• Rozporządzenie Ministra T...
  13.05.2021

Rozdział 1. Wymagania ogólne

1.
Konstrukcja drogowej budowli ziemnej oraz konstrukcja nawierzchni drogi, rozumiane jako warstwa lub zespół warstw, powinny być projektowane i wykonane w taki sposób, aby:
1)
przenosiły wszystkie oddziaływania i wpływy mogące występować podczas budowy i podczas użytkowania drogi, jeśli nie są przekraczane dopuszczalne naciski osi pojazdu na nawierzchnię;
2)
miały trwałość co najmniej równą okresowi użytkowania określonemu w dokumentacji projektowej, pod warunkiem wykonania czynności wynikających z rodzaju wbudowanych materiałów, kosztów użytkowania i zasad utrzymania nawierzchni;
3)
nie uległy zniszczeniu w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
2.
Rozróżnia się następujące nawierzchnie:
1)
jezdni: nawierzchnie zasadniczych i dodatkowych pasów ruchu, pasów awaryjnych, pasów włączania i wyłączania, łącznicy, MOP, placu, opaski, utwardzonych poboczy, przystanku autobusowego na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdni manewrowej;
2)
przeznaczone do postoju pojazdów: nawierzchnie stanowisk, pasów i zatok postojowych;
3)
przeznaczone do ruchu pieszych i rowerów: nawierzchnie chodnika i ścieżki rowerowej.
3.
Nawierzchnie MPO i SPO powinny spełniać wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.
Wymagania określone w § 141 ust. 1 uznaje się za zachowane, jeżeli równocześnie:
1)
są spełnione warunki określone w niniejszym rozporządzeniu, zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności i stanów granicznych przydatności do użytkowania w każdym z elementów oraz w całej konstrukcji budowli ziemnej i nawierzchni drogi;
2)
wbudowywane materiały i wyroby spełniają wymagania Polskich Norm i specyfikacji robót drogowych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...