• Ustawa o systemie identyf...
  19.05.2024

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2024

Dz.U.2023.0.1815 t.j. - Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Obserwuj akt
Ustawa określa:
1)
właściwość organów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt określonym w przepisach:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/429”, oraz w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia 2016/429 innych niż wymienione w lit. b–d,
b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 115, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/2035”,
c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/520 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych (Dz. Urz. UE L 104 z 25.03.2021, str. 39, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/520”,
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określającego wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt (Dz. Urz. UE L 213 z 16.06.2021, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/963”,
e) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/577 z dnia 29 stycznia 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 w odniesieniu do treści i formatu informacji niezbędnych do stosowania art. 112 ust. 4 i art. 115 ust. 5, które mają być zawarte w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 123 z 09.04.2021, str. 3, z późn. zm.),
f) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/160 z dnia 4 lutego 2022 r. ustanawiającego jednolitą minimalną częstotliwość niektórych kontroli urzędowych w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami Unii w zakresie zdrowia zwierząt zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1082/2003 i (WE) nr 1505/2006 (Dz. Urz. UE L 26 z 07.02.2022, str. 11),
g) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/671 z dnia 4 lutego 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kontroli urzędowych przeprowadzanych przez właściwe organy w odniesieniu do zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i materiału biologicznego, działań następczych, które ma podjąć właściwy organ w przypadku niezgodności z przepisami dotyczącymi identyfikacji i rejestracji bydła, owiec i kóz lub niezgodności podczas tranzytu przez terytorium Unii niektórych sztuk bydła, oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/98 (Dz. Urz. UE L 122 z 25.04.2022, str. 17);
2)
sprawy identyfikacji i rejestracji zwierząt w zakresie nieuregulowanym w przepisach wymienionych w pkt 1.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
bydło – bydło lub zwierzę z gatunków bydła w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia 2019/2035;
2)
cyrk objazdowy – cyrk objazdowy w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia 2019/2035;
3)
elektroniczny identyfikator – środek identyfikacji, o którym mowa w:
a) lit. c–e załącznika III do rozporządzenia 2019/2035 – w odniesieniu do bydła,
b) lit. e załącznika III do rozporządzenia 2019/2035 – w odniesieniu do wielbłądowatych i jeleniowatych,
c) lit. c–f załącznika III do rozporządzenia 2019/2035 – w odniesieniu do owiec i kóz,
d) lit. c i e załącznika III do rozporządzenia 2019/2035 – w odniesieniu do świń,
e) lit. e załącznika III do rozporządzenia 2019/2035 – w odniesieniu do koniowatych;
4)
grupa tresowanych zwierząt – grupę zwierząt tresowanych w rozumieniu art. 2 pkt 35 rozporządzenia 2019/2035;
5)
jednostka upoważniona – jednostkę upoważnioną w rozumieniu art. 2 pkt 25 rozporządzenia 2021/963;
6)
jeleniowate – jeleniowate lub zwierzę jeleniowate w rozumieniu art. 2 pkt 32 rozporządzenia 2019/2035;
7)
karta elektroniczna – kartę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia 2021/963;
8)
komputerowa baza danych – komputerową bazę danych w rozumieniu art. 2 pkt 25 rozporządzenia 2019/2035;
9)
koniowate – koniowate lub zwierzę koniowate w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia 2019/2035;
10)
koza – kozę w rozumieniu art. 2 pkt 21 rozporządzenia 2019/2035;
11)
numer identyfikacyjny:
a) kod identyfikacyjny zwierzęcia w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 2019/2035 – w odniesieniu do bydła, wielbłądowatych, jeleniowatych, owiec i kóz,
b) numer siedziby stada, w której świnia urodziła się, albo innej siedziby stada, w której świnia przebywała powyżej 30 dni, umożliwiający ustalenie miejsca pochodzenia tej świni – w odniesieniu do świń,
c) niepowtarzalny kod w rozumieniu art. 2 pkt 17 rozporządzenia 2019/2035 – w odniesieniu do koniowatych;
12)
owca – owcę w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia 2019/2035;
13)
państwo członkowskie – państwo będące członkiem Unii Europejskiej;
14)
państwo trzecie – państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej;
15)
paszport bydła – dokument identyfikacyjny, o którym mowa w art. 112 lit. b rozporządzenia 2016/429;
16)
posiadacz – podmiot w rozumieniu:
a) art. 4 pkt 24 rozporządzenia 2016/429 – w odniesieniu do bydła, wielbłądowatych, jeleniowatych, owiec, kóz i świń,
b) art. 2 pkt 3 rozporządzenia 2021/963 – w odniesieniu do koniowatych
– z wyłączeniem przewoźnika w rozumieniu art. 4 pkt 25 rozporządzenia 2016/429;
17)
program hodowlany – program hodowlany w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 66, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/1012”;
18)
rzeźnia – rzeźnię w rozumieniu ust. 1 pkt 1.16 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14);
19)
siedziba stada – zakład w rozumieniu art. 4 pkt 27 rozporządzenia 2016/429 w odniesieniu do bydła, wielbłądowatych, jeleniowatych, owiec, kóz, świń i koniowatych, z wyłączeniem rzeźni;
20)
spalarnia – spalarnię w rozumieniu pkt 56 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 142/2011”;
21)
stado – zwierzę lub grupę zwierząt tego samego gatunku i o tym samym statusie epizootycznym;
22)
status epizootyczny – status zdrowotny w rozumieniu art. 4 pkt 34 rozporządzenia 2016/429;
23)
środek identyfikacji – środek identyfikacji wymieniony w załączniku III do rozporządzenia 2019/2035, z wyłączeniem środka identyfikacji, o którym mowa w lit. h załącznika III do rozporządzenia 2019/2035;
24)
świnia – świnię w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia 2019/2035;
25)
unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny – unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 27 rozporządzenia 2019/2035;
26)
wielbłądowate – wielbłądowate lub zwierzę wielbłądowate w rozumieniu art. 2 pkt 31 rozporządzenia 2019/2035;
27)
właściciel koniowatego – właściciela w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia 2021/963;
28)
zakład drobiu – zakład w rozumieniu art. 4 pkt 27 rozporządzenia 2016/429 w odniesieniu do ptaków z gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) oraz struś (Struthio camelus), w tym wylęgarnię w rozumieniu art. 4 pkt 47 rozporządzenia 2016/429;
29)
zakład przetwórczy – zakład przetwórczy w rozumieniu pkt 58 załącznika I do rozporządzenia 142/2011;
30)
związek hodowców – związek hodowców uznany na podstawie rozdziału II sekcji 1 rozporządzenia 2016/1012.
1.
Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, jest właściwym organem w rozumieniu art. 4 pkt 55 rozporządzenia 2016/429 w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej.
2.
Prezes Agencji wykonuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego określone w przepisach wymienionych w art. 1 zakres regulacji pkt 1 w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej.
1.
Powiatowy lekarz weterynarii jest właściwy w sprawach określonych w:
1)
art. 39 ust. 1, art. 47 ust. 1, art. 53 , art. 54 ust. 1 i 3 oraz art 77–79 rozporządzenia 2019/2035;
2)
art. 32 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 lit. b i art. 43 ust. 2 rozporządzenia 2021/963;
3)
art. 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/160 z dnia 4 lutego 2022 r. ustanawiającego jednolitą minimalną częstotliwość niektórych kontroli urzędowych w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami Unii w zakresie zdrowia zwierząt zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1082/2003 i (WE) nr 1505/2006;
4)
art. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/671 z dnia 4 lutego 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kontroli urzędowych przeprowadzanych przez właściwe organy w odniesieniu do zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i materiału biologicznego, działań następczych, które ma podjąć właściwy organ w przypadku niezgodności z przepisami dotyczącymi identyfikacji i rejestracji bydła, owiec i kóz lub niezgodności podczas tranzytu przez terytorium Unii niektórych sztuk bydła, oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/98.
2.
Główny Lekarz Weterynarii jest punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia 2021/963.
Minister właściwy do spraw rolnictwa:
1)
jest właściwy do:
a) sporządzenia wzorów, o których mowa w art. 110 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/429; wzory te udostępnia się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa,
b) przekazywania i podawania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 111 rozporządzenia 2016/429;
2)
opracowuje i aktualizuje wykaz, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, oraz udostępnia go i podaje do publicznej wiadomości zgodnie z tym przepisem;
3)
udostępnia i podaje do publicznej wiadomości dane punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia 2021/963, zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2021/963;
4)
określa i podaje do publicznej wiadomości populacje, o których mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia 2019/2035, oraz przekazuje Komisji Europejskiej zawiadomienie, o którym mowa w art. 60 ust. 2 rozporządzenia 2019/2035.
1.
Związek hodowców koniowatych uznany do prowadzenia księgi hodowlanej koni rasy polski koń zimnokrwisty jest jednostką upoważnioną, która wydaje i dostarcza unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny w standardowym formacie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2021/963, w odniesieniu do koniowatego:
1)
innego niż zarejestrowane zwierzę koniowate w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 2021/963;
2)
rasy, dla której w Rzeczypospolitej Polskiej związek hodowców koniowatych nie realizuje zatwierdzonego programu hodowlanego, a właściciel koniowatego nie skorzystał z możliwości zarejestrowania tego koniowatego w księdze hodowlanej prowadzonej zgodnie z programem hodowlanym zatwierdzonym na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego.
2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o związku hodowców koniowatych rozumie się przez to również jednostkę upoważnioną.
Licencję, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/688 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących przemieszczania zwierząt lądowych i jaj wylęgowych w obrębie terytorium Unii (Dz. Urz. UE L 174 z 03.06.2020, str. 140, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2020/688”, wydaje:
1)
Polski Klub Wyścigów Konnych – dla koni wyścigowych;
2)
krajowa federacja zrzeszona w Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI) – dla koni sportowych innych niż konie wyścigowe.
Koszty związane z oznakowaniem środkiem identyfikacji bydła, wielbłądowatego, jeleniowatego, owcy, kozy i świni ponosi posiadacz, a koszty związane z identyfikacją koniowatego oraz wydaniem unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego ponosi właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963.
1.
Na wniosek posiadacza bydła, wielbłądowatego, jeleniowatego, owcy lub kozy kierownik biura powiatowego Agencji, zwany dalej „kierownikiem biura”, przydziela pulę numerów identyfikacyjnych, którymi będą znakowane zwierzęta.
2.
Kierownik biura przydziela pulę numerów identyfikacyjnych, którymi będą znakowane zwierzęta, w terminie 2 dni od dnia złożenia wniosku, a jeżeli objęta tym wnioskiem pula numerów identyfikacyjnych, którymi będą znakowane zwierzęta, znacznie przekracza liczbę zwierząt utrzymywanych przez posiadacza – wydaje decyzję o odmowie przydzielenia puli numerów identyfikacyjnych.
1.
Agencja wykonuje zadania państwa członkowskiego dotyczące komputerowej bazy danych, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej. W przypadku konieczności podjęcia czynności dotyczących zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji, których obowiązek zgłoszenia do komputerowej bazy danych wynika z przepisów wymienionych w art. 1 zakres regulacji pkt 1 lub przepisów ustawy, te czynności podejmuje kierownik biura.
2.
Komputerowa baza danych jest:
1)
prowadzona w systemie teleinformatycznym Agencji;
2)
rejestrem publicznym w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123 i 1234).
3.
Informacje, w tym dane osobowe, zawarte w komputerowej bazie danych są przetwarzane w celach określonych w art. 108 ust. 4 lit. a i b oraz ust. 5 lit. a rozporządzenia 2016/429.
1.
Komputerowa baza danych oprócz informacji, o których mowa w art. 109 ust. 1 rozporządzenia 2016/429, art. 42 , art. 49 , art. 56 i art. 64 rozporządzenia 2019/2035, zawiera informacje ułatwiające identyfikowalność, o której mowa w art. 108 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2016/429, w tym w odniesieniu do:
1)
bydła:
a) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) i numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer REGON) posiadacza, o ile zostały nadane,
b) datę urodzenia bydła,
c) datę unieszkodliwienia zwłok bydła,
d) opis systemu utrzymywania bydła w siedzibie stada;
2)
wielbłądowatych i jeleniowatych:
a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza oraz jego numer PESEL i numer REGON, o ile zostały nadane,
b) indywidualne dane identyfikacyjne wielbłądowatego i jeleniowatego,
c) datę urodzenia wielbłądowatego i jeleniowatego,
d) dotyczące siedziby stada, w której wielbłądowate i jeleniowate są utrzymywane,
e) dotyczące przemieszczeń wielbłądowatego i jeleniowatego do siedzib stad i z siedzib stad lub do rzeźni lub ich zwłok do zakładu przetwórczego i spalarni,
f) datę padnięcia, zabicia lub uboju wielbłądowatego i jeleniowatego,
g) datę unieszkodliwienia zwłok wielbłądowatego i jeleniowatego;
3)
owiec i kóz:
a) numer PESEL i numer REGON posiadacza, o ile zostały nadane,
b) indywidualne dane identyfikacyjne owcy i kozy,
c) datę urodzenia owcy i kozy,
d) dotyczące przemieszczeń owcy i kozy do siedzib stad i z siedzib stad lub do rzeźni lub ich zwłok do zakładu przetwórczego i spalarni,
e) datę padnięcia, zabicia lub uboju owcy i kozy,
f) datę unieszkodliwienia zwłok owcy i kozy,
g) opis systemu utrzymywania owiec i kóz w siedzibie stada;
4)
świń:
a) numer PESEL i numer REGON posiadacza, o ile zostały nadane,
b) datę urodzenia świń,
c) datę padnięcia, zabicia lub uboju świń,
d) datę unieszkodliwienia zwłok świń,
e) opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada,
f) indywidualny numer identyfikacyjny lochy, o ile został nadany;
5)
koniowatych:
a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, oraz ich numery PESEL i numery REGON, o ile zostały nadane,
b) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza oraz jego numer PESEL i numer REGON, o ile zostały nadane,
c) datę przemieszczenia i nazwę państwa, z którego koniowate jest przemieszczane, oraz numer świadectwa zdrowia, jeżeli przepisy rozporządzenia 2016/429 wymagają, aby przy przemieszczeniu koniowatego towarzyszyło mu świadectwo zdrowia,
d) datę unieszkodliwienia zwłok koniowatego,
e) informację, czy koniowate jest czy nie jest przeznaczone do uboju w celu spożycia przez ludzi,
f) kod, o którym mowa w ust. 1 w części 1 załącznika I do rozporządzenia 2021/963,
g) Uniwersalny Dożywotni Numer Konia (UELN) w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 2021/963, o ile został nadany,
h) informację o znaku zatwierdzenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, o ile został wydany,
i) informację o licencji, o której mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, o ile została wydana,
j) opis systemu utrzymywania koniowatych w siedzibie stada.
2.
Komputerowa baza danych zawiera również informacje dotyczące:
1)
zakładu drobiu, w tym:
a) numer nadany zakładowi drobiu na podstawie art. 15 nadawanie numeru siedzibie stada, rzeźni, zakładowi drobiu, zakładowi przetwórczemu i spalarni ust. 1,
b) datę rejestracji albo zatwierdzenia zakładu drobiu oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany zakładowi drobiu,
c) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu prowadzącego zakład drobiu oraz jego numer PESEL i numer REGON, o ile zostały nadane,
d) adres i współrzędne geograficzne (szerokość i długość geograficzną) miejsca położenia zakładu drobiu,
e) opis obiektów zakładu drobiu,
f) rodzaj zakładu drobiu,
g) gatunki, kategorie oraz liczbę ptaków lub jaj wylęgowych odpowiednio utrzymywanych lub przetrzymywanych w zakładzie drobiu,
h) okres, w którym ptaki lub jaja wylęgowe są odpowiednio utrzymywane lub przetrzymywane w zakładzie drobiu,
i) status epizootyczny zakładu drobiu, jeżeli został nadany,
j) ograniczeń, o których mowa w art. 18 lit. j rozporządzenia 2019/2035, jeżeli organy Inspekcji Weterynaryjnej wprowadziły takie ograniczenia w odniesieniu do danego zakładu drobiu,
k) datę zaprzestania prowadzenia działalności w zakładzie drobiu,
l) opis systemu utrzymywania drobiu w zakładzie drobiu;
2)
rzeźni, w tym:
a) numer nadany rzeźni na podstawie art. 15 nadawanie numeru siedzibie stada, rzeźni, zakładowi drobiu, zakładowi przetwórczemu i spalarni ust. 1,
b) datę zatwierdzenia rzeźni oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany rzeźni,
c) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu prowadzącego rzeźnię oraz jego numer PESEL i numer REGON, o ile zostały nadane,
d) adres i współrzędne geograficzne (szerokość i długość geograficzną) miejsca położenia rzeźni,
e) gatunki, kategorie, liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni,
f) datę zaprzestania prowadzenia działalności w rzeźni;
3)
zakładu przetwórczego i spalarni, w tym:
a) numery nadane zakładowi przetwórczemu i spalarni na podstawie art. 15 nadawanie numeru siedzibie stada, rzeźni, zakładowi drobiu, zakładowi przetwórczemu i spalarni ust. 1,
b) datę rejestracji albo zatwierdzenia zakładu przetwórczego i spalarni oraz weterynaryjne numery identyfikacyjne nadane zakładowi przetwórczemu i spalarni,
c) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu prowadzącego zakład przetwórczy i spalarnię oraz jego numer PESEL i numer REGON, o ile zostały nadane,
d) adres i współrzędne geograficzne (szerokość i długość geograficzną) miejsca położenia zakładu przetwórczego i spalarni,
e) gatunki, kategorie, liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt, których zwłoki zostały poddane unieszkodliwieniu w zakładzie przetwórczym i spalarni,
f) datę zaprzestania prowadzenia działalności w zakładzie przetwórczym i spalarni.
3.
Jeżeli posiadaczem, właścicielem koniowatego lub podmiotem prowadzącym zakład drobiu, rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię jest osoba fizyczna nieposiadająca numeru PESEL, komputerowa baza danych zamiast numeru PESEL zawiera kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby.
1.
Informacje dotyczące:
1)
siedziby stada usuwa się z komputerowej bazy danych po upływie 5 lat od dnia zaprzestania utrzymywania zwierząt w danej siedzibie stada, jeżeli w odniesieniu do zwierząt, które były utrzymywane w tej siedzibie stada, jest zapewniona identyfikowalność, o której mowa w art. 108 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2016/429;
2)
świń usuwa się z komputerowej bazy danych po upływie 5 lat od dnia zgłoszenia do komputerowej bazy danych ostatniego zdarzenia dotyczącego świń utrzymywanych w danej siedzibie stada, jeżeli w odniesieniu do tych świń jest zapewniona identyfikowalność, o której mowa w art. 108 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2016/429;
3)
bydła, owiec, kóz, wielbłądowatych, jeleniowatych i koniowatych, których data śmierci została zgłoszona do komputerowej bazy danych, usuwa się z komputerowej bazy danych po upływie 5 lat od daty śmierci tych zwierząt, jeżeli w odniesieniu do tych zwierząt jest zapewniona identyfikowalność, o której mowa w art. 108 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2016/429;
4)
bydła, owiec, kóz, wielbłądowatych i jeleniowatych przemieszczonych bez wskazania w zgłoszeniu do komputerowej bazy danych numeru siedziby stada, do której te zwierzęta zostały przemieszczone, usuwa się z komputerowej bazy danych po upływie 5 lat od zgłoszonej daty ich przemieszczenia, jednak nie wcześniej niż po upływie 20 lat od dnia urodzenia danego zwierzęcia;
5)
koniowatych przemieszczonych bez wskazania w zgłoszeniu do komputerowej bazy danych numeru siedziby stada, do której koniowate zostało przemieszczone, usuwa się z komputerowej bazy danych po upływie 5 lat od zgłoszonej daty ich przemieszczenia, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 lat od dnia urodzenia danego koniowatego.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rzeźni oraz siedzib stad, w których:
1)
prowadzi się miejsce gromadzenia zwierząt;
2)
organizuje się targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt;
3)
prowadzi się cyrk objazdowy;
4)
prowadzi się grupę tresowanych zwierząt;
5)
prowadzi się obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt;
6)
dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stada w celu produkcji mięsa na użytek własny.
3.
Informacje dotyczące zakładu drobiu, zakładu przetwórczego i spalarni usuwa się z komputerowej bazy danych po upływie 3 lat od dnia zaprzestania odpowiednio utrzymywania ptaków, przetrzymywania jaj lub przetwarzania lub spalania zwłok zwierząt przez podmioty prowadzące zakład drobiu, zakład przetwórczy lub spalarnię.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które zawiera komputerowa baza danych, w tym zakres danych osobowych innych niż wymienione w art. 11 informacje ułatwiające identyfikowalność ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a i pkt 5 lit. a i b oraz ust. 2 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. c i pkt 3 lit. c, mając na względzie konieczność zapewnienia realizacji celów określonych w art. 108 ust. 4 oraz ust. 5 lit. a rozporządzenia 2016/429, a także zapewnienie należytej ochrony danych osobowych.
1.
Agencja zapewnia organom Inspekcji Weterynaryjnej dostęp do komputerowej bazy danych oraz umożliwia edycję w komputerowej bazie danych informacji dotyczącej przeznaczenia koniowatego do uboju w celu spożycia przez ludzi oraz informacji o statusie epizootycznym.
2.
Agencja zapewnia:
1)
posiadaczowi:
a) wielbłądowatego,
b) jeleniowatego,
2)
podmiotowi prowadzącemu:
a) zakład drobiu,
b) zakład przetwórczy,
c) spalarnię
– dostęp do komputerowej bazy danych na zasadach określonych w odniesieniu do posiadaczy bydła, owiec, kóz i świń w art. 4 rozporządzenia 2021/520.
3.
Jeżeli istnieją rozbieżności między informacjami zawartymi w komputerowej bazie danych a stanem faktycznym, posiadacz, właściciel koniowatego, który nie jest posiadaczem koniowatego, podmiot prowadzący zakład drobiu, zakład przetwórczy i spalarnię zgłaszają te rozbieżności, składając wniosek o aktualizację informacji w komputerowej bazie danych, a Agencja niezwłocznie dokonuje aktualizacji tych informacji w komputerowej bazie danych. Wniosek składa się niezwłocznie po ustaleniu istnienia rozbieżności.
4.
Prezes Agencji może udostępnić informacje zawarte w komputerowej bazie danych, z wyłączeniem danych osobowych, na wniosek:
1)
instytutu badawczego,
2)
związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego uznanych zgodnie z art. 4 rozporządzenia 2016/1012 lub
3)
związku hodowców lub innego podmiotu posiadających zezwolenie wydane na podstawie art. 10 albo art. 13 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36)
– jeżeli te informacje będą wykorzystywane do celów naukowych, statystycznych lub hodowlanych.
5.
Dostęp do komputerowej bazy danych, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 4, są nieodpłatne.
1.
Kierownik biura nadaje numer siedzibie stada, rzeźni, zakładowi drobiu, zakładowi przetwórczemu i spalarni oraz wprowadza informacje ich dotyczące do komputerowej bazy danych na wniosek odpowiednio posiadacza, w tym posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, oraz podmiotu prowadzącego rzeźnię, zakład drobiu, zakład przetwórczy i spalarnię.
2.
W przypadku gdy w siedzibie stada:
1)
prowadzi się chów, hodowlę lub wypas zwierząt,
2)
prowadzi się miejsce gromadzenia zwierząt,
3)
organizuje się targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt,
4)
prowadzi się cyrk objazdowy,
5)
prowadzi się grupę tresowanych zwierząt,
6)
prowadzi się obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt,
7)
dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stada w celu produkcji mięsa na użytek własny
– tej siedzibie stada w odniesieniu do każdej z tych działalności nadaje się odrębny numer.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje ułatwiające identyfikowalność, o której mowa w art. 108 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2016/429, w tym:
1)
numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885), nadany wnioskodawcy;
2)
typ działalności spośród działalności wymienionych w ust. 2;
3)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer PESEL i numer REGON, o ile zostały nadane, a w przypadku gdy wnioskodawca będący osobą fizyczną nie posiada numeru PESEL – kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
4)
numery, o których mowa w ust. 1 i 2, o ile zostały nadane;
5)
weterynaryjny numer identyfikacyjny i datę wydania decyzji o nadaniu tego numeru;
6)
dane teleadresowe i współrzędne geograficzne miejsca położenia siedziby stada, rzeźni, zakładu drobiu, zakładu przetwórczego lub spalarni;
7)
dane działki ewidencyjnej, na której jest zlokalizowana siedziba stada, rzeźnia, zakład drobiu, zakład przetwórczy lub spalarnia;
8)
określenie miejsca przebywania stada.
4.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w odniesieniu do:
1)
siedziby stada – nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do siedziby stada, z tym że jeżeli w siedzibie stada:
a) prowadzi się miejsce gromadzenia zwierząt,
b) organizuje się targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt,
c) prowadzi się cyrk objazdowy,
d) prowadzi się grupę tresowanych zwierząt,
e) prowadzi się obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt,
f) dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stada w celu produkcji mięsa na użytek własny
– w terminie 14 dni od dnia rejestracji siedziby stada na podstawie art. 93 rozporządzenia 2016/429 lub zatwierdzenia siedziby stada na podstawie art. 97 ust. 1 rozporządzenia 2016/429, lecz nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do tej siedziby stada;
2)
rzeźni – w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rzeźni zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, lecz nie później niż w dniu poddania ubojowi pierwszego zwierzęcia w rzeźni;
3)
zakładu drobiu – w terminie 14 dni od dnia rejestracji zakładu drobiu na podstawie art. 93 rozporządzenia 2016/429 lub zatwierdzenia zakładu drobiu na podstawie art. 97 ust. 1 rozporządzenia 2016/429, lecz nie później niż w dniu wprowadzenia do zakładu drobiu pierwszego ptaka lub jaja;
4)
zakładu przetwórczego i spalarni – w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem 142/2011, lecz nie później niż w dniu pierwszego unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia w zakładzie przetwórczym lub spalarni.
5.
Numer, o którym mowa w ust. 1 i 2, składa się z:
1)
liter „PL”;
2)
dziewięciu cyfr będących numerem identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadanym wnioskodawcy;
3)
trzech cyfr oznaczających kolejny numer siedziby stada albo numer rzeźni, albo numer zakładu drobiu, albo numer zakładu przetwórczego lub spalarni.
6.
Kierownik biura wydaje posiadaczowi, podmiotowi prowadzącemu rzeźnię, podmiotowi prowadzącemu zakład drobiu oraz podmiotowi prowadzącemu zakład przetwórczy lub spalarnię zaświadczenie o nadanym numerze, o którym mowa w ust. 1 i 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
7.
Kierownik biura odmawia, w drodze decyzji, nadania numeru, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wnioskodawcy nie został nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
1.
Prezes Agencji jest właściwy do zatwierdzania, na podstawie art. 9 przydzielanie puli numerów identyfikacyjnych rozporządzenia 2021/520, środków identyfikacji, kolczyków zawierających indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz kart elektronicznych.
2.
Za zatwierdzone uznaje się jedynie te środki identyfikacji, kolczyki zawierające indywidualne numery identyfikacyjne loch i karty elektroniczne, które są zgodne ze specyfikacją techniczną określoną odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 20 rozporządzenie określające wzory środków identyfikacji oraz szczegółową specyfikację techniczną środków identyfikacji lub art. 24 oznakowanie i zgłaszanie owcy do komputerowej bazy danych przed opuszczeniem przez nią siedziby stada ust. 8, lub w załączniku II do rozporządzenia 2021/520, lub w załącznikach I lub III do rozporządzenia 2021/963 oraz które zostały dostarczone przez dostawcę wpisanego na listę dostawców prowadzoną przez Prezesa Agencji, zwaną dalej „listą dostawców”, a podmiot obowiązany do oznakowania zwierzęcia środkiem identyfikacji nabywa środki identyfikacji, kolczyki zawierające indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz karty elektroniczne bezpośrednio od dostawcy znajdującego się na liście dostawców.
1.
Wpis na listę dostawców następuje po:
1)
złożeniu przez dostawcę do Prezesa Agencji wniosku o wpis na listę dostawców na formularzu opracowanym przez Agencję, do którego dołącza się:
a) wyniki badań wykonanych przez niezależne od dostawcy laboratorium badawcze, stwierdzających, że dostarczane środki identyfikacji będą zgodne ze specyfikacją techniczną określoną odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 20 rozporządzenie określające wzory środków identyfikacji oraz szczegółową specyfikację techniczną środków identyfikacji lub w załączniku II do rozporządzenia 2021/520, lub w załączniku I do rozporządzenia 2021/963, a w przypadku środków identyfikacji, o których mowa w lit. c–f załącznika III do rozporządzenia 2019/2035 – również dokument wystawiony przez ośrodek badań akredytowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, stwierdzający, że dostarczane środki identyfikacji, o których mowa w lit. c–f załącznika III do rozporządzenia 2019/2035, będą zgodne ze specyfikacją techniczną określoną odpowiednio w załączniku II do rozporządzenia 2021/520 lub w załączniku I do rozporządzenia 2021/963 lub
b) dokument wystawiony przez niezależne od dostawcy laboratorium badawcze, stwierdzający, że dostarczana karta elektroniczna będzie zgodna ze specyfikacją techniczną określoną w załączniku III do rozporządzenia 2021/963, lub
c) wyniki badań wykonanych przez niezależne od dostawcy laboratorium badawcze, stwierdzających, że dostarczany kolczyk zawierający indywidualny numer identyfikacyjny lochy będzie zgodny ze specyfikacją techniczną określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 oznakowanie i zgłaszanie owcy do komputerowej bazy danych przed opuszczeniem przez nią siedziby stada ust. 8;
2)
zawarciu z dostawcą umowy o dostarczanie środków identyfikacji, kolczyków zawierających indywidualne numery identyfikacyjne loch lub kart elektronicznych, zwanej dalej „umową z dostawcą”.
2.
Wniosek o wpis na listę dostawców zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres dostawcy;
2)
numer REGON, o ile został nadany;
3)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile dostawca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
4)
wskazanie przedmiotów wymienionych w art. 16 właściwość Prezesa Agencji do zatwierdzania środków identyfikacji, kolczyków zawierających indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz kart elektronicznych ust. 2, które dostawca zamierza dostarczać w ramach umowy z dostawcą;
5)
obszar, na którym dostawca wykonuje działalność gospodarczą.
3.
Lista dostawców zawiera co najmniej:
1)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres dostawcy;
2)
wskazanie, które z przedmiotów wymienionych w art. 16 właściwość Prezesa Agencji do zatwierdzania środków identyfikacji, kolczyków zawierających indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz kart elektronicznych ust. 2 można nabyć od dostawcy;
3)
informację o cenie poszczególnych przedmiotów wymienionych w art. 16 właściwość Prezesa Agencji do zatwierdzania środków identyfikacji, kolczyków zawierających indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz kart elektronicznych ust. 2, które można nabyć od dostawcy.
4.
Lista dostawców jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji oraz w biurach powiatowych Agencji.
Umowa z dostawcą jest zawierana przez Agencję i zawiera co najmniej:
1)
okres jej obowiązywania oraz sposób rozwiązania;
2)
zobowiązanie do:
a) terminowego dostarczania środków identyfikacji lub kolczyków zawierających indywidualne numery identyfikacyjne loch zgodnych ze specyfikacją techniczną określoną odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 20 rozporządzenie określające wzory środków identyfikacji oraz szczegółową specyfikację techniczną środków identyfikacji lub art. 24 oznakowanie i zgłaszanie owcy do komputerowej bazy danych przed opuszczeniem przez nią siedziby stada ust. 8, lub w załączniku II do rozporządzenia 2021/520, lub w załączniku I do rozporządzenia 2021/963, lub kart elektronicznych zgodnych ze specyfikacją techniczną określoną w załączniku III do rozporządzenia 2021/963, objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 17 wpis na listę dostawców ust. 2,
b) składania Prezesowi Agencji raportów dotyczących dostarczonych środków identyfikacji, kolczyków zawierających indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz kart elektronicznych.
1.
Prezes Agencji niezwłocznie rozwiązuje umowę z dostawcą i skreśla dostawcę z listy dostawców, w przypadku gdy ten dostawca:
1)
zaprzestał dostarczania środków identyfikacji, kolczyków zawierających indywidualne numery identyfikacyjne loch lub kart elektronicznych;
2)
dostarcza środki identyfikacji, kolczyki zawierające indywidualne numery identyfikacyjne loch lub karty elektroniczne, które są niezgodne ze specyfikacją techniczną określoną odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 20 rozporządzenie określające wzory środków identyfikacji oraz szczegółową specyfikację techniczną środków identyfikacji lub art. 24 oznakowanie i zgłaszanie owcy do komputerowej bazy danych przed opuszczeniem przez nią siedziby stada ust. 8, lub w załączniku II do rozporządzenia 2021/520, lub w załącznikach I lub III do rozporządzenia 2021/963, co jest potwierdzone wynikami badań wykonanych przez niezależne od dostawcy laboratorium badawcze;
3)
dostarcza środki identyfikacji, kolczyki zawierające indywidualne numery identyfikacyjne loch lub karty elektroniczne nieobjęte wnioskiem, o którym mowa w art. 17 wpis na listę dostawców ust. 2;
4)
nie składa raportów, o których mowa w art. 18 zatwierdzanie umowy z dostawcą pkt 2 lit. b.
2.
Jeżeli przyczyną rozwiązania umowy z dostawcą są naruszenia określone w ust. 1 pkt 2, dostawca ten zwraca Agencji koszty wykonania badań przez laboratorium badawcze.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory środków identyfikacji oraz szczegółową specyfikację techniczną środków identyfikacji, o których mowa w lit. a–c oraz f załącznika III do rozporządzenia 2019/2035, mając na względzie cele określone w art. 108 ust. 4 lit. a i b oraz ust. 5 lit. a rozporządzenia 2016/429.
1.
W odniesieniu do bydła oprócz oznakowania zgodnie z art. 38 ust. 1 rozporządzenia 2019/2035 dopuszcza się oznakowanie środkiem identyfikacji, o którym mowa w lit. a załącznika III do rozporządzenia 2019/2035, oraz elektronicznym identyfikatorem.
2.
W odniesieniu do owiec i kóz oprócz oznakowania zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. b i ust. 2 rozporządzenia 2019/2035 dopuszcza się oznakowanie środkiem identyfikacji zgodnie z art. 45 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2019/2035.
1.
Zezwolenia na zastąpienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia 2021/520, udziela się na wniosek posiadacza.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
wskazanie gatunku zwierzęcia;
2)
numer siedziby stada, w której zwierzę jest utrzymywane;
3)
numer identyfikacyjny i rodzaj zastępowanego środka identyfikacji;
4)
wskazanie przyczyny zastąpienia środka identyfikacji;
5)
rodzaj środka identyfikacji, który ma zostać zastosowany w wyniku udzielenia zezwolenia na zastąpienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia 2021/520.
3.
O udzieleniu zezwolenia na zastąpienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia 2021/520, kierownik biura informuje posiadacza na piśmie.
4.
Odmowa udzielenia zezwolenia na zastąpienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia 2021/520, następuje w drodze decyzji.
5.
Maksymalny termin, o którym mowa w art. 19 ust. 3 rozporządzenia 2021/520, wynosi 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w ust. 3.
W odniesieniu do zwierzęcia, które zostało poddane ubojowi, zabite lub padło, środek identyfikacji, którym zostało oznakowane to zwierzę, niszczy się pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie, z tym że zniszczenia środka identyfikacji w przypadku:
1)
uboju zwierzęcia – dokonuje podmiot prowadzący rzeźnię;
2)
zabicia lub padnięcia zwierzęcia – dokonuje podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię, który unieszkodliwił zwłoki tego zwierzęcia;
3)
uboju zwierzęcia na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny – dokonuje posiadacz lub podmiot, w którego siedzibie stada dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stada w celu produkcji mięsa na użytek własny.
1.
Posiadacz owcy pochodzącej od owcy objętej wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412), zwanej dalej „ustawą o PROW 2014–2020”, na potrzeby realizacji tego działania oznakowuje i zgłasza tę owcę do komputerowej bazy danych przed opuszczeniem przez nią siedziby stada, w której się urodziła, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej urodzenia.
2.
Posiadacz owcy pochodzącej od owcy objętej po dniu urodzenia tej owcy wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy o PROW 2014–2020, na potrzeby realizacji tego działania oznakowuje i zgłasza tę owcę do komputerowej bazy danych w terminie 30 dni od dnia objęcia owcy, od której ona pochodzi, wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy o PROW 2014–2020, z tym że oznakowanie i zgłoszenie tej owcy nie może nastąpić później niż 180 dni od dnia urodzenia owcy, której dotyczy zgłoszenie, lub przed opuszczeniem przez tę owcę siedziby stada, w której się urodziła.
2a.
Posiadacz owcy lub kozy pochodzącej odpowiednio od owcy lub kozy objętej wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach płatności dobrostanowej, o której mowa w art. 30 pkt 6 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412), zwanej dalej ustawą o PS, na potrzeby otrzymania tej płatności oznakowuje i zgłasza odpowiednio tę owcę lub kozę do komputerowej bazy danych przed opuszczeniem przez nią siedziby stada, w której się urodziła, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej urodzenia.
2b.
Posiadacz owcy lub kozy pochodzącej odpowiednio od owcy lub kozy objętej po dniu urodzenia odpowiednio tej owcy lub kozy wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach płatności dobrostanowej, o której mowa w art. 30 pkt 6 ustawy o PS, na potrzeby otrzymania tej płatności oznakowuje i zgłasza odpowiednio tę owcę lub kozę do komputerowej bazy danych w terminie 30 dni od dnia objęcia odpowiednio owcy lub kozy, od której ona pochodzi, wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach płatności dobrostanowej, o której mowa w art. 30 pkt 6 ustawy o PS, z tym że oznakowanie i zgłoszenie odpowiednio tej owcy lub kozy nie może nastąpić później niż 180 dni od dnia urodzenia odpowiednio owcy lub kozy, której dotyczy zgłoszenie, lub przed opuszczeniem przez odpowiednio tę owcę lub kozę siedziby stada, w której się urodziła.
3.
Posiadacz lochy na potrzeby realizacji działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy o PROW 2014–2020, oznakowuje ją dodatkowo przez założenie na małżowinę uszną kolczyka zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny lochy.
4.
W przypadku utraty przez lochę kolczyka zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny lochy lub uszkodzenia tego kolczyka w sposób uniemożliwiający identyfikację lochy posiadacz lochy realizujący działanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy o PROW 2014–2020, oznakowuje tę lochę kolczykiem zawierającym inny indywidualny numer identyfikacyjny lochy.
4a.
Posiadacz lochy na potrzeby otrzymania płatności dobrostanowej, o której mowa w art. 30 pkt 6 ustawy o PS, oznakowuje ją dodatkowo przez założenie na małżowinę uszną kolczyka zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny lochy.
4b.
W przypadku utraty przez lochę kolczyka zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny lochy lub uszkodzenia tego kolczyka w sposób uniemożliwiający identyfikację lochy posiadacz lochy na potrzeby otrzymania płatności dobrostanowej, o której mowa w art. 30 pkt 6 ustawy o PS, oznakowuje tę lochę kolczykiem zawierającym inny indywidualny numer identyfikacyjny lochy.
5.
Do kolczyka zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny lochy przepisy art. 8 ponoszenie kosztów związanych z oznakowaniem środkiem identyfikacji bydła, wielbłądowatego, jeleniowatego, owcy, kozy i świni i art. 23 niszczenie środka identyfikacji zwierzęcia padłego, zabitego lub poddanego ubojowi stosuje się odpowiednio.
6.
Posiadacz lochy, która została oznakowana kolczykiem zawierającym indywidualny numer identyfikacyjny lochy, realizujący działanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy o PROW 2014–2020, zgłasza do komputerowej bazy danych oznakowanie, przemieszczenie do siedziby stada lub z siedziby stada, ubój, zabicie lub padnięcie tej lochy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia danego zdarzenia.
7.
W przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, obszaru zagrożonego lub innego obszaru objętego ograniczeniami, ustanowionego zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/429 oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi na podstawie rozporządzenia 2016/429, posiadacz lochy, która została oznakowana kolczykiem zawierającym indywidualny numer identyfikacyjny lochy, realizujący działanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy o PROW 2014–2020, zgłasza do komputerowej bazy danych informacje o zdarzeniach, o których mowa w ust. 6, w terminie 2 dni od dnia wystąpienia danego zdarzenia.
7a.
Posiadacz lochy, która została oznakowana kolczykiem zawierającym indywidualny numer identyfikacyjny lochy na potrzeby otrzymania płatności dobrostanowej, o której mowa w art. 30 pkt 6 ustawy o PS, zgłasza do komputerowej bazy danych oznakowanie, przemieszczenie do siedziby stada lub z siedziby stada, ubój, zabicie lub padnięcie tej lochy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia danego zdarzenia.
7b.
W przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, obszaru zagrożonego lub innego obszaru objętego ograniczeniami, ustanowionego zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/429 oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi na podstawie rozporządzenia 2016/429, posiadacz lochy, która została oznakowana kolczykiem zawierającym indywidualny numer identyfikacyjny lochy na potrzeby otrzymania płatności dobrostanowej, o której mowa w art. 30 pkt 6 ustawy o PS, zgłasza do komputerowej bazy danych informacje o zdarzeniach, o których mowa w ust. 7a, w terminie 2 dni od dnia wystąpienia danego zdarzenia.
8.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób oznakowania loch kolczykami zawierającymi indywidualne numery identyfikacyjne loch, w tym wzór tych kolczyków oraz ich specyfikację techniczną, mając na względzie ochronę zdrowia loch i zapewnienie trwałości informacji umieszczonych na tych kolczykach.
1.
Termin, o którym mowa w:
1)
art. 13 :
a) ust. 1 rozporządzenia 2021/520 – wynosi 7 dni,
b) ust. 2 rozporządzenia 2021/520 – wynosi 60 dni;
2)
art. 14 ust. 1 rozporządzenia 2021/520 – wynosi 180 dni;
3)
art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2021/520 – wynosi 37 dni;
4)
art. 16 ust. 1 rozporządzenia 2021/520 – wynosi 9 miesięcy, z tym że termin ten nie ma zastosowania w odniesieniu do jeleniowatego, o którym mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia 2021/520, które podlega identyfikacji przed opuszczeniem siedziby stada;
5)
art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2021/963 – wynosi 12 miesięcy, z tym że termin ten nie ma zastosowania w odniesieniu do koniowatego, o którym mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia 2019/2035, które podlega identyfikacji przed opuszczeniem obszaru parku narodowego albo parku krajobrazowego.
2.
W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada, w której się urodziła, i przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni niezwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez tę świnię tej siedziby stada, dodatkowo oznakowuje tę świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada, w której ta świnia przebywa dłużej niż 30 dni.
1.
Zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt, których obowiązek zgłoszenia do komputerowej bazy danych wynika z przepisów wymienionych w art. 1 zakres regulacji pkt 1 lub przepisów ustawy, dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia danego zdarzenia, chyba że przepisy wymienione w art. 1 zakres regulacji pkt 1, przepisy ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej.
2.
Zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt, których obowiązek zgłoszenia do komputerowej bazy danych wynika z przepisów wymienionych w art. 1 zakres regulacji pkt 1 lub przepisów ustawy, dokonuje posiadacz, a w zakresie unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia – podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię, chyba że przepisy wymienione w art. 1 zakres regulacji pkt 1, przepisy ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej.
3.
Posiadacz koniowatego może dokonać zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczących koniowatych za pośrednictwem związku hodowców koniowatych, z tym że w takim przypadku do zgłoszenia do komputerowej bazy danych ten posiadacz dołącza kopię oświadczenia o skorzystaniu z pośrednictwa tego związku hodowców.
Informacje dotyczące urodzenia:
1)
wielbłądowatego i jeleniowatego zgłasza się do komputerowej bazy danych w terminie określonym w art. 25 terminy oznakowania ust. 1 pkt 4, lecz nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada, w której się urodziły;
2)
owcy i kozy zgłasza się do komputerowej bazy danych w terminie określonym w art. 25 terminy oznakowania ust. 1 pkt 2, lecz nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada, w której się urodziły;
3)
świni zgłasza się do komputerowej bazy danych w terminie określonym w art. 25 terminy oznakowania ust. 1 pkt 3, lecz nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada, w której się urodziła;
4)
koniowatego zgłasza się do komputerowej bazy danych w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 42 przemieszczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatego, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, ust. 3 – w terminie określonym w tym przepisie.
1.
Posiadacz bydła przemieszczonego do siedziby stada z państwa trzeciego przekazuje kierownikowi biura dokument potwierdzający pochodzenie bydła z państwa trzeciego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o jego przemieszczeniu.
2.
Posiadacz bydła przemieszczonego do siedziby stada z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego przekazuje kierownikowi biura paszport bydła wydany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o jego przemieszczeniu.
1.
Posiadacz bydła informuje kierownika biura o zamiarze przemieszczenia bydła do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w terminie 5 dni przed planowanym dniem przemieszczenia.
2.
Kierownik biura wydaje bezpłatnie posiadaczowi bydła paszport bydła w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1.
3.
Posiadacz bydła odbiera paszport bydła osobiście, chyba że w informacji, o której mowa w ust. 1, złoży kierownikowi biura oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie mu paszportu bydła za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub wyrazi zgodę na udostępnienie paszportu bydła w systemie teleinformatycznym Agencji, w którym jest prowadzona komputerowa baza danych.
4.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór paszportu bydła, mając na względzie cele określone w art. 108 ust. 4 lit. a i b oraz ust. 5 lit. a rozporządzenia 2016/429.
W przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, obszaru zagrożonego lub innego obszaru objętego ograniczeniami, ustanowionego zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/429 oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi na podstawie rozporządzenia 2016/429, informacje o zdarzeniach dotyczących świń, z wyłączeniem urodzenia, zgłasza się do komputerowej bazy danych w terminie 2 dni od dnia wystąpienia danego zdarzenia.
1.
Posiadacz świni dokonuje spisu świń przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę świń oraz opis stosowanego modelu produkcji i systemu utrzymywania świń, co najmniej raz na sześć miesięcy, nie później jednak niż w dniu 30 czerwca oraz w dniu 31 grudnia danego roku.
2.
Posiadacz świni zgłasza do komputerowej bazy danych informacje objęte spisem, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.
1.
Zgłoszenia do komputerowej bazy danych urodzenia koniowatego dokonuje właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, i wraz z tym zgłoszeniem składa wniosek o wydanie unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego.
2.
Do zgłoszenia do komputerowej bazy danych urodzenia koniowatego dołącza się oświadczenie potwierdzające, że zgłoszenie składa właściciel koniowatego albo – w przypadku gdy zgłoszenia dokonuje posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963 – kopię umowy zawartej z właścicielem koniowatego zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963.
3.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4.
W przypadku koniowatego, o którym mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia 2019/2035, zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor parku narodowego albo dyrektor parku krajobrazowego nie później niż 150 dni przed planowanym dniem opuszczenia przez koniowatego obszaru parku narodowego albo parku krajobrazowego.
5.
Agencja przekazuje związkowi hodowców koniowatych informację o zgłoszeniu do komputerowej bazy danych urodzenia koniowatego wraz z wnioskiem o wydanie unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego w terminie 2 dni od dnia wprowadzenia do komputerowej bazy danych informacji zawartych w tym zgłoszeniu.
6.
Właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, może dokonać zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, oraz złożyć wniosek o wydanie unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego za pośrednictwem związku hodowców koniowatych, z tym że w takim przypadku do zgłoszenia do komputerowej bazy danych i do tego wniosku ten właściciel koniowatego albo ten posiadacz dołącza kopię oświadczenia o skorzystaniu z pośrednictwa tego związku hodowców, a przepisu ust. 5 nie stosuje się.
1.
Związek hodowców koniowatych identyfikuje koniowatego, którego urodzenie zostało zgłoszone do komputerowej bazy danych, w tym dokonuje oznakowania koniowatego środkiem identyfikacji, nadaje mu numer identyfikacyjny i wydaje mu unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny.
2.
Czynności związane z identyfikacją koniowatego są wykonywane przez lekarza weterynarii lub osobę, o których mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, którzy zawarli ze związkiem hodowców koniowatych pisemną umowę dotyczącą wykonywania tych czynności.
3.
Przed wykonaniem czynności związanych z identyfikacją koniowatego osoba wykonująca te czynności odbiera od właściciela koniowatego albo od posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, zaświadczenie o wykonaniu sztucznego unasienniania albo świadectwo pokrycia klaczy, która jest matką identyfikowanego koniowatego, lub zaświadczenie o przeniesieniu zarodka wydane na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, lub wynik badania markerów genetycznych potwierdzających pochodzenie koniowatego, o ile dopuszcza to program hodowlany danej rasy, sprawdza poprawność tych dokumentów i dołącza je do dokumentacji dotyczącej unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego.
4.
Przy wykonywaniu czynności związanych z identyfikacją koniowatego właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, udziela osobie wykonującej te czynności niezbędnej pomocy.
5.
Jeżeli dokumenty wskazane w ust. 3 nie zostały przekazane osobie wykonującej czynności związane z identyfikacją koniowatego lub dokumenty te nie są poprawne, lub właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, nie udziela osobie wykonującej te czynności niezbędnej pomocy przy ich wykonywaniu, odstępuje się od wykonania tych czynności. O odstąpieniu od wykonania czynności związanych z identyfikacją koniowatego osoba wykonująca te czynności informuje niezwłocznie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia siedziby stada, w której są wykonywane te czynności.
6.
W odniesieniu do koni rasy trakeńskiej dopuszcza się stosowanie alternatywnej metody identyfikacji, o której mowa w art. 59 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2019/2035.
7.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, alternatywną metodę identyfikacji, o której mowa w art. 59 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2019/2035, dopuszczoną na podstawie ust. 6, mając na względzie zapewnienie możliwości weryfikacji tożsamości koniowatych, zapobieżenie wielokrotnemu wydawaniu unikalnych dożywotnich dokumentów identyfikacyjnych oraz zapewnienie zgodności tej metody z wymaganiami określonymi w art. 16 rozporządzenia 2021/963.
8.
Minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia i podaje do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w art. 16 ust. 3 rozporządzenia 2021/963, zgodnie z tym przepisem.
1.
Związek hodowców koniowatych może wydać kartę plastikową lub kartę elektroniczną, o których mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia 2021/963.
2.
Agencja może udostępnić aplikację, o której mowa w art. 20 ust. 2 rozporządzenia 2021/963.
1.
Związek hodowców koniowatych dokonuje zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji dotyczących unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, duplikatu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, oraz zastępczego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, w terminie 7 dni od dnia wydania odpowiednio unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, duplikatu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, oraz zastępczego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2021/963.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, związek hodowców koniowatych zgłasza do komputerowej bazy danych informację, czy koniowate jest czy nie jest przeznaczone do uboju w celu spożycia przez ludzi, w terminie 2 dni od dnia pozyskania tej informacji, chyba że posiadacz koniowatego zgłosił do komputerowej bazy danych tę informację zgodnie z tym przepisem.
1.
W przypadku uboju z konieczności albo zabicia z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, albo śmierci koniowatego w innych okolicznościach unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny towarzyszy tuszy tego koniowatego albo jego zwłokom odpowiednio do rzeźni, zakładu przetwórczego albo spalarni.
2.
W przypadku określonym w ust. 1 podmiot prowadzący rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię unieważnia unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2021/963 i zwraca ten unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny organowi, o którym mowa w art. 27 ust. 1 lit. c ppkt (ii) rozporządzenia 2021/963, zgodnie z tym przepisem.
3.
Agencja przekazuje związkowi hodowców koniowatych, który wydał unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny, informację o śmierci koniowatego w terminie 2 dni od dnia pozyskania tej informacji.
4.
W przypadku gdy unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, podmiot prowadzący rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię zgłasza do komputerowej bazy danych informację o śmierci koniowatego nie później niż w terminie 7 dni od dnia odpowiednio uboju z konieczności albo zabicia z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, albo śmierci koniowatego w innych okolicznościach.
5.
W przypadku uboju z konieczności albo zabicia z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, albo śmierci koniowatego w innych okolicznościach podmiot prowadzący rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię:
1)
odzyskuje i niszczy elektroniczny identyfikator pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii;
2)
zgłasza do komputerowej bazy danych numer zniszczonego elektronicznego identyfikatora w terminie 2 dni od dnia jego zniszczenia.
6.
W przypadku odebrania przez zakład przetwórczy lub spalarnię zwłok koniowatego, którym nie towarzyszy unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny, podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię informuje o tym powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu przetwórczego lub spalarni.
Posiadacz oraz właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, udziela kierownikowi biura informacji związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt w terminie wyznaczonym przez kierownika biura.
1.
Zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o wydanym unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym oraz informacji określonych w art. 109 ust. 1 lit. d rozporządzenia 2016/429 i art. 64 rozporządzenia 2019/2035 związek hodowców koniowatych dokonuje w terminie 7 dni od dnia wydania unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego.
2.
Jeżeli unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, zwraca ten dokument w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tej niezgodności związkowi hodowców koniowatych, który go wydał, w celu wydania nowego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego. Koszt wydania nowego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego ponosi związek hodowców koniowatych, który wydał unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny zawierający informacje niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.
3.
Właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, a w przypadku koniowatego, o którym mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia 2019/2035 – dyrektor parku narodowego albo dyrektor parku krajobrazowego odbiera unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny osobiście, chyba że złoży związkowi hodowców koniowatych, wydającemu unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny, oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie tego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.
1.
W przypadku gdy w wyniku kontroli, o których mowa w art. 48 nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt ust. 2 pkt 1 i ust. 3 lub art. 49 kontrole w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej zwierząt ust. 1, lub kontroli, o których mowa w art. 116 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), zostanie stwierdzone, że unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu 2021/963 lub związek hodowców koniowatych, który wydaje te dokumenty, prowadzi działania niezgodnie z rozporządzeniem 2021/963, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze decyzji, zakazuje związkowi hodowców koniowatych wydawania unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego.
2.
W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna:
1)
unikalne dożywotnie dokumenty identyfikacyjne w standardowym formacie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2021/963, wydaje i dostarcza związek hodowców koniowatych uznany do prowadzenia księgi hodowlanej koni rasy polski koń zimnokrwisty;
2)
związek hodowców koniowatych, który dotychczas wydawał i dostarczał unikalne dożywotnie dokumenty identyfikacyjne, przekazuje niezwłocznie dokumentację związaną z tymi dokumentami związkowi hodowców koniowatych uznanemu do prowadzenia księgi hodowlanej koni rasy polski koń zimnokrwisty.
1.
W przypadkach określonych w art. 25 ust. 1 i art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2021/963 właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, składa do związku hodowców koniowatych za pośrednictwem kierownika biura wniosek o wydanie duplikatu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, albo zastępczego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzeń określonych w art. 25 ust. 1 i art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2021/963.
2.
W przypadku określonym w art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2021/963 właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, składa do związku hodowców koniowatych wniosek o wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2021/963.
3.
W przypadku określonym w art. 68 rozporządzenia 2019/2035 właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, składa do związku hodowców koniowatych za pośrednictwem kierownika biura wniosek o wydanie nowego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego.
4.
Przepisy dotyczące unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego stosuje się odpowiednio do duplikatu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, oraz zastępczego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2021/963.
W przypadku zmiany właściciela koniowatego:
1)
unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny jest przekazywany nowemu właścicielowi koniowatego wraz z przeniesieniem posiadania tego koniowatego;
2)
nowy właściciel koniowatego:
a) przedstawia unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny związkowi hodowców koniowatych, który go wydał, a ten związek hodowców dokonuje w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym zmiany wpisu dotyczącego właściciela koniowatego,
b) przedstawia umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego, albo składa pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, które zawiera imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poprzedniego właściciela koniowatego
– w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany właściciela koniowatego;
3)
związek hodowców koniowatych, który wydał unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny, zgłasza informację o zmianie właściciela koniowatego do komputerowej bazy danych w terminie 2 dni od dnia dokonania w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym zmiany wpisu dotyczącego właściciela koniowatego.
1.
W przypadku przemieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatego, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, przekazuje w terminie 7 dni od dnia przemieszczenia koniowatego związkowi hodowców koniowatych unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny w celu sprawdzenia tożsamości koniowatego oraz niezwłocznego zgłoszenia informacji o unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych.
2.
Do wniosku, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia 2021/963, dołącza się tłumaczenie na język polski dokumentów towarzyszących koniowatemu wydanych w państwie trzecim, dokonane przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia nie dołącza się, jeżeli dokumenty te zostały sporządzone w języku angielskim.
3.
W przypadku koniowatego urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, w terminie 7 dni od dnia doręczenia unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego przekazuje go związkowi hodowców koniowatych, o którym mowa w art. 6 jednostka upoważniona ust. 1, w celu sprawdzenia tożsamości koniowatego oraz niezwłocznego zgłoszenia informacji o unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych informacji.
1.
Związek hodowców koniowatych, który wydał unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny, umieszcza w nim, na wniosek właściciela koniowatego albo posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963:
1)
znak zatwierdzenia, o którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2020/688, wydany przez powiatowego lekarza weterynarii;
2)
licencję, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/688.
2.
Związek hodowców koniowatych, który wydał unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny, zgłasza do komputerowej bazy danych informację o umieszczeniu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od dnia dokonania tego umieszczenia.
1.
Podmiot prowadzący zakład drobiu zgłasza do komputerowej bazy danych:
1)
zwiększenie lub zmniejszenie liczby ptaków i jaj wylęgowych w zakładzie drobiu,
2)
zabicie ptaków z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w zakładzie drobiu
– z podaniem liczby ptaków i jaj wylęgowych, których przybyło lub ubyło w zakładzie drobiu, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia ptaków lub jaj wylęgowych w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń.
2.
W przypadku padnięć lub śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w zakładzie drobiu podmiot prowadzący zakład drobiu zgłasza do komputerowej bazy danych łączną liczbę sztuk ptaków, których ubyło z tych przyczyn w zakładzie drobiu w okresie tygodnia.
3.
Podmiot prowadzący:
1)
rzeźnię – zgłasza do komputerowej bazy danych ubój ptaków z podaniem co najmniej liczby ptaków poddanych ubojowi oraz numeru zakładu drobiu, z którego pochodziły te ptaki;
2)
zakład przetwórczy lub spalarnię – zgłasza do komputerowej bazy danych unieszkodliwienie zwłok ptaków lub jaj wylęgowych z podaniem co najmniej liczby zwłok ptaków lub jaj wylęgowych poddanych unieszkodliwieniu oraz numeru zakładu drobiu, z którego pochodziły te zwłoki lub te jaja.
4.
Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania ptaków oraz ochronę zdrowia ludzi i zwierząt lub skalę produkcji w zakładzie drobiu.
5.
W przypadku gdy minister właściwy do spraw rolnictwa określi w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, wymagania dla zakładu drobiu, podmiot prowadzący zakład drobiu, który spełnia te wymagania, ma obowiązek dokonywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1.
1.
Zgłoszenia do komputerowej bazy danych, wnioski, o których mowa w art. 9 przydzielanie puli numerów identyfikacyjnych ust. 1, art. 14 obowiązek zapewnienia dostępu do komputerowej bazy danych ust. 3, art. 15 nadawanie numeru siedzibie stada, rzeźni, zakładowi drobiu, zakładowi przetwórczemu i spalarni ust. 1, art. 22 zezwolenia na zastąpienie ust. 1, art. 32 zgłoszenie do komputerowej bazy danych urodzenia koniowatego ust. 1, art. 40 wniosek o wydanie duplikatu ust. 1 i 3, wniosek, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia 2021/963, oraz informację, o której mowa w art. 29 informowanie o zamiarze przemieszczenia bydła do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego ust. 1, odpowiednio dokonuje się, składa lub przekazuje w postaci elektronicznej za pomocą:
1)
systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
2)
środków komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający potwierdzenie tożsamości odpowiednio dokonującego zgłoszenia, składającego wniosek lub przekazującego informację oraz autentyczność tych zgłoszeń, wniosków i informacji – w sytuacjach wyjątkowych, niewynikających z przyczyn leżących po stronie odpowiednio dokonującego zgłoszenia, składającego wniosek lub przekazującego informację.
2.
(uchylony)
3.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
(uchylony)
2)
szczegółowy zakres informacji, w tym zakres danych osobowych, jakie są zawarte w zgłoszeniu dokonywanym za pomocą systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, we wniosku składanym za pomocą tego systemu lub w informacji przekazywanej za pomocą tego systemu,
3)
szczegółowe wymagania dotyczące potwierdzania tożsamości oraz autentyczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2
– mając na względzie konieczność zapewnienia realizacji celów określonych w art. 108 ust. 4 lit. a i b oraz ust. 5 lit. a rozporządzenia 2016/429, bezpieczeństwa i wiarygodności przesyłanych informacji oraz należytej ochrony danych osobowych.
Związek hodowców koniowatych za:
1)
wykonanie czynności związanych z identyfikacją koniowatego, w tym:
a) zidentyfikowanie konia zgodnie z zasadami księgi hodowlanej – w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich,
b) zastosowanie środka identyfikacji zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2021/963,
c) dokonanie opisu słownego i graficznego koniowatego,
2)
wydanie i doręczenie:
a) unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, w tym w przypadku określonym w art. 68 rozporządzenia 2019/2035,
b) tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2021/963,
c) duplikatu dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2021/963,
d) zastępczego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2021/963,
e) karty plastikowej lub karty elektronicznej,
3)
dokonanie zgłoszeń do komputerowej bazy danych,
4)
wykonanie czynności, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. a–c rozporządzenia 2021/963,
5)
sprawdzenie pochodzenia koniowatego, jeżeli nie przekazano oryginałów dokumentów wskazanych w art. 33 identyfikacja koniowatego ust. 3 – w przypadku wydawania zastępczego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2021/963,
6)
sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe siedziby stada, w której się urodziło, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2021/963, jeżeli przekazano oryginały dokumentów wskazanych w art. 33 identyfikacja koniowatego ust. 3,
7)
sprawdzenie tożsamości koniowatego urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przywiezionego z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego,
8)
wydanie dodatkowej kartki do unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego,
9)
dokonanie w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym wpisu dotyczącego znaku zatwierdzenia, o którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2020/688, lub licencji, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/688,
10)
pośrednictwo w wykonaniu czynności określonych w art. 26 terminy zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt ust. 3 i art. 32 zgłoszenie do komputerowej bazy danych urodzenia koniowatego ust. 6
– może pobierać wynagrodzenie pokrywające co najmniej koszty wykonania tych czynności oraz koszty zniszczenia unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego po zwróceniu go związkowi hodowców koniowatych, który go wydał.
Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, środki, o których mowa w art. 269 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/429, mając na względzie cele określone w art. 108 ust. 4 lit. a i b oraz ust. 5 lit. a rozporządzenia 2016/429.
1.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
2.
Sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1, organy Inspekcji Weterynaryjnej:
1)
przeprowadzają kontrole na miejscu w siedzibie stada, rzeźni, zakładzie drobiu, zakładzie przetwórczym lub spalarni w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej zwierząt;
2)
mogą zabezpieczyć unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny do czasu wskazania przez właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, miejsca pobytu koniowatego, jeżeli podczas kontroli stwierdzono, że w siedzibie stada nie znajduje się koniowaty, który zgodnie z informacjami zawartymi w komputerowej bazie danych powinien się w niej znajdować.
3.
Wojewódzki lekarz weterynarii właściwy ze względu na siedzibę związku hodowców koniowatych może przeprowadzać kontrolę w miejscu prowadzenia działalności przez związek hodowców koniowatych w zakresie prowadzenia identyfikacji koniowatych i wydawania unikalnych dożywotnich dokumentów identyfikacyjnych.
1.
Agencja może przeprowadzać w siedzibie stada, o której mowa w art. 15 nadawanie numeru siedzibie stada, rzeźni, zakładowi drobiu, zakładowi przetwórczemu i spalarni ust. 2 pkt 1, kontrole w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej zwierząt.
2.
Zdjęcie wykonane i przesłane przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję, w tym zdjęcie geotagowane będące zdjęciem zawierającym informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania tego zdjęcia, ustalonych na podstawie dostępnych systemów pozycjonowania satelitarnego, stanowi dowód tego, co zostało zobrazowane na tym zdjęciu oraz zapisane w pliku zawierającym to zdjęcie. Zdjęcie przesłane z wykorzystaniem tej aplikacji ma charakter dokumentu, o którym mowa w art. 76 przedstawiciel ustawowy nieletniego lub ubezwłasnowolnionego § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).
1.
Czynności kontrolne mogą wykonywać osoby posiadające pisemne imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane odpowiednio przez:
1)
powiatowego lekarza weterynarii;
2)
dyrektora oddziału regionalnego Agencji.
2.
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera określenie miejsca i zakresu kontroli oraz podstawy prawnej do jej przeprowadzenia.
3.
Przed przystąpieniem do wykonania czynności kontrolnych osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli okazuje upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.
4.
Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do:
1)
wstępu do siedziby stada, rzeźni, zakładu drobiu, zakładu przetwórczego lub spalarni;
2)
dostępu do zwierząt podlegających identyfikacji i rejestracji;
3)
żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z zakresem kontroli;
4)
wglądu do dokumentów związanych z zakresem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów, kopii lub fotokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów, a także żądania wydruków z dokumentów prowadzonych przy zastosowaniu systemów informatycznych.
5.
Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół kontroli.
6.
Protokół kontroli podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli przez posiadacza lub osobę przez niego upoważnioną ten protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, umieszczając w tym protokole adnotację o tej odmowie.
7.
W przypadku gdy podmiot kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona nie zgadzają się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, mogą w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego protokołu zgłosić, na piśmie, odpowiednio powiatowemu lekarzowi weterynarii lub dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tym protokole.
8.
W przypadku, o którym mowa w art. 48 nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt ust. 2 pkt 2, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję o zabezpieczeniu unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, określając w tej decyzji termin na wskazanie przez właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, miejsca pobytu koniowatego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w decyzji powiatowy lekarz weterynarii z urzędu unieważnia unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny i odsyła ten dokument związkowi hodowców koniowatych, który go wydał.
9.
W przypadku, o którym mowa w art. 48 nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt ust. 3, organy Inspekcji Weterynaryjnej informują związek hodowców koniowatych o wynikach przeprowadzonej kontroli.
10.
Po przeprowadzeniu kontroli powiatowy lekarz weterynarii albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień, określając termin ich usunięcia.
11.
Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 10, nakazująca usunięcie stwierdzonych uchybień w zakresie oznakowania zwierzęcia lub zaopatrzenia zwierzęcia odpowiednio w paszport bydła lub unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny, lub inne wymagane dokumenty nie została wykonana w terminie określonym w tej decyzji, powiatowy lekarz weterynarii na podstawie oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności może nakazać, w drodze decyzji, zabicie tego zwierzęcia bez odszkodowania i unieszkodliwienie jego zwłok na koszt posiadacza.
12.
Jeżeli podczas przeprowadzania kontroli zostanie ustalone, że w siedzibie stada znajduje się nieoznakowane zwierzę, którego pochodzenia nie można potwierdzić, powiatowy lekarz weterynarii na podstawie oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności może nakazać, w drodze decyzji, zabicie tego zwierzęcia bez odszkodowania i unieszkodliwienie jego zwłok na koszt posiadacza.
13.
Podmiot kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona umożliwiają przeprowadzenie kontroli, w tym wstęp do siedziby stada, zakładu drobiu, rzeźni, zakładu przetwórczego lub spalarni, oraz udzielają osobie wykonującej czynności kontrolne pomocy niezbędnej przy wykonaniu tych czynności, w tym przygotowują do kontroli dokumenty, zwierzęta i pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta.
14.
W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 13, osoba wykonująca czynności kontrolne może odstąpić od przeprowadzenia kontroli.
15.
W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia kontroli w protokole kontroli umieszcza się adnotację o uniemożliwieniu przeprowadzenia kontroli z winy podmiotu kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.
16.
Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w art. 48 nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt ust. 2 pkt 1, zostały stwierdzone rozbieżności między informacjami zawartymi w komputerowej bazie danych a stanem faktycznym, Agencja wzywa podmiot kontrolowany do ich wyjaśnienia w terminie wskazanym w wezwaniu.
1.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej, Agencja oraz związki hodowców koniowatych współpracują w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komputerowej bazy danych.
2.
Szczegółowe warunki i sposób współpracy, o której mowa w ust. 1, określa porozumienie zawarte między Prezesem Agencji, Głównym Lekarzem Weterynarii oraz związkami hodowców koniowatych.
Po przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w art. 48 nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt ust. 2 pkt 1 lub art. 49 kontrole w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej zwierząt ust. 1, Agencja niezwłocznie dokonuje aktualizacji informacji zawartych w komputerowej bazie danych zgodnie z danymi zawartymi w protokole kontroli.
1.
Kto, będąc związkiem hodowców koniowatych, nie wykonuje obowiązków określonych w art. 33 identyfikacja koniowatego ust. 1, art. 35 zgłoszenie do komputerowej bazy danych informacji dotyczących unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego przez związek hodowców koniowatych, art. 38 zgłoszenie do komputerowej bazy danych informacji o wydanym unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym ust. 1 lub art. 43 dane umieszczane w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym, podlega karze pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2.
Kto, będąc:
1)
podmiotem prowadzącym rzeźnię,
2)
posiadaczem, który:
a) prowadzi miejsce gromadzenia zwierząt,
b) organizuje targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt,
c) prowadzi obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt,
d) prowadzi cyrk objazdowy,
e) prowadzi grupę tresowanych zwierząt,
3)
podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię
– nie dokonuje zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt, których obowiązek zgłoszenia do komputerowej bazy danych wynika z przepisów wymienionych w art. 1 zakres regulacji pkt 1 lub przepisów ustawy, w terminie określonym w art. 26 terminy zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
1.
Karę pieniężną, o której mowa w art. 53 kary za niezgłoszenie do komputerowej bazy danych informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt:
1)
ust. 1, nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki lekarz weterynarii;
2)
ust. 2, nakłada, w drodze decyzji, powiatowy lekarz weterynarii.
2.
Kara pieniężna, o której mowa w art. 53 kary za niezgłoszenie do komputerowej bazy danych informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt, jest uiszczana na rachunek bankowy odpowiednio właściwego wojewódzkiego albo powiatowego inspektoratu weterynarii w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.
Wymierzając karę pieniężną, o której mowa w art. 53 kary za niezgłoszenie do komputerowej bazy danych informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt, wojewódzki i powiatowy lekarz weterynarii biorą pod uwagę:
1)
rodzaj, zakres lub stopień stwierdzonych naruszeń;
2)
rodzaj działalności prowadzonej przez podmiot dopuszczający się naruszenia;
3)
stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności lub zdrowia publicznego spowodowany stwierdzonym naruszeniem;
4)
dotychczasową działalność podmiotu, w tym częstotliwość popełniania w przeszłości naruszenia tego samego rodzaju, co naruszenie, w następstwie którego ma być nałożona kara pieniężna;
5)
stopień przyczynienia się podmiotu, na który jest nakładana kara pieniężna, do powstania naruszenia;
6)
działania dobrowolnie podjęte przez podmiot, na który jest nakładana kara pieniężna, w celu uniknięcia skutków naruszenia.
1.
Kto:
1)
będąc obowiązanym do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 15 nadawanie numeru siedzibie stada, rzeźni, zakładowi drobiu, zakładowi przetwórczemu i spalarni ust. 1, nie składa tego wniosku w terminie określonym w art. 15 nadawanie numeru siedzibie stada, rzeźni, zakładowi drobiu, zakładowi przetwórczemu i spalarni ust. 4,
2)
będąc obowiązanym do oznakowania lub zidentyfikowania zwierząt zgodnie z art. 112 lit. a, art. 113 lit. a, art. 114 ust. 1 lub art. 115 lit. a rozporządzenia 2016/429 lub art. 73 rozporządzenia 2019/2035, nie dokonuje tych czynności zgodnie z tymi przepisami,
3)
zastępuje środki identyfikacji bez zezwolenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia 2021/520,
4)
będąc obowiązanym do zniszczenia środka identyfikacji zgodnie z art. 23 niszczenie środka identyfikacji zwierzęcia padłego, zabitego lub poddanego ubojowi, nie niszczy tego środka identyfikacji w sposób określony w tym przepisie,
5)
będąc obowiązanym do wykonania czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 lub ust. 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 1 lub art. 16 ust. 1 rozporządzenia 2021/520 lub art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, nie wykonuje tych czynności w terminach określonych w art. 25 terminy oznakowania ust. 1,
6)
będąc posiadaczem świni, nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 25 terminy oznakowania ust. 2, w terminie określonym w tym przepisie,
7)
będąc obowiązanym do zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt, których obowiązek zgłoszenia do komputerowej bazy danych wynika z przepisów wymienionych w art. 1 zakres regulacji pkt 1 lub przepisów ustawy, nie dokonuje tego zgłoszenia w terminie określonym w art. 26 terminy zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt ust. 1 lub art. 30 zgłaszanie informacji dotyczących świń w przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,
8)
będąc obowiązanym do zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji dotyczących urodzenia, o których mowa w art. 27 zgłaszanie do komputerowej bazy danych informacji dotyczących urodzenia, nie dokonuje tego zgłoszenia w terminie określonym w tym przepisie,
9)
będąc obowiązanym do przekazania kierownikowi biura dokumentu potwierdzającego pochodzenie bydła z państwa trzeciego zgodnie z art. 28 przekazanie dokumentu potwierdzającego pochodzenie bydła z państwa trzeciego ust. 1, nie przekazuje tego dokumentu w terminie określonym w tym przepisie,
10)
będąc obowiązanym do przekazania kierownikowi biura paszportu bydła zgodnie z art. 28 przekazanie dokumentu potwierdzającego pochodzenie bydła z państwa trzeciego ust. 2, nie przekazuje tego paszportu bydła w terminie określonym w tym przepisie,
11)
będąc obowiązanym do wykonania czynności, o której mowa w art. 112 lit. b rozporządzenia 2016/429, nie wykonuje tej czynności zgodnie z tym przepisem,
12)
będąc posiadaczem świni, nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 31 spis świń przebywających w siedzibie stada, w terminie określonym w tym przepisie,
13)
będąc obowiązanym do wykonania czynności, o których mowa w art. 32 zgłoszenie do komputerowej bazy danych urodzenia koniowatego ust. 1, 2 i 4, nie wykonuje tych czynności w terminach określonych w art. 27 zgłaszanie do komputerowej bazy danych informacji dotyczących urodzenia pkt 4 albo art. 32 zgłoszenie do komputerowej bazy danych urodzenia koniowatego ust. 4,
14)
będąc obowiązanym do wykonania czynności, o których mowa w art. 21 rozporządzenia 2021/963, nie wykonuje tych czynności zgodnie z tym przepisem,
15)
będąc obowiązanym do wykonania czynności, o których mowa w art. 36 ubój z konieczności, zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, śmierci koniowatego w innych okolicznościach ust. 2 i 4–6, nie wykonuje tych czynności zgodnie z tymi przepisami,
16)
będąc obowiązanym do udzielenia kierownikowi biura informacji, o których mowa w art. 37 udzielanie kierownikowi biura informacji związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt, nie udziela tych informacji zgodnie z tym przepisem,
17)
będąc nowym właścicielem koniowatego, nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 41 zmiana właściciela koniowatego pkt 2, zgodnie z tym przepisem,
18)
będąc obowiązanym do wykonania czynności, o których mowa w art. 42 przemieszczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatego, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego,, nie wykonuje tych czynności zgodnie z tym przepisem,
19)
będąc obowiązanym do wykonania czynności, o których mowa w art. 44 dane zgłaszane przez podmiot prowadzący zakład drobiu do komputerowej bazy danych ust. 1–3, nie wykonuje tych czynności zgodnie z tymi przepisami,
20)
będąc podmiotem kontrolowanym lub osobą przez niego upoważnioną, uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 48 nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt ust. 2 pkt 1 lub art. 49 kontrole w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej zwierząt ust. 1, lub nie udziela osobie wykonującej czynności kontrolne w ramach tych kontroli pomocy niezbędnej przy wykonaniu tych czynności,
21)
będąc obowiązanym do zidentyfikowania zwierząt w sposób określony w art. 81 rozporządzenia 2019/2035, nie dokonuje tej czynności zgodnie z tym przepisem
– podlega karze grzywny.
2.
Karze określonej w ust. 1 pkt 7 nie podlega podmiot wymieniony w art. 53 kary za niezgłoszenie do komputerowej bazy danych informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt ust. 2.
3.
Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2629): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2157): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422 i 2433): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
1.
Numery nadane na podstawie art. 9 zgłoszenie numeru siedziby stada, rzeźni lub zakładu przetwórczego albo spalarni ust. 1 ustawy uchylanej w art. 77 utrata mocy ustawy siedzibie stada, miejscu gromadzenia zwierząt, miejscu prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, miejscu prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, rzeźni, zakładowi przetwórczemu lub spalarni uznaje się za numery nadane odpowiednio na podstawie art. 15 nadawanie numeru siedzibie stada, rzeźni, zakładowi drobiu, zakładowi przetwórczemu i spalarni ust. 1 lub 2.
2.
Posiadacz zgłasza do komputerowej bazy danych w odniesieniu do bydła, owiec, kóz i świń informacje, o których mowa w art. 11 informacje ułatwiające identyfikowalność ust. 1 pkt 1 lit. d, pkt 3 lit. g oraz pkt 4 lit. e, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
1.
Posiadacz koniowatego, w tym posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, posiadający numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy zmienianej w art. 57 zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, składa wniosek o nadanie siedzibie stada numeru, o którym mowa w art. 15 nadawanie numeru siedzibie stada, rzeźni, zakładowi drobiu, zakładowi przetwórczemu i spalarni ust. 1, oraz zgłasza do komputerowej bazy danych koniowate utrzymywane w tej siedzibie stada w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Posiadacz koniowatego, w tym posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, nieposiadający numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 12 ustawy zmienianej w art. 57 zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, po nadaniu tego numeru składa wniosek o nadanie siedzibie stada numeru, o którym mowa w art. 15 nadawanie numeru siedzibie stada, rzeźni, zakładowi drobiu, zakładowi przetwórczemu i spalarni ust. 1, oraz zgłasza do komputerowej bazy danych koniowate utrzymywane w tej siedzibie stada w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
Posiadacz wielbłądowatego lub jeleniowatego po nadaniu numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 12 ustawy zmienianej w art. 57 zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, składa wniosek o nadanie siedzibie stada numeru, o którym mowa w art. 15 nadawanie numeru siedzibie stada, rzeźni, zakładowi drobiu, zakładowi przetwórczemu i spalarni ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Posiadacz wielbłądowatego lub jeleniowatego oznakowuje posiadane zwierzę i zgłasza je do komputerowej bazy danych w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Termin ten nie ma zastosowania do jeleniowatego, o którym mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia 2021/520, które podlega identyfikacji przed opuszczeniem siedziby stada.
Podmiot prowadzący zakład drobiu składa wniosek o nadanie zakładowi drobiu numeru, o którym mowa w art. 15 nadawanie numeru siedzibie stada, rzeźni, zakładowi drobiu, zakładowi przetwórczemu i spalarni ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy oraz zgłasza do komputerowej bazy danych liczbę ptaków lub jaj wylęgowych odpowiednio utrzymywanych lub przetrzymywanych w zakładzie drobiu według stanu na dzień złożenia tego wniosku.
Bydło, owce, kozy, świnie i koniowate oznakowane na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 77 uznaje się za oznakowane zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.
1.
Bydło zaopatrzone w paszport bydła albo jego duplikat wydane na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 77 utrata mocy ustawy uznaje się za zaopatrzone w paszport bydła.
2.
Koniowate zaopatrzone w dokument identyfikacyjny na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 77 utrata mocy ustawy uznaje się za zaopatrzone w unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny.
3.
Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy posiadacz bydła wniósł opłatę za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 77 utrata mocy ustawy, lecz do dnia wejścia w życie ustawy nie złożył:
1)
zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt zwierzęcia z gatunku bydło – w przypadku paszportu bydła,
2)
wniosku o wydanie duplikatu paszportu bydła – w przypadku duplikatu paszportu bydła
– to opłata ta jest zwracana na wniosek tego posiadacza złożony do kierownika biura właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania, w którym wskazuje rachunek bankowy, na który należy dokonać zwrotu wniesionej opłaty.
Posiadacze bydła, owiec, kóz i świń, którzy prowadzili przed dniem wejścia w życie ustawy księgi rejestracji w postaci papierowej i nie korzystali z możliwości zgłaszania zdarzeń dotyczących zwierząt za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej administrowanej przez Agencję na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 22 obowiązki posiadacza zwierzęcia gospodarskiego przywożonego na terytorium RP z państwa trzeciego ust. 6 ustawy uchylanej w art. 77 utrata mocy ustawy, prowadzą księgi rejestracji na dotychczasowych zasadach do dnia rozpoczęcia zgłaszania do komputerowej bazy danych zdarzeń dotyczących zwierząt za pomocą formularza, o którym mowa w art. 45 sposoby składania lub przekazywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych, wniosków i informacji ust. 1 pkt 1, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.
Dane, w tym dane osobowe, pozyskane do dnia wejścia w życie ustawy przez:
1)
Agencję w celu prowadzenia rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt,
2)
związki hodowców koniowatych w celu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów koniowatych,
3)
organy Inspekcji Weterynaryjnej w celu prowadzenia rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 11 rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570)
– wykorzystuje się przy tworzeniu systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, o którym mowa w art. 108 rozporządzenia 2016/429.
Do postępowań w sprawach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt prowadzonych na podstawie ustawy uchylanej w art. 77 utrata mocy ustawy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych ust. 4, art. 14 dokument identyfikacyjny koniowatego ust. 16, art. 17a Indywidualny numer identyfikacyjny lochy ust. 5, art. 19 zgłoszenie oznakowania bydła, wydanie paszportu bydła ust. 7 oraz art. 22 obowiązki posiadacza zwierzęcia gospodarskiego przywożonego na terytorium RP z państwa trzeciego ust. 6 ustawy uchylanej w art. 77 utrata mocy ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 13 rozporządzenie określające szczegółowy zakres informacji, które zawiera komputerowa baza danych, art. 33 identyfikacja koniowatego ust. 7, art. 24 oznakowanie i zgłaszanie owcy do komputerowej bazy danych przed opuszczeniem przez nią siedziby stada ust. 8, art. 29 informowanie o zamiarze przemieszczenia bydła do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego ust. 4 oraz art. 45 sposoby składania lub przekazywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych, wniosków i informacji ust. 3, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 oznakowanie zwierząt gospodarskich ust. 5 ustawy uchylanej w art. 77 utrata mocy ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 rozporządzenie określające wzory środków identyfikacji oraz szczegółową specyfikację techniczną środków identyfikacji, jednak nie dłużej niż do dnia 20 kwietnia 2023 r.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. zgłoszenia do komputerowej bazy danych, wnioski, o których mowa w art. 9 przydzielanie puli numerów identyfikacyjnych ust. 1, art. 14 obowiązek zapewnienia dostępu do komputerowej bazy danych ust. 3, art. 15 nadawanie numeru siedzibie stada, rzeźni, zakładowi drobiu, zakładowi przetwórczemu i spalarni ust. 1, art. 22 zezwolenia na zastąpienie ust. 1, art. 32 zgłoszenie do komputerowej bazy danych urodzenia koniowatego ust. 1, art. 40 wniosek o wydanie duplikatu ust. 1 i 3, wniosek, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia 2021/963, oraz informację, o której mowa w art. 29 informowanie o zamiarze przemieszczenia bydła do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego ust. 1, właściciel koniowatego oraz posiadacz bydła, owcy, kozy lub świni niebędący podmiotem:
1)
prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,
2)
organizującym targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt,
3)
prowadzącym cyrk objazdowy,
4)
prowadzącym grupę tresowanych zwierząt,
5)
prowadzącym obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt,
6)
prowadzącym rzeźnię, zakład drobiu, zakład przetwórczy lub spalarnię
– mogą składać w postaci papierowej na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji.
1.
Do dnia 30 czerwca 2023 r. podmiot prowadzący centralną bazę danych na podstawie art. 13a centralna baza danych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 77 utrata mocy ustawy:
1)
przekazuje Agencji, na jej wniosek, dane, o których mowa w art. 38 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określającego, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia) (Dz. Urz. UE L 59 z 03.03.2015, str. 1), oraz zawarte w tej bazie numery PESEL właścicieli koniowatych i posiadaczy koniowatych w celu uzupełnienia informacji dotyczących koniowatych w komputerowej bazie danych i zapewnienia w odniesieniu do koniowatych identyfikowalności, o której mowa w art. 108 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2016/429;
2)
archiwizuje dane wskazane w pkt 1 i przekazuje je Agencji.
2.
Tryb i sposób przekazania danych wskazanych w ust. 1 określi porozumienie zawarte przez Agencję z podmiotem prowadzącym centralną bazę danych na podstawie art. 13a centralna baza danych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 77 utrata mocy ustawy.
3.
Dotacja celowa udzielona na podstawie art. 13b finansowanie kosztów prowadzenia, utrzymania i modernizacji centralnej bazy danych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 77 utrata mocy ustawy może zostać wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1, poniesionych do dnia 31 grudnia 2022 r. przez podmiot prowadzący centralną bazę danych na podstawie art. 13a centralna baza danych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 77 utrata mocy ustawy.
1.
Lista dostawców, o której mowa w art. 26 wpis na listę dostawców ust. 1 ustawy uchylanej w art. 77 utrata mocy ustawy, staje się listą dostawców.
2.
Prezes Agencji z dniem 20 kwietnia 2023 r. rozwiązuje umowę z dostawcą, o którym mowa w art. 26 wpis na listę dostawców ust. 1 ustawy uchylanej w art. 77 utrata mocy ustawy, i skreśla go z listy dostawców, chyba że umowa zawarta z tym dostawcą zapewnia, że dostarczane środki identyfikacji, kolczyki zawierające indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz karty elektroniczne są zgodne ze specyfikacją techniczną określoną odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 20 rozporządzenie określające wzory środków identyfikacji oraz szczegółową specyfikację techniczną środków identyfikacji lub art. 24 oznakowanie i zgłaszanie owcy do komputerowej bazy danych przed opuszczeniem przez nią siedziby stada ust. 8, lub w załączniku II do rozporządzenia 2021/520, lub w załącznikach I lub III do rozporządzenia 2021/963, co jest potwierdzone wynikami badań wykonanych przez niezależne od dostawcy laboratorium badawcze, a w przypadku środków identyfikacji, o których mowa w lit. c–f załącznika III do rozporządzenia 2019/2035 – dostawca dostarczył ponadto Prezesowi Agencji dokument wystawiony przez ośrodek badań akredytowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, stwierdzający, że dostarczane środki identyfikacji, o których mowa w lit. c–f załącznika III do rozporządzenia 2019/2035, będą zgodne ze specyfikacją techniczną określoną odpowiednio w załączniku II do rozporządzenia 2021/520 lub w załączniku I do rozporządzenia 2021/963.
Traci moc ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542 oraz z 2022 r. poz. 1570).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 22.12.2022 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 2727]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...