• Art. 64. - Właściwość or...
  18.05.2021
Obserwuj akt

Art. 64. zapasy rop.naft.


Właściwość organów w sprawach wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy

1.
Karę pieniężną, o której mowa w art. 63 czyny podlegające karze pieniężnej ust. 1:
1)
pkt 1, 2, 3, 5b, 5c, 6, 6b, 6c, 11, 16 i 18a w zakresie kontroli, o której mowa w art. 30 kontrola przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym ust. 1, oraz pkt 19 i 19b – wymierza Prezes URE;
2)
pkt 1–5a, 7, 8, 18 i 18a z wyłączeniem kontroli, o której mowa w art. 30 kontrola przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym ust. 1, oraz pkt 18b i 20 – wymierza Prezes Agencji;
3)
pkt 9 - wymierza wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej;
4)
pkt 10 i pkt 12 lit. a oraz pkt 13-15 - wymierza właściwy organ Policji;
5)
pkt 12 lit. b - wymierza dyrektor urzędu morskiego;
6)
pkt 12 lit. c - wymierza Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
7)
pkt 6a, 6aa, 17 i 19a – wymierza minister właściwy do spraw energii.
2.
Prezes Agencji wymierza kary, o których mowa w art. 63 czyny podlegające karze pieniężnej ust. 1 pkt 1–5a, 7, 8, 18, pkt 18a z wyłączeniem kontroli, o której mowa w art. 30 kontrola przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym ust. 1, oraz pkt 18b i 20, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw energii.
2a.
Przed wymierzeniem kary, o której mowa w art. 63 czyny podlegające karze pieniężnej ust. 1 pkt 1a, Prezes Agencji wzywa producenta lub handlowca do uiszczenia opłaty zapasowej w należnej wysokości, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
3.
Prezes URE wymierza kary, o których mowa w art. 63 czyny podlegające karze pieniężnej ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5b, 5c, 6, 6b, 6c, 11, 16 i 18a w zakresie kontroli, o której mowa w art. 30 kontrola przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym ust. 1, oraz pkt 19 i 19b, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów.
4.
Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej wymierza karę, o której mowa w art. 63 czyny podlegające karze pieniężnej ust. 1 pkt 9, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5.
Właściwy organ Policji wymierza kary, o których mowa w art. 63 czyny podlegające karze pieniężnej ust. 1 pkt 10, pkt 12 lit. a oraz pkt 13-15, w drodze decyzji.
6.
Dyrektor urzędu morskiego wymierza karę, o której mowa w art. 63 czyny podlegające karze pieniężnej ust. 1 pkt 12 lit. b, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.
7.
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wymierza karę, o której mowa w art. 63 czyny podlegające karze pieniężnej ust. 1 pkt 12 lit. c, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw transportu.
Art. 64. Właściwość organów w sprawach wymierzania kar pi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...