• Rozporządzenie Ministra S...
  05.10.2022
Obserwuj akt

Rozdział 3.  Tryb przeprowadzania kontroli dopuszczenia

1.
Jednostka dopuszczająca przeprowadza kontrolę dopuszczenia nie rzadziej niż raz w roku w oparciu o roczny plan kontroli, a także doraźnie na podstawie informacji od użytkowników wskazujących na wady w dopuszczonym wyrobie.
2.
Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1, powinien być sporządzany w sposób uwzględniający w szczególności:
1)
złożoność wyrobu;
2)
wyniki wcześniej przeprowadzanych kontroli;
3)
program badań.
1.
Próbka do badań pobierana jest na podstawie wydanego przez jednostkę dopuszczającą pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia tej czynności.
2.
Upoważnienie do pobrania próbki wyrobu zawiera:
1)
oznaczenie jednostki dopuszczającej uprawnionej do kontroli;
2)
imię i nazwisko pracownika jednostki dopuszczającej pobierającego próbkę wyrobu;
3)
oznaczenie wyrobu kontrolowanego;
4)
liczność próbki;
5)
podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli;
6)
termin przeprowadzenia kontroli;
7)
datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
8)
podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.
3.
Próbka wyrobu do badań pobierana jest u producenta, dostawcy, na rynku lub, w uzasadnionych przypadkach, u użytkownika wyrobu.
Badania próbki wyrobu przeprowadzane są w laboratorium określonym w § 5 ust. 1 i 2 zgodnie z programem ujętym w planie kontroli.
Po przeprowadzeniu kontroli, na podstawie protokołu kontroli, sporządzana jest w terminie 14 dni od zakończenia kontroli informacja pokontrolna, zawierająca wnioski z kontroli, na podstawie których jednostka dopuszczająca podejmuje decyzję co do cofnięcia dopuszczenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...