• Art. 279. - Przepisy prz...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 279. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż̇ do dnia 31 grudnia 2024 r.
1a.
Do studiów doktoranckich prowadzonych w 2024 r. i do uczestników tych studiów:
1)
stosuje się także przepisy art. 219 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 8, art. 289 przepisy przejściowe i dostosowujące, art. 296 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2 i art. 329 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 w zakresie ustaw zmienianych w art. 34 zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 37 zmiana ustawy o służbie medycyny pracy, art. 42 zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 43 zmiana ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, art. 46 zmiana ustawy o języku polskim, art. 76 zmiana ustawy o rencie socjalnej, art. 84 zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 87 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 108 zmiana ustawy o Karcie Polaka, art. 126 zmiana ustawy o instytutach badawczych, art. 127 zmiana ustawy o Polskiej Akademii Nauk, art. 140 zmiana ustawy o cudzoziemcach, art. 150 zmiana ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, art. 163 zmiana ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, art. 165 zmiana ustawy o Służbie Ochrony Państwa i art. 166 zmiana ustawy o Straży Marszałkowskiej oraz ust. 1a i 2;
2)
nie stosuje się przepisu art. 195a ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
(Art. 279 w zakresie dodanego ust. 1a wchodzi w życie z dniem 02.02.2024 r. – z mocą od 01.01.2024 r.)
2.
Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, o którym mowa w art. 195 studia doktoranckie ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 rekrutacja na studia pkt 3, prowadzonymi w uczelniach sprawują:
1)
do dnia 30 września 2019 r. – rady jednostek organizacyjnych uczelni;
2)
od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – podmioty wskazane w statutach uczelni.
3.
Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, okres odbywania tych studiów, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
4.
Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, do okresu, o którym mowa w ust. 3, zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych.
Art. 279. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...