• Art. 199. - Przepisy prz...
  02.03.2024
Obserwuj akt

Art. 199. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Postępowania w sprawie wyrażenia zgody na likwidację uczelni niepublicznej oraz postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, umarza się.
2.
Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydał decyzję o cofnięciu pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, a decyzja nie stała się ostateczna, termin otwarcia likwidacji określa się na podstawie przepisów dotychczasowych. Do likwidacji tych uczelni stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.
Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, decyzja o cofnięciu pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej stała się ostateczna, ale nie nastąpiło postawienie w stan likwidacji, postawienie w stan likwidacji następuje z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Do likwidacji tych uczelni stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
4.
Do likwidacji uczelni niepublicznych otwartych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy. Obowiązki i prawa likwidatora uczelni niepublicznej przejmuje z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, założyciel. Do obowiązków i praw założyciela związanych z likwidacją stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
5.
Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, została wydana decyzja o wyrażeniu zgody na likwidację uczelni niepublicznej, ale nie nastąpiło postawienie w stan likwidacji, do obowiązków i praw założyciela stosuje się przepisy tej ustawy, z tym że bieg terminu, o którym mowa w art. 45 likwidacja uczelni niepublicznej przez założyciela ust. 3 tej ustawy, biegnie od dnia jej wejścia w życie.
Art. 199. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...