• Załącznik Nr 1 do Regulam...
  01.03.2024

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Obserwuj akt

Rozdział 1, Postanowienia ogólne

Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów instrumentów finansowych będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dokumentu informacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 13) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
1.
Dokument informacyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje o emitencie i innych wskazanych w niniejszym Załączniku osobach, ich sytuacji finansowej i prawnej oraz o objętych dokumentem instrumentach finansowych mających być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie, według stanu na dzień złożenia przez emitenta wniosku o wprowadzenie tych instrumentów do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3. Informacje zawarte w dokumencie informacyjnym powinny być przedstawione w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu tych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta oraz perspektywy rozwoju emitenta. W przypadku, gdy specyfika opisywanych w dokumencie informacyjnym danych wymaga podania dodatkowych informacji, gwarantujących ich prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz lub dodatkowych informacji mających znaczący wpływ na ocenę instrumentów finansowych będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie, emitent jest obowiązany zamieścić te informacje w treści dokumentu informacyjnego.
2.
W przypadku, gdy postanowienia niniejszego Załącznika wymagają zamieszczenia w dokumencie informacyjnym lub emitent postanowił zamieścić w dokumencie informacyjnym informacje dotyczące grupy kapitałowej emitenta, w dokumencie tym należy również zamieścić odpowiednie informacje dotyczące jednostek stowarzyszonych oraz jednostek współzależnych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości), będących spółkami handlowymi, których działalność jest istotna z punktu widzenia działalności emitenta lub jego grupy kapitałowej.
3.
Dzień bilansowy, na który emitent sporządza sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe, zamieszczane w dokumencie informacyjnym nie może poprzedzać daty złożenia wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu o więcej niż 15 miesięcy.
1.
Dokument informacyjny może zostać sporządzony w języku polskim albo w języku angielskim.
2.
Wszelkie informacje stanowiące treść dokumentu informacyjnego zamieszcza się według kolejności określonej w niniejszym Załączniku.
2a.
Jeżeli którakolwiek z informacji podlegających ujawnieniu na podstawie przepisów niniejszego Załącznika nie występuje lub nie ma zastosowania, należy zamieścić o tym stosowną wzmiankę w odpowiednim miejscu dokumentu informacyjnego.
3.
W dokumencie informacyjnym nie powinno zamieszczać się sformułowań technicznych lub zawodowych (profesjonalnych), które mogą być niejasne dla nabywców instrumentów finansowych niezwiązanych zawodowo z działalnością emitenta lub z rynkiem kapitałowym, bez ich właściwego wyjaśnienia.
4.
W przypadku, gdy informacje przedstawione w dokumencie informacyjnym są podawane w innej walucie niż złoty lub euro, emitent ma obowiązek wskazania średnich kursów wymiany tej waluty, w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub sprawozdaniem finansowym, w stosunku do złotego i euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, a w szczególności:
1)
kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
2)
kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
3)
najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie.
1.
Dokument informacyjny sporządza się w postaci elektronicznej, w sposób uniemożliwiający dokonanie zmian w informacjach w nim zamieszczonych przez osoby nieuprawnione.
2.
(uchylony)

Rozdział 2, Dokument informacyjny – podstawowy

1.
Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 3, dokument informacyjny składa się z następujących części:
1)
wstępu;
2)
rozdziałów:
a) "Czynniki ryzyka",
b) "Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym",
c) "Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu",
d) "Dane o emitencie",
e) "Sprawozdania finansowe",
f) "Załączniki".
2.
Na pierwszej stronie dokumentu informacyjnego w widocznym miejscu pogrubioną czcionką zamieszcza się informację następującej treści:
„Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.”
We wstępie zamieszcza się co najmniej:
1)
tytuł "Dokument informacyjny";
2)
nazwę (firmę) i siedzibę emitenta,
3)
nazwę (firmę) oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) Autoryzowanego Doradcy,
4)
liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie,
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
7)
spis treści, zawierający listę podstawowych rozdziałów i punktów dokumentu informacyjnego, ze wskazaniem numeru strony.
W rozdziale "Czynniki ryzyka" zamieszcza się informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową emitenta i jego grupy kapitałowej.
W rozdziale "Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym" w widocznym miejscu pogrubioną czcionką zamieszcza się:
1)
oświadczenie emitenta, że według jego najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami;
2)
oświadczenie Autoryzowanego Doradcy, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.
W rozdziale "Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu" zamieszcza się co najmniej:
1)
szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych;
1a)
informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
2)
określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem:
a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych,
b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści;
2a)
określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia, z zastrzeżeniem § 12 pkt 2a);
3)
oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie;
4)
wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji;
5)
określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości;
6)
informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku.
W rozdziale "Dane o emitencie" zamieszcza się co najmniej:
1)
nazwę (firmę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej), identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej;
2)
wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony;
3)
wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony emitent;
4)
wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał;
5)
krótki opis historii emitenta;
6)
określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia;
7)
informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego;
8)
informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji;
9)
wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie;
10)
wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe;
11)
podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów;
11a)
wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:
a) emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,
b) emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,
c) emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych);
12)
podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności;
13)
opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym;
13a)
ogólny opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po wprowadzeniu jego instrumentów do alternatywnego systemu obrotu – w przypadku emitenta, który nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej;
14)
informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym;
15)
informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta;
16)
informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań;
17)
zobowiązania emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej;
18)
informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym;
19)
wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w § 11;
20)
życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, obejmujące w szczególności:
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
21)
w przypadku spółek akcyjnych - dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
1.
W rozdziale "Sprawozdania finansowe" zamieszcza się co najmniej:
1)
sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi;
2)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym obowiązek objęcia konsolidacją jednostki zależnej nie powstaje wyłącznie w przypadku, gdy emitent jest zwolniony z takiego obowiązku na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości; emitent z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może sporządzić oraz poddać badaniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej;
3)
w przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który wymagane jest przedstawienie sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 1) lub 2), a jego prawnym poprzednikiem była inna osoba prawna - sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe prawnych poprzedników emitenta, za okres nieobjęty sprawozdaniem finansowym emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym obowiązek objęcia konsolidacją jednostki zależnej nie powstaje wyłącznie w przypadku, gdy emitent jest zwolniony z takiego obowiązku na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości;
4)
opinię (opinie) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanych sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, o których mowa w pkt 1) - 3), sporządzoną (sporządzone) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
2.
W przypadku gdy emitent sporządza zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe, w dokumencie informacyjnym zamieszcza się co najmniej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
2a.
W przypadku gdy wniosek o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych emitenta zostanie złożony po upływie 45 dni od zakończenia poprzedzającego datę złożenia wniosku kwartału roku obrotowego emitenta, w dokumencie informacyjnym zamieszcza się dodatkowo dane finansowe lub skonsolidowane dane finansowe emitenta za ten kwartał – w zakresie określonym w § 5 ust. 4.1 i 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; obowiązek ten nie powstaje w przypadku, gdy dane finansowe za ten kwartał objęte są zakresem sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 lub 2.
3.
(uchylony)
4.
W przypadku instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu przez emitenta, który wypełnia obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie, lub emitenta, którego instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w dokumencie informacyjnym można zamieścić sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawarte w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym.
W rozdziale "Załączniki" zamieszcza się:
1)
aktualny odpis z rejestru właściwego dla emitenta;
2)
ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd;
2a)
opinię biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane;
3)
definicje i objaśnienia skrótów.

Rozdział 3, Dokument informacyjny – uproszczony

1.
Dokument informacyjny uproszczony sporządza się w przypadku ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie akcji emitenta, którego akcje lub inne instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu:
a) na krajowym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A., lub
b) na zagranicznym rynku regulowanym, lub
c) na innym rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż alternatywny system obrotu prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A.
2.
W przypadku gdy Organizator Alternatywnego Systemu tak postanowi emitenci, o których mowa w ust. 1 lit. c), zobowiązani są dodatkowo do zamieszczenia w dokumencie informacyjnym uproszczonym informacji, o których mowa w Rozdziale 2 - w zakresie wskazanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu.
1.
W dokumencie informacyjnym uproszczonym zamieszcza się informacje obejmujące co najmniej:
1)
tytuł "Dokument informacyjny";
2)
nazwę (firmę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej;
3)
liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie;
4)
informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
5)
określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem:
a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych,
b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści;
6)
oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie;
7)
streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień;
8)
wskazanie osób zarządzających emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania);
9)
podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów;
10)
wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:
a) emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,
b) emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,
c) emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych);
11)
wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi;
12)
zwięzłe przedstawienie:
a) historii emitenta,
b) działalności prowadzonej przez emitenta,
c) akcjonariuszy emitenta posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu;
13)
informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych emitenta udostępnionych do wglądu;
14)
wskazanie miejsca udostępnienia:
a) ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe,
b) okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami.
2.
W dokumencie informacyjnym uproszczonym zamieszcza się dodatkowo dokumenty i informacje, o których mowa w § 12.
3.
Na pierwszej stronie dokumentu informacyjnego uproszczonego w widocznym miejscu pogrubioną czcionką zamieszcza się informację, o której mowa w § 5 ust. 2.
4.
Na drugiej stronie dokumentu informacyjnego uproszczonego w widocznym miejscu pogrubioną czcionką zamieszcza się oświadczenia emitenta oraz Autoryzowanego Doradcy, o których mowa w § 8.
5.
Postanowienia ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio do dokumentu informacyjnego sporządzanego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie:
1)
praw poboru z akcji notowanych na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w § 13 ust. 1 lit. a) – c), lub z akcji tego samego rodzaju co te akcje,
2)
praw do akcji (PDA) notowanych na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w § 13 ust. 1 lit. a) – c), lub do akcji tego samego rodzaju co te akcje.

Rozdział 4, Dokument informacyjny dla dłużnych instrumentów finansowych

Oddział 1, Dokument informacyjny dla dłużnych instrumentów finansowych - dokument podstawowy

1.
Dokument informacyjny dla dłużnych instrumentów finansowych składa się z następujących części:
1)
wstępu;
2)
rozdziałów:
a) "Czynniki ryzyka",
b) "Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym",
c) "Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu",
d) "Dane o emitencie",
e) "Sprawozdania finansowe",
f) „Informacje dodatkowe”,
g) "Załączniki".
2.
Na pierwszej stronie dokumentu informacyjnego w widocznym miejscu pogrubioną czcionką zamieszcza się informację, następującej treści:
„Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.”.
3.
Jeżeli dokument informacyjny został sporządzony także w związku z ubieganiem się o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. fakt ten powinien zostać uwzględniony w treści informacji, o której mowa w ust. 2.
We wstępie zamieszcza się co najmniej:
1)
tytuł "Dokument informacyjny",
2)
nazwę (firmę) i siedzibę emitenta,
3)
nazwę (firmę) oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) doradców emitenta, o ile emitent posiada takich doradców,
4)
liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie objętych dokumentem informacyjnym,
5)
spis treści, zawierający listę podstawowych rozdziałów i punktów dokumentu informacyjnego, ze wskazaniem numeru strony.
W rozdziale "Czynniki ryzyka" zamieszcza się informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy dłużnych instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym, w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową emitenta i jego grupy kapitałowej.
W rozdziale "Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym" zamieszcza się oświadczenie emitenta oraz oświadczenie Autoryzowanego Doradcy, o ile został on ustanowiony, o których mowa w § 8.
1.
W rozdziale "Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu" zamieszcza się co najmniej informacje dotyczące w szczególności:
1)
celów emisji, jeżeli zostały określone,
2)
wielkości emisji,
3)
wartości nominalnej i ceny emisyjnej dłużnych instrumentów finansowych lub sposobu jej ustalenia,
4)
warunków wykupu,
5)
warunków wypłaty oprocentowania,
6)
wysokości i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia,
7)
szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych,
8)
ogólne informacje o ratingu przyznanym emitentowi lub emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finansowym, ze wskazaniem instytucji dokonującej tej oceny, oraz odesłanie do szczegółowych warunków ratingu określonych w informacjach dodatkowych,
9)
wskazanie oraz szczegółowe opisanie dodatkowych praw z tytułu posiadania dłużnych instrumentów finansowych, o ile takie zostały ustanowione,
10)
ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem dłużnymi instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym .
2.
W przypadku obligacji przychodowych, w rozdziale "Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu" zamieszcza się dodatkowo informacje na temat charakterystyki przedsięwzięcia, z którego przychody mają umożliwić realizację zobowiązań emitenta wobec obligatariuszy z tytułu obligacji, w szczególności:
1)
ogólny plan finansowy przedsięwzięcia poprzez wskazanie planu uzyskiwania przychodów z przedsięwzięcia oraz planu spłaty zobowiązań emitenta z tytułu obligacji, wraz z zaznaczeniem podstawowych założeń tego prognozowania,
2)
szacowany termin, w którym przedsięwzięcie zacznie generować przychody,
3)
postanowienia i warunki aktu prawnego nadającego emitentowi prawa do uzyskiwania przychodów z przedsięwzięcia,
4)
wskazanie decyzji stanowiącej podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych,
5)
informacje na temat organizacji i administrowania przedsięwzięciem,
6)
plany dotyczące zamierzeń i trendów w przychodach emitenta wobec przedsięwzięcia,
7)
wskazanie stanu przygotowań emitenta do realizacji celów emisji,
8)
podsumowanie niezależnych opinii o technicznych możliwościach realizacji inwestycji, o ile opinie takie zostały wydane,
9)
wskazanie, jaka część wpływów będzie przeznaczona na każdy z celów, w przypadku gdy celów emisji jest więcej niż jeden,
10)
wskazanie w jakim stopniu obligacja przyznaje obligatariuszom prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami z całości albo części przychodów lub z całości albo części majątku przedsięwzięć, które zostały sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji obligacji,
11)
wskazanie banku prowadzącego rachunek bankowy, na który będą wpływać przychody z przedsięwzięcia, oraz zasad dokonywania wypłat z tego rachunku.
3.
W przypadku ustanowienia dla obligatariuszy obligacji przychodowych uprawnień w sposób, o którym mowa w art. 23a obligacje przychodowe, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, w rozdziale "Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu" poza informacjami określonymi w ust. 1 i 2, zamieszcza się dodatkowo następujące informacje:
1)
postanowienia aktu prawnego nadającego emitentowi prawo do uzyskiwania przychodów z przedsięwzięcia/przedsięwzięć, z których obligatariuszom przysługuje prawo zaspokojenia, oraz warunki uzyskiwania przez emitenta tych przychodów ,
2)
plany dotyczące zamierzeń emitenta wobec przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 1), wraz z informacją na temat kształtowania się przychodów z tego (tych) przedsięwzięć,
3)
wskazanie w jakim stopniu obligacje przyznają obligatariuszom prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami z całości albo części przychodów z przedsięwzięcia/przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 1).
4.
W przypadku emisji listów zastawnych w rozdziale "Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu" poza informacjami określonymi w ust. 1, zamieszcza się dodatkowo informacje na temat podstawy emisji listów zastawnych z podaniem informacji uwzględniających ogólny opis wierzytelności stanowiących podstawę emisji listów zastawnych objętych dokumentem informacyjnym, w szczególności:
1)
ogólny opis wierzytelności emitenta z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką,
2)
ogólny opis wierzytelności z tytułu nabytych przez emitenta wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką,
3)
ogólną charakterystykę nieruchomości zabezpieczonych hipoteką.
5.
W przypadku programu emisji obligacji w rozdziale "Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu" poza informacjami określonymi w ust. 1, zamieszcza się dodatkowo informacje na temat:
1)
celów programu, jeżeli zostały określone,
2)
łącznej wielkości emisji objętej programem,
3)
wartości nominalnej dłużnych instrumentów finansowych objętych programem,
4)
ogólnej charakterystyki dłużnych instrumentów finansowych objętych programem.
6.
W przypadku programu emisji obligacji przychodowych, w rozdziale "Dane o instrumentach wprowadzanych do alternatywnego systemu", poza informacjami określonymi w ust. 1 i 2, zamieszcza się dodatkowo:
1)
ogólne informacje na temat charakterystyki przedsięwzięcia, z którego przychody mają umożliwić realizację zobowiązań emitenta wobec obligatariuszy z tytułu obligacji,
2)
ogólny plan finansowy przedsięwzięcia, poprzez wskazanie planu uzyskiwania przychodów z przedsięwzięcia oraz planu spłaty zobowiązań emitenta z tytułu obligacji, wraz z zaznaczeniem podstawowych założeń tego prognozowania,
3)
wskazanie banku prowadzącego rachunek bankowy, na który będą wpływać przychody z przedsięwzięcia, oraz zasad dokonywania wypłat z tego rachunku.
7.
W przypadku programu emisji listów zastawnych, w rozdziale "Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu" , poza informacjami określonymi w ust. 1, zamieszcza się dodatkowo informacje na temat podstawy emisji listów zastawnych z podaniem informacji uwzględniających ogólny opis wierzytelności stanowiących podstawę emisji listów zastawnych objętych dokumentem informacyjnym, w szczególności:
1)
ogólną charakterystykę wierzytelności emitenta z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką,
2)
ogólny opis wierzytelności z tytułu nabytych przez emitenta wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką,
3)
ogólną charakterystykę nieruchomości zabezpieczonych hipoteką.
8.
W przypadku obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa emitent wskazuje dodatkowo w dokumencie informacyjnym opis ryzyk związanych z papierami wartościowymi wydawanymi w zamian za obligacje lub z papierami wartościowymi, co do których przysługuje obligatariuszowi prawo pierwszeństwa.
1.
W rozdziale "Dane o emitencie" zamieszcza się co najmniej:
1)
nazwę (firmę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta wraz z danymi teleadresowymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej);
2)
identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej, lub inny numer, pod którym został wpisany emitent zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danej jurysdykcji;
3)
wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony;
4)
wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony emitent;
5)
wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał;
6)
krótki opis historii emitenta;
7)
określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia;
8)
informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego;
9)
informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji;
10)
wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe;
11)
podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów;
11a)
wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:
a) emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,
b) emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami lub udziałowcami emitenta,
c) emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami lub udziałowcami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych);
12)
podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług
w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności;
13)
opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym;
14)
informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym;
15)
informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta;
16)
informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań;
17)
zobowiązania emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej;
18)
zobowiązania pozabilansowe emitenta oraz ich struktura w podziale czasowym i rodzajowym;
19)
informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym;
20)
wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w § 20;
21)
w odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani;
22)
w przypadku spółek - dane o strukturze akcjonariatu bądź udziałów emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy lub wspólników posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.
1.
W rozdziale "Sprawozdania finansowe" zamieszcza się co najmniej:
1)
sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi;
2)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym obowiązek objęcia konsolidacją jednostki zależnej nie powstaje wyłącznie w przypadku, gdy emitent jest zwolniony z takiego obowiązku na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości; emitent z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może sporządzić oraz poddać badaniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej;
3)
w przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który wymagane jest przedstawienie sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 1) lub 2), a jego prawnym poprzednikiem była inna osoba prawna - sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe prawnych poprzedników emitenta, za okres nieobjęty sprawozdaniem finansowym emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym obowiązek objęcia konsolidacją jednostki zależnej nie powstaje wyłącznie w przypadku, gdy emitent jest zwolniony z takiego obowiązku na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości;
4)
opinię (opinie) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanych sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, o których mowa w pkt 1) - 3), sporządzoną (sporządzone) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
2.
W przypadku gdy emitent sporządza zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe, w dokumencie informacyjnym zamieszcza się co najmniej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
2a.
W przypadku gdy wniosek o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych emitenta zostanie złożony po upływie 3 miesięcy od zakończenia półrocza roku obrotowego emitenta, w dokumencie informacyjnym zamieszcza się dodatkowo dane finansowe lub skonsolidowane dane finansowe emitenta za to półrocze – w zakresie określonym odpowiednio w § 12 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 lub § 13 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; obowiązek ten nie powstaje w przypadku, gdy dane finansowe za to półrocze objęte są zakresem sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 lub 2.
3.
W przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który przedstawia się sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w dokumencie informacyjnym zamieszcza się sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia rejestracji do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych tego emitenta, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, przy czym obowiązek objęcia konsolidacją jednostki zależnej nie powstaje wyłącznie w przypadku, gdy emitent jest zwolniony z takiego obowiązku na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości; emitent z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może sporządzić sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej.
W rozdziale „Informacje dodatkowe” zamieszcza się ratingi kredytowe przyznane emitentowi lub jego dłużnym instrumentom finansowym na wniosek emitenta lub we współpracy z emitentem.
W rozdziale "Załączniki" zamieszcza się:
1)
odpis z rejestru właściwego dla emitenta;
2)
ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd;
3)
pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym,
4)
dokument określający warunki emisji dłużnych instrumentów finansowych,
5)
definicje i objaśnienia skrótów.
uchylony
uchylony
W przypadku gdy wyemitowane obligacje posiadają rating na poziomie obligacji Skarbu Państwa, w dokumencie informacyjnym dla dłużnych instrumentów finansowych zamieszcza się co najmniej informacje określone w § 14 ust. 2, § 15, § 17, § 18, § 21 oraz § 22.”;

Oddział 2, Uproszczony dokument informacyjny dla dłużnych instrumentów finansowych

Uproszczony dokument informacyjny dla dłużnych instrumentów finansowych sporządza się w przypadku ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu dłużnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 7 uchylony, ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6 Ustawy o ofercie.
1.
Na pierwszej stronie uproszczonego dokumentu informacyjnego dla dłużnych instrumentów finansowych w widocznym miejscu pogrubioną czcionką zamieszcza się informację, o której mowa w § 14 ust. 2. Przepis § 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2.
Na drugiej stronie uproszczonego dokumentu informacyjnego pogrubioną czcionką zamieszcza się oświadczenie emitenta oraz oświadczenie Autoryzowanego Doradcy, o ile został on ustanowiony, o których mowa w § 8.
1.
W dokumencie informacyjnym uproszczonym zamieszcza się co najmniej następujące informacje:
1)
nazwę (firmę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony
internetowej), identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej;
2)
liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie;
3)
cele emisji, jeżeli są określone;
4)
cenę emisyjną dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia,
5)
warunki wykupu;
6)
warunki wypłaty oprocentowania;
7)
wysokość i formę ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia;
8)
szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych;
9)
dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;
10)
rating przyznany emitentowi lub emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finansowym, ze wskazaniem instytucji dokonującej tej oceny, dat jej przyznania i ostatniej aktualizacji oraz miejsca oceny w skali ocen wyspecjalizowanej instytucji jej dokonującej - w przypadku jej dokonania i ogłoszenia;
11)
w przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo:
a) liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji,
b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji;
12)
w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:
a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację,
b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia,
c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji;
13)
wskazanie miejsca publikacji szczegółowych informacji w zakresie określonym w pkt 1-12, w tym w szczególności miejsca publikacji dokumentów zawierających szczegółowe warunki emisji oraz dokumentów stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych.
2.
W uproszczonym dokumencie informacyjnym zamieszcza się dodatkowo dokumenty i informacje, o których mowa w § 22.

Oddział 3, Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych (sporządzana przez emitenta, którego inne instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu na krajowym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A.)

1.
Notę informacyjną dla dłużnych instrumentów finansowych sporządza się w przypadku ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu dłużnych instrumentów finansowych emitenta, którego dłużne lub inne instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu:
a) na krajowym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A., lub
b) na zagranicznym rynku regulowanym, lub
c) na innym rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż alternatywny system obrotu prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A.
2.
W przypadku gdy Organizator Alternatywnego Systemu tak postanowi emitenci, o których mowa w ust. 1 lit c), zobowiązani są dodatkowo do zamieszczenia w nocie informacyjnej informacji, o których mowa w Oddziale 1 lub 2 - w zakresie wskazanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu.
1.
Na pierwszej stronie noty informacyjnej w widocznym miejscu pogrubioną czcionką zamieszcza się informację następującej treści:
„Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje
inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.”.
2.
Jeżeli nota informacyjna została sporządzona także w związku z ubieganiem się o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. fakt ten powinien zostać uwzględniony w treści informacji, o której mowa w ust. 1.
3.
Na drugiej stronie noty informacyjnej pogrubioną czcionką zamieszcza się oświadczenie emitenta oraz oświadczenie Autoryzowanego Doradcy, o ile został ustanowiony, o których mowa w § 8.
1.
W nocie informacyjnej zamieszcza się co najmniej następujące informacje:
1)
cel emisji dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli został określony;
2)
określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych;
3)
wielkość emisji;
4)
wartość nominalną i cenę emisyjną dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia;
5)
warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych;
6)
wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia;
7)
wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia;
8)
dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;
9)
zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;
10)
w przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z dłużnych instrumentów finansowych - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego;
11)
w przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo:
a) liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji,
b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji;
12)
w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:
a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację,
b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia,
c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.
2.
W nocie informacyjnej zamieszcza się dodatkowo dokumenty i informacje, o których mowa w § 22.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...