• Rozporządzenie Ministra S...
  05.10.2022
Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, zwanych dalej "wyrobami", które mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania;
2)
wymagania techniczno-użytkowe wyrobów;
3)
tryb wydawania, zmiany i cofania dopuszczenia wyrobów do użytkowania;
4)
tryb przeprowadzania kontroli dopuszczenia;
5)
sposób znakowania wyrobów.
Wykaz wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz wymagania techniczno-użytkowe wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik do rozporządzenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...