• Art. 329. - Przepisy prz...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 329. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Ilekroć w ustawach zmienianych w art. 4 zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, art. 34 zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 37 zmiana ustawy o służbie medycyny pracy, art. 42 zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 43 zmiana ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, art. 46 zmiana ustawy o języku polskim, art. 76 zmiana ustawy o rencie socjalnej, art. 84 zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 87 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 108 zmiana ustawy o Karcie Polaka, art. 121 zmiana ustawy o dyscyplinie wojskowej, art. 126 zmiana ustawy o instytutach badawczych, art. 127 zmiana ustawy o Polskiej Akademii Nauk, art. 140 zmiana ustawy o cudzoziemcach, art. 150 zmiana ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, art. 163 zmiana ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, art. 165 zmiana ustawy o Służbie Ochrony Państwa oraz art. 166 zmiana ustawy o Straży Marszałkowskiej jest mowa o szkole doktorskiej, należy przez to rozumieć, do dnia 31 grudnia 2023 r., również studia doktoranckie, o których mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
1a.
Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o których mowa w art. 6 podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu ust. 1 pkt 7b ustawy zmienianej w art. 42 zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
2.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2023 r. doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, wydaje się zaświadczenia, o których mowa w art. 144 warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 140 zmiana ustawy o cudzoziemcach, na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach zaświadczenie wydaje uczelnia.
Art. 329. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...