• Rozporządzenie Ministra S...
  20.09.2021

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.09.2021

Dz.U.1999.74.836 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Rozdział 2. Kontrole okresowe budynku

1.
W celu właściwego użytkowania budynku należy przeprowadzać kontrole okresowe.
2.
Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być przeprowadzane w porze wiosennej.
3.
Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku.
4.
Protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie:
1)
stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,
2)
rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt 1,
3)
zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
4)
metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
5)
zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.
5.
Do protokołów, o których mowa w ust. 4, w razie potrzeby należy dołączyć dokumentację graficzną wykonaną w toku kontroli.
6.
Niezależnie od kontroli okresowych, o których mowa w ust. 1, właściciel budynku może przeprowadzać przeglądy robocze mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.
1.
Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania, ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:
1)
bezpieczeństwa osób,
2)
środowiska,
3)
konstrukcji budynku.
2.
W toku kontroli, o której mowa w ust. 1, szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:
1)
zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,
2)
urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
3)
elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
4)
pokryć dachowych,
5)
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
6)
urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
7)
elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,
8)
przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.
Zakresem okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 pkt 2 ustawy, należy objąć również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, o których mowa w § 5, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...