• Ustawa o wyrobach medyczn...
  29.05.2024

Ustawa o wyrobach medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2022.0.974 - Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

Obserwuj akt

Rozdział 15 Opłaty

Opłacie podlega złożenie:
1)
wniosku, o którym mowa w art. 30 świadectwo wolnej sprzedaży ust. 1 – w wysokości nieprzekraczającej 700 zł;
2)
wniosku, o którym mowa w art. 70 żądanie dostarczenia próbek niezbędnych do przeprowadzenia badań i weryfikacji wyrobu ust. 1 rozporządzenia 2017/745 – w wysokości nieprzekraczającej 7000 zł;
3)
powiadomienia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 rozporządzenia 2017/745 – w wysokości nieprzekraczającej 3000 zł;
4)
wniosku, o którym mowa w art. 33 wniosek o pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ust. 3 – w wysokości nieprzekraczającej 7000 zł;
5)
wniosku, o którym mowa w art. 66 ust. 1 rozporządzenia 2017/746 – w wysokości nieprzekraczającej 7000 zł;
6)
powiadomienia, o którym mowa w art. 71 ust. 1 rozporządzenia 2017/746 – w wysokości nieprzekraczającej 3000 zł;
7)
wniosku, o którym mowa w art. 52 wniosek jednostki notyfikowanej o wydanie opinii naukowej ust. 1, 2, 4, 5 i 7–9 – w wysokości nieprzekraczającej 120 000 zł.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w art. 72 wnioski i powiadomienia podlegające opłacie ust. 1, uwzględniając nakład pracy oraz koszty ponoszone w związku z rozpatrywaniem wniosków lub wydawaniem opinii.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...