• Art. 191. - Przepisy prz...
  02.03.2024
Obserwuj akt

Art. 191. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Tworzy się Radę Doskonałości Naukowej. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Polityki Naukowej, określi pierwszy statut Rady Doskonałości Naukowej.
2.
Pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej rozpoczyna się z dniem 1 czerwca 2019 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2023 r.
3.
Członkiem Rady Doskonałości Naukowej w pierwszej kadencji może być osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 233 wymogi wobec członka RDN ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz posiada w dorobku:
1)
3 artykuły naukowe opublikowane:
a) w okresie ostatnich 5 lat w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, lub
b) w latach 2014–2018 w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 projekt parametrów i kryteriów oceny jednostek naukowych ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów, lub
2)
1 monografię naukową wydaną w okresie ostatnich 5 lat przez:
a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, lub
b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, lub
3)
wybitne osiągnięcie w zakresie opracowania i wdrożenia oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat, lub
4)
wybitne dzieło artystyczne zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat.
4.
Kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w pierwszej kadencji reprezentującego daną dyscyplinę może zgłosić:
1)
uczelnia, w której w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 posiada kategorię naukową A+, A albo B;
2)
instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy oraz międzynarodowy instytut naukowy, które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, posiadały kategorię naukową A+, A albo B.
Art. 191. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...