• Rozporządzenie Ministra S...
  05.10.2022
Obserwuj akt

Rozdział 2.  Tryb wydawania, zmiany i cofania dopuszczenia

1.
Wniosek o wydanie dopuszczenia, zwany dalej "wnioskiem", składany w jednostce badawczo-rozwojowej Państwowej Straży Pożarnej wskazanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, upoważnionej do wydawania, zmiany, kontroli i cofania dopuszczenia, posiadającej akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.), zwanej dalej "jednostką dopuszczającą", zawiera:
1)
określenie wyrobu;
2)
przeznaczenie wyrobu;
3)
oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie dopuszczenia i jego siedziby oraz wskazanie pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni;
4)
określenie producenta wyrobu, jego siedziby i miejsca produkowania wyrobu.
2.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty sporządzone w języku polskim:
1)
dokumenty umożliwiające dokładną identyfikację wyrobu;
2)
opis techniczny wyrobu;
3)
instrukcję obsługi wyrobu;
4)
informacje o warunkach gwarancji i serwisu wyrobu;
5)
warunki techniczne zastosowania wyrobu;
6)
dane dotyczące właściwości techniczno-użytkowych wyrobu i jego wpływu na środowisko;
7)
deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów objętych dyrektywami Unii Europejskiej oraz certyfikaty, atesty, świadectwa, jeśli są wymagane.
1.
Jednostka dopuszczająca, wydając dopuszczenie, uznaje wyniki badań uzyskane w:
1)
laboratoriach akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności;
2)
laboratoriach zagranicznych, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych;
3)
laboratoriach notyfikowanych.
2.
W przypadku braku możliwości wykonania badań w laboratoriach wymienionych w ust. 1 jednostka dopuszczająca uznaje na wniosek producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, ubiegającego się o wydanie lub zmianę dopuszczenia, wyniki badań innych laboratoriów niż wymienione w ust. 1, jeśli są one wykonane metodami akceptowanymi przez tę jednostkę.
Świadectwo dopuszczenia powinno zawierać w szczególności:
1)
nazwę i adres jednostki dopuszczającej;
2)
numer świadectwa dopuszczenia;
3)
nazwę i adres wnioskodawcy;
4)
nazwę i adres zakładu produkującego wyrób;
5)
dane identyfikujące wyrób;
6)
stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Polskich Normach oraz wymagań techniczno-użytkowych;
7)
identyfikację dokumentów potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe wyrobu;
8)
podstawę prawną wydania dopuszczenia;
9)
okres ważności świadectwa dopuszczenia;
10)
datę i miejsce wydania;
11)
podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania dopuszczenia.
1.
Dopuszczenie wydawane jest oddzielnie dla każdego typu wyrobu.
2.
Jednostka dopuszczająca może wydać dopuszczenie dla grupy odmian wyrobu, jeżeli wyniki badań próbek reprezentatywnych dla tej grupy spełniają wymagania określone w Polskich Normach oraz wymagania techniczno-użytkowe.
Dopuszczenie obejmuje wyroby wyprodukowane w okresie jego ważności.
1.
Zmiany materiałowe, konstrukcyjne lub technologiczne mogące mieć wpływ na właściwości użytkowe wyrobu lub na rozszerzenie zakresu jego stosowania w okresie ważności dopuszczenia mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą jednostki dopuszczającej.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostka dopuszczająca, na wniosek producenta, przeprowadza proces dopuszczenia w zakresie stosownym do zmiany.
1.
W przypadku zmian w Polskich Normach oraz w wymaganiach techniczno-użytkowych stanowiących podstawę wydania dopuszczenia jednostka dopuszczająca powiadamia posiadacza dopuszczenia o konieczności dostosowania wyrobu do obowiązujących wymagań.
2.
W przypadku określonym w ust. 1 posiadacz dopuszczenia jest obowiązany do przedstawienia dostosowanego wyrobu do badań w uzgodnionym terminie, nieprzekraczającym 12 miesięcy.
Jednostka dopuszczająca wydaje, zmienia lub odmawia wydania dopuszczenia lub jego zmiany w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia i zmiany dopuszczenia wyrobu.
1.
Dopuszczenie może być cofnięte:
1)
w przypadku negatywnych wyników badań kontrolnych;
2)
na wniosek posiadacza dopuszczenia.
2.
Jednostka dopuszczająca cofa dopuszczenie w terminie do 6 tygodni od dnia zakończenia czynności określonych w ust. 1 pkt 1 lub od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...