• Art. 235. - Przepisy prz...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 235. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Zamiejscowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 85 zamiejscowe jednostki organizacyjne uczelni ust. 1 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się filiami, o których mowa w art. 9 status prawny uczelni ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 września 2019 r. senaty uczelni publicznych mogą złożyć do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosek o włączenie filii uczelni publicznej do innej uczelni publicznej mającej siedzibę w tej samej miejscowości, w której mieści się ta filia.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, uczelnie dołączają umowę określającą wzajemne zobowiązania w zakresie:
1)
przekazania mienia,
2)
warunków kontynuacji kształcenia przez studentów i doktorantów,
3)
warunków kontynuacji stosunków pracy pracowników
– włączanej filii.
4.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, włącza filię uczelni publicznej do innej uczelni publicznej mającej siedzibę w tej samej miejscowości, w której mieści się ta filia, i przenosi na nią pozwolenia na utworzenie studiów, będące w dniu 30 września 2018 r. uprawnieniami do prowadzenia studiów na określonych kierunkach, przysługującymi zamiejscowej jednostce organizacyjnej.
5.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, bierze się pod uwagę potrzeby wynikające z polityki naukowej państwa oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych.
6.
Uczelnie i filie, o których mowa w art. 85 zamiejscowe jednostki organizacyjne uczelni ust. 5 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się uczelniami i filiami, o których mowa w art. 47 tworzenie uczelni lub filii na terytorium RP przez uczelnię zagraniczną ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
7.
Do postępowań w sprawach utworzenia uczelni lub filii uczelni zagranicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje się przepisy tej ustawy.
Art. 235. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...