• Art. 212. - Przepisy prz...
  05.03.2024
Obserwuj akt

Art. 212. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Studia prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stają się studiami na takim samym kierunku, poziomie i profilu w rozumieniu tej ustawy.
1a.
Do uczelni zawodowych działających w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia, w którym decyzje o przyznaniu uczelni kategorii naukowych w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 324 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 niniejszej ustawy, stały się ostateczne, nie stosuje się przepisu art. 15 uczelnia zawodowa ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1b.
Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim utworzonych na podstawie uprawnień uzyskanych przez uczelnie zawodowe zgodnie z art. 205 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 i 2 lub art. 207 przepisy przejściowe i dostosowujące niniejszej ustawy.
2.
Uczelnia, która w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela i nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów, może prowadzić te studia w przypadku:
1)
zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 206 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2, albo
2)
posiadania większej liczby studentów na studiach stacjonarnych niż na studiach niestacjonarnych
– z tym że przyjęcia na te studia są prowadzone po raz ostatni na rok akademicki 2022/2023.
3.
Jeżeli uczelnia nie spełnia warunku określonego w ust. 2 pkt 1 albo 2, kontynuuje studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2018/2019 i nie prowadzi przyjęć na te studia.
4.
Uczelnia, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora, może zawrzeć porozumienie, o którym mowa w art. 206 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2, w danej dyscyplinie tylko z jedną uczelnią.
Art. 212. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...