• Art. 11. - Rada rozwoju ...
  19.04.2024

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2024.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Obserwuj akt

Art. 11. wspier.nowych inwest


Rada rozwoju obszaru gospodarczego

1.
Zarządzający obszarem powołuje radę rozwoju obszaru gospodarczego, zwaną dalej „radą”.
2.
W skład rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach obszaru oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego.
3.
Strona przedsiębiorców reprezentowana jest przez przedstawicieli:
1)
mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,
2)
dużych przedsiębiorców
– w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
4.
Jednostki samorządu terytorialnego reprezentowane są przez przedstawicieli:
1)
województwa – po jednym przedstawicielu każdego województwa znajdującego się w granicach obszaru;
2)
gmin i powiatów.
5.
Wyboru członków rady dokonuje zarządzający obszarem spośród zgłoszonych kandydatów. Zarządzający obszarem dokonuje wyboru członków rady, uwzględniając kwalifikacje i doświadczenie osób, które się zgłoszą. Przy wyborze członków rady zarządzający obszarem dąży do zachowania równowagi między grupami podmiotów, które są reprezentowane w radzie.
6.
Rada przedstawia opinie i wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponuje kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru.
7.
Rada może przedstawiać władzom gmin lub powiatów położonych na terenie obszaru, w którym działa rada, rekomendacje w zakresie działań, które mogą przyczynić się do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.
8.
Organizację i tryb działania rady określa regulamin uchwalany przez radę na pierwszym jej posiedzeniu.
9.
Członkom rady za udział w pracach rady nie przysługuje wynagrodzenie.
10.
Obsługę rady zapewnia zarządzający obszarem.
Art. 11. Rada rozwoju obszaru gospodarczego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...