• Art. 187. - Przepisy prz...
  05.03.2024
Obserwuj akt

Art. 187. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 tryb nadania tytułu profesora ust. 3a i 3b oraz art. 29 odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2020 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 tryb nadania tytułu profesora ust. 3a i 3b oraz art. 29 odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych.
3.
Od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 tryb nadania tytułu profesora ust. 3a i 3b ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, prowadzi Rada Doskonałości Naukowej.
3a.
Od dnia 1 stycznia 2021 r. w postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 29 odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, organem wydającym postanowienie o wznowieniu postępowania jest Rada Doskonałości Naukowej. W postanowieniu o wznowieniu postępowania Rada Doskonałości Naukowej wyznacza podmiot, przed którym prowadzi się wznowione postępowanie.
3b.
W przypadku utraty przez podmiot wyznaczony zgodnie z ust. 3a uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie albo stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie po wszczęciu wznowionego postępowania Rada Doskonałości Naukowej wyznacza inny podmiot posiadający uprawnienia do nadawania stopnia w tej dyscyplinie, przed którym postępowanie to będzie kontynuowane.
4.
W przypadku wznowienia postępowania, w którym na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, został nadany stopień doktora, stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora, postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, które było przedmiotem postanowienia o wznowieniu. Po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
5.
Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29a stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu lub stopnia ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
6.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 września 2019 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29a stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu lub stopnia ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych.
7.
Od dnia 1 października 2019 r. postępowania, o których mowa w ust. 5 i 6, są prowadzone przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów lub podmiot wskazany w art. 178 nadawanie stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, a od dnia 1 stycznia 2021 r. kompetencje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przejmuje Rada Doskonałości Naukowej.
Art. 187. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...