• Art. 334. - Przepisy prz...
  18.04.2024
Obserwuj akt

Art. 334. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw nauki.
2.
Do dnia 30 września 2018 r. rozporządzenia, o których mowa w:
1)
art. 51 obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia ust. 2, art. 81 rozporządzenie w sprawie studiów, art. 122 legitymacja nauczyciela akademickiego ust. 3, art. 137 wysokość miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej ust. 2, art. 164 rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych i innych form kształcenia, art. 248 rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny programowej lub oceny kompleksowej pkt 1, art. 306 rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego, art. 321 rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, art. 327 równoważność dyplomów ukończenia studiów za granicą z polskimi dyplomami ust. 8, art. 353 rozporządzenie w sprawie zakresu danych w bazach danych Systemu POL-on, art. 363 rozporządzenie w sprawie stypendiów i nagród ministra pkt 1, art. 363 rozporządzenie w sprawie stypendiów i nagród ministra pkt 2, art. 367 współczynniki kosztochłonności prowadzenia kształcenia i prowadzenia działalności naukowej ust. 2, art. 402 rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przyznawania środków finansowych dla uczelni i instytutów pkt 1, 2 i 7, art. 402 rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przyznawania środków finansowych dla uczelni i instytutów pkt 3 oraz art. 402 rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przyznawania środków finansowych dla uczelni i instytutów pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – wydaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego;
2)
art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3, art. 181 rozporządzenie w sprawie dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego, art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 1, art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2, art. 328 równoważność stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uczelni zagranicznych z nadanymi przez polskie uczelnie ust. 8, art. 401 program „Wsparcie dla czasopism naukowych” ust. 6, art. 402 rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przyznawania środków finansowych dla uczelni i instytutów pkt 5 oraz art. 402 rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przyznawania środków finansowych dla uczelni i instytutów pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – wydaje minister właściwy do spraw nauki;
3)
art. 134 rozporządzenie w sprawie badania lekarskiego nauczyciela akademickiego ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – wydaje minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego;
4)
art. 148a zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji studiów ust. 2 ustawy zmienianej w art. 140 zmiana ustawy o cudzoziemcach – wydaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.
3.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki jest dysponentem części budżetowej „Nauka” i „Szkolnictwo wyższe”.
4.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe są ujęte w działach klasyfikacji budżetowej „Nauka” i „Szkolnictwo wyższe”.
Art. 334. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...