• Art. 179. - Przepisy prz...
  02.03.2024
Obserwuj akt

Art. 179. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 tej ustawy.
2.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2a.
Uchwały podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez komisje i zespoły powołane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje odpowiednio przewodniczący komisji albo przewodniczący zespołu.
3.
W przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:
1)
jeżeli nadanie stopnia lub tytułu następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
2)
w uczelni stopień nadaje:
a) do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej,
b) od dnia 1 października 2019 r. – organ, o którym mowa w art. 178 nadawanie stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
3)
w uczelni czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora prowadzi:
a) do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej,
b) od dnia 1 października 2019 r. – senat.
4.
Prowadzone w pierwszej instancji:
1)
postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, o których mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.,
2)
przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r.
– odpowiednio umarza się albo zamyka się.
5.
W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.
6.
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z tym że:
1)
w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. do osiągnięć, o których mowa w:
a) art. 186 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 pkt 3 lit. a, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:
– w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
– przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 projekt parametrów i kryteriów oceny jednostek naukowych ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów,
b) art. 186 warunki nadania stopnia doktora ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 219 warunki nadania stopnia doktora habilitowanego ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy, zalicza się także monografie naukowe wydane przez:
– wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
– jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy;
2)
w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do osiągnięć, o których mowa w art. 219 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:
a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 projekt parametrów i kryteriów oceny jednostek naukowych ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów.
7.
W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.
8.
W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.
9.
Do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje się odpowiednio przepis art. 182 opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego lub tytułu profesora ust. 4 tej ustawy.
10.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wstępuje w prawa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
11.
Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przez tytuł profesora, o którym mowa w art. 177 stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki i tytuł profesora ust. 1 pkt 2 tej ustawy, należy rozumieć również tytuł naukowy (tytuł profesora określonej dziedziny nauki) oraz tytuł w zakresie sztuki (tytuł profesora określonej dziedziny sztuki) nadane na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 179. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...