• Rozporządzenie Ministra T...
  13.05.2021

Rozdział 12. Skrajnia drogi

1.
Nad drogą powinna być zachowana wolna przestrzeń, zwana dalej "skrajnią drogi", o wymiarach określonych w załączniku nr 1.
2.
Wysokość skrajni drogi, o której mowa w załączniku nr 1, powinna być, z zastrzeżeniem ust. 3, nie mniejsza niż:
1)
4,70 m - nad drogą klasy A, S lub GP;
2)
4,60 m - nad drogą klasy G lub Z;
3)
4,50 m - nad drogą klasy L lub D.
3.
Wysokość skrajni drogi może być zmniejszona do:
1)
4,50 m - jeżeli jest przebudowywana albo remontowana droga klasy A, S lub GP, natomiast obiekty nad tymi drogami nie są objęte tymi robotami;
2)
4,20 m - jeżeli jest przebudowywana albo remontowana droga klasy G lub Z, natomiast obiekty nad tymi drogami nie są objęte tymi robotami;
3)
3,50 m - nad drogą klasy L lub D, za zgodą zarządcy tych dróg.
4.
Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.
5.
Wymiary skrajni torowiska tramwajowego określają Polskie Normy.
6.
Wymiary skrajni drogi na obiekcie inżynierskim określają przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...