• Art. 29. - Kontrole twor...
  18.05.2021
Obserwuj akt

Art. 29. zapasy rop.naft.


Kontrole tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych

1.
Prezes Agencji przeprowadza kontrole u:
1)
producentów, handlowców i przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania lub przesyłu;
2)
przedsiębiorców, którym zlecono:
a) tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw,
b) magazynowanie zapasów agencyjnych,
c) wykonywanie zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych.
2.
Czynności kontrolne wykonują pracownicy Agencji po okazaniu legitymacji służbowej oraz po doręczeniu podmiotowi albo osobie przez niego upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności podmiotu.
3.
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej pracownika organu kontroli uprawnionego do przeprowadzenia kontroli;
2)
oznaczenie kontrolowanego;
3)
określenie zakresu kontroli;
4)
wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
5)
wskazanie podstawy prawnej kontroli;
6)
oznaczenie organu kontroli;
7)
określenie daty i miejsca wystawienia upoważnienia;
8)
podpis osoby wystawiającej upoważnienie, z podaniem zajmowanego stanowiska służbowego;
9)
pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
4.
Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu:
1)
prawidłowości ustalenia wielkości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na dany rok kalendarzowy;
1a)
prawidłowości obliczenia wysokości opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b opłata zapasowa;
2)
zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym zapasów interwencyjnych;
2a)
spełnienia wymagań określonych w art. 3 zapasy interwencyjne ropy naftowej lub paliw ust. 10–14;
3)
jakości paliw stanowiących zapasy interwencyjne;
4)
wykonywania postanowień umowy o magazynowanie oraz umów, o których mowa w art. 11 zlecenie tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw ust. 1 i w art. 21d zlecenie tworzenia i magazynowania zapasów agencyjnych ust. 1 i 2;
5)
zgodności stanu zapasów handlowych z danymi, dotyczącymi tych zapasów przedłożonymi w trybie art. 22 obowiązki informacyjne producentów i handlowców, w dniu przekazania tego sprawozdania.
5.
Upoważnionym pracownikom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo:
1)
wejścia na teren nieruchomości i do obiektów producentów, handlowców, przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania oraz przedsiębiorców, którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;
2)
żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, a także żądania okazania dokumentów dotyczących produkcji lub przywozu ropy naftowej lub paliw za rok, w którym jest przeprowadzana kontrola, a także z ostatnich 5 lat, umożliwiających weryfikację poprawności wyliczenia poziomu zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, do których tworzenia i utrzymywania w danym roku oraz w latach poprzednich jest lub był obowiązany producent i handlowiec;
3)
wglądu do dokumentów potwierdzających jakość paliw;
4)
pobierania próbek paliw na zasadach określonych w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;
5)
żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także okazania dokumentów będących podstawą obliczenia opłaty zapasowej z ostatnich 5 lat;
6)
żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także żądania dokumentów, dotyczących ograniczeń prawnych i faktycznych w zakresie utrzymywania zapasów interwencyjnych oraz danych dotyczących parametrów technicznych magazynów i związanych z tymi magazynami systemów przesyłowych.
6.
Czynności kontrolne wykonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.
7.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół dokonanych czynności, który powinien ponadto zawierać wnioski oraz pouczenie o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści, przy czym termin do złożenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu.
8.
W przypadku odmowy podpisania przez kontrolowanego protokołu z kontroli, kontrolujący dokonuje stosownej adnotacji w protokole. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego podpisania przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.
9.
Prezes Agencji może wezwać producenta, handlowca, przedsiębiorcę świadczącego usługi magazynowania lub przedsiębiorcę, któremu zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, do usunięcia uchybień określonych w protokole z kontroli, wskazując termin do usunięcia tych uchybień.
Art. 29. Kontrole tworzenia i utrzymywania zapasów obowią... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...