• Art. 222a. - Przepisy pr...
  03.03.2024
Obserwuj akt

Art. 222a. wprow. ustawę o KAS


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Upoważnienia udzielone na podstawie art. 105b uchylony ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, które zostały złożone do naczelnika urzędu skarbowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pozostają w mocy. Upoważnienia te uznaje się za upoważnienia dla banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do przekazywania organom wymienionym w art. 105b uchylony ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunkach, których te upoważnienia dotyczą.
2.
Podmioty, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły kaucję gwarancyjną w formie, o której mowa w art. 105b uchylony ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, i kaucja ta została przyjęta przed tym dniem, są obowiązane do dostosowania, do dnia 31 marca 2017 r., kaucji gwarancyjnej, aby przewidywała, w przypadku wszczęcia po dniu 31 marca 2017 r. kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, odpowiednio przedłużenie okresu trwania odpowiedzialności gwaranta po upływie okresu ważności gwarancji albo przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia po upływie okresu ważności upoważnienia, o terminy wskazane w art. 105b uchylony ust. 8 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pod rygorem usunięcia w dniu 1 kwietnia 2017 r. przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wykazu, o którym mowa w art. 105c uchylony ust. 1 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku usunięcia podmiotu z wykazu, o którym mowa w art. 105c uchylony ust. 1 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, wydaje się postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie.
3.
W przypadku wszczęcia i niezakończenia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, o której mowa w art. 105b uchylony ust. 1 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się do czasu zakończenia tego postępowania.
4.
W przypadku wszczęcia w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 marca 2017 r. kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, o której mowa w art. 105b uchylony ust. 1 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, przyjęta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się do dnia złożenia korekty deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, a jeżeli doszło do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe – do czasu zakończenia tego postępowania.
5.
Uznaje się, że kaucje gwarancyjne, które zostały złożone w formie, o której mowa w art. 105b uchylony ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, i przyjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przewidują w przypadku wszczęcia w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 marca 2017 r. kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, odpowiednio przedłużenie okresu trwania odpowiedzialności gwaranta po upływie okresu ważności gwarancji albo przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia po upływie okresu ważności upoważnienia, do dnia złożenia korekty deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, z tym że w przypadku przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, przedłużenie okresu trwania odpowiedzialności gwaranta albo przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia, następuje do czasu zakończenia tego postępowania.
Art. 222a. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...