• Rozporządzenie Ministra S...
  05.08.2021

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 05.08.2021

Dz.U.1999.74.836 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Rozdział 5. Użytkowanie lokali

Lokal powinien być użytkowany w sposób zapewniający:
1)
zachowanie wymogów bezpieczeństwa,
2)
utrzymanie wymaganego stanu technicznego,
3)
utrzymanie stanu higienicznosanitarnego określonego odrębnymi przepisami,
4)
prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządzeń znajdujących się w tym lokalu.
1.
Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu powinien:
1)
być zgodny z założeniami projektu oraz z instrukcjami użytkowania tych instalacji i urządzeń,
2)
zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia.
2.
W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:
1)
zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem,
2)
wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania,
3)
likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym użytkownika lokalu, niezwłocznie po ich pojawieniu się,
4)
dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i wyposażenia lokalu w zakresie obciążającym użytkownika,
5)
informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków.
3.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatację, jeżeli dalsze ich użytkowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia albo skażenie środowiska.
1.
Sposób użytkowania instalacji gazowej przez użytkownika lokalu powinien:
1)
być zgodny z założeniami projektu tej instalacji,
2)
eliminować możliwość wydzielania się tlenku węgla z urządzeń gazowych,
3)
zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,
4)
zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.
2.
W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien:
1)
udostępniać lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obowiązków,
2)
przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować zarządcę budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu,
3)
zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu,
4)
w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku o wystąpieniu zagrożenia,
5)
zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem,
6)
utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej, urządzeń spalinowych i wentylacyjnych oraz urządzenia gazowe w należytym stanie technicznym i użytkowym,
7)
zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych,
8)
informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz o niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych,
9)
udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń, oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.
3.
Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
4.
Instalacje i urządzenia gazowe po ich naprawie, przeróbce lub wymianie nie mogą być użytkowane bez poddania ich próbie szczelności, o której mowa w § 45, .
1.
Sposób użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu powinien:
1)
być zgodny z założeniami projektu tej instalacji,
2)
zapewniać bezpieczeństwo jej użytkowania,
3)
zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.
2.
W czasie użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu użytkownik lokalu powinien:
1)
udostępniać lokal dla wykonania obowiązków obciążających właściciela budynku oraz dostawcę energii elektrycznej,
2)
przestrzegać zasady bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej,
3)
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania mieszkańców - niezwłocznie informować właściciela budynku,
4)
utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych w lokalu,
5)
utrzymywać właściwe warunki użytkowania urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz niezwłocznie informować dostawcę energii elektrycznej o ich uszkodzeniu,
6)
w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu ze strony instalacji elektrycznej - zaprzestać jej użytkowania, podjąć właściwe działania zaradcze oraz bezzwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela o wystąpieniu zagrożenia,
7)
zapewniać ochronę instalacji elektrycznej przed jej przeciążeniem i uszkodzeniem,
8)
informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji elektrycznej,
9)
udostępniać lokal w celu przeprowadzania kontroli i badania instalacji elektrycznej przez odpowiednie służby oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.
3.
Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
1.
Sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych powinien:
1)
być zgodny z założeniami projektu tych przewodów i kanałów,
2)
uniemożliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelności,
3)
zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,
4)
zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali, do których przylegają te przewody i kanały.
2.
Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest obowiązany:
1)
zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową,
2)
w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaniechać użytkowania instalacji gazowej i podjąć stosowne działania zaradcze oraz poinformować właściwe służby i właściciela o wystąpieniu zagrożenia,
3)
systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,
4)
informować właściciela budynku o niewłaściwym funkcjonowaniu urządzeń spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych.
3.
Użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
4.
Po przeróbce lub wymianie przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne należy poddać kontroli.
Wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają pisemnej zgody właściciela budynku.
1.
W robotach remontowych wykonywanych w lokalu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zapewniać właściwe funkcjonowanie znajdujących się w nim wspólnych instalacji lub urządzeń.
2.
W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu należy:
1)
zapewnić bezpieczeństwo użytkowników innych lokali i osób trzecich,
2)
stosować rozwiązania eliminujące możliwość skażenia środowiska,
3)
stosować rozwiązania i technologie podnoszące walory użytkowe lokalu,
4)
ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwość związaną z realizacją robót remontowych dla użytkowników pozostałych lokali oraz dla osób trzecich.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...