• Art. 66. - Zasady nakład...
  16.05.2021
Obserwuj akt

Art. 66. zapasy rop.naft.


Zasady nakładania kar pieniężnych

1.
Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 64 właściwość organów w sprawach wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy ust. 1 pkt 1 i 3–7, stanowią dochód budżetu państwa.
1a.
Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 64 właściwość organów w sprawach wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy ust. 1 pkt 2, stanowią dochód Funduszu.
2.
Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa w art. 63 czyny podlegające karze pieniężnej ust. 1 pkt 1–3 i 7, upłynęło 5 lat.
3.
Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa w art. 63 czyny podlegające karze pieniężnej ust. 1 pkt 3a–6aa oraz pkt 8–20, upłynęły 3 lata.
4.
Bieg terminu do nałożenia kary pieniężnej zostaje zawieszony od dnia:
1)
wydania przez organ postanowienia o zawieszeniu postępowania, gdy rozstrzygnięcie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;
2)
wniesienia skargi do sądu administracyjnego lub odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów od decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.
5.
Termin do nałożenia kary pieniężnej biegnie dalej od dnia następującego po dniu, w którym:
1)
decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się;
2)
orzeczenie sądu stało się prawomocne.
6.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
7.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 64 właściwość organów w sprawach wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy ust. 1 pkt 1 i 3–7, płatne są na konto właściwego urzędu skarbowego.
8.
Kary pieniężne nałożone przez organy, o których mowa w art. 64 właściwość organów w sprawach wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy ust. 1 pkt 1 i 3–7, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ich wymierzeniu stała się prawomocna.

Art. 66. Zasady nakładania kar pieniężnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...