25 sądy dyscyplinarne–28 oraz art. 30 odesłanie do przepisów innych ustaw stosuje się odpowiednio, a karami dyscyplinarnymi są:
1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
obniżenie uposażenia sędziego Trybunału w stanie spoczynku w wysokości od 10% do 20% na okres do 2 lat;
4)
pozbawienie sędziego Trybunału w stanie spoczynku tego statusu.
1.
Sędziemu Trybunału w stanie spoczynku przysługuje uposażenie w wysokości 75% ostatnio pobieranego wynagrodzenia miesięcznego z wyłączeniem dodatku funkcyjnego. Uposażenie to jest waloryzowane stosownie do zmian wynagrodzenia zasadniczego sędziów Trybunału.
2.
Sędziemu Trybunału w stanie spoczynku wypłaca się uposażenie, o którym mowa w ust. 1, licząc od dnia następującego po dniu, w którym przestał zajmować stanowisko sędziego Trybunału, o ile nie nabył prawa do innego świadczenia, w wysokości wyższej niż uposażenie sędziego Trybunału w stanie spoczynku.
1.
Utrata statusu sędziego Trybunału w stanie spoczynku następuje w przypadku:
1)
zrzeczenia się przez sędziego Trybunału w stanie spoczynku tego statusu;
2)
skazania sędziego Trybunału w stanie spoczynku prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3)
prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o pozbawieniu sędziego Trybunału w stanie spoczynku tego statusu.
2.
Utratę statusu sędziego w stanie spoczynku stwierdza Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały.
Do sędziego Trybunału w stanie spoczynku przepisy art. 11 zakaz zajmowania przez sędziego stanowiska we władzach spółki, spółdzielni lub fundacji ust. 1 i 2, art. 12 nieważność wyboru lub powołania sędziego do władz spółki, spółdzielni lub fundacji, art. 18a odesłanie do przepisów ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art 20–23 stosuje się odpowiednio.
1.
Kto będąc obowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 13 oświadczenie o działalności gospodarczej małżonka sędziego ust. 1 lub w art. 14 oświadczenie sędziego o jego stanie majątkowym ust. 1, podaje w nim nieprawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
2.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Rozdział 5. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.


----------
[Ustawa została ogłoszona 19.12.2016 r. - Dz.U.z 2016 r. poz. 2073.
Na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2074 - ogłoszony 19.12.2016 r.) ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem 03.01.2017 r. , z wyjątkiem art. 1 zakres regulacji ustawy–6, art. 16 wynagrodzenie zasadnicze sędziego, art. 17 uprawnienia sędziego zamieszkałego poza m. st. Warszawą, art. 19 odesłanie do przepisów dotyczących praw i obowiązków sędziów Sądu Najwyższego, art. 31 przejście sędziego w stan spoczynku i art. 35 uposażenie sędziego w stanie spoczynku, które wchodzą w życie z dniem 20.12.2016 r.]


Załączniki do ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. (poz. 2073)

 

Załącznik nr 1

WZÓR

OŚWIADCZENIE

o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka

 

Ja, niżej podpisany(a), ...……………………………………………………………………………………………………....

(imiona i nazwisko)

urodzony(a) ................................................................................ w …………………………...………………………………

zatrudniony(a) w ..……………………………....……………………………………………………………………………...

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zamieszkały(a) w .......................................................................................................................................................................

nr dowodu osobistego ...............................................................................................................................................................

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U.

poz. 2073), zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy oświadczam, że mój małżonek ..........................................................................

...................................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie)

zamieszkały(a) w .......................................................................................................................................................................

prowadzi działalność gospodarczą (nie prowadzi działalności gospodarczej)* (przedmiot działalności, adres, data rozpoczęcia

działalności) ..............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

 

.................................................                                                                                                      ...........................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                         (podpis)

 

----------------------------------------------------------------

* Niewłaściwe skreślić

 

 

Załącznik nr 2

 WZÓR

OŚWIADCZENIE

o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej

przez małżonka

 

Ja, niżej podpisany(a), ...............................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko)

urodzony(a) ..................................................................w .........................................................................................................

zatrudniony(a) w .......................................................................................................................................................................

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zamieszkały(a) w .......................................................................................................................................................................

nr dowodu osobistego ...............................................................................................................................................................

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U.

poz. 2073), zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy oświadczam, że mój małżonek .........................................................................

...................................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie)

zamieszkały(a) w .......................................................................................................................................................................

1)* podejmie działalność gospodarczą (przedmiot działalności, adres, data rozpoczęcia działalności) ....................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

2)* zmienił(a) dotychczasową działalność gospodarczą (przedmiot działalności, adres) ..........................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

na działalność (przedmiot działalności, adres) ..........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

 

.................................................                                                                                                      ...........................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                              (podpis)

 

----------------------------------------------------------------

* Niewłaściwe skreślić

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...