• Ustawa o przygotowaniu i ...
  05.03.2024

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.1501 - Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

Obserwuj akt

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i utrzymania Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz inwestycji towarzyszących.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
ewidencja gruntów i budynków – system informacyjny, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 803);
2)
inwestor:
a) ministra właściwego do spraw informatyzacji lub
b) jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji lub przez niego nadzorowaną przygotowującą, realizującą lub użytkującą inwestycje w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wyznaczoną przez tego ministra;
3)
inwestycja w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych – roboty budowlane, dostawy lub usługi związane z przygotowaniem lub realizacją Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wraz z obiektami, urządzeniami, sieciami, instalacjami, w tym instalacjami odnawialnych źródeł energii i wodoru oraz źródeł wytwarzających energię w kogeneracji wraz z przyłączami i magazynami energii elektrycznej, uzbrojeniem terenu i przyłączami energetycznymi służącymi do jego budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki, w szczególności wraz z budynkami biurowymi, budynkami technicznymi, zbiornikami paliwa, zbiornikami wody, tymczasowymi obiektami budowlanymi, zagospodarowaniem terenu, połączeniami światłowodowymi pomiędzy poszczególnymi ośrodkami obliczeniowymi, sieciami i przyłączami energetycznymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi, telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, infrastrukturą drogową, układami zasilania, w tym wykorzystującymi odnawialne źródła energii lub wodór;
4)
inwestycje towarzyszące – inwestycje, o których mowa w art. 50 inwestycje towarzyszące;
5)
Krajowe Centrum Przetwarzania Danych – zespół obiektów budowlanych, składających się na sieć ośrodków obliczeniowych połączonych łączami światłowodowymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do ich funkcjonowania, umożliwiający przetwarzanie danych w systemach teleinformatycznych, w szczególności ich zbieranie, przeglądanie, utrwalanie, przechowywanie, organizowanie, opracowywanie, zmienianie, przesyłanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w sposób zapewniający ciągłość przepływu oraz bezpieczeństwo danych na potrzeby systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w administracji publicznej przez operatorów usług kluczowych lub dostawców usług cyfrowych oraz państwowe osoby prawne, jak również spółki realizujące misję publiczną;
6)
osoba bliska – zstępnego, wstępnego, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, osobę przysposabiającą i przysposobioną, pasierba oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu;
7)
ośrodek obliczeniowy – obiekt budowlany składający się z budynków, budowli, obiektów małej architektury, urządzeń budowlanych, wyposażenia oraz infrastruktury, którego podstawowym przeznaczeniem jest zgrupowanie pomieszczeń, połączeń i obsługi urządzeń techniki informatycznej oraz sieci telekomunikacyjnych zapewniających usługi przechowywania, przetwarzania i dostarczania danych na potrzeby Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
8)
roboty budowlane, dostawy, usługi – roboty budowlane, dostawy, usługi w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412 i 825);
9)
uzbrojenie terenu – urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 stosowanie przepisów rozdziału do nieruchomości z infrastrukturą wybudowaną ze środków publicznych ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113 i 1463), oraz rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych;
10)
wykonawca – wykonawcę, o którym mowa w art. 7 objaśnienie pojęć pkt 30 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Inwestycje w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz inwestycje towarzyszące są celami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Rozdział 2 Postępowanie dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji

1.
Inwestor, realizując inwestycję w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, udziela zamówienia na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2.
Udzielając zamówienia, inwestor przekazuje w postaci pisemnej lub elektronicznej wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji, zawierające co najmniej:
1)
określenie zamawiającego;
2)
wskazanie podstawy prawnej udzielenia zamówienia;
3)
określenie przedmiotu zamówienia;
4)
termin wykonania zamówienia;
5)
opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
6)
informacje o miejscu i terminie oraz sposobie prowadzenia negocjacji z inwestorem.
3.
Do negocjacji można zaprosić wyłącznie wykonawcę:
1)
mającego siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową w sprawie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa państwa, a w przypadku realizacji umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych – z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o wzajemnej ochronie informacji niejawnych;
2)
legitymującego się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zdolność do ochrony informacji niejawnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 i 1030), w przypadku gdy jest to uzasadnione potrzebą zachowania bezpieczeństwa tych informacji;
3)
posiadającego doświadczenie w realizacji zamówień o przedmiocie podobnym do przedmiotu zamówienia inwestora, które ma realizować wykonawca, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości;
4)
niewykluczonego z udziału w negocjacjach na podstawie art. 108 przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i art. 109 wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub przepisów odrębnych.
4.
Inwestor zaprasza jednocześnie do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza lub z przyczyn obiektywnych zamówienie może wykonać tylko jeden wykonawca.
5.
Celem prowadzonych negocjacji jest doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia lub innych warunków odnoszących się do zamówienia w taki sposób, aby inwestor uzyskał zamówienie najpełniej odpowiadające jego potrzebom.
6.
W przypadku gdy ze względu na przedmiot zamówienia nie jest wymagane przeprowadzenie negocjacji, inwestor przekazuje w postaci pisemnej lub elektronicznej wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do składania ofert. Przepis art. 5 prawo do wykluczenia wykonawcy ust. 3 i art. 7 zaproszenie do składania ofert ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1.
Inwestor na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia może wykluczyć wykonawcę:
1)
który naruszył zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw;
2)
którego uznano za nieposiadającego wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 wynik kontroli jako podstawa cofnięcia świadectwa ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, lub decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 kontrolne postępowanie sprawdzające ust. 11 pkt 1 tej ustawy;
3)
o którym mowa w art. 109 wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
4)
będącego osobą fizyczną, która naruszyła zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia;
5)
jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia;
6)
jeżeli podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych są przewidziane w przepisach odrębnych;
7)
jeżeli wykonawca odmówił złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności, którego żądał inwestor, lub nie złożył tego oświadczenia w terminie;
8)
w przypadku otrzymania przez inwestora, bezpośrednio lub pośrednio, pisemnego zawiadomienia od instytucji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego państwa, dysponujących informacjami w tym zakresie, o wystąpieniu zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa, w szczególności przekazania informacji o decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 wynik kontroli jako podstawa cofnięcia świadectwa ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, lub decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 kontrolne postępowanie sprawdzające ust. 11 pkt 1 tej ustawy.
2.
Inwestor wyklucza wykonawcę:
1)
który jest osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo akcyjną albo osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wspólnika, partnera lub członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego lub w związku z podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 kontrolne postępowanie sprawdzające ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, jeżeli ze względu na przedmiot zamówienia poświadczenie bezpieczeństwa jest wymagane;
2)
o którym mowa w art. 108 przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
3.
Wykonawcy biorący udział w negocjacjach składają oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do nich nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1 i 2. Inwestor może żądać złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przed dopuszczeniem wykonawcy do negocjacji. Przed odebraniem oświadczenia inwestor uprzedza osobę składającą oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
W przypadku prowadzenia negocjacji, inwestor:
1)
informuje jednocześnie wszystkich wykonawców o zakończeniu negocjacji;
2)
zaprasza do składania ofert tylko tych wykonawców, z którymi prowadził negocjacje i którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
1.
Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej:
1)
informacje, o których mowa w art. 168 zaproszenie do składania ofert ostatecznych ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2)
informacje o dokumentach, jakie wykonawca ma przedłożyć w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w tym postępowaniu.
2.
Inwestor przekazuje wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert specyfikację warunków zamówienia.
3.
Inwestor może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez konieczności uzasadnienia takiej decyzji. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia jest unieważnione z przyczyn leżących po stronie inwestora, wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
1.
W przypadku zamówień obejmujących informacje niejawne inwestor określa w zaproszeniu do negocjacji lub w zaproszeniu do składania ofert wymagania związane z realizacją zamówienia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa tych informacji.
2.
Inwestor może, w szczególności:
1)
żądać złożenia wraz z ofertą:
a) zobowiązania wykonawcy i już znanego podwykonawcy do ochrony informacji niejawnych, które znajdują się w ich posiadaniu lub z którymi zapoznają się w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu,
b) zobowiązania wykonawcy do uzyskania od innego podwykonawcy, któremu powierzy podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązania, o którym mowa w lit. a, oraz do jego złożenia inwestorowi przed zawarciem umowy o podwykonawstwo,
c) informacji dotyczących już znanego podwykonawcy, w tym podania jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania albo nazwy i siedziby oraz danych, które umożliwiają inwestorowi stwierdzenie, że posiada kwalifikacje wymagane do ochrony informacji niejawnych, do których ma dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo,
d) zobowiązania wykonawcy do dostarczenia przed zawarciem umowy o podwykonawstwo informacji, o których mowa w lit. c, dotyczących nowego podwykonawcy;
2)
określić prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracownika wykonawcy, który ma brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie negocjacji, postępowania o udzielenie zamówienia, jak i na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień.
3.
Inwestor może zobowiązać wykonawcę do poinformowania podwykonawcy o ciążącym na nim obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 4 zaproszenie do negocjacji ust. 1.
Nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) informacja publiczna dotycząca inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, jeśli jej udostępnienie wiązałoby się z przekazaniem informacji o stosowanych zabezpieczeniach i rozwiązaniach technicznych, planach budynków, założeniach projektowych, sposobach zapewnienia ciągłości działania lub trasach światłowodowych.
Do zamówienia związanego z przygotowaniem, realizacją i użytkowaniem inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, którego wartość jest równa kwocie, o której mowa w art. 2 zakres stosowania ustawy ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, lub przekracza tę kwotę, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, z wyjątkiem odpowiedniego zastosowania przepisów:
1)
art. 16 zasady przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, art. 17 dbałość o najlepszą jakość i efekty przy udzielaniu zamówienia ust. 1 i 3, art. 56 wyłączenia z udziału w czynnościach w postępowaniu o udzielenie zamówienia, art. 99 zasady opisu przedmiotu zamówienia ust. 1, 2 i 4–7, art. 134 elementy SWZ w przetargu nieograniczonym i art. 168 zaproszenie do składania ofert ostatecznych ust. 2 tej ustawy, które dotyczą inwestora;
2)
art. 108 przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i art. 109 wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia tej ustawy, które dotyczą wykonawcy.
1.
Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi, w zakresie swoich ustawowych zadań, prewencyjne działania osłonowe dotyczące zamówień związanych z inwestycją w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
2.
Inwestor przekazuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego zaproszenie, o którym mowa w art. 4 zaproszenie do negocjacji ust. 4, wraz z listą wykonawców oraz zaproszenie do składania ofert, o którym mowa w art. 6 prowadzenie negocjacji pkt 2, nie później niż 7 dni przed planowaną datą przekazania tych dokumentów wykonawcom.
1.
Właściwy miejscowo wojewoda na wniosek inwestora wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
2.
Wniosek inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych może odnosić się do całości lub części inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
3.
W przypadku inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, która jest realizowana na obszarze dwóch lub więcej województw, decyzję o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji wydaje właściwy wojewoda, na którego obszarze właściwości znajduje się większa część tej inwestycji, w tym dłuższa część linii światłowodowej lub większa liczba obiektów realizowanych w jej ramach.
4.
Organem wyższego stopnia w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
5.
Wojewoda niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
6.
W postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych:
1)
przepisy art. 30 zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych § 5 i art. 34 wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”, stosuje się odpowiednio, z tym że wojewoda wyznacza z urzędu przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia takiego przedstawiciela lub kuratora przez sąd;
2)
nie stosuje się przepisu art. 33 pełnomocnik strony § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego;
3)
nie zawiesza się postępowania w przypadkach określonych w art. 97 przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania § 1 pkt 1–3a Kodeksu postępowania administracyjnego.
7.
Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub brak danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, jej wydania i doręczenia oraz zawiadomienia o jej wydaniu.
8.
Przepis ust. 7 stosuje się również, jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe lub postępowanie to nie zostało zakończone.
1.
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych zawiera:
1)
określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub – w przypadku jej braku – na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 lub większej, lub w postaci wykazu współrzędnych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, w tym określenie:
a) linii rozgraniczających teren inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,
b) granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 5 lub 6 lub art. 40 określenie organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami w zakresie oznaczonym w decyzji ust. 1 lub 2,
c) granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1, w tym obszaru objętego zakazem lub nakazem, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 2,
d) powiązania inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych z uzbrojeniem terenu, z zaznaczeniem na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub – w przypadku jej braku – na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych i ustanowienia stref ochronnych, o ile mają one zastosowanie,
e) granic obszarów, na których ustanowiony ma zostać zakaz wznoszenia obiektów, o których mowa w art. 42 ustanowienie zakazu wznoszenia obiektów ust. 1, wraz z określeniem minimalnych odległości;
2)
określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
3)
charakterystykę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych obejmującą określenie:
a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, w tym także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu zagospodarowania odpadów,
b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
4)
mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, w przypadku konieczności zatwierdzenia podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
5)
wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 5 i 6 oraz art. 40 określenie organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami w zakresie oznaczonym w decyzji ust. 1;
6)
wskazanie nieruchomości, w stosunku do których minister właściwy do spraw informatyzacji będzie organem reprezentującym Skarb Państwa, zgodnie z art. 40 określenie organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami w zakresie oznaczonym w decyzji ust. 2;
7)
wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1, w tym:
a) gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, jeżeli inwestycja w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga przejścia przez te grunty, wraz z określeniem przez inwestora sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na tych gruntach obiektów lub urządzeń,
b) gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, jeżeli inwestycja w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga budowy lub przebudowy zjazdów na tych gruntach, z tym że, w przypadku gdy inwestycja w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga budowy zjazdów, inwestor określa także lokalizację i parametry techniczne zjazdów, a gdy wymaga przebudowy zjazdów – ich parametry techniczne;
8)
wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 5;
9)
wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na których rzecz ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 3, oraz zgodę tych podmiotów na ustanowienie takiego ograniczenia;
10)
wskazanie terminu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1, w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1, ma nastąpić na czas określony;
11)
wskazanie nieruchomości, o których mowa w pkt 7, na których mają zostać ustanowione zakaz lub nakaz, o których mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 2, wraz z określeniem maksymalnej dopuszczalnej wysokości drzew, krzewów lub innej roślinności – w przypadku zakazu, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 2 pkt 3;
12)
uproszczone wypisy z ewidencji gruntów i budynków w postaci papierowej lub elektronicznej lub inne dokumenty w postaci papierowej lub pliku komputerowego sformatowanego zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych – wydane z ewidencji gruntów i budynków przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, zawierające oznaczenie działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione, numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres jej właściciela lub użytkownika wieczystego;
13)
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 i 1113) z uwzględnieniem art. 37 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji – jeżeli jest ona wymagana;
14)
kopie opinii, o których mowa w ust. 2;
15)
uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, albo informację o nieprzedstawieniu przez właściwego zarządcę drogi krajowej stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 4.
2.
Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych inwestor występuje o opinie:
1)
ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 151);
2)
właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych w rozumieniu art. 6 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633);
3)
dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356) oraz Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – w odniesieniu do mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2329 oraz z 2023 r. poz. 967 i 1463);
4)
właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną – w odniesieniu do gruntów leśnych innych niż określone w pkt 3;
5)
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do zabytków chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951);
6)
właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
7)
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w odniesieniu do powierzchni ograniczających zabudowę, o których mowa w art. 86 lotnicze urządzenia naziemne ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642 oraz z 2023 r. poz. 1489);
8)
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – w odniesieniu do obiektów budowanych w granicach powierzchni ograniczających przeszkody lub powierzchni ograniczających zabudowę lub stanowiących przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
9)
właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego właściwego podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym – w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 602, 967 i 1003);
10)
właściwego zarządcy drogi – w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, w tym w zakresie lokalizacji i parametrów technicznych zjazdów, jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów, parametrów technicznych zjazdów, przebudowy zjazdów, oraz sposobu, miejsca i warunków umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760 i 1193);
11)
właściwego organu administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz występowania udokumentowanych złóż kopalin;
12)
dyrektora parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336);
13)
właściwego podmiotu wykonującego zgodnie z art. 212 wykonywanie praw właścicielskich wobec wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) prawa właścicielskie, w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami – w odniesieniu do sposobu, miejsca i warunków umieszczenia tej inwestycji na tych gruntach;
14)
organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
15)
właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – w odniesieniu do wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, oraz wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
16)
Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa oraz bezpieczeństwa państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
17)
Prezesa Rady Ministrów albo ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów – w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa oraz bezpieczeństwa państwa, ustalone decyzją odpowiednio Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu albo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
18)
właściwego dyrektora urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960);
19)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do obszarów strefy nadgranicznej, pasa drogi granicznej oraz przejść granicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295 oraz z 2023 r. poz. 1114 i 1489);
20)
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3 zgoda na zmianę praw do nieruchomości w granicach portów i przystani morskich ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1624 oraz z 2023 r. poz. 261);
21)
ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu morskiego – w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, a w przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1385) – również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
22)
właściwego dyrektora urzędu morskiego oraz ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w przypadku gdy kanalizacja, przewody lub kable będą przebiegały również na odcinku lądowym, inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, a w przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
23)
ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do lokalizacji oraz sposobów utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, a w przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
24)
właściwego zarządcy drogi krajowej – w odniesieniu do lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w zakresie potencjalnej kolizji z planowanymi inwestycjami w zakresie dróg krajowych i autostrad;
25)
Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego – w odniesieniu do inwestycji oraz inwestycji towarzyszących, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 892 i 1113);
26)
właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w odniesieniu do innych niż parki narodowe i ich otuliny obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
3.
W odniesieniu do gruntów stanowiących pas drogowy drogi krajowej przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, inwestor występuje do właściwego zarządcy drogi krajowej o uzgodnienie lokalizacji i parametrów technicznych zjazdów, jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów, parametrów technicznych zjazdów, przebudowy zjazdów, oraz sposobu, miejsca i warunków umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
4.
Właściwy zarządca drogi krajowej dokonuje uzgodnienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia inwestora o uzgodnienie lokalizacji i parametrów technicznych zjazdów. Niezajęcie stanowiska w tym terminie traktuje się jako dokonanie uzgodnienia. Kopię uzgodnienia właściwy zarządca drogi krajowej przekazuje wojewodzie.
5.
Właściwy organ, na wniosek inwestora, wydaje opinie, o których mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do złożonego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
6.
Opinie oraz uzgodnienia zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
7.
Kopie opinii oraz kopie uzgodnienia właściwy organ przekazuje wojewodzie.
8.
W przypadku gdy inwestorem jest jednostka, o której mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. b, wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych zawiera także oświadczenie lub inny dokument potwierdzający:
1)
stosunek podległości lub nadzoru przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub
2)
powierzenie przygotowania i realizacji w całości lub części inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
9.
Nie można uzależniać ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych od zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków.
1.
Właściwy wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych:
1)
wnioskodawcę, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany we wniosku;
2)
właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków ze skutkiem doręczenia;
3)
pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych dla lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej;
4)
właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy.
2.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawierają:
1)
oznaczenie według ewidencji gruntów i budynków nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz numery ksiąg wieczystych, które zgodnie z danymi zawartymi w ich dziale pierwszym są prowadzone dla tych nieruchomości;
2)
informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;
3)
pouczenie o obowiązkach nabywcy lub zbywcy, o których mowa w ust. 7, oraz skutkach niedopełnienia tych obowiązków, o których mowa w ust. 8.
3.
W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie albo trwałym zarządzie państwowej jednostki organizacyjnej innej niż inwestor zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się organom właściwym do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostce organizacyjnej sprawującej zarząd albo trwały zarząd.
4.
Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, w przypadku, o którym mowa w art. 12 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 7.
5.
Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1:
1)
nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego objęta wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie może być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna;
2)
w odniesieniu do nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, a toczące się postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa do dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna;
3)
w odniesieniu do nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych do dnia, w którym ta decyzja stała się ostateczna, zawiesza się postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które dotyczą innych inwestycji.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, na wniosek strony postępowania, po uzyskaniu zgody inwestora, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, podejmie zawieszone postępowanie.
7.
W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi:
1)
zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,
2)
przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych
– nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.
8.
Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 7 oraz prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.
9.
Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 5 pkt 1 jest nieważna.
10.
Przepisów ust. 5 pkt 2 i 3 nie stosuje się do postępowań:
1)
dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań prowadzonych na wniosek jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek;
2)
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę wszczętych na wniosek inwestora.
Właściwy wojewoda wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 13 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
1.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych zawiera:
1)
określenie granic terenu objętego inwestycją w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, przedstawionych na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub – w przypadku jej braku – na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 lub większej, lub w postaci wykazu współrzędnych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, w tym określenie:
a) linii rozgraniczających teren inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,
b) granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 5 i 6 oraz art. 40 określenie organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami w zakresie oznaczonym w decyzji ust. 1 i 2,
c) granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1, w tym obszaru objętego zakazem lub nakazem, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 2,
d) granic obszarów, na których ustanowiony został zakaz wznoszenia obiektów, o których mowa w art. 42 ustanowienie zakazu wznoszenia obiektów ust. 1, wraz z określeniem minimalnych odległości, jeżeli zostały wskazane we wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
2)
warunki techniczne realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
3)
warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;
4)
warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
5)
wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich;
6)
zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 1 i 2;
7)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 5 lub 6 lub art. 40 określenie organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami w zakresie oznaczonym w decyzji ust. 1;
8)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których minister właściwy do spraw informatyzacji staje się organem reprezentującym Skarb Państwa, zgodnie z art. 40 określenie organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami w zakresie oznaczonym w decyzji ust. 2;
9)
oznaczenie nieruchomości lub ich części, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1, w tym:
a) gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, jeżeli inwestycja w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga przejścia przez te grunty, wraz z określeniem sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na tych gruntach obiektów lub urządzeń,
b) gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, jeżeli inwestycja w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga budowy lub przebudowy zjazdów na tych gruntach, z tym że, w przypadku gdy inwestycja w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga budowy zjazdów, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych określa lokalizację i parametry techniczne zjazdów, a gdy wymaga przebudowy zjazdów – ich parametry techniczne;
10)
wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na których rzecz ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 3;
11)
wskazanie terminu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1, w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1, ma nastąpić na czas określony;
12)
wskazanie nieruchomości, o których mowa w pkt 9, na których mają zostać ustanowione zakaz lub nakaz, o których mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 2, wraz z określeniem maksymalnej dopuszczalnej wysokości drzew, krzewów lub innej roślinności – w przypadku zakazu, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 2 pkt 3;
13)
warunki i wymagania wynikające z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa;
14)
określenie terminu wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń nie krótszego niż 90 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna.
2.
Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych powierza się osobie, o której mowa w art. 5 uprawnienia do sporządzania projektów planów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
3.
Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych dla lokalizacji inwestycji, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków jest skuteczne.
4.
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub braku w ewidencji gruntów i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
5.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią tej decyzji.
6.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.
7.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, oraz obwieszczenie, o którym mowa w ust. 3 zdanie drugie, zawierają pouczenie o rozpoczęciu biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania danych w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za dokonane.
8.
Przepisy ust. 3–7 stosuje się odpowiednio do doręczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wydanej przez organ wyższego stopnia i zawiadomienia stron o jej wydaniu.
9.
Przepisy ust. 3–7 stosuje się odpowiednio do:
1)
zawiadamiania stron o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub o wniesieniu zażalenia na postanowienie wydane w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
2)
zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
3)
zawiadamiania stron o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
4)
zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
5)
zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
6)
doręczeń decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1–5, oraz do zawiadamiania o ich wydaniu;
7)
doręczeń postanowień wydanych w toku postępowań w sprawach, o których mowa w pkt 1–5, od których przysługuje zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz do zawiadamiania o ich wydaniu.
10.
Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 tryb wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
1.
Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych zatwierdza się podziały nieruchomości. Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
2.
W zakresie wskazanym przez inwestora we wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych zatwierdza się również podziały nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wobec których decyzja ta nie wywołuje skutków, o których mowa w ust. 5 i 6 oraz art. 40 określenie organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami w zakresie oznaczonym w decyzji ust. 1 i 2.
3.
Podziały nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą dotyczyć:
1)
gruntów stanowiących pas drogowy drogi publicznej;
2)
nieruchomości zajętych pod lotniska użytku publicznego oraz urządzenia i obiekty służące do obsługi ruchu lotniczego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, a także lotnicze urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem użytku publicznego;
3)
nieruchomości określonych w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
4)
terenu, na którym będą realizowane przedsięwzięcia stanowiące inwestycje towarzyszące w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, określonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
5)
nieruchomości oznaczonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego zgodnie z art. 8 zakres decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji ust. 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 979);
6)
nieruchomości oznaczonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, o której mowa w art. 11f elementy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162);
7)
gruntów stanowiących obszar kolejowy lub przeznaczonych pod linię kolejową o znaczeniu państwowym.
4.
Linie rozgraniczające teren inwestycji ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych są liniami podziału nieruchomości w zakresie, w jakim inwestor wystąpił o zatwierdzenie podziału nieruchomości, przedstawiając mapy, o których mowa w art. 13 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1 pkt 4.
5.
Nieruchomość znajdująca się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie oznaczonym w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych zgodnie z art. 16 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1 pkt 7, będąca własnością państwowej osoby prawnej, staje się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna, za odszkodowaniem.
6.
Nieruchomość znajdująca się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie oznaczonym w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych zgodnie z art. 16 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1 pkt 7, przeznaczona na budowę inwestycji liniowej związanej z inwestycją w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, jak połączenia światłowodowe pomiędzy poszczególnymi ośrodkami obliczeniowymi, ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzenia łączności publicznej i sygnalizacji, a także inne podziemne, naziemne lub nadziemne obiekty i urządzenia niezbędne do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń, staje się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna, za odszkodowaniem.
7.
Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w ust. 5 i 6 lub art. 40 określenie organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami w zakresie oznaczonym w decyzji ust. 2, lub prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości zostało ustanowione ograniczone prawo rzeczowe, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna, prawo to wygasa za odszkodowaniem.
8.
Jeżeli wskutek wygaszenia praw, o których mowa w ust. 7, zachodzi ryzyko pozbawienia nieruchomości sąsiednich dostępu do drogi publicznej, w zakresie uniemożliwiającym uzyskanie tego dostępu w inny sposób, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ustanawia się niezbędne służebności.
9.
Z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomościami, o których mowa w ust. 5 i 6, art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1 oraz art. 40 określenie organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami w zakresie oznaczonym w decyzji ust. 1 i 2, na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553 i 967).
1.
W przypadku sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości objętej decyzją o lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1)
nabywcą nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest:
a) jednostka samorządu terytorialnego,
b) Skarb Państwa,
c) spółka celowa, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, lub spółka, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy,
d) spółka prawa handlowego:
– której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będąca operatorem systemu przesyłowego albo posiadająca koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.),
– która jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w przypadku nabycia nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych na cele związane z budową systemu dystrybucyjnego gazowego,
e) spółka kapitałowa lub grupa kapitałowa w rozumieniu art. 3 cele publiczne ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) prowadzące działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122), w przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z budową mienia określonego w art. 1 zakres regulacji ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2173),
f) parki narodowe, w przypadku nabycia nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych na cele związane z ochroną przyrody,
g) podmiot, który skorzystał z prawa pierwokupu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 oraz z 2023 r. poz. 326, 412 i 595),
h) osoba bliska zbywcy;
2)
nabycie nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych następuje za zgodą ministra właściwego do spraw informatyzacji wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy, jeżeli wykaże, że nabycie nie uniemożliwi lub nie utrudni realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych i nie będzie stanowiło zagrożenia dla funkcjonowania Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
3.
Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości.
4.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może dokonać zapłaty niespornej ceny nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
5.
Sąd ustala cenę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, określonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
6.
Minister właściwy do spraw informatyzacji zawiadamia zobowiązanego z prawa pierwokupu o wykonaniu prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042), przekazując mu imię i nazwisko notariusza, który sporządził oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu, siedzibę jego kancelarii notarialnej, datę sporządzenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu, numer repertorium, pod którym zarejestrowano oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu, a następnie publikuje to zawiadomienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Wypis aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu wydawany jest także zobowiązanemu z prawa pierwokupu.
7.
Uważa się, że zobowiązany z prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia ministra właściwego do spraw informatyzacji o wykonaniu prawa pierwokupu z chwilą doręczenia zawiadomienia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
8.
Do prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339 oraz z 2023 r. poz. 326 i 1285) dotyczące prawa pierwokupu co do nieruchomości, z tym że termin na złożenie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu wynosi 2 miesiące, licząc od dnia wpływu do ministra właściwego do spraw informatyzacji zawiadomienia dokonanego przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, o której mowa w ust. 1, która stanowi przedmiot warunkowej umowy sprzedaży. Do zawiadomienia dołącza się:
1)
wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste, o którym mowa w ust. 1;
2)
odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.
1.
W przypadku sprzedaży udziałów lub akcji w spółce kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436 oraz z 2023 r. poz. 739 i 825), która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, prawo pierwokupu przysługuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji na rzecz Skarbu Państwa, o ile wykonanie prawa pierwokupu udziałów i akcji jest niezbędne do realizacji, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji, rozbiórki lub zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zbywania:
1)
akcji spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu zorganizowanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 i 825);
2)
udziałów lub akcji na rzecz osoby bliskiej;
3)
udziałów lub akcji przez Skarb Państwa;
4)
udziałów lub akcji na rzecz spółki, o której mowa w art. 18 prawo pierwokupu ust. 2 pkt 1 lit. d;
5)
udziałów lub akcji na rzecz spółki kapitałowej lub grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 648_7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
6)
udziałów lub akcji na rzecz podmiotu, który skorzystał z prawa pierwokupu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;
7)
udziałów lub akcji na rzecz Spółki Celowej, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, lub spółki, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
3.
W celu skorzystania z uprawnień określonych w ust. 1 ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji przed nabyciem udziałów i akcji w spółce, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo przeglądania ksiąg i dokumentów tej spółki oraz żądania od tej spółki informacji dotyczących obciążeń i zobowiązań nieujętych w księgach i dokumentach. Przeglądanie ksiąg i dokumentów spółki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić przez upoważnione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji osoby, w siedzibie tej spółki, w miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg i dokumentów lub w innym uzgodnionym ze spółką miejscu. Uzyskane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 czyn nieuczciwej konkurencji ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).
4.
W przypadku gdy udziały lub akcje są obciążone prawem zastawu, minister właściwy do spraw informatyzacji dokonuje zapłaty ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wygaśnięciu zastawu, o ile zapłata ceny jest już wymagalna.
5.
Do prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 brak zgody na dokonanie czynności prawnej przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych ust. 3–7 oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny dotyczące prawa pierwokupu co do nieruchomości, z tym że termin na złożenie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu wynosi 2 miesiące, licząc od dnia wpływu do ministra właściwego do spraw informatyzacji zawiadomienia dokonanego przez spółkę, o której mowa w ust. 1, której udziały lub akcje stanowią przedmiot warunkowej umowy sprzedaży. Do zawiadomienia dołącza się:
1)
wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste spółki;
2)
odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;
3)
potwierdzone za zgodność z oryginałem bilans oraz rachunek zysków i strat spółki, za trzy ostatnie lata obrotowe;
4)
aktualną listę wspólników lub akcjonariuszy oraz umowę lub statut spółki;
5)
oświadczenie zarządu spółki o wysokości zobowiązań warunkowych.
6.
Sądem właściwym do ustalenia ceny zbywanych akcji lub udziałów jest sąd właściwy według siedziby spółki, o której mowa w ust. 1.
7.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
1.
W przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do spółki osobowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, minister właściwy do spraw informatyzacji działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tych nieruchomości za zapłatą ceny odpowiadającej ich wartości rynkowej.
2.
Wartość rynkową nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych określa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
3.
Spółka, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana powiadomić ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianie bądź przystąpieniu nowego wspólnika do tej spółki w terminie miesiąca od dnia dokonania czynności prawnej, w wyniku której nastąpiła zmiana bądź przystąpienie wspólnika. Do powiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków dla każdej nieruchomości objętej decyzją o lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stanowiącej własność spółki.
4.
Spółka, o której mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia ministra właściwego do spraw informatyzacji o nabyciu nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, może wystąpić do sądu o ustalenie ceny odpowiadającej wartości rynkowej nieruchomości nabywanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
5.
Sąd ustala cenę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych przy zastosowaniu sposobów określenia wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
6.
Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 brak zgody na dokonanie czynności prawnej przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych ust. 6 i 7 oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny dotyczące prawa pierwokupu.
7.
Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się, jeżeli:
1)
zamiast dotychczasowego wspólnika wspólnikiem staje się osoba jemu bliska;
2)
nowym wspólnikiem staje się osoba bliska któregokolwiek ze wspólników;
3)
podmiot uprawniony na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu.
1.
W przypadku podjęcia przez spółkę akcyjną, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, uchwały, o której mowa w art. 27 wniosek o zatwierdzenie prospektu ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 oraz z 2023 r. poz. 825), minister właściwy do spraw informatyzacji działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tych nieruchomości za zapłatą ceny odpowiadającej ich wartości rynkowej określonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2.
Spółka jest obowiązana powiadomić ministra właściwego do spraw informatyzacji o uchwale w terminie miesiąca od dnia jej podjęcia. Do powiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków dla każdej nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stanowiącej własność lub użytkowanie wieczyste spółki.
3.
Spółka w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia ministra właściwego do spraw informatyzacji o nabyciu nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych może wystąpić do sądu o ustalenie ceny odpowiadającej wartości rynkowej tej nieruchomości nabywanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
4.
Sąd ustala cenę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych określonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
5.
Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 brak zgody na dokonanie czynności prawnej przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych ust. 6 i 7 oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny dotyczące prawa pierwokupu.
1.
Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków w zakresie skutków prawnych z niej wynikających, w tym wpisu prawa rzeczowego, prawa osobistego lub roszczenia, jakie wynika z tej decyzji.
2.
Wojewoda składa wnioski o wpisy w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna.
3.
Postępowanie o wpis w księdze wieczystej jest wolne od opłat sądowych.
4.
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1, w przypadku ustanowienia go na czas określony, wygasa z upływem terminu określonego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych zgodnie z art. 16 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1 pkt 11. Wojewoda występuje z wnioskiem o wykreślenie tego ograniczenia z księgi wieczystej w terminie 30 dni od dnia jego wygaśnięcia.
Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 5 i 6, została przejęta część nieruchomości a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, minister właściwy do spraw informatyzacji może nabyć, w drodze umowy, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa tę część nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Do ustalenia wysokości ceny nabycia przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
1.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stanowi podstawę do wydania przez wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach oznaczonych w treści decyzji zgodnie z art. 16 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1 pkt 7 i 8, przeznaczonych do realizacji tej inwestycji, lub zarządu w odniesieniu do gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z wyłączeniem nieruchomości położonych na terenie parków narodowych.
2.
Jeżeli nieruchomość objęta decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, oznaczona zgodnie z art. 16 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1 pkt 7 i 8, została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta, użyczona, powierzona lub oddana do używania osobie trzeciej, decyzja ta z dniem, z którym stała się ostateczna, stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub oddania nieruchomości do używania osobie trzeciej, w tym również ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odszkodowanie od Skarbu Państwa.
3.
Jeżeli przeznaczona na inwestycję w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste w zakresie wskazanym w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, użytkowanie to wygasa za odszkodowaniem z dniem, w którym decyzja ta stała się ostateczna.
4.
W przypadku gdy nieruchomość podlegająca podziałowi zgodnie z art. 17 podziały nieruchomości ust. 1 lub 2 jest obciążona hipoteką, hipoteka wygasa wyłącznie w stosunku do części nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
5.
Nieruchomości nabyte przez Skarb Państwa, o których mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 5 i 6 lub art. 23 nabycie części nieruchomości, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.
6.
Z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych inwestor jest uprawniony do wystąpienia o zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 33 obowiązek dokonania wycinki drzew i krzewów ust. 1 i 2 oraz w art. 34 porozumienie określające warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa ust. 1, oraz o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, o której mowa w ust. 1.
1.
Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 5–7 oraz w art. 24 decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach ust. 3, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między wojewodą a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Jeśli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, wysokość odszkodowania ustala właściwy wojewoda w drodze decyzji w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.
3.
Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych przez organ pierwszej instancji oraz według jej wartości w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
4.
W przypadku, o którym mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 7, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości odszkodowania ustalonego z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych.
5.
Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 8 i 9, oraz wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego lub przysługującego stronom umów, o których mowa w art. 24 decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach ust. 2, z tytułu jej wypowiedzenia, nie może przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Roszczenia osób uprawnionych z tytułu ograniczonych praw rzeczowych zaspokaja się według pierwszeństwa tych praw ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.
Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 5 i 6 lub art. 40 określenie organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami w zakresie oznaczonym w decyzji ust. 2, lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w zakresie, w jakim wierzytelność ta nie wygasła, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką obliczonymi na dzień spłaty wierzyciela hipotecznego. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.
7.
Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały. Wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych nie może przekraczać wartości nieruchomości ustalonej zgodnie z ust. 3.
8.
Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia nie później, niż w terminie 28 dni od dnia otrzymania od inwestora wezwania do wydania nieruchomości, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego, określonej w operacie, o którym mowa w ust. 3.
9.
W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości.
10.
Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 5 i 6 lub art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1 i 2, zostały poczynione nakłady przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych, odszkodowanie powiększa się o kwotę podlegających zwrotowi środków pochodzących z dofinansowania wraz z odsetkami należnymi zgodnie z przepisami regulującymi zasady zwrotu dofinansowania, o ile w wyniku skutków prawnych, o których mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 5 i 6, lub ustanowienia ograniczeń na nieruchomościach, o których mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1 i 2, lub rozwiązania umów, o których mowa w art. 24 decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach ust. 2, nałożono odpowiednio na właściciela, użytkownika wieczystego, osobę, której przysługiwały ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, lub stronę umowy, o której mowa w art. 24 decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach ust. 2, obowiązek zwrotu środków pochodzących z takiego dofinansowania. Odszkodowanie w części przenoszącej odszkodowanie należne na zasadach wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przyznaje się pod warunkiem rozwiązującym dokonania zwrotu dofinansowania wraz z należnymi odsetkami przez odpowiednio właściciela, użytkownika wieczystego, osobę, której przysługiwały ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, lub stronę umowy, o której mowa w art. 24 decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach ust. 2, w trybie i terminie wynikającym z właściwych przepisów.
11.
Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlegają przekazaniu do depozytu sądowego na okres 6 lat.
12.
Obowiązek zapłaty odszkodowania obciąża ministra właściwego do spraw informatyzacji, a w przypadku, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 3, obowiązek zapłaty odszkodowania obciąża podmiot, na którego rzecz następuje ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Minister właściwy do spraw informatyzacji albo podmiot, na którego rzecz następuje ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z właściwym wojewodą może pokryć koszty ustalenia wysokości odszkodowań. Przepisu art. 132 termin zapłaty odszkodowania z tytułu wywłaszczone nieruchomości ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.
13.
Odszkodowanie za wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych, o których mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 7, zmniejsza się o wartość praw ustanowionych zgodnie z art. 17 podziały nieruchomości ust. 8.
14.
Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania w przypadkach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
1.
Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie mają zastosowania przepisy:
1)
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wyjątkiem przepisów art. 57 rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1 i 4 tej ustawy, które do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stosuje się odpowiednio, oraz
2)
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28).
2.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wiąże właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Właściwy wojewoda przekazuje niezwłocznie wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych właściwym wójtom lub burmistrzom lub prezydentom miasta oraz starostom właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz starostom właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, na którą oddziaływać będzie inwestycja w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
3.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest wiążąca dla właściwych organów w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
1.
Do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wobec której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, nie stosuje się przepisów odrębnych ustaw w zakresie, w jakim uzależniają one przygotowanie lub realizację tej inwestycji lub jej części od uzyskania decyzji administracyjnej lub innego rozstrzygnięcia, chyba że inwestor wystąpi o ich wydanie.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1)
zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 36 wydawanie zgody wodnoprawnej ust. 1;
2)
decyzji, o których mowa w art. 32 odkrycie przedmiotu podczas robót budowlanych lub ziemnych ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
3)
zezwoleń, o których mowa w art. 56 zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt i grzybów w lasach ust. 1, 2, 2b i 2c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4)
decyzji o warunkach prowadzenia działań, o której mowa w art. 118 zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
3.
W przypadku gdy inwestor przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych uzyskał decyzję administracyjną lub inne rozstrzygnięcie, o których mowa w ust. 1, do postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w zakresie objętym uzyskaną decyzją administracyjną lub innym rozstrzygnięciem nie stosuje się przepisów art. 13 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1 pkt 14 i 15 oraz ust. 2–4 a także art. 16 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1.
Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych a także 122_art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 2b obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
1.
Pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub pozwolenie na rozbiórkę tej inwestycji wydaje wojewoda na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
2.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wiąże wojewodę wydającego pozwolenie na budowę.
3.
Pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych może, w zależności od żądania określonego we wniosku, obejmować całe zamierzenie budowlane położone na obszarze danego województwa lub jego część.
4.
Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub pozwolenia na rozbiórkę tej inwestycji przepisy art. 12 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 6–8, art. 14 zawiadamianie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1–4, 7 i 8, art. 15 termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz art. 16 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 3–9 stosuje się odpowiednio.
5.
Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub pozwolenia na rozbiórkę tej inwestycji jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
6.
Ilekroć w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
7.
Do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie stosuje się przepisów art. 32 tryb wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego ust. 1 pkt 3 i art. 35 tryb wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
8.
Zmiana oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków dotycząca nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, dokonana po wydaniu tej decyzji, wynikająca w szczególności z podziału nieruchomości, scalenia, wymiany gruntów lub aktualizacji operatu ewidencyjnego, nie stanowi przeszkody do wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
9.
Niezgodność między oznaczeniem nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w ewidencji gruntów i budynków a oznaczeniem tej nieruchomości w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wynikająca z zatwierdzenia podziału tej nieruchomości decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, nie stanowi przeszkody do wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
10.
Zgłoszenie dotyczące robót budowlanych, o których mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 i 3 oraz art. 31 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest dokonywane organowi administracji architektoniczno-budowlanej na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
11.
W sprawach zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10, właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej jest wojewoda.
12.
Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10, jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
1.
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub pozwolenia na rozbiórkę w przypadku, o którym mowa w art. 29 pozwolenie na budowę inwestycji ust. 1, dodatkowo zawiera:
1)
inwentaryzację znajdujących się na terenie objętym wnioskiem drzew i krzewów, na których usunięcie jest wymagane zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy;
2)
plan gospodarki zielenią jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu, w którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia poszczególnych drzew lub krzewów, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, oraz planowane nasadzenia zastępcze w rozumieniu art. 83b wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
2.
W pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub pozwoleniu na rozbiórkę tej inwestycji właściwy wojewoda zezwala w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji. Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew lub krzewów, o których mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie ani opłat z tym związanych.
3.
Wojewoda może w pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub pozwoleniu na rozbiórkę tej inwestycji nałożyć obowiązek przesadzenia we wskazane miejsce drzew lub krzewów objętych zezwoleniem na usunięcie lub wykonania nasadzeń zastępczych w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
Jeżeli z pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub pozwolenia na rozbiórkę tej inwestycji wynika obowiązek dokonania przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej wojewoda, na wniosek inwestora, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.
1.
W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, oznaczonych zgodnie z art. 16 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1 pkt 9, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia budowy inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ograniczy, za odszkodowaniem, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń. Przepisy art. 124 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 4–7 oraz art. 128 odszkodowanie dla osoby wywłaszczonej ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2.
Na wniosek inwestora, w ramach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości zgodnie z ust. 1, wojewoda ustanawia również:
1)
zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi;
2)
nakaz uzgadniania z ministrem właściwym do spraw informatyzacji lokalizacji obiektów budowlanych;
3)
zakaz wykonywania nasadzeń lub utrzymania drzew, krzewów lub innej roślinności przekraczających określoną wysokość.
3.
Na wniosek inwestora ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić na rzecz innego niż inwestor podmiotu, w szczególności przedsiębiorstwa energetycznego, przedsiębiorstwa wodociągowo-
-kanalizacyjnego lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
4.
Na wniosek inwestora ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może nastąpić na czas określony.
5.
W przypadku gruntów pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy drogi publicznej i gruntów objętych obszarem kolejowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 lub 2, następuje bez odszkodowania.
6.
Przepis ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem warunków wejścia na teren określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, o ile jest ona wymagana.
7.
Jeżeli nieruchomości, o której mowa w ust. 1–3, nie wykorzystano do realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wojewoda na wniosek osoby, której prawa do nieruchomości ograniczono, stwierdza zbędność tej nieruchomości na cele inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
8.
Decyzje w zakresie odszkodowań wydaje wojewoda. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wartości obciążanej nieruchomości, a do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z uwzględnieniem art. 25 odszkodowanie ust. 10 i 12.
1.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nieruchomościami objętymi pozwoleniem na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu zawartym między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.
2.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nieruchomościami objętymi decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu zawartym między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.
3.
Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wystąpienia o zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nie dojdzie do jego zawarcia, termin oraz warunki wycinki drzew lub krzewów oraz ich uprzątnięcia ustala wojewoda w drodze decyzji. Organem wyższego stopnia w sprawie jest minister właściwy do spraw środowiska.
4.
Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów znajdujących się na gruntach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe staje się nieodpłatnie własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
5.
Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ponosi inwestor, w tym drzew i krzewów znajdujących się na gruntach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
6.
Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętych decyzjami, o których mowa w ust. 1 lub 2, innych niż zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
1.
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1, w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, określonych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, uprawnia inwestora do wystąpienia odpowiednio do właściwego podmiotu wykonującego prawa właścicielskie zgodnie z art. 212 wykonywanie praw właścicielskich wobec wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, właściwego zarządcy drogi, właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego właściwego podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym o zawarcie porozumienia określającego warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1.
2.
Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa wysokość opłat za wykonywanie przysługującego inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1.
3.
W przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiednio przez właściwy podmiot, o którym mowa w art. 212 wykonywanie praw właścicielskich wobec wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, właściwego zarządcę drogi, właściwego zarządcę infrastruktury kolejowej lub inny właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, inwestor jest uprawniony do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji określającej warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1.
4.
W decyzji, o której mowa w ust. 3, wojewoda określa również wysokość opłat za wykonywanie przysługującego inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1.
5.
Warunki zawarte w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, albo określone w decyzji, o której mowa w ust. 3, nie mogą powodować:
1)
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego lub lotniczego;
2)
wstrzymania ruchu kolejowego lub lotniczego;
3)
zamknięcia dróg publicznych, chyba że istnieje możliwość zorganizowania objazdów;
4)
zamknięcia śródlądowych dróg wodnych;
5)
negatywnego wpływu na działanie urządzeń lotniczych.
6.
Stronami postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, są wyłącznie inwestor oraz odpowiednio właściwy podmiot, o którym mowa w art. 212 wykonywanie praw właścicielskich wobec wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, właściwy zarządca drogi, właściwy zarządca infrastruktury kolejowej lub inny właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym.
7.
Do postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, przepisy art. 12 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 5 i art. 15 termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stosuje się odpowiednio.
8.
W przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, albo uzyskania decyzji, o której mowa w ust. 3, w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami przepisu art. 281 uchylony ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne nie stosuje się.
1.
Pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2.
Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w sprawach dotyczących pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
3.
Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest obowiązany przeprowadzić obowiązkową kontrolę przed upływem 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. O terminie obowiązkowej kontroli wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
4.
Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
1.
Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga wydania zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2.
W sprawach dotyczących wydania zgody wodnoprawnej nie stosuje się przepisów art. 396 pozwolenie wodnoprawne a ustalenia planu lub programów ust. 1 pkt 7, art. 407 wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ust. 2 pkt 3 i art. 422 załączniki do zgłoszenia wodnoprawnego pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
3.
Zgoda wodnoprawna w odniesieniu do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych może być udzielona przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
4.
Do uzyskania zgody wodnoprawnej nie jest wymagane dysponowanie przez inwestora tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości, które są usytuowane w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub są planowane do wykonania urządzeń wodnych, lub na których będą wykonywane czynności, roboty lub urządzenia wodne.
5.
Stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 elementy części opisowej operatu wodnoprawnego ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, oraz siedziby i adresy właścicieli i użytkowników wieczystych ustala się według ewidencji gruntów i budynków. Przepisy art. 12 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 7 i 8, art. 14 zawiadamianie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1–4 i art. 16 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 3–9 stosuje się odpowiednio.
6.
Przepis art. 401 strony postępowania w sprawach pozwoleń wodnoprawnych ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ma zastosowanie również w tych postępowaniach, w których liczba stron nie przekracza 10.
7.
W sprawach określonych w ust. 1 w stosunku do:
1)
wnioskodawcy stosuje się odpowiednio przepis art. 14 zawiadamianie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1 pkt 1;
2)
właściciela wody stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 zawiadamianie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 16 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 3–9.
1.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2.
Organ właściwy do wydania decyzji niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz o wydaniu takiej decyzji.
3.
Termin wydania decyzji wynosi 60 dni od dnia złożenia wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, w szczególności w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
4.
Organ właściwy do:
1)
wydania decyzji niezwłocznie po jej wydaniu przekazuje jej kopię ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji;
2)
rozpatrzenia odwołania od decyzji niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji kopię decyzji wydanej w wyniku rozpatrzenia tego odwołania.
1.
Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 15 termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, art. 29 pozwolenie na budowę inwestycji ust. 1, art. 33 obowiązek dokonania wycinki drzew i krzewów ust. 3, art. 37 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ust. 1 lub art. 39 decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych ust. 1, lub zgody, o której mowa w art. 36 wydawanie zgody wodnoprawnej ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 29 pozwolenie na budowę inwestycji ust. 10, polegających w szczególności na wykonaniu badań archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, konieczne jest wejście na teren cudzej nieruchomości, inwestor może wystąpić z wnioskiem do wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.
2.
Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości inwestor jest obowiązany wystąpić do właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zgodę na wejście na teren tej nieruchomości oraz uzgodnić z nimi przewidywane sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości.
3.
Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości inwestor jest obowiązany wystąpić o zgodę na wejście na teren nieruchomości do:
1)
właściwego zarządcy drogi – w przypadku gruntów stanowiących pas drogowy,
2)
właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego właściwego podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym – w przypadku gruntów objętych obszarem kolejowym,
3)
właściwego zarządzającego lotniskiem – w przypadku nieruchomości zajętych pod lotniska użytku publicznego lub lotnicze urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem użytku publicznego,
4)
właściwego zarządcy terenów wojskowych – w przypadku gruntów stanowiących tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz ich stref ochronnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5)
Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w przypadku nieruchomości zajętych pod urządzenia i obiekty służące do obsługi ruchu lotniczego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej
– i uzgodnić z nimi przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości.
4.
W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 albo ust. 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiednio przez właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości, właściwego zarządcę drogi, właściwego zarządcę infrastruktury kolejowej lub inny właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym, właściwego zarządcę lotniskiem, właściwego zarządcę terenów wojskowych lub Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wystąpienia inwestora o taką zgodę właściwy wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
5.
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości zawiera:
1)
ogólną charakterystykę planowanej inwestycji;
2)
określenie granic terenu objętego wnioskiem;
3)
oznaczenie nieruchomości, na których teren wejście jest konieczne w celu sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 15 termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, art. 29 pozwolenie na budowę inwestycji ust. 1, art. 33 obowiązek dokonania wycinki drzew i krzewów ust. 3, art. 37 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ust. 1 lub art. 39 decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych ust. 1, lub zgody, o której mowa w art. 36 wydawanie zgody wodnoprawnej ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 29 pozwolenie na budowę inwestycji ust. 10;
4)
wskazanie pomiarów, badań lub innych prac, które mają być przeprowadzone przez inwestora;
5)
oświadczenie inwestora o braku zgody, o której mowa w ust. 2 albo ust. 3.
6.
Decyzja o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości określa sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości.
7.
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości lub braku w ewidencji gruntów i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, o której mowa w ust. 1, przepisów ust. 2 i ust. 5 pkt 5 nie stosuje się, a właściwy wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez inwestora.
8.
Sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości uzgodnione na podstawie ust. 2 albo 3 albo określone w decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nie mogą powodować:
1)
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego lub lotniczego;
2)
wstrzymania ruchu kolejowego lub lotniczego;
3)
zamknięcia dróg publicznych, chyba że istnieje możliwość zorganizowania objazdów;
4)
zamknięcia śródlądowych dróg wodnych;
5)
negatywnego wpływu na działanie urządzeń lotniczych.
9.
Do postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości przepisy art. 12 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, art. 14 zawiadamianie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1–4, 7 i 8, art. 15 termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych i art. 16 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 3–9 stosuje się odpowiednio.
10.
Decyzję o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
11.
Inwestor po zakończeniu pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub po przeprowadzeniu prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 15 termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, art. 29 pozwolenie na budowę inwestycji ust. 1, art. 33 obowiązek dokonania wycinki drzew i krzewów ust. 3, art. 37 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ust. 1 lub art. 39 decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych ust. 1, lub zgody, o której mowa w art. 36 wydawanie zgody wodnoprawnej ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 29 pozwolenie na budowę inwestycji ust. 10, jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości przysługuje odszkodowanie.
12.
Decyzję w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda. Obowiązek zapłaty odszkodowania obciąża inwestora. Inwestor na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z wojewodą pokrywa koszty poniesione przez wojewodę w związku z postępowaniem w zakresie ustalenia wysokości odszkodowania.
13.
Odszkodowanie odpowiada wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek poniesionych szkód zmniejszy się wartość nieruchomości, w odszkodowaniu uwzględnia się kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.
1.
Decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, o której mowa w art. 80 postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest wydawana na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2.
Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 12 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 6–8, art. 14 zawiadamianie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1–4, 7 i 8 oraz art. 16 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 3–9 stosuje się odpowiednio.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna, staje się organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami w zakresie oznaczonym w tej decyzji.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna, staje się organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami należącymi w tym dniu do Skarbu Państwa, znajdującymi się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie oznaczonym w tej decyzji.
3.
W stosunku do nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie stosuje się przepisów art. 109 prawo pierwokupu przysługujące gminie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4.
Na wniosek inwestora minister właściwy do spraw informatyzacji może oddać w trybie bezprzetargowym nieruchomość Skarbu Państwa objętą decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w użytkowanie wieczyste na cele związane z inwestycją w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
1.
Przyłączenie do sieci służącej do przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Do wniosku, o którym mowa w art. 7 umowa o przyłączenie do sieci ust. 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, inwestor lub podmiot realizujący inwestycję towarzyszącą zamiast dokumentów określonych w art. 7 umowa o przyłączenie do sieci ust. 8d pkt 1 tej ustawy może dołączyć decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
2.
Do wydania warunków przyłączenia do sieci inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie jest wymagane posiadanie przez inwestora lub podmiot realizujący inwestycję towarzyszącą tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, do których paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane.
3.
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii wydaje warunki przyłączenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Przepisów art. 7 umowa o przyłączenie do sieci ust. 8g pkt 5 oraz ust. 8g5–8g7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne nie stosuje się.
4.
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii nie może odmówić wydania warunków przyłączenia do sieci i zawarcia umowy o przyłączenie do sieci inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym połączonych z nimi instalacji odnawialnego źródła energii, w przypadku braku istnienia ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii. W takim przypadku przedsiębiorstwo energetyczne ustala z inwestorem lub podmiotem realizującym inwestycję towarzyszącą opłatę za przyłączenie do sieci zgodnie z art. 7 umowa o przyłączenie do sieci ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
5.
W przypadku gdy opłata za przyłączenie do sieci, o której mowa w ust. 4, nie została uzgodniona w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie warunków przyłączenia, wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za przyłączenie do sieci nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii obowiązane jest przedstawić, na żądanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dane i informacje niezbędne do ustalenia opłaty za przyłączenie.
1.
Na wniosek inwestora, w ramach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości zgodnie z art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wojewoda ustanawia również zakaz wznoszenia następujących obiektów:
1)
lotnisk w odległości mniejszej niż 8 km;
2)
autostrady, drogi ekspresowej, drogi krajowej – w odległości mniejszej niż 0,8 km;
3)
linii kolejowych w odległości mniejszej niż 0,8 km;
4)
rurociągów naftowych (produktowych lub surowcowych) i infrastruktury do ich obsługi w odległości mniejszej niż 1 km;
5)
rurociągów gazowych (średniego, podwyższonego i wysokiego ciśnienia) i infrastruktury do ich obsługi w odległości mniejszej niż 1 km;
6)
magistrali sieci ciepłowniczych w odległości mniejszej niż 0,2 km;
7)
stacji paliw, baz paliw, baz przeładunkowych dla paliw w odległości mniejszej niż 1 km;
8)
poligonów, na których wykorzystuje się środki bojowe, w odległości mniejszej niż 5 km;
9)
zakładów o zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej w odległości mniejszej niż 3 km;
10)
zakładów o dużym ryzyku powstania awarii przemysłowej w odległości mniejszej niż 5 km;
11)
obiektów, w których przetwarza się lub przechowuje materiały i substancje wybuchowe, łatwopalne, toksyczne, chemiczne, składowisk odpadów niezakwalifikowanych jako zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku powstania awarii przemysłowej w odległości mniejszej niż 1 km;
12)
obiektów narażonych na ataki terrorystyczne, tj. centrów handlowych o powierzchni powyżej 0,5 ha, parkingów publicznych o powierzchni użytkowej większej niż 0,2 ha, dworców kolejowych lub autobusowych w odległości mniejszej niż 1 km;
13)
zakładów przemysłowych generujących drgania lub ryzyko zapylenia powietrza w odległości mniejszej niż 0,5 km;
14)
kopalni w odległości mniejszej niż 5 km;
15)
obiektów jądrowych w odległości mniejszej niż 1,6 km.
2.
Odległości, o których mowa w ust. 1, są liczone w linii prostej pomiędzy najbliższymi od siebie punktami na granicy działek, na których jest zlokalizowany ośrodek obliczeniowy i na których ma zostać zlokalizowany dany obiekt.
3.
Wymagania, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą sieci światłowodowych łączących ośrodki obliczeniowe i linii energetycznych oraz innych obiektów liniowych związanych z inwestycjami w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
4.
Na wniosek inwestora, a w przypadku gdy inwestorem jest minister właściwy do spraw informatyzacji – działając z urzędu, minister ten może w drodze postanowienia wyrazić zgodę na zmniejszenie odległości między obiektami budowlanymi lub obszarami ustanowionymi na podstawie odrębnych przepisów, na których obowiązuje zakaz lub ograniczenie możliwości budowy, przebudowy, remontu, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki obiektów budowlanych, a inwestycjami w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. W takim przypadku odrębnych przepisów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
1.
Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji, o których mowa w art. 15 termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, art. 29 pozwolenie na budowę inwestycji ust. 1, art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1 i 2, art. 33 obowiązek dokonania wycinki drzew i krzewów ust. 3, art. 34 porozumienie określające warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa ust. 3, art. 36 wydawanie zgody wodnoprawnej ust. 1, art. 38 wniosek do wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości ust. 1 oraz art. 39 decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2.
Wojewoda jest organem egzekucyjnym prowadzącym egzekucję obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji, o których mowa w art. 15 termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, art. 29 pozwolenie na budowę inwestycji ust. 1, art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1 i 2, art. 33 obowiązek dokonania wycinki drzew i krzewów ust. 3, art. 34 porozumienie określające warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa ust. 3, art. 36 wydawanie zgody wodnoprawnej ust. 1, art. 38 wniosek do wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości ust. 1 oraz art. 39 decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych ust. 1.
1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy czym ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Przepisu art. 9 termin wykonania decyzji w sprawach ograniczenia lub pozbawienia praw do nieruchomości ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.
2.
Do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie stosuje się art. 139 udostępnianie dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581 oraz z 2023 r. poz. 1394).

Rozdział 3 Postępowanie administracyjne oraz sądowoadministracyjne przy realizacji inwestycji

1.
Decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
2.
Z wyjątkiem ust. 13 odwołanie od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, wnosi się w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o ich wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
3.
Odwołanie od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, zawiera zarzuty odnoszące się do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.
4.
Do odwołania od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, przepisu art. 135 wstrzymanie przez organ odwoławczy wykonania decyzji Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się, z wyjątkiem odwołania od decyzji, o której mowa w art. 29 pozwolenie na budowę inwestycji ust. 1, w przypadku gdy odwołanie zawiera wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub nieuwzględnienia postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz odwołania od decyzji, o której mowa w art. 37 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ust. 1.
5.
Z wyjątkiem ust. 13 odwołanie od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, rozpatruje się w terminie 14 dni, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w art. 15 termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, art. 29 pozwolenie na budowę inwestycji ust. 1 i art. 37 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ust. 1, od których odwołanie rozpatruje się w terminie 60 dni.
6.
Do terminów, o których mowa w ust. 5, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
7.
W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, w całości ani stwierdzić ich nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, nieruchomości lub działki.
8.
W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje się art. 159 wstrzymanie wykonania decyzji przez organ właściwy w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji Kodeksu postępowania administracyjnego.
9.
O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 15 termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, art. 29 pozwolenie na budowę inwestycji ust. 1, art. 35 pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1 lub art. 39 decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych ust. 1, a także nierozpatrzenia w terminie odwołania od tych decyzji, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji, a w odniesieniu do decyzji, o której mowa w art. 15 termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, także ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 29 pozwolenie na budowę inwestycji ust. 1 lub art. 35 pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
10.
O każdym przypadku nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 15 termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zawiadamia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
11.
O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o której mowa w art. 37 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
12.
O każdym przypadku nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 37 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania, ministra właściwego do spraw środowiska oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
13.
Odwołanie od decyzji, o której mowa w art. 41 przyłączenie do sieci służącej do przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii ust. 5, przysługuje do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie toczy się zgodnie z przepisami części pierwszej księgi pierwszej tytułu VII działu IVc ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.).
1.
Do zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stosuje się odpowiednio przepis art. 155 uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodę na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wyraża wyłącznie inwestor.
2.
Wniosek o zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w zakresie objęcia nieruchomości znajdujących się na terenie objętym tą inwestycją skutkami, o których mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 5 i 6, art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1 lub art. 40 określenie organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami w zakresie oznaczonym w decyzji ust. 1 i 2, zawiera dane określone w art. 13 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1 pkt 4–15. Do wniosku nie stosuje się przepisów art. 13 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 2 pkt 1–8, 11, 12 i 14–23.
3.
Stronami postępowania o zmianę decyzji, o której mowa w art. 15 termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, w zakresie, o którym mowa w ust. 2, są wyłącznie inwestor, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej wnioskiem oraz właściwy zarządca drogi, właściwy zarządca infrastruktury kolejowej lub inny właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym.
4.
W przypadku zmiany inwestora wojewoda za zgodą stron jest obowiązany do przeniesienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub jej części na rzecz nowego inwestora.
5.
Przeniesienie decyzji, o którym mowa w ust. 4, nie wywołuje zmian w zakresie skutków, o których mowa w art. 17 podziały nieruchomości, art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1 i 2 lub art. 40 określenie organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami w zakresie oznaczonym w decyzji ust. 2, zaistniałych przed dniem przeniesienia.
6.
W przypadku zmiany inwestora wojewoda na wniosek nowego inwestora przenosi na niego pozwolenie na budowę w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Przepis art. 40 przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane stosuje się odpowiednio. W decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w razie potrzeby wojewoda orzeka także przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 9, na nowego inwestora.
7.
Stronami postępowania w sprawie przeniesienia decyzji, o którym mowa w ust. 4 i 6, są wyłącznie inwestor i podmiot, o którym mowa w ust. 4 i 6.
8.
Na potrzeby niniejszego rozdziału przez inwestora, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2, rozumie się również podmiot, na który została przeniesiona decyzja, o której mowa w ust. 4 i 6.
1.
Do skarg na decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259 i 803), z wyłączeniem art. 61 skarga a wykonywanie aktu lub czynności § 3, art 115–122 i art. 152 uwzględnienie skargi na akt lub czynność tej ustawy, z tym że:
1)
przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2)
skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia do sądu.
2.
Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzje, o których mowa w:
1)
art. 37 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ust. 1;
2)
art. 29 pozwolenie na budowę inwestycji ust. 1, w ramach których wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
3.
Do skarg na decyzje, o których mowa w art. 29 pozwolenie na budowę inwestycji ust. 1, wniesionych na podstawie art. 86g odwołanie organizacji ekologicznej od zezwolenia na inwestycję ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy.
4.
Do skarg na decyzje, o których mowa w art. 37 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ust. 1, nie stosuje się terminów, o których mowa w art. 86f skarga na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ust. 2–4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
5.
Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia.
1.
W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy nie uchyla tej decyzji, lecz może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 przesłanki wznowienia postępowania lub art. 156 przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji Kodeksu postępowania administracyjnego.
2.
W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia budowy nie uchyla tej decyzji, lecz może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 przesłanki wznowienia postępowania lub art. 156 przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji Kodeksu postępowania administracyjnego.
1.
Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
2.
Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
3.
Przepisów art. 48 uwzględnienie skargi na decyzję nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych z:
1)
decyzją, o której mowa w art. 37 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ust. 1, lub
2)
postanowieniem, o którym mowa w art. 90 postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4.
W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych albo stwierdzenia, że decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa, naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może nastąpić wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego.
5.
Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w trybie wznowienia postępowania, jeżeli wniosek o wznowienie postępowania został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę.
6.
Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

Rozdział 4 Inwestycje towarzyszące

Inwestycjami towarzyszącymi w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych są inwestycje związane z funkcjonowaniem Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, obejmujące:
1)
dojścia i drogi dojazdowe do obiektów kubaturowych Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
2)
magazyny energii i ich przyłącza zaspokajające potrzeby obiektów Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
3)
odnawialne źródła energii, inwestycje wykorzystujące wodór lub inwestycje obejmujące źródła wytwarzające energię w kogeneracji wraz z przyłączami;
4)
przyłącza wodno-kanalizacyjne;
5)
przyłącza teletechniczne;
6)
przyłącza energetyczne;
7)
zbiorniki paliwa oraz magazyny służące bezzbiornikowemu magazynowaniu paliw;
8)
sieci i węzły ciepłownicze oraz obiekty chłodnicze;
9)
zbiorniki na wodę, w tym zbiorniki przeciwpożarowe;
10)
obiekty zaplecza organizacyjnego lub technicznego dla Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
Do inwestycji towarzyszących stosuje się odpowiednio przepisy art. 2 objaśnienie pojęć oraz rozdziałów 2 i 3.

Rozdział 5 Przepisy zmieniające, epizodyczne, przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 i 1113): (zmiany pominięte)
1.
Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielać przedsiębiorcom pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto, zwanej dalej „wsparciem na projekty niskoemisyjne”.
2.
Projektem inwestycyjnym o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto jest inwestycja polegająca na:
1)
produkcji:
a) urządzeń takich jak: baterie, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, elektrolizery oraz urządzenia do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCUS),
b) kluczowych komponentów przeznaczonych do bezpośredniego użytku jako materiał do produkcji urządzeń, o których mowa w lit. a, i używanych w tym celu;
2)
produkcji lub odzysku pokrewnych surowców krytycznych niezbędnych do produkcji urządzeń i kluczowych komponentów, o których mowa w pkt 1.
3.
Pomoc jest udzielana na wniosek przedsiębiorcy złożony ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, który zawiera informacje:
1)
o przedsiębiorcy;
2)
dotyczące inwestycji mającej otrzymać wsparcie;
3)
dotyczące finansowania inwestycji;
4)
dotyczące konieczności pomocy i oczekiwanego wpływu.
4.
Wsparcie na projekty niskoemisyjne jest udzielane w formie dotacji, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429).
5.
Pomoc może być udzielana do dnia 31 grudnia 2025 r.
6.
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia na projekty niskoemisyjne, uwzględniając konieczność efektywnego i skutecznego wykorzystania tego wsparcia oraz zapewniania przejrzystości jego udzielania.
1.
Do postępowań zakupowych w sprawach dotyczących inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe lub na wniosek inwestora skierowany do wykonawców przepisy ustawy.
2.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może zażądać zwrotu wadium i odstąpić od udziału w postępowaniu. Po tym terminie postępowanie toczy się na zasadach określonych przez inwestora zgodnie z ustawą.
Do postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
Decyzje wydane w związku z inwestycją w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc.
2.
W przypadku gdy lokalizacja inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych przewidziana jest w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, inwestor w każdym czasie może wystąpić o wydanie:
1)
decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie;
2)
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w trybie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem że w takim przypadku do wniosku, o którym mowa w art. 13 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 2 pkt 1–8, 11, 12 i 14–23;
3)
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie w zakresie skutków, o których mowa w art. 17 podziały nieruchomości ust. 5 i 6 lub art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1, z zastrzeżeniem że w takim przypadku:
a) wniosek, o którym mowa w art. 13 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1, zawiera wymagania określone w art. 13 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1 pkt 4–11,
b) przepisów art. 13 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 2 pkt 1–8, 11, 12 i 14–23 nie stosuje się.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, jeżeli wobec gruntów stanowiących pas drogowy, objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 13 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1, została inwestorowi wydana decyzja o lokalizacji lub przebudowie zjazdu lub decyzja o lokalizacji w pasie drogowym urządzeń obcych, przepisów art. 13 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1 pkt 15, ust. 2 pkt 10 oraz ust. 3 i 4 nie stosuje się w zakresie objętym tą decyzją. Decyzję tę dołącza się do wniosku, o którym mowa w art. 13 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1.
4.
Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wydana na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ust. 1, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, stała się ostateczna, wydane inwestorowi decyzje o lokalizacji lub przebudowie zjazdu, decyzje o lokalizacji w pasie drogowym urządzeń obcych, o których mowa w ust. 3, wygasają w zakresie, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wydana na podstawie tego wniosku obejmuje skutek, o którym mowa w art. 32 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1, wobec gruntów stanowiących pas drogowy.
1.
Ustawa traci moc z dniem 31 grudnia 2050 r.
2.
Przepis art. 53 przepis przejściowy traci moc z dniem 1 stycznia 2026 r.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 2.08.2023 r. - Dz. U. z 2023 r. poz. 1501]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...