• Art. 241. - Przepisy prz...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 241. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusze pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 103 fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się funduszami stypendialnymi, o których mowa w art. 409 fundusze uczelni ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Środki finansowe, o których mowa w art. 238 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 13, zwiększają fundusze stypendialne, o których mowa w art. 409 fundusze uczelni ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.
W roku 2019 jako dotację z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, o której mowa w art. 416 niewykorzystanie lub niepełne wykorzystanie przez uczelnię środków finansowych z dotacji ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, rozumie się dotację, o której mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 pkt 7 i ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przekazaną podmiotowi w roku 2018.
4.
Przy dokonywaniu podziału, o którym mowa w art. 414 podział dotacji w uczelni ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, udział środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, nie może być mniejszy niż udział liczby tych doktorantów w łącznej liczbie studentów i doktorantów oraz większy niż 6% wysokości dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 238 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 13, oraz środków finansowych, o których mowa w art. 365 przeznaczenie środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
5.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2018 r. środki finansowe z funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich oraz na remonty i modernizacje domów oraz stołówek studenckich, przekazuje się na fundusz zasadniczy, o którym mowa w art. 409 fundusze uczelni ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, a w przypadku uczelni niepublicznych – na kapitał podstawowy.
6.
Rektorzy uczelni poinformują ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. o stanie środków funduszu stypendialnego, w tym pochodzących z dotacji, na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz o kwocie środków finansowych przekazanych zgodnie z ust. 5.
7.
Do środków funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wydatkowanych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z naruszeniem art. 174 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 stosuje się odpowiednio przepis art. 412 fundusz stypendialny w uczelni ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Art. 241. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...