• Ustawa o Krajowym Rejestr...
  01.03.2024

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2021.0.1909 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Minister Sprawiedliwości prowadzi w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych, zwany dalej „Rejestrem”.
1.
W Rejestrze ujawnia się informacje o:
1)
osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których są albo były prowadzone postępowania:
a) restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588) oraz o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w rozumieniu art. 49125 wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080, 1177 i 1598),
b) upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,
c) zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 373 zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia niektórych funkcji ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080, 1177 i 1598),
d) w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
2)
wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
3)
osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, zwanego dalej „komornikiem”, lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
4)
osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.
W zakresie określonym w art. 2 informacje ujawniane w Rejestrze ust. 1 pkt 1 lit. a–c Rejestr stanowi rejestr upadłości w rozumieniu art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 19), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/848”.
1.
Rejestr jest jawny.
2.
Każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem sieci Internet.
1.
Informacje, o których mowa w art. 2 informacje ujawniane w Rejestrze ust. 1 pkt 1, obejmują następujące dane:
1)
imię i nazwisko albo nazwę;
2)
firmę;
3)
miejsce zamieszkania albo siedzibę;
4)
adres;
5)
numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej;
6)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli osoba albo jednostka organizacyjna ma taki numer;
7)
określenie, czy upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
8)
nazwę sądu prowadzącego postępowanie;
9)
imię i nazwisko sędziego-komisarza;
10)
imię i nazwisko zastępcy sędziego-komisarza;
11)
sygnaturę akt sprawy;
12)
informację o złożeniu przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego, wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, a także informację o prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo odrzuceniu wniosku dłużnika albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku, a w przypadku wniosku restrukturyzacyjnego - również informację o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania;
13)
informację o złożeniu przez zarządcę zagranicznego albo dłużnika, któremu pozostawiono zarząd własny majątkiem, wniosku o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego oraz informację o prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo odrzuceniu wniosku albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku;
14)
informację o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego oraz informację o zakresie i sposobie wykonywania zarządu;
15)
informację o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
16)
informację o złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji, zatwierdzeniu warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji, złożeniu wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia o zatwierdzenie warunków sprzedaży oraz uwzględnieniu wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży;
17)
informację o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego rodzaju, otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, obwieszczeniu o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, przy czym w każdym przypadku ogłoszenia upadłości, wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego, otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w Rejestrze ujawnia się podstawę jurysdykcji sądu, a jeżeli zastosowanie ma rozporządzenie 2015/848, ujawnia się również, czy postępowanie ma charakter główny czy uboczny;
18)
informację o terminie i sposobie zaskarżenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;
18a)
informację o uchyleniu skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
19)
informację o wniesieniu zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich;
19a)
informację o tym, czy postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby, o której mowa w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, jest prowadzone zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy;
20)
informację o terminie i sposobie zgłaszania wierzytelności;
21)
informację o ustanowieniu, objęciu funkcji, zmianie, odwołaniu oraz wygaśnięciu funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka oraz organów, do których przepisy o nadzorcy, zarządcy lub syndyku stosuje się odpowiednio, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego osoby fizycznej wyznaczonej do pełnienia tej funkcji albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki wyznaczonej do pełnienia tej funkcji oraz jej dane objęte wpisem na listę doradców restrukturyzacyjnych, które są ujawniane przez Ministra Sprawiedliwości zgodnie z art. 17 wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego ust. 3a ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 242 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080);
22)
informację o liście wierzytelności, spisie wierzytelności i spisie wierzytelności spornych oraz zatwierdzeniu, sprostowaniach, uzupełnieniach i zmianach listy wierzytelności, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych;
23)
informację o składzie i stanie masy upadłości;
24)
informację o częściowym i ostatecznym planie podziału funduszów masy upadłości oraz oddzielnym planie podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy i praw obciążonych;
25)
informację o umorzeniu, zakończeniu lub uchyleniu postępowania upadłościowego;
26)
informację o planie spłaty wierzycieli, umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;
27)
informację o dacie, miejscu, przedmiocie obrad zgromadzenia wierzycieli oraz sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli albo przeprowadzeniu głosowania w innym trybie;
28)
informację o przyjęciu układu przez wierzycieli i treści układu;
29)
informację o terminie i miejscu rozprawy wyznaczonej w celu rozpoznania układu;
30)
informację o zatwierdzeniu układu i jego treści oraz odmowie zatwierdzenia układu;
31)
informację o otwarciu postępowania o zmianę układu;
32)
informację o wykonaniu układu;
33)
informację o uchyleniu i wygaśnięciu układu z mocy prawa;
34)
informację o zakończeniu i umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
35)
informację o prawomocnym orzeczeniu zakazu, o którym mowa w art. 373 zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia niektórych funkcji ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, w tym informację o okresie orzeczonego zakazu;
36)
informację o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego i przebiegu postępowania po uznaniu, w tym informację o zmianie lub uchyleniu postanowienia o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.
2.
W przypadku gdy prowadzone w Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie ma charakter wtórnego postępowania upadłościowego, w Rejestrze ujawnia się również informację o zakończeniu lub umorzeniu głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu rozporządzenia 2015/848.
3.
Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, wnioskodawcą jest zarządca zagraniczny, w Rejestrze ujawnia się również imię i nazwisko albo nazwę zarządcy zagranicznego, jego adres oraz adres poczty elektronicznej.
Informacje, o których mowa w art. 2 informacje ujawniane w Rejestrze ust. 1 pkt 2, obejmują następujące dane:
1)
imię i nazwisko albo nazwę;
2)
miejsce zamieszkania albo siedzibę;
3)
numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w art. 5 zakres danych o podmiotach wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe ust. 1 pkt 5;
4)
informację o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
5)
informację o ogłoszeniu upadłości spółki lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego wobec spółki;
6)
informację o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego wobec spółki i przebiegu postępowania po uznaniu, w tym informację o zmianie lub uchyleniu postanowienia o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
7)
informację o umorzeniu, zakończeniu lub uchyleniu postępowania upadłościowego wobec spółki.
Informacje, o których mowa w art. 2 informacje ujawniane w Rejestrze ust. 1 pkt 3, obejmują następujące dane:
1)
imię i nazwisko albo nazwę;
2)
firmę;
3)
siedzibę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
4)
numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w art. 5 zakres danych o podmiotach wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe ust. 1 pkt 5;
5)
NIP, jeżeli osoba albo jednostka organizacyjna ma taki numer;
6)
datę umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika lub sąd albo naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
7)
sygnaturę akt sprawy;
8)
nazwę sądu lub organu, który wydał orzeczenie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika lub sąd albo naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
9)
kwotę lub sumę kwot wierzytelności niewyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika lub sąd albo naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
10)
wskazanie tytułu wykonawczego.
Informacje, o których mowa w art. 2 informacje ujawniane w Rejestrze ust. 1 pkt 4, obejmują następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
numer PESEL, a w przypadku jego braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w art. 5 zakres danych o podmiotach wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe ust. 1 pkt 5;
3)
wskazanie tytułu wykonawczego albo podstawy prawnej powstania należności;
4)
sygnaturę akt sprawy;
5)
rodzaj wierzytelności;
6)
datę ukończenia postępowania egzekucyjnego;
7)
datę spłaty całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
1.
Dane, o których mowa w art. 5 zakres danych o podmiotach wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe i art. 6 zakres danych o wspólnikach osobowych spółek handlowych, są ujawniane w Rejestrze za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe jednocześnie z dokonaniem obwieszczenia albo dokonaniem innej czynności, z którą ustawa wiąże skutek ujawnienia w Rejestrze.
2.
Dane, o których mowa w art. 7 zakres danych o podmiotach wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w zakresie dotyczącym umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są niezwłocznie zamieszczane w Rejestrze za pośrednictwem systemu teleinformatycznego odpowiednio przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub właściwego dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3.
Dane, o których mowa w art. 7 zakres danych o podmiotach wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w zakresie dotyczącym umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika albo sąd, zamieszcza niezwłocznie w Rejestrze komornik albo sąd, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.
4.
Dane, o których mowa w art. 8 zakres danych o dłużnikach alimentacyjnych, zamieszcza niezwłocznie w Rejestrze komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne, a w przypadku gdy komornik nie prowadzi postępowania egzekucyjnego, dane zamieszcza organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
1.
Wniosek zarządcy lub dłużnika sprawującego zarząd własny majątkiem o to, aby obwieszczenie o orzeczeniu o wszczęciu postępowania upadłościowego oraz, w stosownym przypadku, orzeczeniu o powołaniu zarządcy zostało dokonane w Rejestrze, złożony na podstawie art. 28 przepisy dostosowujące ust. 1 rozporządzenia 2015/848, rozpoznaje sąd upadłościowy właściwy według miejsca położenia oddziału dłużnika w rozumieniu art. 2 informacje ujawniane w Rejestrze pkt 10 rozporządzenia 2015/848, a jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów, wybór między tymi sądami należy do wnioskodawcy.
2.
Wniosek zarządcy lub dłużnika sprawującego zarząd własny majątkiem o to, aby obwieszczenie o orzeczeniu o wszczęciu postępowania upadłościowego oraz, w stosownym przypadku, orzeczeniu o powołaniu zarządcy zostało dokonane w Rejestrze, złożony na podstawie art. 28 przepisy dostosowujące ust. 2 rozporządzenia 2015/848, rozpoznaje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.
3.
Zarządzenie o obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wydaje sąd w składzie jednoosobowym z wykorzystaniem udostępnionego w systemie teleinformatycznym formularza obwieszczenia.
1.
Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2.
Dane, o których mowa w art. 5 zakres danych o podmiotach wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe i art. 6 zakres danych o wspólnikach osobowych spółek handlowych, automatycznie przestają być ujawniane po upływie 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą, chyba że ustawa stanowi inaczej.
3.
Jeżeli w postępowaniu został prawomocnie zatwierdzony układ, dane, o których mowa w art. 5 zakres danych o podmiotach wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe i art. 6 zakres danych o wspólnikach osobowych spółek handlowych, automatycznie przestają być ujawniane po upływie:
1)
3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu albo
2)
10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu albo wygaśnięciu układu z mocy prawa.
4.
Jeżeli w postępowaniu został prawomocnie ustalony plan spłaty wierzycieli albo prawomocnie umorzono zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, dane, o których mowa w art. 5 zakres danych o podmiotach wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe, automatycznie przestają być ujawniane po upływie:
1)
3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego albo umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo
2)
10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu planu spłaty wierzycieli.
4a.
Jeżeli w postępowaniu prawomocnie warunkowo umorzono zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli dane, o których mowa w art. 5 zakres danych o podmiotach wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe, automatycznie przestają być ujawniane po upływie:
1)
3 lat od dnia upływu terminu 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo
2)
10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
5.
Dane osoby, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 373 zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia niektórych funkcji ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, wraz z danymi dotyczącymi postępowania, w którym orzeczono zakaz, automatycznie przestają być ujawniane po upływie 3 lat od dnia następującego po upływie okresu zakazu.
6.
Dane, o których mowa w art. 7 zakres danych o podmiotach wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, automatycznie przestają być ujawniane po upływie 7 lat od dnia ich zamieszczenia.
7.
Dane, o których mowa w art. 8 zakres danych o dłużnikach alimentacyjnych, automatycznie przestają być ujawniane po upływie 7 lat od dnia zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub informacji o spłacie całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
8.
Komornik, a w przypadkach, o których mowa w art. 9 ujawnianie danych w Rejestrze ust. 2-4, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, albo sąd niezwłocznie zmieniają albo usuwają z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w Rejestrze dane błędne.
9.
Komornik, a w przypadkach, o których mowa w art. 9 ujawnianie danych w Rejestrze ust. 2-4, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, albo sąd niezwłocznie zmieniają albo usuwają z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w Rejestrze dane, o których mowa w art. 7 zakres danych o podmiotach wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne i art. 8 zakres danych o dłużnikach alimentacyjnych, gdy po ich ujawnieniu zobowiązanie wygasło, zapadło orzeczenie sądowe albo wydana została decyzja administracyjna, z których wynika, że ujawniona w Rejestrze wierzytelność nie istnieje albo wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę ujawnienia, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Wygaśnięcie zobowiązania musi być stwierdzone orzeczeniem, zaświadczeniem właściwego organu albo oświadczeniem wierzyciela.
10.
Zaprzestanie ujawniania danych, zgodnie z ust. 2–5, obejmuje również zaprzestanie ujawniania obwieszczeń dokonanych w postępowaniu, którego dotyczyły te dane.
11.
Zgromadzone w Rejestrze dane, których ujawniania zaprzestano, mogą być, po pozbawieniu tych danych cech identyfikujących osobę, udostępniane i wykorzystywane do badań naukowych, a także do celów statystycznych. Udostępnione dane można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
1.
Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o adresie, pod którym w sieci Internet dostępny jest Rejestr.
2.
Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze oraz danych objętych treścią obwieszczeń.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zamieszczania danych w Rejestrze oraz sposób przetwarzania i ujawniania danych zawartych w Rejestrze, a także tryb i sposób przetwarzania oraz przekazywania danych, o których mowa w art. 11 usunięcie danych z Rejestru ust. 11, mając na uwadze potrzebę zapewnienia czytelności oraz przejrzystości danych ujawnianych w Rejestrze, łatwość jego użytkowania oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm): zmiany pominięte.
W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629, 2212 i 2244): zmiany pominięte.
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544) wprowadza się następujące zmiany: zmiany pominięte.
W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (z. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219 i 2244): zmiany pominięte.
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52) wprowadza się następujące zmiany: zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (z. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego z. U. z 2016 r. poz. 883 oraz z 2018 r. poz. 398) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 837 oraz z 2018 r. poz. 650): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 i 650) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W Rejestrze nie ujawnia się informacji o sprawach, w których wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli, wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, wniosek o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, wniosek restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie wykonania, zmianę albo uchylenie układu lub wniosek o orzeczenie zakazu, o którym mowa w art. 373 zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia niektórych funkcji ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy – Prawo upadłościowe, wpłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli, wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, wniosek o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, wniosek restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie wykonania, zmianę albo uchylenie układu lub wniosek o orzeczenie zakazu, o którym mowa w art. 373 zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia niektórych funkcji ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy – Prawo upadłościowe, stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
Przepis art. 131a dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego po postępowaniu restrukturyzacyjnym ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy – Prawo upadłościowe stosuje się również w sprawach, w których upadłość została ogłoszona na skutek wniosku, który wpłynął przed dniem wejścia w życie tego przepisu.
2.
Przepis art. 131a dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego po postępowaniu restrukturyzacyjnym ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy – Prawo upadłościowe stosuje się również do zdarzeń prawnych, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie tego przepisu.
Akta spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się w postaci papierowej. Akta te nie podlegają przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.
Akta obejmujące sprawy zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie podlegają przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.
Konta założone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 126 wymogi formalne pisma procesowego § 6 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego stają się kontami w rozumieniu przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 53d rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym do wnoszenia pism w postępowaniu sądowym ustawy zmienianej w art. 18 zmiana ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Do postępowań przed sądem rejestrowym wszczętych po dniu 30 września 2018 r. na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 19e złożenie dokumentów przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ust. 7 ustawy zmienianej w art. 16 zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu stosuje się przepis art. 19e złożenie dokumentów przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ust. 7a ustawy zmienianej w art. 16 zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
1.
Tworzy się Rejestr.
2.
Tworzy się system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 53 tworzenie i przechowywanie akt sprawy § 1a ustawy zmienianej w art. 18 zmiana ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
3.
Likwiduje się Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.
1.
W latach 2021–2030 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 72,12 mln zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi w:
1)
2021 r. – 3,66 mln zł;
2)
2022 r. – 6,62 mln zł;
3)
2023 r. – 6,88 mln zł;
4)
2024 r. – 7,1 mln zł;
5)
2025 r. – 7,32 mln zł;
6)
2026 r. – 7,56 mln zł;
7)
2027 r. – 7,82 mln zł;
8)
2028 r. – 8,09 mln zł;
9)
2029 r. – 8,38 mln zł;
10)
2030 r. – 8,69 mln zł.
2.
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków zastosowany zostanie mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków osobowych do poziomu zgodnego z limitem wydatków przyjętym dla danego roku budżetowego oraz kolejnych lat.
3.
Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz odpowiada za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1grudnia 2021 r., z wyjątkiem:
1)
art. 16 zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pkt 2 lit. a, c i d w zakresie dodawanego ust. 7a oraz art. 25 zmiana ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw pkt 7 i 10 oraz art. 33 przepisy dostosowujące, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)
art. 16 zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pkt 1, art. 19 zmiana ustawy – Prawo upadłościowe pkt 1, pkt 10 lit. b i pkt 15, art. 24 zmiana ustawy – Prawo restrukturyzacyjne pkt 38 lit. a i pkt 40 lit. c oraz art. 29 przepisy dostosowujące, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;
3)
art. 25 zmiana ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw pkt 2, 4, 6, 8, 9 i 11–13, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.;
4)
art. 16 zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pkt 2 lit. b i d w zakresie dodawanego ust. 7b, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

----------
[Ustawa została ogłoszona 11.01.2019 r. - Dz. U. z 2019 r. poz. 55]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...