• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  05.10.2022
Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2022-09-20
Dz.U. uchylający akt: 2019.0.1696

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie.
2.
Rozporządzenie określa warunki, które przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego oraz odrębnych przepisów, a także ustaleń Polskich Norm zapewniają:
1)
bezpieczeństwo konstrukcji;
2)
bezpieczeństwo pożarowe;
3)
bezpieczeństwo użytkowania;
4)
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska;
5)
ochronę przed hałasem i drganiami;
6)
oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród;
7)
odpowiednie warunki użytkowe;
8)
ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich;
9)
trwałość budowli;
10)
ochronę dóbr kultury.
Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budowli rolniczych lub ich części, a także związanych z nimi urządzeń budowlanych.
Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budowli rolniczych, wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwego instytutu badawczego albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o budowlach rolniczych - rozumie się przez to budowle dla potrzeb rolnictwa i przechowalnictwa produktów rolnych, w szczególności takie jak: zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do składowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...