• Ustawa o wspieraniu nowyc...
  17.04.2024

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2024.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Obserwuj akt

Rozdział 5. Ewidencja Wsparcia Nowej Inwestycji

1.
Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi Ewidencję Wsparcia Nowej Inwestycji, zwaną dalej „ewidencją”.
2.
Ewidencja jest rejestrem centralnym prowadzonym w systemie teleinformatycznym służącym do pozyskiwania danych wykorzystywanych do: obsługi procesu inwestycyjnego, przeprowadzania analiz w zakresie efektów funkcjonowania wsparcia udzielanego na podstawie ustawy oraz w celu dostosowania założeń polityki inwestycyjnej i gospodarczej do aktualnych uwarunkowań, a także monitorowania pomocy publicznej.
Minister właściwy do spraw gospodarki zarządza danymi gromadzonymi w ewidencji. Operatorem systemu teleinformatycznego może być spółka wymieniona w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 31 uznanie spółki za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 5 właściwość organu w sprawach wspierania nowej inwestycji ust. 4, jeżeli przekazanie tego zadania innemu podmiotowi będzie uzasadnione z uwagi na efektywność realizacji tego zadania.
1.
W ewidencji gromadzi się:
1)
dane i informacje dotyczące przedsiębiorców zainteresowanych lokalizacją nowej inwestycji na obszarze oraz uczestniczących w postępowaniu o udzielenie decyzji o wsparciu na prowadzenie działalności na obszarze, a także korzystających ze wsparcia nowych inwestycji na obszarach, obejmujące:
a) nazwę lub firmę przedsiębiorcy, oznaczenie formy prowadzonej działalności gospodarczej,
b) numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile takie posiada,
c) dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności siedzibę i adres, adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu,
d) datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
e) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD),
f) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i realizowanych oraz zrealizowanych inwestycji w obszarze (sektor, PKWiU),
g) ogłoszenie upadłości, ukończenia takiego postępowania oraz dane syndyka,
h) oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej oraz siedziby i adresu – w przypadku oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
i) wartość inwestycji realizowanych przez przedsiębiorcę na terenie danego obszaru,
j) plan realizacji nowej inwestycji,
k) oferty kierowane do przedsiębiorcy przez zarządzającego obszarem,
l) wysokość udzielonego wsparcia,
m) wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielonej przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu,
n) wartość inwestycji realizowanych przez przedsiębiorcę na terenie danego obszaru oraz na pozostałych terenach kraju,
o) przeprowadzone i planowane kontrole u przedsiębiorców korzystających ze wsparcia, czas wykonania zaleceń i wniosków z kontroli oraz wielkość poniesionych kosztów kwalifikowanych,
p) wydane oraz uchylone decyzje o wsparciu;
2)
informacje dotyczące obszaru obejmujące:
a) wartość inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców na terenie danego obszaru,
b) istniejącą lub planowaną infrastrukturę na terenie obszaru, sprzyjającą nowym inwestycjom lub rozwojowi istniejących inwestycji w określonych sektorach lub branżach działalności gospodarczej.
2.
Przedsiębiorca przez okres, na który wydano decyzję o wsparciu, jest obowiązany informować zarządzającego obszarem o otrzymanej pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. m.
3.
Wpis do ewidencji jest równoznaczny z uznaniem inwestycji jako planowanej nowej inwestycji.
1.
Zarządzający obszarem ma bezpośredni dostęp do informacji i danych zgromadzonych w ewidencji, o których mowa w art. 31 zakres danych gromadzonych w Ewidencji Wsparcia Nowej Inwestycji ust. 1 pkt 1 lit. n i art. 31 zakres danych gromadzonych w Ewidencji Wsparcia Nowej Inwestycji ust. 1 pkt 2, a w zakresie, w jakim dotyczą obszaru jemu przypisanemu, do informacji i danych zgromadzonych w ewidencji, o których mowa w art. 31 zakres danych gromadzonych w Ewidencji Wsparcia Nowej Inwestycji ust. 1 pkt 1 lit. a–m, o i p.
2.
Dane gromadzone w ewidencji są pozyskiwane bezpośrednio od:
1)
przedsiębiorców zainteresowanych lokalizacją nowej inwestycji na obszarze;
2)
przedsiębiorców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie decyzji o wsparciu na podstawie złożonych wniosków o wydanie decyzji o wsparciu;
3)
przedsiębiorców, którym wydano decyzję o wsparciu;
4)
zarządzających obszarami.
3.
Dane, o których mowa w art. 31 zakres danych gromadzonych w Ewidencji Wsparcia Nowej Inwestycji ust. 1 pkt 1 lit. l i m, są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej zarządzającego obszarem.
4.
Bezpośredni dostęp do ewidencji posiadają organy Krajowej Administracji Skarbowej.
Minister właściwy do spraw gospodarki, w pełnym zakresie danych objętych ewidencją, oraz zarządzający obszarem, w zakresie danych dotyczących terenu działania zarządzającego obszarem, pozyskują i przetwarzają dane dla potrzeb ewidencji bez zawiadamiania podmiotów, których te dane dotyczą, jeżeli dane te służą do realizacji zadań określonych ustawą.
Zarządzający obszarami przekazują dane do ewidencji bez zbędnej zwłoki, za pomocą systemu teleinformatycznego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...