• Ustawa o szczególnych roz...
  20.05.2024

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2022.0.2417 - Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów

Obserwuj akt
Ustawa określa szczególne rozwiązania związane z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów, w przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego.
W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego, nowe dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, wynikające z ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, posiadają przymiot aktualności w zakresie nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów.
1.
Potwierdzenie aktualności nowych danych, o których mowa w art. 2 przymiot aktualności w zakresie nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów, dla obszaru scalenia gruntów następuje w drodze zaświadczenia wydawanego przez starostę z urzędu.
2.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
nazwę organu wydającego zaświadczenie;
2)
tytuł dokumentu – „Zaświadczenie potwierdzające aktualność nowych danych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu scalenia gruntów”;
3)
powołanie podstawy prawnej;
4)
nazwę obszaru scalenia;
5)
numer operatu scaleniowego i datę jego przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
6)
datę sporządzenia dokumentu;
7)
imię i nazwisko osoby, która sporządziła dokument, albo adnotację o sporządzeniu dokumentu w sposób automatyczny;
8)
kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej przez ten organ, albo kwalifikowaną pieczęć elektroniczną urzędu obsługującego organ – w przypadku zaświadczenia sporządzonego w postaci elektronicznej;
9)
podpis osoby reprezentującej organ albo osoby upoważnionej przez ten organ oraz datę złożenia podpisu – w przypadku zaświadczenia sporządzonego w postaci papierowej.
3.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, starosta dołącza do operatu scaleniowego przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni od dnia jego wydania.
1.
Potwierdzenie aktualności nowych danych, o których mowa w art. 2 przymiot aktualności w zakresie nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów, dla każdej jednostki rejestrowej gruntów na obszarze scalenia dla gruntów o uregulowanym stanie prawnym następuje w drodze zaświadczenia wydawanego przez starostę z urzędu.
2.
Starosta wydaje zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego.
3.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, oprócz informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków zawiera:
1)
nazwę organu wydającego zaświadczenie;
2)
oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
3)
tytuł dokumentu – „Zaświadczenie potwierdzające aktualność nowych danych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu scalenia gruntów”;
4)
nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer obrębu ewidencyjnego;
5)
numer jednostki rejestrowej gruntów;
6)
datę sporządzenia dokumentu;
7)
imię i nazwisko osoby, która sporządziła dokument, albo adnotację o sporządzeniu dokumentu w sposób automatyczny;
8)
kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej przez ten organ, albo kwalifikowaną pieczęć elektroniczną urzędu obsługującego organ – w przypadku zaświadczenia sporządzonego w postaci elektronicznej;
9)
podpis osoby reprezentującej organ albo osoby upoważnionej przez ten organ oraz datę złożenia podpisu – w przypadku zaświadczenia sporządzonego w postaci papierowej.
4.
Starosta przekazuje zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania.
5.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę:
1)
wpisu z urzędu w dziale I księgi wieczystej podstawy oznaczenia nieruchomości;
2)
wykreślenia z urzędu w dziale III księgi wieczystej ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 10 przesłanki żądania usunięcia niezgodności ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2022 r. poz. 1728, 1846 i 2185), oraz do odmowy wpisu ostrzeżenia;
3)
oznaczenia nieruchomości przy zakładaniu księgi wieczystej.
6.
Za dokonanie wpisów oraz od wniosków o założenie księgi wieczystej, o których mowa w ust. 5, nie uiszcza się opłat sądowych.
Zadania, o których mowa w art. 3 potwierdzenie aktualności nowych danych, zaświadczenie wydawane przez starostę i art. 4 zaświadczenie o potwierdzeniu aktualności nowych danych, starosta realizuje jako zadania z zakresu administracji rządowej.
1.
W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego, postępowania scaleniowe wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją, umarza się z mocy prawa.
2.
W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego, zaistniałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, starosta wydaje zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 zaświadczenie o potwierdzeniu aktualności nowych danych ust. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 23.11.2022 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 2417]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...