• Art. 324. - Przepisy prz...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 324. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, obejmuje lata 2017–2021 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2022 r.
2.
W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 projekt parametrów i kryteriów oceny jednostek naukowych ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie.
2a.
W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w tych latach w bazach:
1)
Scopus – jeżeli posiada status czasopisma aktywnego,
2)
Science Citation Index Expanded,
3)
Social Sciences Citation Index,
4)
Arts & Humanities Citation Index,
5)
Emerging Sources Citation Index
– i nieujętym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A tego wykazu.
2b.
W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2.
3.
W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za monografię naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2022 r. przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przyznaje się taką samą liczbę punktów, jaką przyznaje się za monografie wydane przez to wydawnictwo.
4.
Projekty pierwszych wykazów sporządzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przygotuje zespół doradczy powołany na podstawie art. 52 zespoły do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4.
5.
Przy ewaluacji działalności naukowej za 2017 r. uwzględnia się osiągnięcia pracowników zaliczonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. do osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, z wyłączeniem pracowników naukowo­‑technicznych i inżynieryjno­‑technicznych. Osiągnięcia tych pracowników uwzględnia się w dyscyplinach wskazanych w pierwszym oświadczeniu, o którym mowa w art. 219 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 11.
6.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2021 r., informacje dotyczące monografii naukowych i artykułów naukowych, o których mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 11 zdanie drugie tej ustawy, mogą wprowadzać również osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 1741 _ 265 ust. 1 tej ustawy, z tym że:
1)
osoby te wprowadzają informacje do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
2)
instytut badawczy, o którym mowa w art. 356 nadzór instytutu badawczego nad systemami informacyjnymi ust. 1 tej ustawy, wprowadza informacje, o których mowa w pkt 1, do bazy danych, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 11 tej ustawy.
Art. 324. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...