• Art. 196. - Przepisy prz...
  02.03.2024
Obserwuj akt

Art. 196. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, o którym mowa w art. 29 wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, staje się ewidencją uczelni niepublicznych, o której mowa w art. 37 ewidencja uczelni niepublicznych ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dostosuje zakres danych zawartych w ewidencji uczelni niepublicznych do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
3.
Do uczelni niepublicznych wpisanych do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, o którym mowa w art. 29 wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie stosuje się przepisu art. 39 wpis uczelni do ewidencji uczelni niepublicznych ust. 3 tej ustawy.
4.
Postępowania w sprawie wpisu uczelni niepublicznej do rejestru, o którym mowa w art. 29 wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że wpisu dokonuje się do ewidencji uczelni niepublicznych i w zakresie danych objętych tą ewidencją.
5.
Po dokonaniu wpisu do ewidencji w przypadku, o którym mowa w ust. 4, założyciel przekazuje środki finansowe w wysokości i terminie określonych na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku nieprzekazania tych środków w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu przepis art. 430 nakaz likwidacji uczelni niepublicznej ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje się odpowiednio.
6.
Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do uczelni wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 29 wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie upłynął termin przekazania środków finansowych.
7.
Postępowania w sprawie zmiany wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 29 wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, oraz w sprawie wykreślenia uczelni niepublicznej z tego rejestru, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, umarza się.
Art. 196. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...