• Art. 322. - Przepisy prz...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 322. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Z dniem 31 grudnia 2019 r. znosi się Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa w art. 35 organy opiniodawczo-doradcze Ministra pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4.
2.
Kadencja członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych upływająca z dniem 31 grudnia 2018 r. trwa do dnia 31 grudnia 2019 r. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2019 r. do powołania i odwołania przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych stosuje się przepis art. 40 Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4.
3.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działa na podstawie przepisów dotychczasowych.
4.
Członkom Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz członkom zespołów powoływanych na podstawie art. 43 zespoły ewaluacji ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych.
5.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, sprawy dotyczące:
1)
kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo­­­‑rozwojowej jednostek naukowych w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 oraz
2)
oceny, o której mowa w art. 21 status państwowego instytutu badawczego ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
– prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2019 r. prowadzi Komisja Ewaluacji Nauki na podstawie przepisów dotychczasowych.
6.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, postępowania w sprawie przyznania kategorii naukowych w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
7.
Decyzje w sprawie przyznania kategorii naukowych wydane na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 zachowują moc do dnia, w którym upłynął termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stała się ostateczna. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłasza komunikat o dacie, w której ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji stała się ostateczna.
Art. 322. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...