• Art. 256. - Przepisy prz...
  03.03.2024
Obserwuj akt

Art. 256. wprow. ustawę o KAS


Przepisy przejściowe i dostosowujące

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1)
art. 5 wyłączenie kontroli pod względem celowości ust. 2, art. 11b obowiązki inspektorów i pracowników ust. 7, art. 11c zażalenie na czynności inspektorów lub pracowników ust. 3, art. 36c zarządzenie kontroli operacyjnej ust. 17, art. 36ca zarządzenie niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania przedmiotów przestępstw ust. 5, art. 36f współdziałanie wywiadu skarbowego z organami, instytucjami ust. 4 i 5, art. 37 zasady pokrywania kosztów działania wywiadu skarbowego ust. 3 oraz art. 37a udzielanie informacji o działaniach operacyjno-rozpoznawczych ust. 5 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 65 zamknięcia urzędowe ust. 5, art. 69 odesłanie do przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym ust. 6, art. 95 zakres audytu ust. 6, art. 118 kontrola operacyjna ust. 18, art. 120 niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi ust. 7, art. 127 uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji i danych ust. 6, art. 130 fundusz operacyjny ust. 2, art. 131 zadania Szefa KAS w zakresie ochrony form, środków i metod wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych ust. 6, art. 134 obowiązki funkcjonariuszy w toku wykonywania czynności służbowych ust. 7 oraz art. 135 rozporządzenie w sprawie współpracy Służby Celno-Skarbowej z Policją i Strażą Graniczną ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;
2)
art. 11g uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. ust. 4 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 140 rozporządzenie w sprawie przyznawania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego pkt 1 i 3 oraz art. 208 umundurowanie funkcjonariusza ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;
3)
art. 4 organy zobowiązane do współpracy z organami Służby Celnej ust. 3, art. 8 tajemnica celna ust. 11, art. 30 zasady kontroli wykonywanych przez Służbę Celną ust. 7, art. 42 zamknięcia urzędowe ust. 5, art. 46 zatrzymanie środka transportu ust. 6, art. 47 zatrzymywanie statków ust. 11, art. 48 kontrola przesyłek pocztowych ust. 3, art. 49 rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania kontroli ust. 1 pkt 1–3, art. 50 rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kontroli niektórych wyrobów akcyzowych ust. 1, art. 51 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kontroli, dokumentacji kontrolnej i przekazywania informacji o kontroli ust. 1, art. 51a rozporządzenie w sprawie formy, sposobu i dokumentowania kontroli, art, 391_56a,
art. 64
urzędowe sprawdzenie ust. 10, art. 72 uprawnienia funkcjonariusza w związku z realizacją zadań Służby Celnej ust. 6 i 7, art. 77 postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Służbie Celnej ust. 4, art. 80 okresowe opiniowanie służbowe funkcjonariusza w służbie przygotowawczej ust. 6, art. 84 dokumentacja przebiegu służby funkcjonariusza ust. 2, art. 87 oddelegowanie funkcjonariusza do wykonywania pracy poza Służbą Celną ust. 2,
art. 90
rozporządzenie w sprawie świadczeń funkcjonariusza oddelegowanego do służby na terytorium innego państwa, art. 92 uprawnienia funkcjonariusza przeniesionego do pełnienia służby w innej miejscowości ust. 4, art. 93 zwrot kosztów przeniesienia, równoważnik pieniężny ust. 3, art. 100 służba funkcjonariusza w systemie nadzwyczajnym ust. 3, art. 101 przeniesienie do służby celnej funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej ust. 6, art. 111 świadectwo służby ust. 4, art. 112 czas służby funkcjonariusza ust. 12, art. 115 korpusy i stopnie służbowe, mianowanie na stopnie służbowe ust. 10, art. 120 mianowanie na wyższy stopień służbowy ust. 7, art. 121 mianowanie na stopień służbowy w Służbie Celnej funkcjonariusza Policji albo Straży Granicznej ust. 3, art. 123 oświadczenie funkcjonariusza o stanie majątkowym ust. 10, art. 125a zakaz posiadania w czasie służby z prywatnych urządzeń do komunikacji elektronicznej ust. 2,
art. 128
dodatkowe zajęcia zarobkowe funkcjonariusza ust. 2, art. 129 ocena okresowa funkcjonariusza służby stałej ust. 5, art. 135 świadczenia socjalne ust. 2, art. 136 wyżywienie lub równoważnik pieniężny za wyżywienie ust. 2, art. 141 wyróżnienia udzielane funkcjonariuszowi ust. 2, art. 142 nagroda pieniężna ust. 2,
art. 154
nagrody jubileuszowe ust. 4, art. 156 należności z tytułu podróży służbowych funkcjonariuszy ust. 2, art. 157 równoważnik z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby ust. 3, art. 158 ryczałt za używanie do celów służbowych pojazdów niepozostających w dyspozycji Służby Celnej ust. 2, art. 160 wykonywanie przez funkcjonariusza stałych zadań służbowych poza terytorium RP ust. 3 i art. 186 rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i odwoławczego oraz orzekania kar dyscyplinarnych
ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 46 zmiana ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskoweg ust. 3, art. 50 zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym ust. 3, art. 54 zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowej ust. 3, art. 65 zamknięcia urzędowe ust. 5, art. 69 odesłanie do przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym ust. 6, art. 70 kontrola przesyłek pocztowych ust. 3, art. 89 rozporządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli celno-skarbowej i kontroli bagażu ust. 1 pkt 1–3, art. 90 rozporządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli niektórych wyrobów akcyzowych ust. 1, art. 91 rozporządzenie w sprawie kontroli urządzania i prowadzenia gier hazardowych ust. 1, art. 92 rozporządzenie w sprawie formy i sposobu wykonywania kontroli, art. 99 zasady przeprowadzania czynności audytowych ust. 4, art. 111 rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia ust. 1, art. 134 obowiązki funkcjonariuszy w toku wykonywania czynności służbowych ust. 7, art. 135 rozporządzenie w sprawie współpracy Służby Celno-Skarbowej z Policją i Strażą Graniczną, art. 136 zatrzymywanie statków ust. 12, art. 153 postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej ust. 6, art. 155 służba przygotowawcza funkcjonariusza ust. 4, art. 160 dokumentacja przebiegu służby funkcjonariusza ust. 2, art. 163 oddelegowanie funkcjonariusza do pracy poza Służbą Celno-Skarbową ust. 2, art. 166 oddelegowanie funkcjonariusza do pełnienia służby na terytorium innego państwa ust. 6, art. 168 uprawnienia funkcjonariusza w związku z przeniesieniem do innej miejscowości ust. 4, art. 169 zwrot kosztów przeniesienia lub równoważnik pieniężny ust. 3, art. 175 pełnienie służby w systemie nadzwyczajnym ust. 3, art. 176 przeniesienie do służby w Służbie Celno-Skarbowej funkcjonariusza innej formacji ust. 5, art. 188 świadectwo służby ust. 4, art. 189 wymiar czasu pełnienia służby funkcjonariusza ust. 20, art. 192 korpusy i stopnie służbowe w Służbie Celno-Skarbowej ust. 11, art. 197 mianowanie na wyższy stopień służbowy ust. 7, art. 198 mianowanie funkcjonariusza innej służby na równorzędny stopień w Służbie Celno-Skarbowej ust. 3, art. 200 obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym ust. 8, art. 203 ograniczenia w zakresie korzystania przez funkcjonariuszy z prywatnych urządzeń komunikacji elektronicznej ust. 2, art. 205 wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez funkcjonariusza ust. 2, art. 206 ocena okresowa funkcjonariusza w służbie stałej ust. 6, art. 212 świadczenia socjalne dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin ust. 2, art. 213 prawo do nieodpłatnego wyżywienia lub równoważnika pieniężnego za wyżywienie ust. 2, art. 219 wyróżnienia funkcjonariuszy ust. 2, art. 220 nagroda pieniężna ust. 2, art. 241 nagrody jubileuszowe ust. 4, art. 243 należności z tytułu krajowych podróży służbowych ust. 3, art. 244 równoważnik z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby ust. 3, art. 245 prawo do ryczałtu za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych ust. 2, art. 247 ryczałt za pokrycie kosztów wyżywienia funkcjonariusza wykonującego zadania poza terytorium RP ust. 3 oraz art. 274 rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;
4)
art. 15 odznaka honorowa „Zasłużony dla Służby Celnej” ust. 7, art. 46 zatrzymanie środka transportu ust. 5, art. 47 zatrzymywanie statków ust. 10, art. 67 rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom środków przymusu bezpośredniego ust. 2, art. 70 upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie broni palnej pkt 2 oraz art. 131 umundurowanie funkcjonariusza ust. 4 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 odznaka „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” ust. 7, art. 69 odesłanie do przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym ust. 5, art. 136 zatrzymywanie statków ust. 11, art. 140 rozporządzenie w sprawie przyznawania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego pkt 2 i 4 oraz art. 208 umundurowanie funkcjonariusza ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;
5)
art. 49 rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania kontroli ust. 3 pkt 3 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 66 rozporządzenie w sprawie wzorów znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 256. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...