• Art. 238. - Przepisy prz...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 238. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Do dnia 31 grudnia 2018 r.:
1)
uczelnie publiczne otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 i art. 94b dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych ust. 1 pkt 6 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3,
2)
uczelnie niepubliczne otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 4 i 4a ustawy, o której mowa w pkt 1,
3)
uczelnie otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 6 ustawy, o której mowa w pkt 1,
4)
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94a dotacje z budżetu państwa dla doktorantów w jednostkach naukowych ustawy, o której mowa w pkt 1
– na zasadach dotychczasowych.
2.
Uczelnie otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94b dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych ust. 1:
1)
pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 rekrutacja na studia pkt 3 – do dnia 31 grudnia 2020 r.,
2)
pkt 4 i 5 ustawy, o której mowa w pkt 1 – do dnia 31 grudnia 2023 r.
– na zasadach dotychczasowych.
3.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na świadczenia, o których mowa w:
1)
art. 199 pomoc materialna dla doktoranta ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 – w roku 2019,
2)
art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 – w latach 2020–2023
– na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
4.
Do przyznawania, przekazywania, wykorzystywania i rozliczania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
5.
Do przyznawania, przekazywania, wykorzystywania i rozliczania dotacji i innych środków finansowych, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną, art. 94a dotacje z budżetu państwa dla doktorantów w jednostkach naukowych i art. 94b dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stosuje się przepisy dotychczasowe.
6.
Dotacje, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, są przyznawane z budżetu państwa z części ustalonych na podstawie art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 3 tej ustawy.
7.
Do wniosków o przyznanie dotacji, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 pkt 10 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, złożonych w roku 2018 w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 rozporządzenie w sprawie ustalania wskaźników kosztochłonności kierunków studiów i zasad podziału dotacji
ust. 1 pkt 3 tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
8.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane środki finansowe z dotacji, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, są przekazywane na rachunek funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 409 fundusze uczelni ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
9.
Jednostki, którym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2169) nadano status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zachowują ten status do końca okresu, na który został on nadany.
10.
Do jednostek, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 9, z wyłączeniem art. 587 _ 84b ust. 2 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
10a.
Oceny efektów działania jednostek, o których mowa w ust. 9, dokonuje na podstawie raportu końcowego, prezentującego osiągnięte wyniki przeprowadzonych badań naukowych i ich powiązania z procesem dydaktycznym, rozwojem kadry naukowej oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, zespół doradczy powołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 341 przepisy przejściowe i dostosowujące ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
11.
Dane przekazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w roku 2018 na podstawie art. 96b pozyskiwanie danych w celu przyznania dotacji ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykorzystuje do ustalenia wysokości środków finansowych dla uczelni na podstawie art. 357 informacje pozyskiwane przez ministra w celu ustalenia wysokości środków finansowych dla uczelni ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
12.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 przeznaczenie środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę pkt 1 lit. a–c ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględnia się środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020.
13.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 przeznaczenie środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględnia się środki finansowe na świadczenia, o których mowa w art. 86 zmiana ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2019” ust. 1 pkt 1–4 tej ustawy, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.
14.
Do podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 przeznaczenie środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych stosuje się odpowiednio sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 402 rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przyznawania środków finansowych dla uczelni i instytutów pkt 3 tej ustawy. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2023 r. dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych przekazują dane niezbędne do podziału tych środków określone w przepisach wydanych na podstawie art. 402 rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przyznawania środków finansowych dla uczelni i instytutów pkt 3 tej ustawy.
15.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględnia się wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 rozporządzenie w sprawie ustalania wskaźników kosztochłonności kierunków studiów i zasad podziału dotacji
ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
16.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 algorytmy podziału środków finansowych, dotacji i subwencji ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz przy podziale dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględnia się wskaźniki kosztochłonności studiów doktoranckich dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 rozporządzenie w sprawie ustalania wskaźników kosztochłonności kierunków studiów i zasad podziału dotacji
ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
17.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 algorytmy podziału środków finansowych, dotacji i subwencji ust. 2 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględnia się liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.
18.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 algorytmy podziału środków finansowych, dotacji i subwencji ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględnia się w uczelniach akademickich, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych oraz międzynarodowych instytutach naukowych kategorię naukową dla dyscypliny określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 tej ustawy, ustaloną w 2019 r. na podstawie:
1)
kategorii naukowych przyznanych w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo­­­‑rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4;
2)
liczby pracowników jednostki naukowej wskazanych przez tę jednostkę w roku 2016 we wniosku o przyznanie kategorii naukowej na potrzeby ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo­‑rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, z wyłączeniem:
a) pracowników naukowo­­­‑technicznych i inżynieryjno­­­‑technicznych,
b) osób, które nie złożyły oświadczeń, o których mowa w art. 219 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 11.
19.
Kategorię naukową, o której mowa w ust. 18, ustala się pod warunkiem przypisania do danej dyscypliny co najmniej 12 pracowników, o których mowa w ust. 18 pkt 2. Kategoria naukowa ustalona dla dyscypliny zgodnie z ust. 18 nie podlega zmianom do dnia uzyskania kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
20.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w algorytmie, o którym mowa w art. 368 algorytmy podziału środków finansowych, dotacji i subwencji ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględnia się dane dotyczące studentów i doktorantów otrzymujących świadczenia, o których mowa odpowiednio w art. 173 pomoc materialna dla studentów, zakwaterowanie lub wyżywienie ust. 1 pkt 1 i art. 199 pomoc materialna dla doktoranta ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
Art. 238. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...