• Załącznik Nr 3 do Regulam...
  18.05.2024

Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO, Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Obserwuj akt
1.
Niniejszy Załącznik określa rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych, o których mowa w § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz terminy i częstotliwość przekazywania tych informacji.
2.
Przekazywanie informacji bieżących i okresowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r.
1.
Ilekroć w niniejszym Załączniku jest mowa o:
1)
jednostce dominującej - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości;
2)
jednostce zależnej - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości;
2a)
aktywach o istotnej wartości – rozumie się przez to aktywa stanowiące co najmniej 20%:
– wartości kapitałów własnych emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym emitenta, lub
– w przypadku gdy w ocenie emitenta wartość jego kapitałów własnych nie stanowi kryterium pozwalającego na właściwą ocenę znaczenia aktywów, za aktywa o istotnej wartości uznaje się 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, a przypadku gdy emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe - wartość przychodów netto ze sprzedaży jego grupy kapitałowej za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych;
2b)
istotnej umowie – rozumie się przez to:
a) każdą umowę, której stroną jest emitent lub jednostka od niego zależna i której wartość, określona lub szacunkowa, wynosi co najmniej 20%:
– wartości kapitałów własnych emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym emitenta, lub
– w przypadku gdy w ocenie emitenta wartość jego kapitałów własnych nie stanowi kryterium pozwalającego na właściwą ocenę znaczenia umowy, za istotną umowę uznaje się umowę, której wartość, określona lub szacunkowa, wynosi co najmniej 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, a w przypadku gdy emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe - wartości przychodów netto ze sprzedaży jego grupy kapitałowej za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych;
W przypadku gdy umowa ma charakter umowy wieloletniej, przez jej wartość rozumie się łączną wartość świadczeń, określonych lub szacunkowych, wynikających z umowy na okres 5 lat;
b) dwie lub więcej umów zawieranych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z jednym podmiotem, jego jednostką dominującą lub jego jednostkami zależnymi, jeżeli łączna wartość tych umów w okresie krótszym niż 12 miesięcy osiągnęła co najmniej wartość, o której mowa w lit.a);
c) każdą umowę, której stroną jest emitent lub jednostka od niego zależna, która nie spełnia kryteriów określonych w lit. a) lub b), a którą emitent uznał za istotną z uwagi na jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub jego perspektywy rozwoju;
3)
raporcie bieżącym - rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje bieżące, sporządzone w formie, zakresie i terminach określonych w niniejszym Załączniku, ujawniające dane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
4)
raporcie okresowym - rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w formie, zakresie i w terminach określonych w niniejszym Załączniku, ujawniające dane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
5)
danych porównywalnych - rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości, stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu podstawowego odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych;
6)
ustawie o KRS - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.);
7)
Kodeksie spółek handlowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
8)
ratingu - rozumie się przez to ocenę ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi instrumentami finansowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywaną przez wyspecjalizowaną instytucję.
2.
Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Załączniku są rozumiane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
3.
Informacje bieżące i okresowe powinny:
1)
zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny,
2)
być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.
1.
Emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.
2.
W szczególności emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o:
1)
nabyciu lub zbyciu aktywów o istotnej wartości dla emitenta, jak również ich utracie przez emitenta lub jednostkę od niego zależną w wyniku zdarzeń losowych, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o istotnej wartości, jeżeli wartość hipoteki, zastawu lub innego prawa rzeczowego może mieć istotny wpływ na sytuację emitenta;
2)
zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną istotnej umowy, a także o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu tej umowy;
2a)
wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy będącej istotną umową w momencie jej wypowiadania lub rozwiązywania, zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną;
3)
udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji albo poręczenia, jeżeli wartość zobowiązań z tego tytułu może mieć istotne znaczenie dla emitenta;
4)
wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, jeżeli wynik tych postępowań może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta;
5)
rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego emitenta;
5a)
objęciu akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego;
5b)
podjęciu przez zarząd emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego;
6)
zmianie praw z instrumentów finansowych emitenta;
7)
umorzeniu instrumentów finansowych emitenta;
8)
podjęciu decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem, a także o połączeniu emitenta z innym podmiotem;
9)
podjęciu decyzji o zamiarze podziału emitenta, a także o podziale emitenta;
10)
podjęciu decyzji o zamiarze przekształcenia emitenta, a także o przekształceniu emitenta;
10a)
podjęciu decyzji o istotnej zmianie przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez emitenta lub jego jednostkę zależną;
11)
powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej, a także odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej;
12)
umieszczeniu wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS;
13)
złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości; oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w przypadku gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone jakąkolwiek formą zastawu lub hipoteki, a pozostały jego majątek nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania; ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku; ogłoszeniu upadłości obejmującej możliwość zawarcia układu; zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku; odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości; umorzeniu postępowania upadłościowego; uchyleniu postępowania upadłościowego; złożeniu oświadczenia o wszczęcie postępowania naprawczego, zakazie wszczęcia postępowania naprawczego, wszczęciu postępowania naprawczego, zatwierdzeniu układu, odmowie zatwierdzenia układu; umorzeniu postępowania naprawczego; uchyleniu układu; umorzeniu prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego, otwarciu postępowania likwidacyjnego oraz zakończeniu postępowania upadłościowego - w odniesieniu do emitenta lub jednostki od niego zależnej;
14)
przyznaniu lub zmianie ratingu, dokonanego na zlecenie emitenta;
15)
korektę wcześniej sporządzonej i publikowanej, na podstawie decyzji emitenta, prognozy lub szacunków wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej, w przypadku gdy co najmniej jedna z prognozowanych lub szacowanych pozycji różni się o co najmniej 20% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie lub szacunku;
16)
emisji obligacji, w przypadku gdy wartość emitowanych obligacji przekracza 10% kapitałów własnych emitenta, oraz emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa, obligacji przychodowych oraz warrantów subskrypcyjnych,
17)
nabyciu lub zbyciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta;
18)
zawarciu umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy, a także o zmianie treści tej umowy (z wyjątkiem zmiany warunków wynagrodzenia), jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu;
19)
wypowiedzeniu przez emitenta lub przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, zawartej przez emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania lub przeglądu sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta.
3.
Raporty bieżące powinny być numerowane w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym.
1.
W przypadku zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie i przydziałem instrumentów finansowych, emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego:
1)
daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
2)
daty przydziału instrumentów finansowych;
3)
liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
4)
stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;
5)
liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
6)
ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
7)
liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
8)
liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
9)
nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
10)
łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
2.
Przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlegają dodatkowo:
1)
informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 4022 elementy ogłoszenia o walnym zgromadzeniu spółki publicznej, Kodeksu spółek handlowych;
2)
w przypadku zamierzonej albo dokonanej zmiany statutu - dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść proponowanych albo dokonanych zmian oraz:
a) w przypadku gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian emitent podjął decyzję o sporządzeniu projektu nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu - treść nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu,
b) w przypadku gdy emitent sporządził tekst jednolity statutu uwzględniający jego zmiany - treść tekstu jednolitego statutu;
3)
treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie właściwych przepisów;
4)
w przypadku wprowadzenia zmian do porządku obrad walnego zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy - nowy porządek obrad wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów oraz z treścią projektów uchwał lub z uzasadnieniem do nowych lub zmienionych punktów;
5)
w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia - treść projektów uchwał;
6)
informacje o ogłoszeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia wraz z określeniem daty jego wznowienia;
6a)
informacje o odwołaniu albo o nieodbyciu walnego zgromadzenia, wraz ze wskazaniem przyczyn;
7)
treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się";
8)
informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
9)
informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły;
10)
informacje o wniesieniu powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia oraz o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały bądź oddalenia powództwa;
11)
wszystkie decyzje dotyczące deklaracji wypłat lub wstrzymania wypłat zaliczki na poczet przewidywanych dywidend oraz wypłat lub wstrzymania wypłat dywidend lub odsetek od papierów wartościowych;
12)
informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 obowiązek udzielenia przez zarząd w czasie walnego zebrania informacji akcjonariuszowi, § 5 lub 6 Kodeksu spółek handlowych;
13)
udzielone akcjonariuszowi, na podstawie art. 429 wniosek akcjonariusza do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji, § 1 Kodeksu spółek handlowych, informacje wynikające z zobowiązania przez sąd rejestrowy zarządu emitenta do udzielenia akcjonariuszowi, który zgłosił sprzeciw do protokołu w sprawie odmowy ujawnienia żądanej na walnym zgromadzeniu informacji, oraz informacje, do których ogłoszenia emitent został zobowiązany, na podstawie art. 429 wniosek akcjonariusza do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji, § 2 Kodeksu spółek handlowych, przez sąd rejestrowy, a które zostały udzielone innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
3.
W przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego, o której mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, nie jest przez emitenta stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania zasady oraz w jaki sposób emitent zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości.
4.
Emitent ma obowiązek przekazywania, w formie raportów bieżących, informacji o wszelkich zmianach w zakresie określonym w ust. 3.
5.
Emitent ma obowiązek przekazywania, w formie raportów bieżących:
a) informacji o nałożeniu na niego obowiązku, o którym mowa w § 15b ust. 1 lub 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
b) dokumentów oraz dodatkowych informacji lub wyjaśnień, o których mowa w § 15b ust. 1 lub 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
W przypadkach, o których mowa w lit. b), raport bieżący powinien zawierać dodatkowo oświadczenie emitenta, że treść publikowanego dokumentu, informacji lub wyjaśnienia nie była przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jej zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.
6.
W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji na temat wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, liczby akcji objętych dywidendą, dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
7.
W przypadku podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji ogłoszonych zgodnie z przepisami art. 434 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
1.
Emitent jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych:
1)
kwartalnych,
2)
rocznych.
2.
Emitent będący jednostką dominującą jest obowiązany dodatkowo do przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu rocznego. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie przypadków, w których emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości.
2a.
Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji określonych w ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2, dotyczących emitenta.
3.
Emitent sporządza sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. Emitent z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może sporządzać sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej.
Raporty kwartalne
4.
1. Raport kwartalny zawiera co najmniej:
1)
wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat, w zakresie obejmującym co najmniej następujące pozycje:
a) kapitał własny,
b) należności długoterminowe,
c) należności krótkoterminowe,
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne,
e) zobowiązania długoterminowe,
f) zobowiązania krótkoterminowe,
g) amortyzacja,
h) przychody netto ze sprzedaży,
i) zysk/strata na sprzedaży,
j) zysk/strata na działalności operacyjnej,
k) zysk/strata brutto,
l) zysk/strata netto;
1a)
dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny;
2)
komentarz zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe;
3)
informację zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie,
4)
jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych, komentarz o którym mowa w pkt 2), powinien zawierać dodatkowo stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym;
5)
wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym;
6)
w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań,
7)
informację o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
4.
2. Przy wszystkich danych finansowych zawartych w raporcie kwartalnym prezentuje się dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.
Skonsolidowane raporty kwartalne
5.
1. Skonsolidowany raport kwartalny zawiera co najmniej informacje, o których mowa w ust. 4.1, dotyczące grupy kapitałowej emitenta, z zastrzeżeniem ust. 2a.
5.
2. Przy wszystkich danych finansowych zawartych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym prezentuje się dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.
Raporty roczne
6.
1. Raport roczny zawiera co najmniej:
1)
pismo zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w zwięzły sposób, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów raportu rocznego;
2)
wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na euro);
3)
roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi;
4)
sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego („sprawozdanie z działalności emitenta”), obejmujące co najmniej informacje określone w obowiązujących emitenta przepisach o rachunkowości, z zastrzeżeniem ust. 3;
5)
oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk;
6)
oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;
7)
opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego.
6.
2. Przy wszystkich danych zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego.
6.
3. Raport roczny powinien dodatkowo zawierać informacje na temat stosowania przez emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. W powyższym zakresie raport roczny powinien zawierać co najmniej informacje na temat zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.
Skonsolidowane raporty roczne
7.
1. Skonsolidowany raport roczny zawiera:
1)
pismo zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w sposób zwięzły, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności grupy kapitałowej emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów skonsolidowanego raportu rocznego;
2)
wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (przeliczone na euro);
3)
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi;
4)
sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalności grupy kapitałowej emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego („sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta”), obejmujące co najmniej informacje określone w obowiązujących emitenta przepisach o rachunkowości, z zastrzeżeniem ust. 3;
5)
oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń;
6)
oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;
7)
opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7.
2. Przy wszystkich danych zawartych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego.
7.
3. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera, odpowiednio w odniesieniu do grupy kapitałowej emitenta informacje określone w obowiązujących emitenta przepisach o rachunkowości, z zastrzeżeniem ust. 3, oraz:
1)
charakterystykę struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej emitenta;
2)
ważniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach;
3)
opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym;
4)
opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich przyczyn;
5)
charakterystykę polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej emitenta;
6)
opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.
1.
Raporty bieżące przekazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 – 8a niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, od zaistnienia okoliczności lub zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta.
2.
W przypadku zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie i przydziałem instrumentów finansowych, raport bieżący przekazuje się w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie.
3.
W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1), raport bieżący przekazuje się co najmniej na 26 dni przez terminem walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 8.
4.
W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a), raport bieżący zawierający treść nowego tekstu jednolitego statutu przekazuje się w ciągu 24 godzin od jego sporządzenia, a w przypadku gdy zmiany zawarte w nowym tekście jednolitym statutu muszą być wpisane do rejestru emitenta – w ciągu 24 godzin od otrzymania postanowienia sądu w tej sprawie.
5.
W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3), raport bieżący przekazuje się co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 8.
6.
W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4), raport bieżący przekazuje się co najmniej na 18 dni przez terminem walnego zgromadzenia.
7.
W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7), raport bieżący przekazuje się w ciągu 24 godzin od podjęcia uchwał przez walne zgromadzenie.
8.
W przypadku gdy walne zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy w trybie określonym w art. 399 zwoływanie walnego zgromadzenia, § 3 lub art. 400 żądanie zwołania walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy, § 3 Kodeksu spółek handlowych, a akcjonariusze nie przekazali emitentowi informacji umożliwiających przekazanie raportu w terminie 26 dni przed walnym zgromadzeniem, raport bieżący przekazuje się w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji przez emitenta.
8a.
W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, raport bieżący przekazuje się niezwłocznie po powstaniu uzasadnionego przeświadczenia po stronie emitenta, że dana zasada nie będzie stosowana lub że nie zostanie zastosowana, w każdym zaś przypadku niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego naruszenie zasady ładu korporacyjnego.
9.
Raport kwartalny przekazuje się nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.
10.
Skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.
11.
Raport roczny przekazuje się niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym.
12.
Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej emitenta przekazuje się niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a także nie później niż 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia dokonującego zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta, zawartego w skonsolidowanym raporcie rocznym.
13.
W przypadku gdy koniec terminu przekazania raportu okresowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub dodatkowy dzień wolny od pracy, określony odrębnymi przepisami, termin ten upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.
14.
1. Emitent jest obowiązany określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych, z uwzględnieniem dni uznanych na podstawie odrębnych przepisów za dni wolne od pracy. Emitent, który obowiązkom informacyjnym zaczął podlegać po zakończeniu pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, przekazuje raport bieżący w powyższej sprawie co najmniej na dwa dni przed przekazaniem pierwszego raportu okresowego.
14.
2. Zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego. Raport bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego powinien być przekazany nie później niż na dwa dni przed:
1)
przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie, oraz
2)
datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym, o którym mowa w ust. 14.1, lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.
14.
3. W przypadku gdy w ciągu roku obrotowego, emitenta obejmie obowiązek sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych, informacja o określeniu dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana co najmniej na dwa dni przed przekazaniem pierwszego skonsolidowanego raportu okresowego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...