• Art. 177. - Przepisy prz...
  05.03.2024
Obserwuj akt

Art. 177. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego składają do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 zmiana ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Uprawnienie może być przyporządkowane tylko do jednej dyscypliny.
2.
W terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej, dokonując jednocześnie przyporządkowania innego niż wskazane w oświadczeniu, po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Naukowej. Przepisów art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544 i 1629) nie stosuje się.
3.
W terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wydaje komunikat o:
1)
przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
2)
uprawnieniach przyporządkowanych do dziedzin i dyscyplin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie których w okresie do dnia, w którym upłynął termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 1 tej ustawy, stała się ostateczna, mogą być nadawane stopnie doktora lub doktora habilitowanego.
4.
W komunikacie Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów uwzględnia również uprawnienia podmiotów, o których mowa w ust. 1, które nie złożyły oświadczenia w terminie wskazanym w tym przepisie.
5.
Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, w jednej dziedzinie i dyscyplinie posiada więcej niż jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego przyporządkowane w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględnia się uprawnienie wynikające z ostatniej pozostającej w mocy decyzji wydanej w zakresie dziedziny i dyscypliny.
6.
Decyzje o nadaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, które nie zostały uwzględnione w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wygasają z dniem wydania komunikatu.
7.
Na decyzję, o której mowa w ust. 2, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Art. 177. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...