• § 14. - Porządek wewnętr...
  30.09.2023
Obserwuj akt
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2023-01-01

§ 14 wyk.tymcz.areszt.


Porządek wewnętrzny aresztów śledczych

1.
Ustala się następujący porządek wewnętrzny aresztów śledczych:
1)
cisza nocna obowiązuje przynajmniej w godzinach 22.00–6.00;
2)
apele poranne i wieczorne odbywają się w celach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach, w których przebywają zatrudnieni (stanowiska pracy);
3)
w czasie apelu tymczasowo aresztowani są ubrani i ustawieni w sposób widoczny dla przeprowadzającego apel, jest zabronione uczestniczenie w apelu jedynie w bieliźnie osobistej lub piżamie;
4)
czas trwania kąpieli jednego tymczasowo aresztowanego wynosi przynajmniej 10 minut, przy czym czas wypływu wody z armatury natryskowej nie może być krótszy niż 6 minut;
5)
palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone w celach mieszkalnych wyznaczonych dla tymczasowo aresztowanych używających wyrobów tytoniowych oraz w miejscach do tego wyznaczonych;
6)
tymczasowo aresztowany może posiadać w celi mieszkalnej:
a) do 9 litrów napojów, oprócz artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg,
b) do 10 sztuk przedmiotów kultu religijnego o wymiarach nie większych niż 250 x 150 mm,
c) do 5 sztuk książek, oprócz wypożyczonych w areszcie śledczym z biblioteki,
d) prasę o łącznej wadze do 0,5 kg;
7)
dyrektor lub osoba go zastępująca przyjmują tymczasowo aresztowanych przynajmniej jeden raz w tygodniu;
8)
kierownicy działów aresztu śledczego lub osoby ich zastępujące przyjmują tymczasowo aresztowanych przynajmniej jeden raz w tygodniu;
9)
zgłoszenia do lekarza są przyjmowane codziennie;
10)
zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane w każdym dniu roboczym.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w szpitalach i izbach chorych aresztów śledczych.
§ 14 Porządek wewnętrzny aresztów śledczych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...