• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  29.09.2022
Uchylony dnia: 2022-09-21
Dz.U. uchylający akt: 2019.0.1696

Rozdział 1. Wymagania ogólne

W zależności od potrzeb, przeznaczenia i usytuowania obiekt inżynierski powinien być wyposażony w szczególności w:
1)
łożyska,
2)
zabezpieczenia przerw dylatacyjnych,
3)
izolację wodoszczelną, w szczególności pomostów obiektów mostowych i powierzchni konstrukcji oporowych stykających się z gruntem,
4)
nawierzchnię jezdni i chodników,
5)
krawężniki oddzielające jezdnię od chodników lub torowiska bądź ograniczające jezdnie w obiektach bez chodników,
6)
tory tramwajowe i słupy sieci trakcyjnej,
7)
urządzenia odprowadzenia wód opadowych,
8)
balustrady zabezpieczające pieszych i obsługę przed upadkiem z wysokości,
9)
bariery przeciwdziałające wyjechaniu pojazdu poza jezdnię lub obiekt bądź zabezpieczające pojazdy przed najechaniem na obiekt lub przeszkody stałe znajdujące się w pobliżu jezdni,
10)
osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych,
11)
urządzenia ochrony przed hałasem,
12)
osłony przeciwolśnieniowe,
13)
instalacje oświetleniowe,
14)
urządzenia wentylacyjne,
15)
urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektu w celach utrzymaniowych,
16)
urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji,
17)
płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym,
18)
elementy zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spławu i żeglugi oraz podpory wiaduktu przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych,
19)
tablice określające szlak żeglugowy zgodnie z odnośnymi przepisami,
20)
sprzęt i środki gaśnicze,
21)
specjalnie uformowane nisze podporowe na urządzenia umożliwiające podnoszenie ustroju nośnego,
22)
zabezpieczenia przed dostępem:
a) ptactwa, nietoperzy,
b) osób postronnych do pomieszczeń technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych,
23)
znaki pomiarowe.
Na obiektach inżynierskich nie powinny być:
1)
zainstalowane reklamy i dekoracje, nie stanowiące elementu plastycznego obiektu lub wyposażenia,
2)
umieszczone na chodnikach maszty latarń i słupów podtrzymujących sieć trakcyjną - z wyjątkiem linii balustrady i poza balustradą.
Nawierzchnie jezdni, chodników, schodów, pochylni oraz urządzeń, umożliwiających dostęp do elementów obiektu mostowego, powinny być wykonane z materiałów o właściwościach przeciwpoślizgowych.
Jeżeli przekrój poprzeczny na obiekcie mostowym nie stanowi kontynuacji elementów przekroju poprzecznego drogi, to elementy wyposażenia obiektu powinny być zabezpieczone za pomocą krawężników lub barier przed najechaniem przez pojazdy poruszające się po drodze.
1.
Dopuszcza się wykonanie pomostów ażurowych w przęsłach mostów ruchomych i składanych, w celu zmniejszenia ciężaru pomostu i zmniejszenia oddziaływania parcia wiatru.
2.
Pomosty, o których mowa w ust. 1, jeśli przewidywany jest na nich ruch pieszych lub przepęd zwierząt hodowlanych, powinny spełniać wymagania określone w § 307 ust. 4.
1.
Pomieszczenia techniczne powinny być umieszczone:
1)
w specjalnych komorach przewidzianych poza obiektem inżynierskim - dla urządzeń obcych,
2)
w przyczółkach, jeśli konstrukcja i rozmiary przyczółka pozwolą na to - w szczególności na potrzeby obiektu.
2.
Dopuszcza się wykorzystanie przestrzeni pod spocznikami i biegami schodów oraz pochylni w celu budowy pomieszczeń technicznych, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów i ruchu pieszych.
Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinny spełniać wymagania określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...