• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  29.09.2022
Uchylony dnia: 2022-09-21
Dz.U. uchylający akt: 2019.0.1696

5. Konstrukcje oporowe

Konstrukcje oporowe mogą występować w szczególności jako:
1)
elementy konstrukcji obiektów mostowych obramowujących korpus drogi,
2)
elementy konstrukcji tuneli i przepustów, stanowiące ich głowice,
3)
samodzielne konstrukcje związane z drogą.
1.
Konstrukcje oporowe, w tym przyczółki i ściany boczne, powinny spełniać wymagania Polskich Norm odnoszących się do ścian oporowych, z wyjątkiem obliczeń wytrzymałościowych i wymiarowania, które podlegają Polskim Normom dla obiektów mostowych, oraz powinny uwzględniać wymagania określone w ust. 2.
2.
Minimalna grubość elementów żelbetowych powinna wynosić dla płyt:
1)
ściennych - 0,18 m,
2)
fundamentowych - 0,25 m.
1.
Konstrukcje oporowe wykonane z elementów stalowych powinny mieć w szczególności:
1)
naddatki przekrojów na ubytki korozyjne w wielkościach określonych w Polskiej Normie lub zapewnioną ochronę katodową w przypadku środowiska gruntowego silnie agresywnego,
2)
zwieńczenie zabezpieczające przed nierównomiernym przemieszczaniem się elementów palisady oraz przed zagrożeniami korozyjnymi.
2.
Nie dopuszcza się stosowania stali trudno rdzewiejących na elementy konstrukcji oporowych.
1.
W konstrukcjach oporowych powinny być wykonane przerwy dylatacyjne zabezpieczające przed skutkami:
1)
zmian temperatury,
2)
skurczu betonu w konstrukcjach betonowych i żelbetowych,
3)
nierównomiernego osiadania i przemieszczenia;
rozmieszczenie i wykonanie przerw dylatacyjnych powinno spełniać wymagania Polskiej Normy.
2.
Przerwy dylatacyjne:
1)
powinny przechodzić w jednej płaszczyźnie pionowej przez ścianę i fundament, z wyjątkiem przerw:
a) oddzielających ścianę przednią od ścian bocznych przyczółka, zamocowanych we wspólnym fundamencie,
b) o których mowa w ust. 3,
2)
mogą być wykonane jako:
a) szczelinowe - jeśli oprócz zmian temperatury i skurczu betonu zapewniają swobodę przemieszczeń wywołanych osiadaniem i przechyleniem rozdzielonych części konstrukcji,
b) stykowe - jeśli umożliwiają tylko skrócenie rozdzielonych części konstrukcji,
3.
Dopuszcza się stosowanie pozornych przerw dylatacyjnych, wykonanych jako pionowe szczeliny obejmujące tylko część grubości ściany, spełniających następujące wymagania:
1)
szczeliny są usytuowane naprzeciwlegle,
2)
szczelina stanowi 1/6 grubości ściany,
3)
odstęp szczelin wzdłuż ściany wynosi przy grubości ściany:
a) nie większej niż 1 m - (5÷8) m,
b) większej niż 1 m - (4÷6) m,
4)
beton w miejscu przerw dylatacyjnych uzupełniony jest odpowiednio zbrojeniem przeciwskurczowym, identycznym jak przy powierzchniach zewnętrznych ściany.
4.
Szczeliny, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) i w ust. 3, powinny być wypełnione elastycznymi przekładkami zabezpieczonymi przed nasiąkaniem wodą i wilgocią.
Dopuszcza się stosowanie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego, spełniających wymagania Polskiej Normy.
Dopuszcza się wykorzystanie konstrukcji oporowych, o których mowa w § 72, do posadowienia fundamentów podpór obiektów mostowych, pod warunkiem zapewnienia:
1)
stanu granicznego nośności w zakresie nośności podłoża i ogólnej stateczności podpory,
2)
odległości fundamentu podpory od krawędzi ściany osłonowej nie mniejszej niż 1 m,
3)
nieprzekazywania bezpośredniego oddziaływania fundamentu podpory obiektu mostowego na ścianę osłonową lub jej usztywnienie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...