• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  05.10.2022
Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2022-09-20
Dz.U. uchylający akt: 2019.0.1696

Rozdział 2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

Usytuowanie budowli rolniczych i projekt zagospodarowania działki lub terenu powinny być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
1.
Do budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych należy zapewnić dojścia i dojazdy przystosowane do sposobu ich użytkowania, oraz drogi pożarowe, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co najmniej jeden z warunków:
1)
powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2,
2)
występują strefy zagrożenia wybuchem wewnątrz budowli.
2.
Szerokość dojazdów, o których mowa w ust. 1, do budowli rolniczych powinna wynosić co najmniej 3 m.
3.
Ukształtowanie niwelety podłużnej i przekrojów poprzecznych dojazdów oraz dojść do budowli rolniczych powinny zapewniać spływ wód opadowych.
4.
Stanowiska postojowe i dojazdy do budowli rolniczych powinny posiadać nawierzchnię utwardzoną, zapewniającą odpływ wód opadowych.
1.
Do usuwania i przechowywania odchodów zwierzęcych powinny być zastosowane urządzenia i budowle rolnicze odpowiednie do systemów utrzymywania zwierząt.
2.
Zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce powinny mieć:
1)
dno i ściany nieprzepuszczalne;
2)
szczelne przykrycie, z wyłączeniem zbiorników na płynne odchody zwierzęce lub ich części znajdujących się pod budynkiem inwentarskim, stanowiących technologiczne wyposażenie budynku inwentarskiego;
3)
wylot wentylacyjny i zamykany otwór wejściowy.
3.
Zbiorniki na płynne produkty powstałe w wyniku procesu fermentacji towarzyszącej produkcji biogazu rolniczego, zwane dalej "zbiornikami na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej", powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, a w przypadku gdy są to zamknięte zbiorniki na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, powinny być szczelnie przykryte oraz zaopatrzone w wylot wentylacyjny i zamykany otwór wejściowy.
4.
Odległości zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce oraz zamkniętych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych, powinny wynosić co najmniej:
1)
10 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 15 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach;
2)
15 m od magazynów środków spożywczych, a także od obiektów budowlanych służących przetwórstwu, artykułów rolno-spożywczych;
3)
4 m od granicy działki sąsiedniej;
4)
5 m od budynków magazynowych pasz i ziarna;
5)
5 m od silosów na zboże i pasze;
6)
5 m od silosów na kiszonki.
5.
Odległość otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej oraz płyt do składowania obornika powinna wynosić co najmniej:
1)
25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach;
2)
50 m od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych i magazynów środków spożywczych;
3)
10 m od budynków magazynowych pasz i ziarna;
4)
4 m od granicy działki sąsiedniej;
5)
5 m od silosów na zboże i pasze;
6)
10 m od silosów na kiszonki.
6.
Dopuszcza się sytuowanie zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce oraz zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, a także płyt do składowania obornika w odległościach mniejszych niż określone w ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 4 lub na granicy działek, w przypadku gdy będą przylegać do tego samego rodzaju budowli rolniczych na działce sąsiedniej.
Odległości komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego powinny wynosić co najmniej:
1)
20 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków inwentarskich;
2)
20 m od budynków innych niż określone w pkt 1 niepowiązanych technologicznie z instalacją służącą do otrzymywania biogazu rolniczego;
3)
5 m od granicy działki sąsiedniej;
4)
15 m od składu węgla i koksu;
5)
15 m od komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego, będących elementem odrębnych instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;
6)
15 m od silosów na zboże i pasze;
7)
5 m od innych obiektów budowlanych niebędących budynkami.
1.
Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton powinna wynosić co najmniej:
1)
8 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
2)
8 m od innych budynków, z wyłączeniem budynków inwentarskich i gospodarczych;
3)
15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;
4)
15 m od składu węgla i koksu;
5)
4 m od granicy działki sąsiedniej.
2.
Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności większej niż 100 ton powinna wynosić co najmniej:
1)
10 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków inwentarskich, jednak nie mniej niż 15 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach oraz budynkach;
2)
8 m od budynków innych niż określone w pkt 1;
3)
15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;
4)
15 m od składu węgla i koksu;
5)
4 m od granicy działki sąsiedniej.
1.
Odległość silosów na kiszonki powinna wynosić co najmniej:
1)
25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, jednak nie mniej niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach;
2)
50 m od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych i magazynów środków spożywczych;
3)
8 m od budynków magazynowych pasz i ziarna;
4)
15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;
5)
15 m od składu węgla i koksu;
6)
5 m od granicy działki sąsiedniej.
2.
Silosy na kiszonki powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne.
Odległości myjni urządzeń ochrony roślin powinny wynosić co najmniej:
1)
30 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, silosów na kiszonki, magazynów pasz i ziarna oraz obiektów budowlanych służących przetwórstwu, artykułów rolno-spożywczych,
2)
5 m od granicy działki sąsiedniej.
Odległości pomiędzy budowlami rolniczymi a budowlami i budynkami związanymi z nimi technologicznie nie ogranicza się, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Nie ogranicza się odległości, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 4, § 8 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 5 oraz § 8a ust. 1 pkt 6, jeżeli działka sąsiednia jest własnością inwestora lub jest on jej użytkownikiem wieczystym.
Budowle rolnicze uciążliwe dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapylenie, zapachy lub wydzielanie się substancji toksycznych, powinny być odizolowane od przyległych terenów pasem zieleni złożonym z roślinności średnio- i wysokopiennej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...