• Załącznik Nr 6 do Regulam...
  30.05.2024

Załącznik Nr 6 do Regulaminu ASO, Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu (system UTP)

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Obserwuj akt
Niniejszy Załącznik określa szczegółowe zasady działania Animatorów Rynku w alternatywnym systemie obrotu, w okresie gdy obrót ten odbywa się w systemie UTP.
1.
Rozpoczęcie wykonywania czynności Animatora Rynku dla danych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu może nastąpić po otrzymaniu przez Organizatora Alternatywnego Systemu informacji z KDPW S.A. w sprawie otwarcia kont ewidencyjnych służących do rejestrowania transakcji zawieranych przez danego Członka Rynku w ramach wykonywania zadań animatora obrotu zorganizowanego dla tych instrumentów finansowych.
2.
W przypadku podmiotu niebędącego Członkiem Rynku, rozpoczęcie wykonywania czynności Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu może nastąpić pod warunkiem wskazania przez ten podmiot Członka Rynku, za pośrednictwem którego mają być przekazywane zlecenia tego podmiotu w ramach wykonywania czynności Animatora Rynku; do Członka Rynku, o którym mowa powyżej, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.
Rozpoczęcie wykonywania czynności Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu może nastąpić nie wcześniej niż następnego dnia po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 lub 2.
1.
Animator Rynku zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu jak najefektywniejsze wspomaganie płynności danego instrumentu finansowego, a w szczególności składania zleceń kupna i zleceń sprzedaży danego instrumentu finansowego na własny rachunek.
2.
Organizator Alternatywnego Systemu może określić szczegółowe warunki animowania dla instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, w szczególności dotyczące minimalnej wartości lub wielkości zleceń oraz maksymalnej różnicy cen pomiędzy limitami najlepszych zleceń Animatora Rynku.
2
3.
Dla instrumentów finansowych, dla których zostały określone warunki, o których mowa w ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu, w szczególności w przypadku małej liczby instrumentów finansowych w wolnym obrocie może w umowie z Animatorem Rynku odstąpić od wymogu stosowania przez Animatora Rynku warunków, o których mowa w ust. 2 i określić inne warunki animowania.
4.
Organizator Alternatywnego Systemu może określić w umowie z Animatorem Rynku szczególne warunki, w których możliwe jest czasowe składanie wyłącznie zleceń kupna albo wyłącznie zleceń sprzedaży.
5.
Liczbę instrumentów finansowych w wolnym obrocie, o której mowa w ust. 3, ustala się stosując zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 159/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku regulowanego, zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów oraz zasad obliczania wartości rynkowej emitentów giełdowych i ustalania liczby akcji w wolnym obrocie (z późn. zm.).
1.
W systemie notowań ciągłych Animator Rynku w ramach wykonywania czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), zobowiązany jest w szczególności do:
1)
wprowadzania nie później niż na 5 minut przed określeniem kursu otwarcia oraz kursu zamknięcia oraz utrzymywania w trakcie notowań ciągłych zleceń kupna i zleceń sprzedaży spełniających warunki określone przez Organizatora Alternatywnego Systemu,
2)
dostosowywania w trakcie notowań ciągłych swoich zleceń do warunków określonych w pkt 1) w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
2.
W systemie notowań jednolitych Animator Rynku w ramach wykonywania czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), zobowiązany jest w szczególności do wprowadzania nie później niż na 5 minut przed rozpoczęciem fazy otwarcia zleceń kupna i zleceń sprzedaży
1.
Wielkość ujawniana zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1, jeżeli są to zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej (zlecenia z warunkiem WUJ), nie może być mniejsza niż minimalna wielkość lub wartość zleceń określona w umowie o pełnienie funkcji Animatora Rynku lub przepisach regulujących szczegółowe warunki animowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu.
2.
Zlecenia, o których mowa w § 3 ust. 1, muszą zawierać poprawnie wypełniony wskaźnik typu działania, zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust. 2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP)”.
W sytuacjach szczególnych Organizator Alternatywnego Systemu lub upoważniony pracownik Organizatora Alternatywnego Systemu, na wniosek Animatora Rynku, może zwolnić go z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1, w trakcie danego dnia obrotu lub na czas określony.
Organizator Alternatywnego Systemu publikuje na swojej stronie internetowej informacje o dniu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności Animatora Rynku dla określonego instrumentu finansowego.
Przepisy §§ 3 – 7 stosuje się odpowiednio do podmiotu niebędącego Członkiem Rynku, który zobowiązał się do wykonywania czynności Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu.
W przypadku rażącego naruszenia zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć Animatora Rynku z działania na tym rynku.
Organizator Alternatywnego Systemu publikuje na swojej stronie internetowej informacje o umowach podpisanych z Animatorami Rynku, a w szczególności informacje o dniu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności Animatora Rynku dla określonego instrumentu finansowego.
Przepisy §§ 3 – 10 stosuje się odpowiednio do podmiotu niebędącego Członkiem Rynku, który zobowiązał się do wykonywania czynności Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...