• Ustawa o wspieraniu nowyc...
  19.04.2024

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2024.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Obserwuj akt

Rozdział 6. Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91)
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036) wprowadza się następujące zmiany:
W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:
Tworzy się Ewidencję Wsparcia Nowej Inwestycji.
1.
Do postępowań w sprawach zezwoleń, o których mowa w art. 16 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej ustawy zmienianej w art. 38 zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, zachowują ważność w zakresie i przez czas w nich określony.
3.
Do złożonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wniosków o wydanie zezwolenia wydawanego w związku ze zmianą granic specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie ustawy zmienianej w art. 38 zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, dokonaną po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, do wydania zezwolenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
Zarządzający specjalną strefą ekonomiczną, uprawnieni do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 25 przepis przejściowy ust. 2 ustawy zmienianej w art. 38 zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu dotychczasowym zachowują to uprawnienie na zasadach dotychczasowych.
2.
Przepis art. 1a podatkowa grupa kapitałowa ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy zmienianej w art. 37 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do podatkowych grup kapitałowych utworzonych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
Jeżeli okres funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej utworzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został przedłużony w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, art. 1a podatkowa grupa kapitałowa ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy zmienianej w art. 37 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się od dnia przedłużenia funkcjonowania tej podatkowej grupy kapitałowej.
Przepis art. 7 zadania zarządzającego obszarem ust. 2 pkt 8 lit. a stosuje się odpowiednio do szkół ponadgimnazjalnych do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.
Minister właściwy do spraw gospodarki dokona przeglądu stosowania przepisów ustawy w terminie do dnia 30 września 2024 r. w celu oceny funkcjonowania systemu udzielania wsparcia dla nowych inwestycji.
1.
Przepisy art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 63a, ust. 5a, 5c i 5ca–5cd i art. 26e koszty kwalifikowane ust. 6 ustawy zmienianej w art. 35 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 1a podatkowa grupa kapitałowa ust. 2 pkt 3 lit. a, art. 16 wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu ust. 1 pkt 58, art. 17 katalog zwolnień podatkowych ust. 1 pkt 34, ust. 4–6d i art. 18d koszty kwalifikowane ust. 6 ustawy zmienianej w art. 37 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 12 zwolnienie dochodów z działalności na terenie strefy od podatku dochodowego ust. 3, art. 12b obowiązek zwrotu udzielonej pomocy publicznej ust. 4 ustawy zmienianej w art. 38 zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w zakresie, w jakim dotyczą działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 38 zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stosuje się do dochodów osiągniętych z tej działalności od dnia 1 stycznia 2019 r.
2.
Przepis art. 12 zwolnienie dochodów z działalności na terenie strefy od podatku dochodowego ust. 3 ustawy zmienianej w art. 38 zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do zezwoleń wydanych pod dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 38 zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych pkt 2, 7, 8, pkt 10 lit. a i b, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

----------
[Ustawa została ogłoszona 15.06.2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 1162]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...